Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ALEVİLİK NEDİR ? VELİ GÜLSOY GAZİ CEM EVİ DEDESİ

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?nan? ?nderlerimiz ( Dedelerimiz )
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Cmt Ksm 21, 2009 7:30 pm    Mesaj konusu: ALEV?L?K NED?R ? VEL? G?LSOY GAZ? CEM EV? DEDES? Alıntıyla Cevap Gönder

ALEV?L?K NED?R ?

GAZ? CEM EV? DEDES?
VEL? G?LSOY


Arap?a'da dil kaidelerine g?re Alevi kelimesi Ali'yi sevmek, onun yoluna gitmek anlam?na gelmektedir. Hz. Muhammed'in (S.A.V) vefat?ndan sonra merkezi nizam bozuldu. Ali'yi sevmek yerine Ali d??manl??? ba?lad?. M?sl?manlar aras?nda b?l?nmeler oldu. Hz. Muhammed'in vasiyetine itibar edilmedi. Hilafetin Hz. Ali'ye Hz. Muhammed taraf?ndan vasiyet edilmesi iddias?nda olanlara Alevi dendi. Ebu Bekir, ?mer ve Osman gibi halifelerin taraftarlar?nada S?nni ad? verildi.

Arap yar?m adas?nda sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) ?l?m?nden sonra hilafet meselesi y?z?nden kavgalar sava?lar cereyan etmeye ba?lad?. Bu ?? halifeden sonra Hz. Ali Halifeli?e getirildi. Emevi h?k?mdar? Maviye bunu kabullenemedi?inden Hz Ali’ye kar?? sava? a?t?.Emevi h?k?mdar? Hz. Muhammed'e, onun evlatlar?na sevgi ve sayg? g?stermek yerine, Allah'?n dinini yayma yerine, kendi ??karlar? do?rultusunda davranmaya ba?lad?.Arap yar?m adas?nda bu s?re?te kanlar d?k?l?yordu. Ehlibeyt z?mreleri gerek Emeviler zaman?nda gerekse Abbasiler zaman?nda daima z?l?m g?rd?ler. Tarihler boyunca Aleviler haks?zl??a ve zulme maruz kald?lar. Osmanl? hanedan? buna dahildir.

T?rkler M?sl?man oluncaya kadar bu davalar S?nni ve ?ii davas? olarak tan?nd?. T?rklerin islamiyeti benimsemeleri ehlibeyt soyundan gelen seyitler arac?l??? ile oldu. Seyitler Muhammed ve Ali'nin kurdu?u batini yolunu izlediler.Bu yol T?rk insan?n?n ?uur alt?n?n seciyesini ve ahlaksal cevherlerini damgalad?. ?slam'? yeniden uygun bir ?ekilde bi?imledirler. Ehlibeyt ilkelerini taviz vermeden kabullendiler. ?badetler T?rk?e lisan? ile yap?ld?.

Alevilikteki tasavvuf ve felsefi d???ncesi insan sevgisine dayan?r. Onun i?indir ki; insan?n kutsiyeti hakk?n ta kendisidir. Nefsani duygular?ndan ar?nd?r?p hakka ula?t?ran bir vas?tad?r.

Alevilikte ibadetin ?z? ve esas? do?ruluktur. K?blesi insand?r. Bu anlay???n esas? ve m?kemmeliyeti vahdeti v?cut yani insan varl???n?n Allah'?n birli?i, sevgi a?k ve hizmettir. Bunun ilkesi Allah Muhammed Ali ??l?s?d?r. Alevilik tanr? korkusu yerine Tanr?n?n sevgisini benimser. Buda ?eriat kap?s?n? a??p tarikat kap?s?nda pi?mek ve marifet yolu ile hakikat d?nyas?na ula?mak gayesidir.

Kur'an'?n ?ekline de?il ?z?ne inen akla g?n?le ruhsal olgunlu?a ama? edinen bir tasavvuf yoludur. ??nk? Hz. Ali'de ??yle s?yler. “Ak?l dindir din ak?ld?r.E?er bir din akl?n s?zgecinden ge?irilmezse din say?lmaz. E?er ak?lda dini y?rengesinden ??karsa ak?l say?lmaz. Ak?ll? insan ay ????? kadar g?zeldir. ?lmi olan insan y?ld?zlar?n varl??? kadar zengindir. ?krar?, iman?, sadakat?, irfan? ve kameleti olan insan?nda g?nl? g?ne? kadar parlakt?r. Ayr?m yapmadan b?t?n insanlara ayn? ????? ayn? s?cakl??? vermektir. ’’

??te 73 milleti bir nazarda g?rmenin ad? da budur. Alevilik insana sayg?y? esas ald??? gibi sayg? ve secde Allah'?n aya??na kapanmakt?r. Alevilikte, namaz? secde ve niyazda toplar. Namaz Allah'a davet etmektir. Kul Cemde Allah'a dua ederek , kendini Pir divan?nda yarg?lar r?zal?k kap?s?na erer. Bu kap? mertebelerin en y?cesidir r?zal?k kap?s?d?r. Cemde sorgu vard?r. T?rk?e kuran okunur. Cemde saz vard?r nefes vard?r. Cemde semah vard?r. Tamam? Cemdir.

Cemde 12 erkan vard?r. 12 hizmet vard?r. Hizmet halka hizmet hakka hizmettir. Erkan Allah'?n birli?ini y?celi?ini tenzih etmek ona tap?nmak, ona teslim olmak ondan ba?ka Tanr? tan?mamak, Hz. Muhammed'i hak Peygamberi oldu?una, Hz. Ali'nin Veliyullah oldu?una inanmak, bunlar?n ad?na Ehlibeyte sevgi duymak, onlar? zikir etmek, onlar?n ad?na erkan y?r?tmek Aleviliktir.

Ali'ye mensup, taraftar, Ali Beyt ("y?ce ev") anlam?ndad?r. Hz. ?mam Ali'den yana olup, onun tasavvufi yolunu s?rmenin ad?d?r. Alevilik dedikodudan ar?nmak, eline, diline, beline sahip olmak, evine, e?ine, i?ine sad?k kalmak g?n?l Kabesini incitmemek, insandan sevgiyi sayg?y? esirgememek, insan hakk?na sayg? duymak, riayet etmektir.

Tasavvuf :

"ALLAH'LA KAYNA?MA VE DOSTLUKTUR."
"SULHU OYNAYAN SAVA?TIR." ( C?neyt-el Ba?dadi 910 )


Kur'an bu sava?a "C?HAD" der. Cihad, cana k?ymak de?il, nefse (k?t?l?klere) cihatt?r. ?nsan, "ALLAH'IN YER Y?Z?NDEK? HAL?FES?D?R" (Bakara30) Tanr?'n?n zerresidir. Ruhundan ruhtur. Yani "Vahdet-i v?cuttur." ?badet; ruhsal y?kseli?i ve manevi geli?meyi sa?lamal?d?r.

"KEND?N? B?LEN RABB?N? B?L?R" (Hz.Ali)

Kendini bilebilmek i?in "?NSAN-I KAM?L" olmak gereklidir. "Ete kemi?e b?r?nd?m, Yunus gibi g?r?nd?m" demenin ad?d?r Alevilik. Korkuyu a??p sevgi ile Allah'a y?nelmek gereklidir. G?nd?zleri a?k ile i?e, geceleri ?evk ile ibadete gitmek ve kul hakk? yemeden ?al??makta fiili duad?r. Ahret i?in yalvar??tan ?ok, d?nya i?in raz?l?k aranmal?d?r. Yaradan, yarad?lan ayr?l??? de?il, b?t?nl???d?r. "Yarad?lm??? ho? g?rd?k, yaratandan ?t?r?." (Yunus) deyip t?m yarat?lm??? sevmektir. Alem sevgi ?zerine yarat?lm??t?r.

?? bu v?cut ?ehrine her dem giresim gelir
??indeki sultan?n y?z?n g?resim gelir
Her dem u?runda da ?lesim gelir." (Yunus)

?nsan " B?y?k alemdir", " Kur'an-? Nat?k" d?r. Yani konu?an Kur'an'd?r. B?y?k alem olabilmenin yolu yetmi? iki milleti ay?rmadan kabullenir sevmektir.

" ALLAH NUH'A BUYURDU?U ?EYLER? S?ZE DE D?N OLARAK BUYURMU?TUR." ( ?ura 13)

B?t?n dinler (semavi) hakt?r. B?t?n peygamberler insanlar? g?zelli?e ve iyili?e davet i?in g?revlendirilmi?lerdir. "T?m insanlar do?u?tan karde?tir." ( Hz. Ali ) Karde? olan insanlar? incitmemek gereklidir.

"?NC?NSEN DE ?NC?TME" ( Hac? Bekta? Veli) diye duyurulur) .

Hac; G?n?l K?besini tavaf etmenin ad?d?r.

Hararet nardad?r sacda de?ildir
Keramet ba?tad?r tacda de?ildir
Ne ararsan kendinden ara
Kud?s'te Mekke'de Hac'da de?ildir" ( Hac? Bekta? Veli )

"YARADILMI?LARIN EN ?EREFL?S?N? ?NSAN YARATTIK" ( Kur'an )
?erefli olman?n yolu sevgiden, ahlaktan, ilim ve kem?letten ge?er.

?evkatte ve merh?mette; g?ne? gibi ol.
Ba?kalar?n?n kusurunu ?rtmekte, gece gibi ol.
C?mertlikte akarsu gibi duru ol.
Hiddet ve asabiyete ?l? gibi ol.
Tevazu ve m?neviyatta toprak gibi ol.
Oldu?un gibi g?r?n g?r?nd???n gibi." ( Hz. Mevlana )

?slam Peygamberi d?neminde oldu?u gibi Aleviler kad?n-erkek birlikte ibadet yaparlar. "M?M?N ERKEKLERLE, M?M?N KADINLAR KARDE?T?R." Der Kur'an ( Tevbe 71 ) ve ibadetlerinde m?zik ( saz ) vard?r.

Ger?ek ibadet; tertemiz bir g?n?lle d?nyevi ve uhrevi kar??l?k beklenmeden a?k ile yap?lmal?d?r.

"VES?LELER? KULLANINIZ" ( Kur'an ?sra 57 )

Bu vesile Allah'a giden yolda ara?t?r, vas?tad?r. Cemde de sazd?r, semah't?r, tevhit'tir, a?kt?r.

Hz. Davut Peygamber de ibadetini udla yapard?. ZEBUR'un ad?; " Mezamir"dir. Yani musiki, "?alg?"d?r. Aleviler dinin ?ekliyle de?il, ?z?yle (Bat?nilik) ilgilidirler. ( Kur'an Lokman 20) ?ekil Allah'a g?t?rmez. A?k ile y?nelmedir. Ki?i ?zde temiz ve pak olmal?d?r. Ger?ek abdest de budur. Din karde?li?inin ad? "M?sahiplik"tir. Ya??yorken "Kul Hakk?" sorulmal?d?r. "Eline, diline, beline" ki?i sahip olmal?d?r. Bunu ad? g?vendir. Ger?ek g?venin olmad??? yerde birlik olmaz. Bir olman?n ad? cemdir. Mazlum ve pak olduklar? i?in EhliBeyt ve On iki ?mamlar?n yolunu s?reriz. Allah sevmeyi bizlere farz k?ld??? i?in ( ?ura 23 ) Ehlibeyt ve On iki ?mamlar? sever ve yolundan gideriz.

"DO?U DA, BATI DA YALNIZ ALLAH'INDIR. O HALDE NEREYE D?NERSEN?Z ALLAH'IN Y?Z?N? G?R?RS?N?Z." ( Kur'an Bakara 115)

Y?z y?ze ( cemal cemale) T?rk?e ibadet yapar?z. T?rk M?sl?manl???n?n ad?d?r Alevilik.

"EY MUHAMMED! KUR'ANI ?NCE GELEN K?TABI TASD?K EDEREK VE ONA TANIK OLARAK GER?EKTE SANA ?ND?RD?K. HER PEYGAMBER ???N B?R ?ER?YAT B?RDE "M?NHAC" YOL TAY?N EYLED?K. ALLAH ?STESEYD? S?Z? TEK B?R ?MMET YAPARDI. O HALDE ?Y?L?K YAPMA YARI?INA G?R?N (KUR'AN Maide 4Cool

Minha? yol ( ayd?nl?k yol) Aleviliktir. Alevilik ?slam'?n minha? yoludur. T?m dinlerle iyilikte, g?zellikte, sevgide, bar??ta, karde?likte yar?? olman?n ad?d?r Alevilik. ??nk? ?slam; bar??, g?ven, mutluluk ve esenli?in ad?d?r. Yunus gibi, Mevlana gibi, Hac? Bekta? gibi, ?mam H?seyin gibi ellerine bir g?l destesi alarak "Beka Billah" (?l?ms?zl?k) olmakt?r. Y?celer y?cesi ulu Allah t?m insanlar?n yard?mc?s? olsun diye niyaz ediyoruz.


GAZ? CEM EV? DEDES?
VEL? G?LSOY

_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?nan? ?nderlerimiz ( Dedelerimiz ) Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye