*

Vak�f Hakk�nda

Dat�a

Hac� Bekta� Veli

Alevilik

K�LT�REL

* G�N�N S�Z� *
* SON DAK�KA *
Allah�n Aslan� Hz. Ali 
 
Allah'�n aslan�yd�n karanl�klar devrinde. 
Sonra nur olup parlad�n �lemde. 
Bu g�n; 
Bitmeyen bir enerjisin 
Semah eden g�n�llerde, 
'Bar��, sevgi, karde�lik' diyen her dilde.

Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� online ziyaret�i

Hz.Ali'nin do�du�u g�n olan Sultan Nevruz �ubemizce kutland�.

   * Foto Galeri ve Slayt ��in T�klay�n�z! >>

Hz.Ali'nin Do�um G�n� ve Sultan Nevruz Kutlamas� Dat�a Vak�f �ube Merkezimizde 21 Mart 2011 Saat 19.00'da �ye ve canlar�m�z�n kat�l�m� ile kutland�.

Nevruz olarakta bilinen 21 Mart ayn� zamanda �AHI MERDAN ALݒmizin de do�du�u g�nd�r. O g�n Kurbanlar kesilir, sazlar �al�n�r, semahlar d�n�l�r, Cem olunur, g�n�llerde esenlik olur!

HZ. ALݒN�N DO�UM G�N� VE SULTAN NEVR�Z

Gece ve g�nd�z�n e�it oldu�u g�nde, bahar�n ba�lad��� ve do�an�n uyand��� ayda, da�lar�n ta�lar�n, a�a�lar�n Secdeye vard��� o gecede, Miladin 598�i Mart`�n 21�inde Mekke de, Kabenin i�inde bir Nur topu gibi o�lan do�du. Hakk`�n buyru�uyla ismini Hz. Muhammed bizzat kendisi verdi ve �ho� geldin ya Ali� dedi.

Evet Nevruz olarakta bilinen 21 Mart ayn� zamanda �AHI MERDAN AL�'mizin de do�du�u g�nd�r. O g�n Kurbanlar kesilir, sazlar �al�n�r, semahlar d�n�l�r, Cem olunur, g�n�llerde esenlik olur!

Peygamber efendimiz Hz Muhammed, �ah� Merdan Ali i�in ��yle buyurmu�tur "Ali b�t�n Peygamberlere s�rrdan geldi, bana ise a�ikar geldi� ve Hz. Ali`nin Velayetine i�aret ederek "Ben �lmin �ehriyim Ali`de kap�s�d�r, kim bana gelmek istiyorsa Ali�nin kap�s�nsan girmelidir� buyurmu�tur. Hz. Ali �slam inanc�n� ilk kabul edenlerden olup hayat� boyunca Hz. Muhammed ile kurmu� oldu�u Islamdan taviz vermemi� ve Insanl��a devaml� ���k sa�m��t�r.

Hz Ali�yi anlayabilmek ve ger�ekli�ini kavraya bilmek i�in �ncelikle O�nun eserlerine, s�zlerine ve dahada �nemlisi O�nun hayat�na bakmak laz�m. Hayat� boyunca Adaletten yana olan Hz Ali, can yolda�� olan Hz. Muhammed�in �krar�ndan asla d�nmemi� ve Nefesinin son an�na kadar do�ruluktan ayr�lmam��t�r. Hz. Ali�yi katletmek i�in gelen ve zehirli k�l��la darbe vuran Ibni-M�lcem ismindeki katile bile, yakaland�ktan sonra zanl�ya Haks�zl�k ve eziyet yap�lmamas�n� emir etmi�tir

Hz. �ah�i Merdan Ali "Bin kez Mazlumlu�u kabul ederim ama bir kere Zalimli�i asla kabul etmem� buyurmu�tur. Onun i�in ya�am� boyunca Zalimlere hi� boyun e�memi� olan Hz. Ali, Z�lf�kar`� ile Zalimlerin �st�ne y�r�m��, onun i�inde Meydanlarda Allah��n Arslan� yada Merdi meydan, Haydari Kerrar �nvan� alm��t�r. Emevilerden olan Ebu S�fyan 23 sene durmadan Islama kar�� sava�lar a�t��� s�rede Hz. Muhammed`in o zor y�llar�nda Hz. Ali Z�lf�kar� ile inananlara haz�r ve naz�r olmu�, devaml� yeti�mi�tir. Hz.Ali�nin cesareti Islama Ab-� hayat olmu� ve �an�na "La feta illa Ali, la seyfa illa Z�lf�kar� yani "Ali�den ba�ka yi�it, Z�lf�kardan ba�ka k�l�� yoktur� hadisi inmi�tir.

Hz. Muhammed ve Hz Ali Medinede beraberce M�sahipli�i kurmu� ve Alevili�in "mal� mala ve can� cana katmak� gibi anlay���n� M�sahiplik ile ba�latm��t�r. Hz. Muhammed D�nyas�n� de�i�tirdi�i an, di�erleri Hilafet kavgas�na d���p Peygamberin cenazesini yerde b�rak�rken, yaln�z Hz. Ali ve kemer-i besti, Peygamberin son yolculu�unda yan�nda olup Cenazesini kald�rm��lard�r!

Ilmi ile Cihana ���k sa�an Hz. Ali, �lmin �nemini ��yle vurgulam��t�r "Ilim maldan hay�rl�d�r. Ilim seni korur, Mal�n� sen korursun. Mal vermekle azal�r, �lim ��retmekle �o�al�r. Ilim Hakimdir, Mal ise mahkum. Ilim sahibi C�mert olur, Mal sahibi cimri olur. Ilim ruhun g�das�d�r, Mal ise cesedin g�das�d�r. Mal zaman s�recinde t�kenir, Ilim zaman s�recinde t�kenmez ve eksilmez. Ilim kalbi ayd�nlat�r, mal ise kalbi kat�la�t�r�r. Ilim Peygamberlerin mirasidir, mal ise e�kiyalar�n mirasidir1.�

Kendisini konu�an Kur`an ( Kur`ani Natik ) olarakta niteleyen Hz. Ali, Insan varl���ndaki y�celi�e ��yle vurgulam��t�r "Sen kendini Evrende k���k bir zerre sanars�n, fakat Evren b�rk�lm�� Sen de!"

De�erli Canlar, bir deyim vard�r "a�a�lar kalem olsa, denizler de m�rekkep� genede �ah� Merdan Ali`yi anlatmaya yetmez!.Hz Ali Aleviler i�in dertlere derman g�n�llerede Iman olmu�tur. G�n�llerimizin Muhammed-Ali sevgisi ile dolmas�n� diler, b�t�n D�nyadaki Nevruz kutlamalar�n� Sevgi, Bar�� ve Karde�li�e vesile olmas�n� Cenab-� Hakk`tan Niyaz ederim.

A�k-� Niyaz ile

Seyitler Divan� Ba�kan�
Murat Yesilbas ( Taner Dede)
Kaynak 1: Hz Alinin Erdemleri, S. 70


RES�M GALER�S�

   * Foto Galeri ve Slayt ��in T�klay�n�z! >>