Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ALEVİLİK TARİHİ

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Prş Arl 10, 2009 9:38 pm    Mesaj konusu: ALEV?L?K TAR?H? Alıntıyla Cevap GönderAnadolu Alevili?ine K?sa Bir Bak??

Son on y?ldan beri Alevilik ?zerine ?ok ?eyler yaz?l?p ?izildi. Bu s?re? i?erisinde yo?un bir tart??man?n odak noktas? haline gelen Alevilik, hemen hemen hi? g?ndemden d??meden b?t?n yo?unlu?uyla s?r?p bug?nlere geldi. Aleviler yeni d?nyan?n eforuyla kar??la??rken, o g?ne kadar kar??la?mad??? yep yeni sorunlarla da y?z y?ze geleceklerdi. Sosyo?- ekonomik ve siyasal sorunlar?n d???nda kimlik tan?m?yla da ilgili sorunlar ya?amaktad?r. ?o?u zaman Alevi kimli?i tan?mlan?rken ?slamiyetle olan m?nasebeti temel al?nmaktad?r. Alevilerin g?ndeminde yer alan konular? s?ralarsak s?ylemek istedi?imiz daha iyi anla??l?r: Alevilik ?slam?n i?inde mi, d???nda m?? Ali’siz Alevilik m?mk?n m?d?r?Alevilik ateizm midir? Alevilik ?slam?n ?z? m?d?r? Vs. vs.
Elbette bunlar a??lamaz t?rden tart??malar de?ildir.Yaz?m?z?n bu b?l?m?nde ancak ?u kadar?n? s?ylemekle yetinece?iz. Aleviler var oldu?u s?rece Alevilikle ilgili tart??malar devam edecektir. ??nk? onun kaynaklar? ?a?lar ?tesi bir zamana ve mekana uzan?r. Bu y?zden tamamen ayd?nlat?lmas? i?in y?zy?llar gerekmektedir. ?ze D?n??, Yeniden Yap?lanma gibi kavramlar tart???lmakta, i?inde bulunulan k?s?r d?ng?den bir ??k?? yolunun arand??? da g?zlemlenmektedir. Biz bu s?rece tart??malar s?reci diyoruz. Ancak, hen?z onun derinli?inde kula? atacak b?y?k bir ?ahsiyetler ortada g?r?kmemektedir.
Ama biz yine de yeniden yap?lanmaya hizmet etti?i i?in bu tart??ma s?recine dolayl? da olsa katk?da bulunmak istiyoruz. Alevilik gibi ele avuca s??mayan bir olguyu k?sa bir yaz?da ifade etmek elbette m?mk?n de?ildir. Ancak, Alevili?in sosyolojik, tarihsel, inan?sal ve k?lt?rel ?ehresini ?zet mahiyetinde de olsa ?izmekle yetinece?iz.

Alevilik gibi ?a?lar boyu ?e?itli toplumsal olgular ?????nda daima k?kl? bir d?n???mden ge?erek bu g?nlere gelmi? bir inanc? b?t?n boyutlar?yla kavramak i?in, bize g?re, onu ?u ?? evreye ay?rarak incelemek gerekir. Bu evreler s?ras?yla ?unlard?r. Mayalanma evresi, Olu?um (?ekilal?? evresi) ve g?n?m?zdeki ??z?l?? evresi. Bize g?re Alevili?in Yeniden yap?lanmas?n?n ve yeni boyutlar kazanmas?n?n ipu?lar? Mayalanma Evresi diye tan?mlad???m?z ilk evrede mevcuttur. ?imdi s?ras?yla bu evreleri inceleyelim.

1. Mayalanma Evresi

Bu evre ili?kiler ve kaynaklar bak?m?ndan olduk?a zengin bir d?nemdir.Orta Asya, Yak?n Do?u ve ?ran s?rekli bir ?alkant? i?erisindedir. G?? dalgalar? ve bu toplumsal dalgalanmalar?n yaratt??? yeni sosyo ekonomik ko?ullar iktidarlar?n da s?rekli el de?i?tirmelerine yol a??yordu. Egemenlerin uygulad??? a??r vergilendirmeler, talan ve yak?p y?kmalar insanlar? bezdirmekteydi. Bu ard? arkas? gelmeyen g??ler ?e?itli millet ve kavimlerin, boylar?n kaynay?p kar??mas?na, bir k?lt?r ve inan? kanal?na d?n??mesine yola?t?.

Uzak Do?unun k?kl? ve yerle?ik inac? olan Budizm arac?l???yla reenkarnasyon-ruhg???, nirvana, karma , m?kemmel insan gibi insan? mistik d?nyan?n i?ine yerle?tiren inan?lar yay?l?rken, Zerd??l?k ve Maniheizmin gibi ?rani dinler arac?l???yla da ?????n ve ayd?nl???n kutsal oldu?u inanc? kitleleri etkilemekteydi. Bat? da ve Anadolu’da ise Antik ?a? Yunan felsefesinin etkileri hakimdi. ?zellikle Platon’un ve yeni platoncu ak?m?n ?nc?s? olan Plotonius’un evren insan ve Yaratan hakk?ndaki felsefi d???nceleri Hristiyanl?k eliyle Anadolu insan?n? etkileyen ?nemli kaynaklard?r. ?lk ?a? do?a filozoflar?n?n evrendeki b?t?n varl?klar?n su, ate?, yel ve topraktan meydana geldi?i, evrenin bir ba?lang?c? ve sonu olmad???, her?eyin sonsuz bir devir daim i?erisinde oldu?u d???ncesi Anadolu insan?n? etkilemi?tir.

Orta Asyadan ?ran- Horasan ?zeri Anadoluya akan g?? dalgalar? k?sa s?rede Bizans surlar?n? y?karak Anadoluyu yeni yurtlak haline getirdi. Bu g??ler uzun bir zaman dilimine yay?l?r ve Orta-Asyadan kopan b?y?k kitleler yanlar?nda inan? ?nderleri konumunda olan ve toplulu?un toplumsal, ahlaki ve inan?sal ihtiya?lar?na cevap veren dedeler, babalar, dervi?ler, ?amanlarla birlikte gelirler.

Anadolu’ya gelen bu kitleler zaman i?erisinde Anadolunun yerle?ik halklar?yla kaynay?p kar??arak, hem Anadoluya sosyal ve k?lt?rel a??dan yeni bir ?ehre kazand?r?r, hem de s?re? i?erisinde Anadolula??rlar.
Anadolu g??ler ?ncesi Hristiyanlar?n ya?ad??? bir co?rafyayd?. Hititler, Lidyal?lar, Frikyal?lar, Urartular ve Bizanslar gibi k?kl? k?lt?r ve medeniyetelerin izlerini ta??maktayd?. ?arab?n, bu?day ba?a??n?n, ate?in, suyun, k?sacas? b?t?n do?an?n ve do?adaki canl?lar?n kutsall???na inan?rlardi.

Anadoluda g??lerden sonra kurulan ilk devlet Sel?uklu devleti olmu?tur. K?sa s?rede Anadoluda geni?lemeye ba?layan Sel?uklu devleti, k?rsal alanlarda ya?ayan halk z?mreleri ?zerinde s?m?r? ve bask?y? yava? yava? art?rmakta ve bir yandan da Arap ve Fars k?lt?r?n?n etkisi alt?na girmekteydi. Merkezi devletle k?rsal aras?ndaki ?eli?kilerin yo?unla?mas? sonucu 1239-1240 y?llar? aras?nda b?t?n Anadoluyu saran bir halk hareketi patlak verdi. Bu hareketin ?nc?leri baba ?lyas ve baba ?shak ad?nda iki dervi?tir. Babalar?n ?nderlik etti?i bu ayaklanmaya y?zbinlerce T?rkmen ve di?er alt tabakadaki ezilen z?mrelerden insanlar kat?lm?? ve Sel?ukluya zor anlar ya?atm??lard?r. Bu ayaklanma sonunda kanla bast?r?lm?? ve ?nderlerinin yan?s?ra binlerce dervi? ve baba idam edilmi?lerdir. Bu d?nem Alevili?in yava? yava? mayalanmaya ba?lad??? d?nemdir.

Daha ?nce g??ler dolay?s?yla do?u T?rkistan ve ?ran’da sufiler kanal?yla ?slamiyetin bat?n? yorumuyla tan??m?? olan bu insanlar, daha evvelki dinsel tecr?be ve gelenekleriyle bu yeni dinin bir sentezini yaparak Anadolu Alevili?inin temellerini atarlar. Lokman Parende, Hac? Bekta?i Veli, Sar? Salt?k, Ahi Evren,Kaygusuz Abdal, Yunus Emre, Taptuk Emre ve daha niceleri yukar?da anlatmaya ?al??t???m?z bir k?lt?r ve inan? co?rafyas?nda ortaya ??km??lar ve Anadolu Alevili?inin Anadoludaki ilk g?zelerini olmu?turmu?lard?r. Ayn? zamanda ?e?itli inan? ve k?lt?rlerin bir sentezi olan Alevilik k?rsal alanda dervi? ve babalar?n sayesinde h?zla yay?l?rken, s?nni inanc? benimseyen Sel?ukluyla aras?ndaki mesafe de s?rekli a??lmaktayd?.
Gerek babailerin ayaklanmas? gerekse Mo?ol istilas? Sel?uklu devletinin sars?lmas?na ve nihayetinde y?k?lmas?na yol a?t?. Alevilik a??s?ndan bakt???m?zda biz bu d?neme Olu?um evresi yada Alevilik Durumal??? diyoruz. ?imdi bu evreyi biraz daha yak?ndan inceleyelim:
2. Olu?um yada Durumal?? evresi

Alevili?in olu?um s?reci 13. yy?l ile 15.yy?l gibi ikiy?z y?ll?k bir zaman dilimini kapsar. Elbette Alevilik s?rekli bir de?i?im ve geli?im ?izgisi ?zerinde y?kselerek bug?nlere gelmi?tir. Ancak, bu ??reti ve inanc?n temelleri s?z?n? etti?imiz bu iki y?zy?ll?k s?re?te at?lm??t?r.

Hac? Bekta?i Veli 1240 y?l?nda karde?i Mente? ile birlikte Horasan ?zeri Anadoluya gelir. O zamanlar Anadoluda d?rt ?e?it dervi? z?mresinden bahsedilmektedir. Bunlar s?ras?yla ?unlard?r: Horasan Erenleri, Rum Erenleri, Bac?yan? Rum ve Gaziyani Rum.
?zellikle s?nr boylar?na yerle?tirilen g??ebe kavimler inan? ve k?lt?rde daha esnek bir yap?ya sahip olduklar?ndan dolay? yerle?ik halkla kaynay?p kar??ma konusunda pek zorluk ?ekmezler. Bu yoldan yay?lmaya ba?larlar.

Suluca Karacah?y??e yerle?en Hac? Bekta?i Veli k?sa s?rede Anadolu dervi?lerinin g?nl?n? kazan?r ve onlar taraf?ndan b?y?k bir sayg?yla an?l?r. 13.yy?l Anadolusu Kalenderiler, Hayderiler, Ahiler, Karmatiler, ?smaililer ve daha nice dervi? z?mreleriyle kaynamaktad?r.

Usta ??rak ili?kisiyle dergah e?itiminden ge?en dervi?ler M?r?itlerinin emriyle ?e?itli y?relere giderek bar??, ho?g?r?, payla??m, dayan??ma, karde?lik ve sevgiyi insanlara ta??may? kendilerine bir g?rev olarak g?rm??lerdir. Hac? Bekta?i Veli de bunlardan biridir. Anadolu erenlerinin Piridir.

Babai isyanlar?ndan sonra da Anadolu ?e?itli halk isyanlar?yla ve katliamlarla sars?l?r. ?ah Kulu isyan?, Kalenderi isyan?, Celali isyanlar?, ?eyh Bedreddin’in m?r?tleri olan B?rkl?ce ve Torlak Kemal ?nc?l???nde ba?layan isyanlar bunlardan sadece bir ka??d?r.

Bu toplumsal ?alkant?lar Alevili?in yava? yava? ?eklillenmesine ve Anadoluda ?nemli bir g?? haline gelmesine dolayl? olarak katk?da bulunur.
Sel?uklu devleti toplumsal sorunlara daha fazla yan?t veremez duruma gelir ve sonunda tarihe kar???r. Onun yerini daha sonra k???k beylikler almaya ba?lar.

Hac? Bekta?i Veli’nin hakka y?r?y???nden sonra (1271) bir rivayete g?re Abdal Musa emanetleri Kad?nc?k Ana’dan al?r ve H?nkar?n ??retisini sistemle?tirerek bir tarikat haline getirir. Zaman i?erisinde b?y?k dergahlar kurulmaya ba?lar ve Anadoludaki Kalenderilik, Hayderilik, Bedreddinilik, Hurifilik ve ?iilik gibi sufi ve dervi? ak?mlar? Bekta?ilik i?inde eriyerek yeni bir senteze d?n???rler.

1300 y?l?nda S???tte k???k bir beylik olarak kurulan Osmanl? devleti ?slamiyeti kabul etmi? olsa da halen ?amanizmin etkilerini ta??maktayd?. Bundan dolay? da Alevi-Bekta?i topluluklar?yla k?lt?rel ve inan?sal olarak ?nemli ?eli?kileri olmam??t?r. Hatta ilk ?? padi?ah?n Bekta?ili?e sempati duyduklar? dahi s?ylenmektedir. Orhan Gazi 1363 y?l?nda Bekta?i tekkesinin dualar?n?yla Osmanl?n?n bir nevi milisg?c? olan Yeni ?eri oca??n? a?mas? da buna bir ?rnektir.

K?rsal alanda yar? g??ebe bir hayat ya?ayan Aleviler dedelik ve babal?k olmak ?zere, erkanda bir birinden biraz farkl? yol izleyen iki kol ?zerinden te?kilatlanmakta ve yay?lmaktayd?. B?y?k y???nlar? temsil eden Bekta?ilik i? Anadolu ba?ta olmak ?zere Trakya-Balkanlar-Arnavutluk ve M?s?r gibi geni? bir ?evreye dergahlar vas?tas?yla yay?lmaktayd?. Di?er ikinci kol ise ocaklar ve ocaklara ba?l? dedeler taraf?ndan ekseriyetle Do?u Anadolu’da yayg?n bir ?rg?tlenme olu?turmu?lard?.

Osmanl? devleti 15.yy?ldan sonra h?zla de?i?meye ba?lar ve ?randa kurulan Safavi devletinin de etkisiyle S?nni ?slama tutunmaya ba?lar. Bu durum Aleviler a??s?ndan ?nemli bir d?n?m noktas?d?r. Sadece katliamlar de?il karalama ve iftiralar y?kl? h?k?m ve ?eyh?lislam fetfalar? da artmaya ba?lar. Osmanl? devleti ilk defa Anadoluyu Alevilerden temizleme harekat?na ba?lar. Asimilasyona yatk?n olan z?mreleri ise s?nni tarikatlar eliyle asimile etmeye ba?lar.

Anadolu Alevileri 15. y?zy?llara gelindi?inde iki b?y?k tekkeye ba?l?d?rlar: Anadolu’da faaliyet g?steren Hac? Bekta? tekkesi ile Safavilerin kurdu?u ?randaki Erdebil tekkesi. Her iki tekkenin de Aleviler ?zerinde b?y?k etkisi vard?r.

Erdebil’deki tekkenin s?re? i?erisinde bir devlete d?n??mesi sonucu ortaya ??kan Safevi devleti ?ah ?smail’in h?k?mdarl???nda g?nden g?ne b?y?rken Anadolu Alevileri i?in de bir kurtulu? umudu haline gelir. ?ah ?smail ya da di?er ad?yla ?ah Hatai sadece bir h?k?mdar de?i ayn? zamanda Anadolu Alevilerinin b?y?k sayg? ve sevgi duydu?u ruhani lideriydi. Aleviler onu Hz. Ali’nin yeniden bedenleni?i olarak g?r?yorlard?. Deyi?leri, nefesleri ta Balkanlara kadar yay?lm??t?. Yavuz Selim bu geli?melerden ?rkmeye ba?lar ve bu do?udan gelecek olan tehlikeye kar?? derhal harekete ge?er. ?nce babas? Y?ld?r?m Beyaz?t’? daha sonra ise karde?lerini etkisiz hale getiren Yavuz Selim ?ah?n kar??s?na dikilmek ve bu tehlikeyi durdurmak i?in tahta ge?erek iktidar?n dizginlerini elinde toplamaya ba?lar.

Anadolu Alevili?ini Hac? Bekta?i Veli’den sonra en ?ok etkileyen ?ahsiyet ??phesiz ki ?ah ?smail olmu?tur. Onun etkisi sadece kurdu?u Safavi devletinin Alevilere olan yak?nl???ndan ileri gelmez. O ayn? zamanda Alevi Cemlerinin ve erkan?n?n kurumla?arak bug?nki halini almas?nda da yats?namaz bir ?neme sahiptir.
?ah ?smail Emevi ?slam anlay??? kar??s?nda Ehli Beyt, 12 ?mamlar ve Hz. Ali’nin yolunu ve m?cadelesini s?rd?rm??, onlar ad?na hutbeler okutmu? ve Muaviye zihniyetine kar?? amans?z bir m?cadele ba?latm??t?. Bu y?zden Anadoludaki Alevilerin hem sevgi ve muhabbet duydu?u hem de kartar?c? g?z?yle bakt??? bir sufi-h?k?mdard?r. Sava?larda milislerine oniki imam? sembol eden oniki dilimli k?rm?z? ta? giydirdi?i i?in ?ah ?smail’in taraftar? olanlara ilk defa K?z?lba? denmi?tir. Daha sonra bu isim Anadoludaki Alevilerin t?m?n? kapsayan bir isim haline gelir. Anadoludaki Alevi ocaklar?n? ‘el ele el hakka’ ilkesi etraf?nda ?rg?tleyerek M?r?it, Pir, Rehber ili?kisiyle hepsini bir birine ba?lar.
?ah ?smail eliyle Alevilk son ?eklini al?r. Erkanlar tamam olur. Toplumsal bir inan? ayini olan cemler ilk defa on iki imamlar? temsilen oniki hizmetler bi?iminde tertiplenir, ?ah?n duazlar?, nefesleri ve deyi?leri okunmaya ba?lar. Cemler bir ritual olmalar?n?n yan?s?ra toplumun hukuksal ve geleneksel sorunlar?n?n ??z?lerek, payla??m?n, ho?g?r?n?n, sevginin ve kad?n erkek e?itli?inin per?inle?tirildi?i bir yerdir. Bir t?r hareketli meditasyon olan Semah cemlerin ayr?lmaz bir par?as?d?r.

Musahiplik kurumu yani yol karde?li?i de cemler kadar Alevili?in vazge?ilmez-olmazsa olmaz kurumlar?ndan biridir. D?rt kap? k?rk makam, eline-diline-beline sahip ol ilkesi, ?nsani Kamil, enel hak, ruh g???, vahdeti v?cut ve vahtedi mevcut Alevi inenc?n?n ?nemli ??elerindendir.

?iilik ve ?iilerin mistik islam yorumlar? ?ah ?smail’in etkisiyle Alevili?e girmi? ve yeni bir senteze d?n??m??t?r. Anadoludaki ?ii yay?lmay? durdurmak i?in Yavuz Selim Anadoluda geni? ?apl? bir Alevi k?r?m?na ba?lar ve pe?inden ?rana sefere ??kar. ?ah ?samil Yavuzu ?ald?randa kar??lar. Fakat sava?? kaybeder ve yenilginin h?zn?yle kendini yaln?zl???n ve d?nyaya olan ilgisizli?in kollar?na b?rak?r.

Anadolu Alevili?ini etkilemi? di?er bir ozan-sufi ise Pir Sultan Abdald?r. ?nanc?n ve ba?kald?r?n?n ozan? olan Pir Sultan Abdal ?iirleri ve m?cadelesiyle toplumu derinden etkilemi?, onlar?n g?n?llerinde engin bir yer edinmi? b?y?k bir Alevi ozan?d?r. Safevi h?k?mdar? ?ah ?smail’in yoluna olan ba?l?l???ndan dolay? Osmanl? valisi taraf?ndan ac?mas?zca idam edilir. A??r vergi ve bask?lara maruz kalan Alevi toplumunun isyan etmesinden korkan Osmanl? bu b?y?k ozan?n yan?s?ra bir?ok ozan ve dervi?in varl???ndan korktu?u i?in idam ettirir.

Bir di?er nokta ise ?eyh Bedreddin olay?d?r. Bilindi?i gibi ?eyh Bedreddin tasavvuf inanc?n?n yan?s?ra bir de toplum projesi sunmaktayd?. Onun ??retisi ‘yar?n yana??ndan gayri her?ey ortakt?r’ c?mlesiyle ?zetlenebilir. Topra??n ve i?leme ara?lar?n?n toplum taraf?ndan ortakla?a kullan?lmas?n? ve ?retimin ortak b?l???m?n? savunan bu ??reti ?nce ?eyh?l ?slam? daha sonra ise padi?ah? k?zd?rm?? ve bunun ?zerine Torlak Kemal ve B?rkl?ce ?nderli?indeki bu halk harekat?n? kanla bast?rm??t?r.

16.yy?ldan sonra yava? yava? gerileme ve ??kme d?nemine giren Osmanl? ?mparatorlu?u i?te ve d??ta ?e?itli s?k?nt?lar ya??yordu. ??k???n getirdi?i sosyo-psikolojik bunal?m kutular aras?nda bir gerilime yola?maktayd?. 1826 y?l?nda, Yeni?eri ordusu lavedilir, kalanlar ise katliamdan ge?irilir. Ayn? tarihte Bekta?ilik yasaklan?r ve Bekta?i dergahlar? talan edilir. Say?s?z dervi? ve baban?n ya?am? idam sehpas?nda son bulur. Bu katliam?n ard?ndan sa? kalan babalar yer alt?na ?ekilerek gizli te?kilatlanmaya ba?larlar.
Osmanl? ?mperatorlu?unun y?k?l???ndan sonra yeni h?k?metin ?nc?l???nde Cumhuriyet ilan edilir. Cumhuriyet Osmanl? hanedanl???yla k?yaslanamayacak kadar farkl?d?r. Kurulan yeni devlet halifeli?i kald?r?r, padi?ahl??a ve ?eyh?lislama son verir. Laik ve ?a?da?, y?n?n? bat?ya d?nm?? bir Cumhuriyet k?sa s?rede Alevilerin sempatisini kazan?r. Dinsel ve k?lt?rel bask?lar?n azalmas? Alevileri rahatlat?r ve bundan dolay? yeni Cumhuriyete umut ba?larlar. Ancak, bu umut k?sa s?rede yerini umutsuzlu?a b?rak?r. 1924 te bekta?i dergahlar? kapat?l?r ve cemler yasaklan?r. Ve nihayet Desim katliam? olur. Onbinlerce insan vah?ice katledilir, kalanlar ise ?e?itli b?lgelere s?rg?ne yollan?r. Aleviler a??s?ndan sonu? b?y?k bir hayal k?r?kl??? olur. Bu hayal k?r?kl???n?n yaratt??? suskunluk uzun bir zaman s?rer. ?nan? ve ibadetlerini yine Osmanl?da oldu?u gibi gizli yapmak zorunda kal?rlar. K?rsal alanda ya?ayan k?yl?ler ?zerindeki jandarma dip?i?i hi? eksik olmadan s?rer gider.

3. ??z?l?? evresi

60’l? y?llarda sosyo ekonomik ko?ullardan dolay? k?rsal alandan ?ehirlere yo?un bir Alevi g??? ba?lar. ?nce ?ehrin kenar mahallelerinde gecekondular kurarlar. Fakat, Alevilere kar?? bask?, d??lama ve karalama kampanyalar? ve devletin benzeri do?rultudaki politikalar? s?rekli devam eder. Y?zy?llar?n i?selle?en bask? ve zulm? sonunda Alevi gen?lerinin Marksist-Leninist d???nce ve ideolojiyle tan??malar?na yola?ar. Sisteme kar?? duyduklar? tepki, nefret ve isyanlar?n? sol ideoloji ?zerinden dile getirirler. Bir ?ok Alevi genci bu u?urda can verir. Bu s?re? 80 li y?llar?n sonlar?na kadar devam eder. Bu arada, sosyo-ekonomik ve k?lt?rel nedenlerden dolay? ?orum, Mara?, Malatya ve Sivas gibi illerde korkun? Alevi katliamlar? ya?an?r.

Sivas katliam?ndan sonra Alevilerde bu bask?lara kar?? toplumsal boyutta bir tepki ve kimlik aray??? ba?lad?. Y?zlerce cemevleri ve Alevi kurumlar? kurarak devlete olan tepkilerini bu yoldan dile getiren Aleviler, art?k hayat?n her alan?nda kendi varl???n? ortaya koymaya ba?larlar. Aleviler ?e?itli y?nlerden estirilen yozla?t?rma r?zgarlar?na kar??, (geleneksel yap?lar? ??z?lmeye do?ru gitse de) eninde sonunda Yeniden Yap?lanma s?recine gireceklerdir.
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye