Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ON İKİ HİZMET NEDİR?

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Sal Ksm 03, 2009 10:47 am    Mesaj konusu: ON ?K? H?ZMET NED?R? Alıntıyla Cevap Gönder

ON ?K? H?ZMET NED?R?

Alevi ve Bekta?i ibadetlerinde on iki hizmet vard?r. Bu hizmetlere "NAK?B?L?K" hizmeti de denilmektedir. Hz. Musa'n?n da, Hz. ?sa'n?n on iki nakibi vard?r. ?slam'?n d???ndaki di?er semavi dinlerde Ahd (ikrar) olay?, di?er bir deyimle "Teslimiyet" (Bak Kur'an Ahzap 56, Nisa 65) olmad??? i?in, Hz. ?sa'ya nakipleri ihanet edip ?arm?ha gerdirdiler.

Alevi ve Bekta?i ?slam inanc?nda Teslimiyetin ad? ?KRAR d?r. (Ali imran suresi ayet 81 bak) ?krar?nda geri d?n?? yoktur. ?L ?KRAR VERME / ?L ?KRARINDAN D?NME.

Bu on iki hizmet sahipleri kimlerdir? B?t?n cemlerde bu hizmetler yap?ld??? i?in herkes?e biliniyor. Kuran-? kerim ve tarihi kaynaklara g?re ne nedir?

B?R?NC? AKABE B?ATTI
Miladi 621 y?l?nda yap?lm??t?r. Akabe Mevkiinde Hz. Muhammed Mustafa (sav) taraf?ndan olu?turulmu?tu. Yedi (7) kad?n, be? (5) erkekle yap?lan biad'd?r. Neyin biat?? Allah ve Resul'u yolunda gerekirse ba? verilecektir. Kad?nlar?n ?oklu?u nedeniyle "B?ATI N?SA" DEN?LM??T?R.

ELE-BELE-D?LE sahip ol diyen H?nkar Hac? Bekta?-i Veli'nin i?aret etti?i, M?ntahine suresi 12 nci ayeti bu biat ile gelmi?tir. M?ntahine suresi ayet 12; " Ey Muhammed! ?nanm?? kad?nlar. Allah'a hi?bir ?eyi ortak ko?mamak, h?rs?zl?k yapmamak, zina etmemek, ?ocuklar?n? ?ld?rmemek, ba?kas?n?n ?ocu?unu sahiplenerek kocas?na yalan isnatta bulunmamak ve uygun olan? i?lemekle sana kar?? gelmemek ko?uluyla sana biat etmeye (ikrar vermeye) geldikleri zaman onlar? kabul et. Onlar i?in Allah'tan ba???lanma dile. Allah ba???layand?r. Merhamet edicidir."

O g?n Allah i?in Allah'?n Resul'una verilen el, " El Ele, El Hakka" denilip, d?n??? olmayan ikrar olmu?tur.

?K?NC? AKABE B?ATTI
Miladi 622 y?l?nda 48 ki?inin kat?l?m? ile yap?lan bu biat, Hz. Resul'un ?n?nde diz ??k?l?r ve el ele verilerek, ikrar al?n?r. ??te Akabe de verilen el, ?slam'?n kurulma a?amas?ndaki verilen ikrard?r, Aht't?r. Alevi ve Bekta?iler de o g?n verilen el hi? kopmam??t?r. "EL ELE; EL HAKKA" diyerek aradaki hiyerar?ik d?zen kurulmu?tur. (Rehbere, Pire, M?r?ide verilen ikrar.)

Bu Biat'a 48 ki?i kat?ld???n? ve bunlardan 12 ki?i hizmetli (nakip) se?ilmi?tir. ??te 12 hizmetin tarihi kayna?? buradad?r. Bu ki?iler halka hizmet edeceklerdir. (M.T. Oytan - Bekta?ili?in i? y?z?)

Fethi Suresinin 10 uncu ayeti bu biatla gelmi?tir. "Ey Muhammed! Sana ba? e?erek ellerini ikrar i?in uzatanlar, Allah'a ba? e?ip, el vermi? say?l?rlar. Allah'?n eli onlar?n eli ?st?ndedir. Verdi?i bu ikrarda d?nen, ancak kendi zarar?na d?nm?? olur. Allah'a verdi?i ikrar? yerine getirene Allah b?y?k sevap verir."

??te ayette Allah'?n Resul'una verilen el, Allah'a verilmi? say?l?r. Huzura gelen Talip (yolo?lu) Peygamber Postunun Manevi temsilcisi m?r?ide Allah i?in el verir. O el Allah'a verilmi?tir.

HUDEYB?YA ( SECER?-RIDVAN) B?ATTI
Bu biat Miladi 628 y?l?nda hudeybiya'da " secer-i R?dvan" denilen a?ac?n alt?nda yap?lm??t?r. 1524 veya 1604 ki?inin kat?l?m? ile olmu?tur. ?kinci biat elle al?nm??t?r. Di?er bir deyimle " Pen?e-i el Aba" d?r. Bu biat ise " secer-i r?dvan" denilen a?a?tan bir dal kopar?lm?? ve bu a?aca el verilerek (tutularak) ikrar verilmi?tir.

??te Alevilerin ve Bekta?ilerin "Tar?k Ziyaret, Erkan, Z?lfikar" dedikleri ve s?r olarak saklad?klar?, ?krar almada kulland?klar? kutsal a?ac?n inan? temeli buraya dayan?r.

Fetih suresi ayet 18; "Ant olsun Allah m?minlerinden O a?ac?n alt?nda sana beyat ettikleri s?rada ho?nut olmu?lard?r."

Bu ayet bu biat ?zerine gelmi?tir. Bu biata " raz?l?k" veya "secer" biat? da denilmi?tir. (Cemlere ba?larken raz?l?k al?n?r.) i?te cemlerde yap?lan 12 hizmet kaynaklar? bu biatlardad?r.

CEMLERDEK? KURALLAR

1. Cem evine girilirken secde edilir. Nisa suresi ayet 154; " kesin s?z vermeleri i?in tur'u ?zerlerine kald?rd?k. Ve onlara; " Kap?dan secde ederek girin" dedik. Bakara suresi ayet 58; " ??yle demi?tik; Girin ?u kente, orada diledi?iniz yerde bol bol yiyin, " kap?da secde ederek girin ve affet bizi deyin ki, hatalar?n?z? ba???layal?m" i?te bu ayetlere binaen Cem evine girilirken niyazla girilir. Niyaz avu? i?lerine yap?l?r yere yap?lmaz, ??nk? niyaz Ademedir.

2. Dar meydan?nda dedeye niyaz; Cem evine girilip niyaz edildikten sonra, postta oturan dedeye de niyaz edilir.

Hicra suresi ayet 28-29: Hat?rla O zaman? ki Rabbin meleklere; " Ben kupkuru ?amurdan, de?i?ken, c?v?k bal??ktan bir insan yarataca??m." Demi?ti. " onu ama?lanan d?zl??e ula?t?r?p ?z ruhumdan i?ine ?fledi?im zaman. ?n?nde hemen secdeye kapan?n." Meleklerin t?m? hemen secde ettiler iblis m?stesna"

Sad suresi ayet 72-73: "Onu k?vama erdirip i?ine ruhumda ?fledi?imde, ?n?nde secde ederek e?ilin...." Evet ademe secde etmenin Allah'?n emri oldu?unu ayetlerle g?rd?k ve ba?ka ayetlerde ?rnek verilebilir.(Bakara 34)

SECDE NED?R?

SORU : Tarikatta secde nedir?
CEVAP : Teslim olmakt?r.

SORU : Manas? nedir?
CEVAP : Ba??m? yoluna koydum ,benim degil senindir. Allah yolunda ba?tan ve candan ge?mektir. Ki?i edep ?zere olmal?d?r. Ademden bir ?ey umulmaz ??nk? allah insan? yaratt? ve "ademe secde k?l?n" dedi. (Buyruk s. 92) Fetih suresinin 10. Ayeti gere?ince Hz. Muhammed'e yap?lan biat, yani onun emrine giren, ger?ekte Allah'a biat etmi? say?l?r. Secdenin asl? sayg? ile e?ilmektedir. Aln?n? yere koymak de?ildir. "Ba??m? yoluna koydum" kimin yoluna? A?k ile ba?lan?lan Allah'?n yoluna. (Ahmet R?fat Efendi:Mir'at-?l Mekaasid s. 220) Kainat?n Yarat?c?s? olan ulu Allah Kur'an? Kerimde Ademi yaratt?ktan sonra ona ruhundan ?fledi?ini buyurmakta ve kendi ruhuna secde edilmesini meleklere emretmi? oldu?unu a??klam??t?r. Hicr suresi Ayet 29: O halde ben onu yapt???m, Ona ruhumdan ?fledi?im zaman, siz derhal onun i?in secdeye kapan?n." Bu ayette, ?amurdan yarat?lm?? insan ?ekline de?il de insana hayat veren Allah'?n ruhuna secde emrinin verilmesi, secdenin do?rudan do?ruya Allah'a yap?lm?? olmaz m?? Oysa insan?n cesedi de?il, ruhu ?l?ms?zd?r. Ceset topraktan geldi, yine topra?a d?necek, Ruh ise Allah'tan geldi, yine asl?na d?necektir. "Kendini bilen Rabb'ini bilir" (Hadis) bir d???n?n l?tfen! B?t?n hayvanlar?n ba?lar? insana secde eder ?ekilde yarat?lm??t?r. Sadece insan?n ba?? diktir. Demek ki secde insana olmakla birlikte asl?nda Allah'ad?r. Secde ile ilgili ayetler;secde 15, bakara 34, sad 71-72-73 Hcr 2 29,

DAR NED?R?
Allah'?n huzurunda durdu?unu kabul ederek, i?tenlikle ?z?n?, benli?ini ortaya koyma, teslim olman?n ad?d?r. Gizli sakl? bir ?ey yoktur. ??nk? her ?eyi bilen ve g?ren, y?ce tanr?'n?n huzurundad?r. Bilenin bilenden saklaman?n bir anlam? yoktur. Hak meydan?n? ?z?n? dara ?ekip, t?m safl???yla s?ratel m?stakim (Dosdo?ru yol) yolda "vahdedi v?cut" olman?n , ar?nman?n ve pak olman?n ad?d?r. Hallac-? mansur gibi ?arm?ha gerilmenin ad?d?r. Nesimi gibi derisinin y?z?lmesinin ad?d?r. Fazl? gibi han?erlenmenin ad?d?r. Fatima ana gibi "EL?F" (Do?ru) olman?n ad?d?r. Alevilik de dar ?e?itleri d?rtt?r.

1- DAR-I MANSUR : Hallac-? Mansur gibi Hak yoluna ba??n? vermenin ad?d?r. Ayakta dosdo?ru durup, sa? elini kalbin ?zerine koyup, sol elini yan?na salarak, sa? aya??n?i sol aya??n?n ba? parma??na koyaraki Mansur gibi Hak yoluna teslim olman?n ad?d?r.

2- DAR-I FAZLI : G??s?ne b??ak saplanarak y?z?st? b?rak?lan Hz. Fazl?'n?n Hak u?runa ?ehadetini simgeler. ?ki elini y?re?inin ?zerine koyarak, e?ilerek, sa? aya??n? sol aya??n?n ?zerine konulmas?n?n ad?d?r.

3- DAR-I NES?M? : Nesimi sultan da di?er Hak yolunun ?ehitleri gibi hakikat kap?s?nda "?z?ndeki sultan'? g?rd?". O y?ce yolda da can?n? vermekten ?ekinmedi. Kara taassup onu da diz ?zere oturtup, derisini y?zd?ler. Edep Erkan i?inde diz ?st? oturman?n ad?d?r.

4- DAR-I FAT?MA: Hz. Resullullah torunlar?nda su istedi. G?z bebe?im dedi?i imam H?seyin imam Hasan dan daha Atik davranarak f?rlay?p suya ko?tu, ma sol aya??n? ta?a Vurarak kanatt?. Dedesi g?rmesin diye sol aya??n? sa? ba? Parma??n?n ?zerne koyup gizledi.i?te bu sayg?n?n ve ?zverinin an?s?na yap?lan dard?r. (Kaynak: ?mam Cafer Buyru?u s. 129)

N?YAZ NED?R?
Yalvarma Dua etmektir. Allah kitab?nda "allah insana b?t?n isimleri ??retti." demekle insan?n evrendeki canl? cans?z her yarad?lm???n ?zelliklerini, karakterlerini, s?fatlar?n? ??retti?i kasdediliyor. Bir acep onulmaz derdim var idi Derde derman buldum elhamd?llillah Vas?l oldum Muhammed Mustafa'ya A?lar iken g?ld?m Elhamd?llillah. YUNUS

HAC SURES? AYET 32. i?te b?yle Allah?n kutsall?k ni?an? yapt??? ?eyleri y?celtirse bu yat???, g?n?llerin takvas?ndand?r. Demekki; niyaz Allah?n kutsad??? ni?aneleri ise h?rmet, kalplerdeki Allah sevgisine ve inananlar?n takvas?ndand?r.

K?SK?NLER? BARI?TIRMA , (RIZALIK):
HUCURET SURES? AYET 10; "?u bir ger?ektirki, m?'minler sadece karde?tirler. O halde karde?leriniz aras?nda bar??? sa?lay?n ve Allah’tan korkun ki, size merhamet edebilsin."(?ura 37-38-44)

RIZALIK :
Tarikat kap?s?nda aran?r. M?sahiblik ile ba?lar. Mal? mala, Can? cana katman?n ad?d?r.m?sahiplikte r?zal?k olursa, Tarikatta da r?zal?k olur. Tarikatta r?zal?k olursa, toplumda da r?zal?k olur toplumda r?zal?k olursa, birey kendi g?nl?nde yani vicdan?nda da r?zal?k has?l olur. ?? r?za, "El ele, El hakka"

?MAM NED?R? :?mam demek kur'an-? kerime g?re b?t?n g?nahlardan ar?nm??, y?kanm??, fenal?klardan, k?t?l?klerden temizlenmi?, pak ve masum zatlard?r. Resulullah soyundan gelendir. Ahzap suresi ayet 33:"Cenab-? Hak sizi ricsten ve her t?rl? fenal?klardan uzakla?t?rd? Ey Ehlibeyt."

TEVBE (T?VBE) NED?R?:
Tahrim Suresi Ayet 8: "Ey inanlar! Yapt???n?z su?lardan bir daha yapmamak ?art?yla Allah'a t?vbe edin." Evet her talip pir ve m?r?it huzurunda yani Hakk?n divan?nda, bir daha i?lememek ?zere t?vbe etmeli ve t?vbesine sad?k kalmal?d?r. T?vbe bireye mahsus bir olayd?r.Ar?nmakt?r. Tarikat?n birinci makam? t?vbedir. Ge?mi?teki g?nahlar? da "Kul hakk?" varsa onlar? ?demelidir. G?n?l k?rd?ysa ?z?r dileyicisi olup, k?rd??? g?nl? onarmak laz?md?r. A?latt?klar?n? g?ld?rmek, zarar verdiklerinin zararlar?n? kar??lamak ko?uluyla t?vbesi kabul olur. ?eriaatta abdest su ile olur. Tarikat?n abdesti r?zal?k ile yani t?vbe ile olur. T?vbeleri kabul eden ve t?vbesini tutan? seven, esirgeyen, ba???layan, yarg?layan yaln?z allah't?r.

?ERA? UYURMAK :
Allah'?n nurunu temsilen iki anlamda yak?l?r.birinci zahiri di?eri batini anlamdad?r. Zahiri anlam? ibadet yap?lacak yerin ayd?nlanmas?d?r. G?ne?te bir ?era?d?r. G?ne? olmasayd? ya?amda olmazd?. Nebe suresi Ayet 12-13: ?zerinize yayd?k yedi kat g?k sapasa?lam. Onda balk?y?p duran ?era? yaratt?k. Ayet g?ne?inde bir ?era? oldu?unu bizlere bildiriyor. Nur suresi Ayet 36: "Bu ???k Allah'?ny?ksek tutlmas?na ve i?lerinde ad?n?n an?lmas?na izin verildi?i evlerde yak?l?r. Onlar buralarda sabah ak?am onu tesbih ederler." Batini yorumuna gelince; Nur suresi ayet 35:"Allah g?klerin ve yerin nurudur. Onun nuru i?inde ???k bulunan bir kandile benzer. O ???k bir cam fanus i?indedir. Camda sanki inci gibi parlayan bir y?ld?zd?r. Bu yaln?z ne do?uda ve nede yaln?z bat?da bulunan bereketli zeytin a?ac?ndan yak?l?r. Onun ya?? kendisine bir ate? dokunmasa bile hemen ???k verir. Bu ???k nur ?st?ne nurdur. Allah diledi?ini nuruna kavu?turur. Allah insanlara misaller verir. Allah her ?eyi bilir"bu ayette saf islamiyet tanr?sal nur olarak g?steriliyor. D?nyay? ayd?nlatacak nitelikte bir nur,d??ar?dan gelecek bir r?zgar etkisiyle s?nmeyecek ?ekilde, bir billur koruyucu i?indedir. Y?ld?zlar gibi ebediyen parlar. O ne do?ulu nede bat?l?d?r. ??nk? b?t?n d?nyay? ayd?nlatacakt?r.Burada zeytin a?ac? ?slamiyet'in simgesidir.(?ncir a?ac?: Musevilik'in) Evet bu ?era? Tanr?'n?n nurudur.n?b?vvet ve velayet olarak kendini g?stermi?tir. Hz.Peygamber n?b?vvetin nurudur.Hz. ?mam Ali'de velayetin nurudur. Nur Suresinin 35. Ayeti hakk?nda : Bir g?n Cabir, Hz. ?mam Ali'nin huzuruna gelmi?. Onu yaz? yazarken g?r?r ve sorar;Ya Ali! Ne yaz?yorsun? Nur ayetini yaz?yorum.

Burada :
Mi?kat(Mum konan yer) = Hz. Muhammed
Misbah (Kandil) = Hz. Fatima
Z?ccace (Billur) =Ben (Hz. Ali)
??teki Z?ccace =O?ullar?m Hasan ve H?seyin
Kevkep (Parlayan y?ld?z) = Zeynel Abidin
Seceret-?n m?barek-?n(Kutsal a?a?) = M.Bak?r.
Zeytun = Cafer-i Sad?k
Do?ulu da olmayan = Musa-i Kaz?m
Bat?l?da olmayan = Ali R?za
Zeytin Ya?? = Muhammed Taki
Dokunmadan ???k verecek = Ali Naki
Nur-un ala nur (nur ?st?ne nur) = Hasan Askeri
Kimi dilerse onu nuruna iletme = Mehdi
(Kur'an-? Kerim, Do?.Bedri noyan s. 746)

Di?er bir deyimle bu Ayet 12 imamlar?n zikridir.(Bilgi i?in Ahzap 46,Hadid 28 bak) Neden ALLAH-MUHAMMED-AL? deyip ?? ismi birden zikrederiz?

?slam?n temel ko?ullar? alt?d?r.

1- Tevhid
2- Adalet
3- N?b?vvet
4- Velayet
5- ?mamet
6- Mead

Burada TEVH?D = Allah't?r.
N?B?VVET = Hz. Muhammed'dir.
Velayet ve ?mamet'in ba?? = Hz. ?mam Ali'dir.
Adalet = Yasad?r.
Mead = Yasan?n uyguland??? aland?r. ?? ko?ul Makam ve varl?kt?r. Allah bu ?? ko?ula uymam?z? buyuruyor.
Maide Suresi Ayet 55: "Sizin veliniz Allah't?r. Onun Resuludur. Ve namazda r?kuda iken zekat verendir." Tevhidi, N?b?vveti, Velayeti temsil eden bu ?? ismi birlikte anmak temel inan?t?r. Bat?n?mda bunu verdi yad?ma Allah medet ya Muhammed ya Ali Sen sebep oldun benim azad?ma Allah medet ya Muhammed ya Ali.
Zat = Kaynakt?r.
N?b?vvet = Emirdir.
Velayet = Uygulamad?r. Bu nedenle ALLAH MUHAMMED-AL? der teslim olunur.

SU (SAK? SUYU) N???N DA?ITILIR?
Cemlerde da??t?lan suyun ad?na saki veya sakka suyu denir. As?l amac? Hudeybiya biat?nda seceri R?dvan denilen Hz. Muhammed'inde biat ald??? kutsal say?lan TARIK la M?sahiplik erkanlar?nda suya bat?r?larak ?ifa olsun diye i?ilen sudur.

Enbiya Suresi Ayet 30:"G?klerle yer biti?ik halde iken, biz onlar? birbirinden yar?p ay?rd???m?z?, HER D?R? ?EY?DE SUDAN YARATTI?IMIZI o k?fr (inkar) edenler g?rmediler mi? Hala inanmayacaklar m? onlar?" Bu ayet hadisten yola ??karak ?unlar? s?yleyebiliriz:Suda iki t?rl? diriltme vard?r. 1. s?rekli ve devaml? 2. yer ile g?k birbirinden ayr?lm??lard?r. Yer k?ta olmu?tur. O zaman kimyada "M?vellid-?l humuza" (oksijen) dedikleri su maddesi kendisindeki hararetle var oluyor. Havva bo?lu?unda ki so?ukluk onu suya ?evirdikten sonra, su a??rl???ndan dolay? yere iniyor. Yer y?z?n? sularla kapl?yor. B?t?n canl?larda sudan zuhur ediyor. ??te bu birinci diriltmedir. ?kinci diriltme ise d?nyada ki b?t?n canl?lar suya muhta?t?r. Sudan hayat bulurlar. Her canl?n?n hayat? suya ba?l?d?r. Su can verir her ?eye. ??te yaratan?n s?rr? ve kudreti bundad?r." ( Kur'an Meali: Hasan Basri ?antay)

Bu hizmetle susuzluktan inim inim inletilerek, ?e?itli zul?mlerle ?ehit edilen kerbela ?ehitleri de an?lm?? olur. Yi?itli?in, d?r?stl???n, c?mertli?in timsallar?yd? bu ki?iler. Alemlerin rahmeti Muhammed Mustafan?n ?p?p koklad???, "onu inciten beni incitir."dedi?i imam H?seyindi o. ??te bunlar?n an?s?n? taze tutmak,o zulm? yapanlar? lanetlemektir.su pakl???n ifadesidir. Temiz ve ar? olman?n ad?d?r.su iletkendir.yap?lan duay? bu ?zelli?inden dolay? ta??r. Bu de?erlerin oldu?u yerde hayat vard?r. ??te o hayat veren Rabb'in ad?na, kerbala ?ehitleri ad?na derdimize derman hastam?za ?ifa olsun diye da??t?l?r ve i?eriz.

MERS?YE (A?IT) : ibadetleri zikir olan Alevi ve Bekta?ilerin, tevhit muhammed ve allah a?k? ?zerine kurup, Allah yolunda ?ehit olanlara g?z ya?? d?kerler.??nk? o ?ehitler masumlu?un ve pakl???n sembol?d?rler. ?ehitlerin manevi makamlar? ise peygamberlik makam?nda daha y?cedir.

G?z ya?? d?kmesini bilmeyenin i?inde sevgi ve ba?l?l?k olmaz. Riyas?z sevmenin kan?t?d?r g?zya??.

?sra suresi Ayet 107:"Deki; Kur'an-a ister iman edin, ister etmeyin, kendilerine ilim verilmi? onlara, o(s?zlerimiz) okundu?u zaman (sayg?yla) y?z?st? kapan?p secde ederler."

Ayet 109 :"A?layarak y?z?st? kapan?yorlar . o onlar?n hu?uunu art?r?yor."

?mam H?seyin'e a?lamak; ona zulum yapanlar? lanetlemektir.

?mam H?seyin'e a?lamak;alemlerin serveri Muhammed Mustafan?n yakm?? oldu?u ?????n, s?nmemesi i?in, evlatlar?n?,yak?nlar?n?, ikrar verenlerini ve can?n? bu yolda verenlere destek vermektir.

Kerbala olay? insanl???n s?rekli izledi?i bir HAYIR - ?ER kavgas?d?r. ?mam H?seyin orada zulme, bat?la, yalana, ahlaks?zl??a, d?nya menfaatlerine tapmaya kar?? sava?m??, bilerek ve isteyerek can?n? vermi?tir. ??te bunun i?in g?zya?? d?keriz.

SEMAH NED?R?
Evrende atomdan g?ne? sistemine,vucutta dola?an kana kadar her ?eyi d?nmektedir. K?saca kainatta var olan her ?ey d?ner. D?nya d?ner, sular d?ner, G?ne?, Ay, Y?ld?zlar d?ner.Yerinde duran varl?k yoktur.
?nsan?n d?nmeside ruhun olgunla?arak, birli?e ula?t??? ve tanr?'ya do?ru yapt??? manevi bir yolculuktur,(seyr-? s?l?k) bir ibadettir.
Bu yolculukdan sonra tekrar hayat?na ve insano?luna hizmet etmeye d?ner.

Semah: ilahi a?k? ruhunda duymaya, o a?kla onun g?zel isimlerinden herhangi birisini anarak ayakda d?nmeye denir.okunan ilahilerin e?li?inde kad?n-erkek ayr?m? yapmadan, ellerini g??e do?ru uzatarak din, dil, ?rk ayr?m? yapmaks?z?n Hakk'?n bir oldu?unu tekrar tekrar zikretmektir. Kollar yana do?ru a??p sa? el g???, sol el yeri g?sterdi?inde ise, bir t?rl? ?n?ne ge?ilemeyen nevsin, bencilli?in, menfaat'?n, sava?lar?n, a?l?klar?n, ikiy?zl?l?klerin k?saca ya?ama dair k?t?l?klerin anlams?zl???n? g?r?p, "Hak'tan al?r Halka veririz. Kendimize hi?bir ?eyi mal etmeyiz."inanc?n? anlatmakt?r semah.

Semah eden insanlar, d?nyadan kopup i?indeki ?ze do?ru yol al?rken ruhlar?nda kirliliklerinden ar?n?p, "Benli?ine" yakla??yorlar.

G?n?l sarho?u olup Hak'la b?t?nle?iyor. Semah eden bir can kendisini ??yle ifade ediyor; "Semah d?nerken ibadette oluyorum. ?nsan kendisini hangi ibadetle kendini Hakk'a yak?n hissediyorsa o ibadeti yapar. Bende kendimi Allah'a semah ederek yak?n hissediyorum. Bu da ak?l ile olmuyor, g?n?l ile oluyor. Rahatl?yor ve huzura kavu?uyorum.", "Ya Rabb'i a?k?n ver bana H? diyeyim d?ne d?ne /a??k olay?m ben sana h? diyeyim d?ne d?ne ."(seyyid Nizamo?lu)

Ali ?mran suresi Ayet 191: "Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken hep Allah'? zikrederler." Semah; kulun Allah'a mir'ac?d?r. Allah'a fiili niyazd?r. Madde aleminden, mana alemine ge?mektir. Semah oyun de?ildir. Cemlerin d???nda yap?lmamal?d?r.

"A?k oldu y?rekde yanar
Beni g?ren mecnun sanar
G?ky?z?nde Ay G?n d?ner
Ya ben nice d?nmiyeyim."
"Seyyid Nizamo?lu"

M?R'AC (M?RACLAMA) NED?R?
Mir'ac : Allahla g?r??mektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed hicretten bir bu?uk y?l ?nce,Recep ay?n?n 27 sini 28 ine ba?layan gece, kud?s'ten mescit-i Aksaya,oradanda g?klere ??karak Allah ile g?r??mesidir. Hz. Muhammed cebrail vas?tas?yla sidret?l m?nteha'ya gelince, Cebrail; ben buradan ileriye ge?emem, ge?ersem yanar?m deyince, peygamberimiz;"?yleyse sen yerinde kal.ben ezelden bu a?k yoluna can?m? kurban koymu?um. Yanarsam tek ba??na yanay?m. Can?n? canan?ndan sak?nan, can?n? nas?l g?rebilir? Canan? u?runda bu can feda olsun der ve Allah'a yaln?z gider.d?n?ncede yata??n?n so?umam?? olmas? bize neyi ifade eder? Tasavvufta cebrail ak?ld?r. Cebrailin yani akl?n ona vahyettiklerinin nereden geldi?ini anlamak ve ??renmek istiyordu. ??te bu merak imam cafer buyru?una g?re; k?rklar meclisine g?t?rd?.

KIRKLAR = Rical-?l gayp (gayp erenleri) alemidir. Bakara Suresi ayet 3: "o takva sahiplerki; gaybe (g?r?nmeze) inan?rlar.namaz? dosdo?ru k?larlar. Verdi?imiz az?klardan yedirirler." ??te bu erenler aleme d?zen verirler.insanlara yard?m ederler. M?R'AC=Semaya y?kselme. madde aleminden, mana alemine ge?i?. ?sra= y?r? anlam?ndad?r. Hz. Muhammed Mir'ac d?n??? k?rklara u?rar. Di?er bir kayna?a g?re de; k?rklar meclisi, bat?n alemi kar??l??? kullan?lan, VELAYET makam?( ermi?lik mertebesi)d?r. (Kaynak;menakip-?l esrar, beh?et-?l ahar) Araf Suresi Ayet 53;"onlar, yaln?z sonunu'mu beklerler.onun sonu geldi?i g?n ?nceden onu unutmu? olanlar derlerki;"Hak olarak Tanr?'m?zdan peygamberler gelmi?tir,bizleri kollayacak ?efaat?? yokmudur? Ya da geri g?nderilip d?nyaya yapm?? oldu?umuz ?eylerden ba?ka i?ler yapal?m" onlar ziyan etti kendilerine, onlardan uzakla?t? karam?? olduklar?."
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye