Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

HIZIRŞAH KÜLLİYESİYLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMA

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Dat?a - H?z?r?ah
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Sal Ekm 27, 2009 1:43 pm    Mesaj konusu: HIZIR?AH K?LL?YES?YLE ?LG?L? YAPILAN ARA?TIRMA Alıntıyla Cevap Gönder

DAT?A HIZIR?AH K?Y?N?N YAKININDA BULUNAN HIZIR?AH K?LL?YES?YLE ?LG?L? YAPILAN ARA?TIRMA ( 20.10.2008 – 12.06.2009 )

( Murat Y?ld?r?m )
--------------------------------------------------------------------------------

HIZIR?AH K?Y?
H?z?r?ah K?y? Mu?la ilinin Dat?a il?esine ba?l? il?e merkezine 4 km. olup il?eye en yak?n bir k?yd?r.

1400 lu y?llarda bug?nk? H?z?r?ah'ta ayn? isimli bir din bilgini ya?am??, mezar? da H?z?r?ah K?y?nde H?z?r?ah K?lliyesi i?erisindedir. Yat?r K?y de denir. H?z?r?ah M?s?r'da tahsil g?rm??, H.853 de ?lm??t?r.


HIZIR?AH K?LL?YES? Cemalettin k?se, H?seyin K?se, ?ahhan?m Y?ld?r?m ile birlikte H?z?r?ah K?y?ne y?r?d?k. K?y?n 400 metre kuzey do?usunda H?z?r?ah K?lliyesini gezdik.

K?lliyenin Abdal Musa’daki, Hac?bekta? Kad?nc?k Anadaki ve ?ahkulu k?lliyeleriyle ayn?s? oldu?unu g?rd?kten sonra ?stanbul’daki alevi Bekta?i Vakf?yla yapt???m g?r??meler sonucu buran?n Sel?uk d?neminde Bekta?i Tekkesi olmas? kuvvetli bir ihtimal oldu?u kan?s?na vard?k.

20.01.2009 Ocak ay?nda Ali Eber Ta?delen’le beraber H?z?r?ah’daki k?lliyeyi ziyaret ettik. K?lliyenin i?ini gezdik. K?lliyenin ba??nda H?z?r?ah Cami imam? Musa hocayla g?r??me olana?? bulduk. Musa Hoca “ K?lliyenin i?indeki ??mlekleri askere giden gen?lerin k?rarak dilek dilediklerini, ?ocu?u olmayan bayanlar?n ziyaret edip dilek dilediklerini, ada?? olan halk?n ada??n? buraya gelerek ger?ekle?tirip ikram ettiklerini “s?yledi. Musa Hoca mezarlardaki yaz?lar? okumaya ?al??t? fakat okuyamad?. Bu ta?lardan H?z?r?ah K?y?nde de bulundu?unu s?yledi. A?r?l? olan Musa Hoca’n?n anlat?m?na g?re A?r?’da yap?lan alevi mevlitlerinin bu k?ydeki mevlitlerle ayn? oldu?unu s?yledi.


10.03.2009 g?n? Alevi Bekta?i Vakf?n?n Karaha? tekkesinde Abdal Musa lokmas? organizasyonu s?ras?nda vak?f ba?kan? H?sniye Takmazla yapt???m g?r??mede; Bekta?i Babalar Mezarlar?ndaki ta?lardaki 12 dilimle i?aretler oldu?unu s?yledi.”Dat?a’ya yeniden gidersen k?lliyenin ve mezarlar?n resimlerini ?ek” diye ?neride bulunmu?tu…

25.04.2009 tarihinde H?z?r?ah K?lliyesini yeniden ziyaret ettim. Yapt???m incelemede 3 adet Bekta?i mezar?n?n mevcut oldu?unu,2 sinde H?sniye Han?m?n dedi?i mezar ba?lar?ndaki katukta 12 dilim i?aretlerinin mevcut oldu?unu, di?er mezarlar?n ta?lar? yok olduklar?n? g?rd?k.07.06.2009 Tarihinde ?stanbul Okmeydan? Hac?bekta? Vakf?n?n, Hac?bekta? 800 y?l d?nemi anma paneline kat?lan T?rkiye’nin say?l? ilahiyat??lar?ndan Dr. ?mer Ulu?ay’la yapt???m sohbette mezarlar?n resimlerini kendisine g?sterdim. Mezardaki i?aretlerin Bekta?i babalar mezar? oldu?unu, bundan sonraki ara?t?rmayla ilgili kimine g?r??me yaparsam onlar?n verece?i bilgileri yazarak not tutmam? ve yapt???m bu ara?t?rmalar?mda Alevilik ve Bekta?ilikle ilgili bana yard?mc? olaca??n? s?yledi.

08.06.2009 g?n? Alevi Bekta?i Vakf? Genel Ba?kan? H?sniye Takmazla sohbetimiz s?ras?nda; H?z?r?ah’a ait olan foto?raf, belge ve ara?t?rmalar?m? Yazar Dursun G?m??o?lu’na verece?ini, Osmanl? ar?ivlerinde ara?t?rmas?n? isteyece?ini s?yleyip daha ?nceden s?yledi?i Dat?a’da Ankara’daki Hac? Bekta?i veli vakf?n?n bir ?ubesini a??n c?mlesini tekrar hat?rlatt?. Bende ?ube ile ilgili ?al??maya ba?lad???m?z? ve bu konuda ?al??maya devam etti?imizi s?yledim.

8.06.2009 tarihinde e?im ?ahhan?m Y?ld?r?m, amcam Kerim Y?ld?r?m, yengem ?rdek Y?ld?r?m ile beraber H?z?r?ah daki k?lliyeyi yeniden gezmeye gittik. Gezdikten sonra yan?m?za H?z?r?ah k?y?n?n ya?l? bir sakini olan bir amca geldi. Ya?l? amaca bize buran?n tarihiyle ilgili bilgi vermeye ba?lad?. Bize dedelerinden duydu?una g?re, buran?n Sel?uklular d?neminden 950 sene ?nce yap?lm?? olup g?n?m?ze kadar geldi?ini s?yledi.”Biz buraya dua etmeye geliriz dedi. ?ocu?u olmayan ?ocu?u olsun diye gelir dua eder, askere gidenler dileklerini diler adaklar?n? gelip burada yapar lokmalar?n? da??t?rlar” dedi.

Ayr?ca 19 y?l ?nce vak?flar ve an?tlar kurulu taraf?ndan restore edilmek ?zere ihaleye verildi?ini alan m?tahit elle e?ilmesi gereken bah?eyi kontrol olmad??? i?in kep?eyle yap?lan ?al??madan dolay? t?rbe ve eski mezarlar?n bir?o?unun yok edildi?ini belirti.

2 adet Bekta?i Baba mezar ta?lar? ile 3. mezar ta??n kep?eyle yok edildi?i b?ylece 950 senelik tarihi bir ??rp?da bilin?sizce yok ederlerken; e?er bu 2 mezar ta? y?k?lsayd? burayla ilgili anlat?lanlar s?ylentiden ibaret kalcakt?. Buras? ancak Bekta?i Ara?t?rmalar?nda ortaya ??kacakt?.


12.06.2009 tarihinde H?z?r?ah k?y? sakinlerinden emekli ??retmen Ersin Hocayla g?r??t?k; Ersin Hoca,"dedem ve babamdan duydu?uma g?re buras? hi? bir zaman cami olarak kullan?lmad?" dedi.

Mu?la Dat?a il genel meclisi ?yesi G?rsel U?ar'?n H?z?r?ah’daki k?lliyesi ile ilgili verdi?i bilgiye g?re; arsada 10.04.1992 y?ll?nda buray? onaran ki?iyi tan?d???n?, kendisini telefonla arayarak ?a??rd???n?, Amasya’n?n Ta? ova il?esi'nden ?dris Usta'n?n yan?na geldi?ini ve Mu?la vak?flar b?lgesinden ihaleyi Mimar Lokman ?olak'?n alm?? oldu?unu i??ili?inide kendisinin yapt???n? s?ylemi?

An?tlar kurulu ve vak?flar taraf?ndan asl?na uygun olarak onar?lmas?n? gereken kaz?lar?n ?dris Usta; nas?l olsa denetim olmaz diyerek, o d?nem karayollar?n?n yol ?al??mas? dolay?s?yla dozer ?a??r?p tarihi mezarlar ile bah?edeki ne kadar tarihi kal?nt?lar varsa dozer ile d?m d?z edip yok edilmi?tir. O d?nemin Mu?la valisi olan Leyla Ataman denetime gelirken tarihi mezarlar?n ve kal?nt?lar?n yok oldu?unu g?rm?? ve kaymakam? uyararak bu mezar ta?lar?n?n muhakkak bulunup eski haline getirmeleri talimat? ?zerine, Yetkililer 3 adet Bekta?i babalar mezar?n?n 2 sini bulup getirerek mezar ta?lar?n? koyup 3 mezar ta??n? da onar?rlar.

Fakat Bekta?i babalar mezarlardaki kabuklar on iki lokma i?areti olan ta??n bulunup getirilmesi ve onar?m? s?ras?nda Karak?y’den gelen bir bayan bu camiye minare yaparsan?z size arsa veririm diyerek vaatte bulunmu?. Asl?na uygun yap?ld??? i?inde minare yap?lam?yor. Yaln?z i?ine minber yap?yorlar. Daha sonra yapt???m?z ara?t?rmalarda bir zamanlar Camii olarak kullan?ld???na H?z?r?ah k?yl?leri s?yledi.

12.08.2009 g?n? Avrupa Alevi Federasyon Dedeler Kurulunda olan Erdo?an Sezer’le bu derg?ha incelemeye gitti?imizde; derg?h?n e?i?? kap?dan 20 cm a?a??da oldu?unu, derg?h?n 4 kubbe ?zerinde kurulmu? oldu?unu g?rd?k. T?m Alevi Bekta?i derg?hlar?n?n 4 kubbe ?zerinde kuruldu?unu ve kap?lar?n al?ak, e?ikten 20 cm a?a??da oldu?unu g?rd?k…

Ne Sel?uk d?neminde nede Osmanl? d?neminde yap?lan camiler H?z?r?ah Camisi’ne benzemez. ??nk? camilerin kap?s? y?ksek ve e?ik tabanla birdir.

Ayr?ca Ali Bah?etepe ile yapt???m g?r??mede; kendisin de H?z?r?ah’ta yapm?? oldu?u ara?t?rmalar? oldu?unu ve Mesudiye’deki mezgit b?lgesindeki caminin minaresiz oldu?unu, buran?nda zaman?nda tahtac? k?y? oldu?unu ve burada Bekta?i babalar?n?n mezarlar?n?n oldu?unu, 1992 y?l?nda mezarlarda yap?lan ?al??malarda eski mezarlar?n hepsinin kald?r?ld???ndan dolay? 2, 3 adet yaz?l? mezar ta?? 1 adet Bekta?i babalar?n ay?n 12 dilimli mezarta?? ba?? var oldu?unu, babas?n?n ilk Cem Vakf? dedesi olan Hasan Dede oldu?unu s?yledi…

Ara?t?rmamda yard?m ve katk?lar?n? esirgemeyen CHP Dat?a ?l Genel Meclis ?yesi G?lser U?AR ve Ali Bah?etepe'ye ?ok te?ekk?r ederim.

Murat Y?ld?r?m
Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Kurucu ?yesi


--------------------------------------------------------------------------------

AL? BAH?ETEPE ARA?TIRMASI

2001 y?l?nda T?rk Hava Yollar? Anonim Ortakl???’nda emekliye ayr?larak ben e?im, babam ve annem Dat?a’da bulunan Mesudiye k?y?ne bir yaz g?n? g??ebe ?ad?r?m?z? kurarak deniz k?y?s?nda ald???m payanl??a yerle?tik. Yaz sezonu boyunca prefabrik evimizi elbirli?i ile yapt?k ve yerle?tik. ?kinci sezon e?im ve bana ait olan prefabri?imi yaparak yerle?tik. ?ok ya?l? olan babam? 2004 y?l?n?n Ocak ay?na kadar e?im ve ben mutlu ya?att?k. Son nefesine kadar yan?nda olduk, hatta son nefesinden sonra yeniden ya?ama d?nd?rmek i?in benim can nefesim babamda kald?.

Mesudiye k?y?ne emekli olduktan sonra yerle?memiz babam? buran?n eski bir Bekta?i k?y? oldu?una inand?rarak ba?lad?. Sevgili babam?z? Mezgit mezarl???na yani eski Bekta?i Mezarl??? ve cem evinin bah?esine defin ettik.

Bu mezarl?k Dat?a da bulunan H?z?r?ah k?lliyesi ve mezarl???n?n 1992 tarihindeki restorasyonu s?ras?nda egemen anlay?? neticesinde yok edi?lere u?rayarak zaman?m?za gelmi?tir.

Mesudiye k?y?ndeki Mezgit mezarl???nda bu anlay??tan nasibini alm??. Bekta?i mezarlar? yok edilmi?, cem evleri camiye d?n??t?r?lm??t?r. Bu yok edili?in halen delillerini toprakta gizlemektedir, ??nk? y?zeysel yok edili? tarihin derinliklerine inmemi?tir. En b?y?k delil bu toprakta bulunan iz dilimli ba?l??? g?sterebilirim. Y?zy?llar?n egemen bask?s? sonucu halk alabildi?ine i?ine kapan?k bir durumdad?r. ?ok ya?l?lar samimi davran??lar kar??s?nda durumu a??klamakta fakat hala korkunun izlerini ?zerlerinden atamam?n tedirginli?i ile ya?amaktad?r. Yani… Murat pa?alar?n zumla hala etkilerin, ta??maktad?r.

Cumhuriyet d?nemi biraz olsun bir rahatlama d?nemi ya?atsa da, baz? idareyi mulahat??lar?n y?zy?llard?r yay?nlanan fetvalar?n gere?ini de?i?ik ?ekillerde yerine getirerek bask? ve zul?mlerini ortaya koymu?lard?r. Yani tarihi miras?m?z? yok etmekten ka??nmam??lard?r. Bu tarihi miras Cumhuriyetimizin ortak dengesidir. Birlikte ya?ama ve ya?atmak dile?iyle…

Ali Bah?etepe
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Dat?a - H?z?r?ah Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye