Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Erenler Ereni Hacı Bektaş Veli

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Genel Merkez ve ?ubelerden Haberler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Pts Ksm 02, 2009 7:39 pm    Mesaj konusu: Erenler Ereni Hac? Bekta? Veli Alıntıyla Cevap GönderHaz?rlayan:R?za ZELYUT-1

Yollar gider bizim HACI BEKTA?'A

Anadolu... Binlerce y?ld?r bu toprak par?as? Kavimler Kap?s? olarak an?l?yor. Bir?ok millet, bu topraklardan gelmi? ge?mi?, buraya yerle?mi?, ya?am??, iz b?rakm??. Etiler, Frigler, Urartular, Romal?lar, Bizansl?lar, T?rkler... Do?usunda, bat?s?nda, kuzeyinde ?imdi eriyip gitmi? ba?ka kavimler... Anadolu, milletlerin ge?i? k?pr?s? olmu?. Ge?enler buraya izlerini b?rakm??lar, giderken de bir ?eyler al?p gitmi?ler. Bu kap?ya en son gelen T?rkler; d?nyan?n en uzun y?r?y???n? yapm??lar. ?in s?n?rlar?ndan kalk?p binlerce kilometre yol alm??lar ve do?udan, g?neyden bu avimler

kap?s?n? a?m??lar. Ve Anadolu topra??n? bu a???la bir daha bereketlendirmi?ler. ?yle ki, bo? g???mler ya? bal dolmu?. T?rk'?n ?retim g?c?n? anlatan efsaneye g?re, Hac? Bekta? Veli'ye son ya??n? ekme?e s?r?p veren kad?n, daha sonra k?p?n ba??na gitti?inde ya??n ta?acak kadar dolu oldu?unu g?rm?? ve anas?na, 'Ana dolu!' diye ba??rm??. O zamana kadar Rum diyar? diye bilinen bu topraklara da Anadolu denilmi?. Rivayetin ger?e?i yans?tmad???n? s?ylemek m?mk?nd?r ama Anadolu'yu berekete bo?an g?c?n de Hac? Bekta? Veli ile onun ?evresindeki emek?iler oldu?u bir ger?ektir.

Bug?n Hac? Bekta? Veli ad?n? duymayan insan yoktur. Fakat onun kimli?ini, ya?ad??? d?nemi, d???ncelerini, yapt?klar?n? da ?ok az insan bilir.

Her y?l, Nev?ehir'in Hac?bekta? ?l?esi'nde yap?lan t?renlerle bu ?nl? bilge an?l?r.

Uluslararas? nitelikteki bu t?renlerin bu sene 39'ncusu d?zenleniyor. 16 A?ustos'ta ba?layacak bu t?renlerde Hac? Bekta? Veli 3 g?n boyunca an?lacak.

Hac? Bekta? Veli, 13. Y?zy?l'da ya?am?? bir d???n ve inan? ?nderi olarak sivrilmi?tir. O, Anadolu'yu T?rkle?tiren T?rkmen g?c?n?n hayat?na ?ekil veren bir halk lideridir. Hac? Bekta? Veli'ye ba?l? T?rkmenler'e, Bekta?i denilmi?tir. Bug?n Hac? Bekta? Veli, Anadolu gibi Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna, Arnavutluk, Macaristan, Romanya gibi ?lkelerde bile T?rkler aras?nda bilinen, sayg?yla an?lan bir ?nderdir.

Etkisinin g?c?

Macaristan'daki G?l Baba Tekkesi'den tutunuz da Girit'teki Kandiye Tekkesi'ne kadar, Romanya'daki Saru Saltuk makam?ndan Bulgaristan'daki Otman Baba ve Demir Baba gibi dergahlara kadar pek ?ok noktada Hac? Bekta? Veli bilinir, an?l?r.

Arnavutluk'un ?o?unlu?unun Bekta?i oldu?unu belirtmek bile onun etkisinin g?c?n? g?stermeye yeterlidir. Bu y?zden de Hac? Bekta? Veli'yi anma t?renleri art?k uluslararas? ?l?ekte yap?lmaktad?r.

Bu t?renlere Asya T?rk Cumhuriyetleri ile Rusya'daki ?zerk T?rk Cumhuriyetlerinden de temsilciler kat?lmaktad?rlar. Avrupa'da ya?ayan milyonlarca T?rk vatanda?lar? i?indeki Alevi n?fusu, her y?l bu t?renleri dernek temsilcileri d?zeyinde kuvvetli bir heyetle kat?lmaktad?r.

Bu y?zden de 3 g?n s?ren Hac? Bekta? Veli t?renleri, T?rkiye'nin en geni? ?apl? sivil t?renidir.

Balkanlar'a ge?en yol

16. y?zy?l'a ili?kin Osmanl? belgelerini inceledi?imizde k?rsal kesimdeki n?fusun ?o?unlu?unun Alevi-Bekta?i nitelikli oldu?u ortaya ??k?yor. Hac? Bekta? Veli, genelde k?rsal kesime hitap eden bir d???n?r/?nder olarak sivrildi. Zamanla onun d???ncesi kentlere de girdi. Kentlerde Bekta?ilik ad? alt?nda ?ekillenen bu d???nce, esnaf aras?nda olduk?a yay?ld?.

?te yandan, Osmanl? Devleti'nin kurulu?unda da Hac? Bekta? Veli'nin d???nceleri etkili oldu. Osmanl? Devleti, T?rkmen g??ebelerine dayanan bir ?zellik ta??yordu. Bu beyli?in kurucusu Osman Bey, e?itlik?i bir d?nya g?r???n? temsil ediyordu. Osman Bey'in sava???lar?n?, k?rsal kesimdeki Alevi d???ncesine yatk?n kesimler olu?turuyordu.

Osmanl? Devleti Balkanlar'a ge?ince Anadolu'daki bu Alevi kimlikli n?fusu da o yana ta??d?. B?ylece Balkanlar'?n ele ge?irilip ?slamla?t?r?lmas?nda Alevi-Bekta?i d???ncesinin e?itlik?i, insanc?l ?z?nden de yararland?. Bug?n bile Balkan ?lkelerindeki Bekta?i/Alevi dergahlar?na H?ristiyan halk?n sayg? duymas?, i?te bu d???nce geni?li?inden kaynaklanmaktad?r.

Hac? Bekta? Veli'nin mekan? ve makam? olarak bilinen Hac?bekta? ?l?esi, bug?n Nev?ehir'e ba?l? bulunuyor. K?r?ehir ile Nev?ehir aras?ndaki bu il?e, ?nl? Kapadokya havzas?nda yer al?r. B?lge, Orta Anadolu'nun ilgin? alanlar?ndan birisidir. Buralar Roma ve Bizans uygarl???n?n ?ok kuvvetli eserlerini de bar?nd?rmaktad?r. ?nl? peribacalar?n?n, kaya kiliselerinin, yeralt? ?ehirlerinin bulundu?u bir b?lgede yer al?r Hac?bekta?.

Bu il?e, co?rafi olarak da t?m Orta Anadolu'ya hakim olan bir noktada bulunur. Bu y?zden Hac? Bekta? Veli, ?ok yukar?dan Anadolu'ya bakmak ve her yeri g?zlemek i?in buras?n? ?zellikle se?mi?tir.

Hac?bekta?'a gitmek i?in ?e?itli yollar kullan?labilir.

Kuzey'den gelecekler Ankara, K?r?kkale, hatta Yozgat hatt?n? kullanabilirler.

Bat?'dan gelecekler, Ankara-K?r?ehir, Ankara-Nev?ehir, G?ney'den gelecekler i?in Aksaray ve Kayseri hatlar? kullan?labilir. Do?udan gelecekler i?in de Kayseri ve Yozgat hatlar? uygun g?r?nmektedir.

Neden Hac?bekta? il?esi

Hac? Bekta? Veli'yi anma t?renleri, Hac?bekta? ?l?esi'nde d?zenleniyor. Bunun sebebi, Hac? Bekta? Veli'nin bu il?ede yat?yor olmas?d?r. Hac?bekta? ?l?esi'nin eski ad? Karacah?y?k idi. Buraya Sulucakarah?y?k de deniliyordu. Karacah?y?k, yap?lan ara?t?rmalar g?steriyor ki Roma ve Bizans d?neminde de yerle?me alan? idi. T?rk?e'de h?y?k veya ?y?k, yerle?me noktas?na verilen adlardan birisidir. Karacah?y?k, tar?ma ve hayvanc?l??a uygun bir noktada yer alan havadar bir b?lgedir. Hac? Bekta? Veli Anadolu'da de?i?ik b?lgelerde ?al??t?ktan sonra buraya gelerek yerle?mi?tir. Alevi-Bekta?i kesiminin H?nkar

unvan? ile and??? Hac? Bekta? Veli Karacah?y?k'te hayata g?zlerini yummu? ve burada topra?a verilmi?tir. Onun mezar? ?evresinde derhal bir t?rbe olu?turulmu? ve buras? k?sa s?rede dergaha ?evrilerek (halk ?niversitesi haline getirilerek) merkez nokta yap?lm??t?r. Karacah?y?k'te, Hac? Bekta? Veli'nin makam?na onun soyundan gelen ve ?elebiler denilen ?ocuklar? oturmu?lard?r. Karacah?y?k ad?, daha sonra Hac? Bekta? Veli'ye sayg? ile Hac?bekta?'a ?evrilmi?tir. Bug?n Hac?bekta? ?l?esi, Nev?ehir'e ba?l?d?r ve turizmin h?zla geli?ti?i noktalardan birisidir.

Yeni?erilerin Piri

Osmanl? Devleti, dev?irme denilen H?ristiyan ?ocuklar?ndan olu?turdu?u orduyu Hac? Bekta? Veli'nin d???ncelerinden yararlanarak e?itti ve ?ekillendirdi. Yeni?eri Ordusu denilen bu ordunun ba??nda bulunan a?a da Bekta?i idi. Bu ordu, 1826 y?l?na kadar Osmanl? Devleti'nin birinci g?c? olmu?tur.

Yeni?eri ordusu, t?renlerde g?lbank ?eker (dua okur) ve bu g?lbankta da Hac? Bekta? Veli'nin ad? an?l?rd?. Duan?n sonu ??yleydi: Pirimiz h?nkar?m?z Hac? Bekta?-? Veli'nin demine devran?na hu diyelim hu!

K?sacas?, Hac? Bekta? Veli sadece bir d???n?r ve din adam? de?il, devlete ?ekil veren siyasal bir kimlik olarak da son derece ?nemlidir.

Osmanl? Devleti i?inde Hac? Bekta? d???ncesinin a??rl???, Yavuz Sultan Selim zaman?na kadar ?ok ?stte idi. Onun d?neminde, ?ran'da devlet kuran T?rk padi?ah? ?ah ?smail ile ??kar ?at??mas? ba?lad?.

Anadolu'daki Aleviler'in ?o?u tam bir T?rkmen ?nderi olan ?ah ?smail'den yana olunca Yavuz Sultan Selim, Aleviler'i sindirme harekat? ba?latt? ve resmi kay?tlara g?re 49 bin Alevi'yi ?ld?rtt?.

??te bu olay devletle Bekta?iler'in aras?n? a?t?. Buna ba?l? olarak Hac? Bekta? Veli makam?nda oturan Kalender ?elebi 1528 y?l?nda devlete kar?? T?rkmenler'in ba??na ge?ip ayakland? ama sonunda ?ld?r?ld?. B?t?n buna kar??n ?ehirlerde Bekta?ilik esnaf ve sanat??lar aras?nda yay?lmaya ba?land?. Gizli gizli cem t?renleri d?zenlendi. Bu hareketin ?nderleri de zaman zaman yakalan?p idam edildiler. Bunlardan Hamzaviler pek?ok ?ehit vermi?tir. Konu ile ilgili ayr?nt?lar? ??renmek isteyenler, 'Osmanl?'da Kar?? D???nce ve ?dam Edilenler' adl? kitab?m?za bakabilirler.

Destek istiyoruz

Hac? Bekta? Veli'yi anma t?renlerini, Hac?bekta? Belediyesi y?r?t?yor. Belediye Ba?kan? Mustafa ?zcivan, b?t?n vatanda?lar? bu t?rene davet ediyor. Fakat, Ba?kan ?zcivan'?n ciddi s?k?nt?lar? var. Bunlar? a?mak i?in h?k?metten ve vatanda?tan yard?m bekliyor. Say?n ?zcivan ?zetle ?unlar? s?yl?yor: Hac?bekta? ?l?esi, Anadolu'daki hatta b?t?n T?rk d?nyas?ndaki Aleviler'in birinci dinsel mekan? haline gelmi?tir. Bu y?zden devletin, il?emize gerekli alt yap?y? getirmesini milyonlarca Hac? Bekta? yanl?s? ad?na bekliyoruz. Siyaset?iler Hac?bekta?'a gelip bize baz? s?zler veriyorlar il?emizin s?n?rlar? d???na ??k?nca da bu s?zlerini unutuyorlar. Bu y?zden onlar?n samimi olmalar?n? ve s?zlerini tutmalar?n? istiyoruz. Bu t?renlerin y?k? omzumuzda. B?t?emiz ise yok. Her sene bakanlara yalvarmaktan b?kt?k. Bu t?renler i?in belli bir katk? art?k resmi hale getirilmelidir. Devletimiz her y?l diyanet i?lerine 500-600 trilyon lira para verirken bizim bu y?lki t?renler i?in istedi?imiz 300 milyar lira ?ok g?r?ld?. Hac? Bekta? Veli'yi ziyarete gelen vatanda?lar?m?z?n, onu b?y?k t?renlerle anan belediyemize hi? maddi katk?da bulunmad???n? da belirtmek istiyorum. Bu b?y?k y?k? hep birlikte payla??rsak kald?r?r?z. Kap?m?z, inanc?, d???ncesi, milliyeti, memleketi ne olursa olsun herkese sonuna kadar a??kt?r.'

Bir s?re ?nce kaybetti?imiz A??k Mahzuni ?erif, bir ?iirinde Hac? Bekta? Veli'yi ??yle anlat?yor:

Sensiz bu d?nyan?n tad? olur mu

Ad? g?zel Hac? Bekta? Veli dost

Seni sevmeyenler hakk? bilir mi

Ad? g?zel Hac? Bekta? Veli dost

Elimi bilmezdim eli bildirdin

Yalan s?ylemeyen dili bildirdin

Harama ??z?lmez beli bildirdin

Ad? g?zel Hac? Bekta? Veli dost

Yunus'u yar ettin Tapduk Emre'ye

K?rk y?l da?da gezdi g?n?l vermeye

Her can lay?k de?il seni sevmeye

Ad? g?zel Hac? Bekta? Veli dost

Der MAHZUN? e?i?ini bulay?m

Y?zlerimi tozlar?na dolay?m

Kul eyle kap?nda kurban olay?m

Ad? g?zel Hac? Bekta? Veli dost

T?REN PROGRAMI

(Hac?bekta?: 16-17-18 A?ustos 2002)

1. G?n G?nd?z Program?

16 A?ustos 2002

A?ILI?: Yer: Belediye Meydan? Saat: 10.00

PROGRAM: Atat?rk an?t?na ?elenk konulmas?, Sayg? duru?u, ?stiklal mar??, T?ren a??l??? K?lt?r Bakanl??? Semah Ekibi g?sterisi, G?n?n anlam ve ?nemini belirten konu?malar, 9. Hac?bekta? Veli Dostluk ve Bar?? ?d?l t?reni, ?iir Yar??malar? ?d?l t?reni, ?yk? Yar??mas? ?d?l t?reni, Hac?bekta? Veli K?lliyesinin ziyaret edilmesi NOT: A??l?? Program? TRT'den canl? yay?nlanacakt?r.

PANEL: Yer: K?lt?r Merkezi Konferans salonu, Saat: 14.00

Konu: 'Alevi-Bekta?ili?in Tarihsel ve Toplumsal Boyutlar?'

SERG?-S?YLE??-D?NLET?: (16-17-18 A?ustos g?nleri devam edecektir.) Yer: 14.00-21.00 Konu: Anadolu'nun Nefesi Ba?lama

S?YLE??: Yer: ?zg?rl?k Park? SAAT: 17.00 Konu: 'Naz?m' Konu?mac?lar: Can D?ndar, Rutkay Aziz, Z?lfi Livaneli

AT?LYE ?ALI?MASI: Yer: K?lt?r Merkezi ?n?, Saat: 19.00, Konu: G?ne? Tiyatrosu ve Hac?bekta? ?ocuklar? at?lye ?al??mas?

SERG?LER: (16-17-18 A?ustos g?nleri devam edecektir.)

Yer: Hac? Bekta? Veli K?lt?r Merkezi Konu: Sivas Foto?raf Sergisi 'Mad?maktan Y?kselen ???l?k' Yer: Hac?bekta? Veli K?lt?r Merkezi ?n? Konu: 'Uluslararas? Dostluk ve Bar??' konulu karikat?r sergisi ve konuklarla beraber karikat?r ?izimi

Yer: K?lt?r Merkezi Konu: Karma Resim Sergisi

K?TAP KASET ?MZA G?N?: (16-17-18 A?ustos g?nleri devam edecektir.) Yer: Hac?bekta? Veli K?lt?r Merkezi ?n? Saat: 17.00

ALAN PROGRAMLARI: Yer: Belediye Meydan?, Saat: 20.00

SOKAK T?YATROSU: Yer: Belediye Meydan? Saat: 21.00, Oyuncular: G?ne? Tiyatrosu Oyuncular?, Duvara Kar?? Tiyatro, Oyun: Sen Bakma Havan?n Durgun Oldu?una Deryad?r Bu, Uyur, Uyur, Uyan?r.

OZAN, SANAT?I VE SEMAH EK?PLER?: Antakya Defne Semah Ekibi, Ozan Niyazi, Mercan Erzincan, Malatya Semah Ekibi, Enver ?elik, Dertli Divani, ?hsan G?vercin, Grup ???

Gece Program?

Yer: Kapal? Spor Salonu, Saat: 20.00

OZAN-SANAT?I VE SEMAH EK?PLER?: Hac?bekta? Dernekleri, Genel Merkezi Semah Ekibi, Ahmet G?k?e (?iir Dinletisi), G?lseren K?l??, Tolga Sa?, G?lcihan Ko?, Erdal Erzincan, Hacim Alev-Bekta?i K?lt?r Vakf? Semah Ekibi, Sabahat Aslan, Muzaffer ?zdemir, Canan Ba?kaya, Sad?k G?rb?z, Ali Ekber ?i?ek, Hasan Y?kselir, Grup K?z?l?rmak. Yer: Amfi Tiyatro, Saat: 18.00

Ozan-Sanat?? Semah Ekipleri: Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Okmeydan? ?ubesi Semah Ekibi, Song?l Y?lmaz, Zeynep Karababa, K?v?rc?k Ali, Arzu ?ahin, Hac? Bekta? Veli K?lt?r Derne?i Gaziantep Semah Ekibi, Kubilay D?kmeta?, Yasemin ?imen, Mazlum ?imen, Ekrem Ataer, Grup Yorum, Arif Sa?

HAVA? F??EK VE I?IK G?STER?S?: Yer: Belediye Meydan?,

Saat: 20.30

2. G?n G?nd?z Program?

17 A?ustos 2002

KONFERANS: Yer: K?lt?r Merkezi, Saat: 11.00, Konu: 'Hac?bekta? ve Yunus', Konu?mac?: Talat Halman (Eski K?lt?r Bakan?)

PANEL: Yer: K?lt?r Merkezi, Saat: 13.00, Konu: 'Toplumun ?ekillenmesinde Sivil Toplum ?rg?tlerinin Yeri.'

B?RL?K CEM?: Yer: Kapal? Spor Salonu, Saat: 12.00, Kat?l?mc?lar: ?stanbul Alevi Bekta?i Kurulu?lar?

???R D?NLET?S? VE SLAYT G?STER?S?: Yer: K?lt?r Merkezi (K???k Salon), Saat: 15.00, Su Saz Ekibi

???R D?NLET?S?: KATILIMCILAR: Ankara Yazarlar Sendikas?, H?seyin Ataba? ?air, Selma A?abeyo?lu ?air, Altan Alkan Tiyatro Sanat??s?, Y?ld?r?m ?im?ek Tiyatro Sanat??s?, Serdar ?im?ek (Saz ve T?rk?leri)

SLAYT G?STER?S?: Konu: 'Sesini Yitiren ?ehir Sivas', Kat?l?mc?lar: Mehmet ?zer

S?YLE??: Yer: ?zg?rl?k Park?, Saat: 17.00, Konu: 'Mahzuni', Konu?macIlar: Edip Akbayram, Ali Mahzuni, Dertli Divani,Kubilay +*bD?kmeta?

T?YATRO: Yer: Hac?bekta? Veli K?lt?r Merkezi, Saat: 18.00, Oyuncular: Ankara Sanat Tiyatrosu, Oynanacak oyun: 'Yolcu'

ALAN PROGRAMLARI: Yer: Belediye Meydan?, Saat: 19.00

SOKAK T?YATROSU: Yer: Belediye Meydan?, Saat: 20.00, Oyuncular: Halkevleri Genel Merkezi Tiyatro Toplulu?u, Oyun: 'Dilenci ve ?lm?? K?pe?i'

OZAN-SANAT?I SEMAH EK?PLER?: Garipdede T?rbesi Semah Ekibi, ?lhami U?urlu, Tolga Sa?, Alevi-Bekta?i K?lt?r Vakf?, Hacim Semah Ekibi, Erdal Erzincan, Hac? Bekta? Veli K?lt?r Derne?i Gaziantep ?ubesi Semah Ekibi, Grup K?z?l?rmak

Gece Program?

Yer: Kapal? Spor Salonu, Saat: 19.00

OZAN SANAT?I VE SEMAH EK?PLER?: Ankara Hac?bekta? Derne?i Semah Ekibi, Grup Dosteli, Kenan ?ahbudak, ?smail Nar, ?i?dem Salman, Emrah Mahzuni, Sad?k G?rb?z, Dertli Divani, Canan Ba?kaya, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Antalya ?ubesi Semah Ekibi, K?v?rc?k Ali, Arzu ?ahin, Grup ???, Arif Sa?

Yer: Amfi Tiyatro, Saat: 18.00, Hac? Bekta? Veli Kayseri Derne?i Semah Ekibi n ?z?m T?rkg?zeli, Grup Deniz

???r D?nlet?s?: Ankara Yazarlar Sendikas?, H?seyin Ataba? ?air, Selma A?abeyo?lu ?air, Altan Alkan Tiyatro Sanat??s?, Y?ld?r?m ?im?ek Tiyatro Sanat??s?, Serdar ?im?ek (Saz ve T?rk?ler), Edip Akbayram Konseri.

3. G?n G?nd?z Program?

18 A?ustos 2002

PANEL: Yer: K?lt?r Merkezi, Saat: 14.00, Konu: ?a?da? Laik Bilimsel E?itim ve Zorunlu Din Dersleri

TANITIM: Yer: K?lt?r Merkezi, Saat: 16.00, Konu: Biny?l?n T?rk?s?, Sunum: Necati ?ahin (AABF Y?netim Kurulu ?yesi)

A?URE: Yer: ?ad?rkent, Saat: 12.00

Gece Program?

Yer: Kapal? Spor Salonu, Saat: 19.00

OZAN-SANAT?I SEMAH EK?PLER?: ?smail Kaya, ?hsan G?vercin, ?i?dem Salman, Meri? Yerlikaya, Kaz?m Kalayc?, Mercan Erzincan, Sabahat Aslan, Tolga Sa?, Canan Ba?kaya, Garipdede T?rbesi Semah Ekibi, Ekrem Ataer, Mazlum ?imen, Yasemin ?imen, G?lcihan Ko?, Grup Yorum, Hasan Y?kselir, Ali Ekber ?i?ek, Grup K?z?l?rmak, Arif Sa?
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Genel Merkez ve ?ubelerden Haberler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye