Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

KAFEİN HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Sa?l?k K??esi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
fatma dincKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 69
Konum: antalya

MesajTarih: Çrş Ksm 14, 2007 1:43 pm    Mesaj konusu: KAFE?N HAKKINDA GENEL B?LG?LER Alıntıyla Cevap Gönder

KAFE?N HAKKINDA GENEL B?LG?LER

Yak?n zamanda yap?lan bir ara?t?rma, hamileli?in ilk d?nemlerinde kafein kullan?m?n?n d???k tehlikesini art?rd???n? g?sterdi. Journal of American Medical Association (JAMA)da yay?nlanan ara?t?rmada, hamileliklerinin ilk ?? ay?nda d???k yapan 550 ?sve?li kad?n incelendi ve elde edilen veriler d???k yapmayan 950 kad?n?nkilerle kar??la?t?r?ld?. Sonu?ta, g?nde 1-2 fincan kahve i?en kad?nlara d???k yapma riskinin hi? i?meyenlere k?yasla y?zde 30 daha fazla oldu?u g?zlendi. Kahve t?ketimi g?nde 4 fincana ??kt???nda risk y?zde 40'a y?kseldi. G?nde be? fincan?n ?zerinde kahve i?enlerde ise y?zde 220 oran?nda bir art?? hesapland?.
Bu duruma neden olan fakt?rler bilinmemekle birlikte, hamile kad?nlar?n metabolizmalar?n?n kafeini ?ok daha yava? ?z?msedi?i biliniyor. Plasentaya n?fuz eden kafein, korunmas?z olan fetus ?zerinde toksik bir etki yarat?yor.

Hamile kalmaya ?al??anlarda da kafeinin olumsuz etkisi oldu?u biliniyor.
Daha ?nce yap?lan ?e?itli ara?t?rmalar, g?nde 2,5 fincan?n ?zerinde kahve i?en kad?nlarda k?s?rl?k oran?n?n daha y?ksek oldu?unu g?stermekteydi. Bu nedenle bebek sahibi olmak isteyen kad?nlara, bir s?reli?ine kahveden uzak kalmalar? tavsiye ediliyor.

Amerikan ?la? ve G?da ?daresi'nin bu konuda resmi bir a??klamas? bulunmamas?na kar??n, gebelik s?resinde kafeinden m?mk?n oldu?unca ka??nmak ak?ll?ca olacakt?r.NE KADAR KAFE?N ALIYORUZ?

?statistiklere g?re kad?nlar?n g?nl?k ortalama kafein t?ketimi 280 mg olarak ?l??l?yor. Bu miktar, 2-2,5 fincan kahveye e?de?er. Kafein t?ketiminin b?y?k k?sm? kahveden kaynaklansa da, yegane kafein kayna?? kahve de?il; karbonhidratl? i?eceklerde de ?nemli oranda kafein bulunuyor.
Yine ?ay da ?nemli bir kafein deposu; rengi koyula?t?k?a i?erdi?i kafein miktar? art?yor. ?irketler, kafeini tad? i?in kulland?klar?n? s?yleseler de, ara?t?rmalar as?l nedenin ba??ml?l?k yaratmas? oldu?una dikkat ?ekiyor.

Hangi i?ecekte ne kadar kafein var?

Filtre kahve - 135 mg
Haz?r kahve - 95 mg
Espresso - 50 mg
Kafeinsiz kahve - 3 mg
Kola - 46 mg
Portakall? gazoz - 40 mg
Gazoz - 54 mg
Demlenmi? ?ay - 35 mg
Ye?il ?ay - 25 mg
Po?et ?ay - 25 mg
S?tl? kakao - 8 mg
Kahveli dondurma - 85 mg
Bitter ?ikolata - 31 mgKAFE?N SA?LI?A ZARARLI MI?

Kafeinin kanser riskini art?rd???na ili?kin hi?bir kan?t bulunmuyor. Ancak kanser denildi?inde kad?nlar?n ilk akl?na gelen kanser t?rlerinden bir meme kanseri; ve kafeinin meme dokusunu etkileyerek kist olu?umuna neden oldu?u yolunda s?ylentiler dola??yor.

Kafein almay? b?rakt?ktan sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini s?yleyen hastalar yok de?il. ?te yandan Amerikan Beslenme Derne?i taraf?ndan y?r?t?len bir ?al??ma, kafeinin g???s dokusu ?zerinde herhangi bir etkisi bulunmad???n? g?steriyor.

Ancak bu konuda da tam bir g?r?? birli?ine var?lm?? de?il. Daha eski ara?t?rmalar, g?nde 500 mg'?n ?zerinde - be? fincandan fazla kahveye e?de?er - kafeinin kist olu?umu riskini art?rd???n? g?stermekteydi. Bu durumda verilebilecek en akla yak?n tavsiye, kist olu?umuna yatk?n olan ve g???slerinde a?r? ve ?i?lik hissedenlerin kafein t?ketimini s?n?rland?rmalar? olabilir.KEM?K ER?MES?NE YOL A?AR MI?

Kafeinin vitamin ve minerallerin (?zellikle de kalsiyum ve demir) emilimini bloke etti?i biliniyor. Ayr?ca di?retik etkisi nedeniyle kalsiyum depolanmas?na olumsuz etkide bulunuyor; zira kalsiyum idrar yoluya da d??ar? at?l?yor.

Bu noktada, fazla kafein t?ketiminin kemik yo?unlu?unu azaltt???n? d???nmek akla yak?n. ?te yandan Penn State College'de yap?lan yeni bir ?al??ma, normal kafein t?ketiminin kemik erimesine neden olmad???n? g?steriyor. Amerikan Ulusal Osteoporoz Derne?i de, kafein ve kemik erimesi aras?nda herhangi bir ili?kiye rastlanmad???n? bildiriyor.

Bu konudaki endi?elerin hedef kitlesi elbette ki yeti?kinler. S?t yerine kafeinli i?ecekler kullanmaya al??k?n olan yeti?kin n?fus, yeterince kalsiyum alam?yor. Bu durumda s?tl? kahve i?mek, mant?kl? bir ??z?m olabilir ve ihtiya? duyulan kalsiyumu sa?layabilir.KAFE?N?N TANS?YONA ETK?S? VAR MI?

Kafein t?ketimi kan bas?nc?n? birka? dakikal???na, hatta birka? saatli?ine y?kseltebilir, ancak y?ksek tansiyona yol a?maz. Ancak zaten y?ksek tansiyonu olan ki?iler yo?un stres alt?ndayken kafein t?ketimiyle tansiyonlar?n?n daha da y?kseldi?i ve inme riskinin artt??? belirlenmi?tir.KAFE?N?N KALBE ZARARI VAR MI?

Kahve ?arp?nt?ya, d?zensiz ve h?zl? kalp at???na neden olabilir. Bu durum, aritmisi veya kalp rahats?zl??? olanlar i?in problem yaratabilir.
Washington ?niversitesi'nde yap?lan bir ara?t?rma, g?nde alt? fincan ve ?zerinde kahve i?enlerin kalp krizi ge?irme risklerinin artt???n? g?steriyorsa da, kafeini tek ba??na kalp hastal?klar?ndan veya kalp krizinden sorumlu tutmak yanl?? olur.KAFE?N BA? A?RISI YAPAR MI?

Kafein, ba? a?r?lar?na kar?? kullan?lan a?r? kesicilerin etkisini art?r?r.
Ancak s?rekli kullan?m?, ba? a?r?lar?n?n tekrarlamas?na neden olabilir.
Re?etesiz sat?lan ila?lar?n kafeinle birlikte iki g?nden daha uzun s?re al?nmamas? gerekir.ADET ?NCES? SENDROMA ETK?S? VAR MI?

?drar s?kt?r?c? ?zelli?i dolay?s?yla bir yandan ?i?kinlikten kaynaklanan rahats?zl?klar?n giderilmesine yard?mc? olan kafein, di?er yandan kan ?ekerini d???rerek adet ?ncesi sendromu ?iddetlendirebilir. Baz? ?al??malar g?steriyor ki, g?nde 3-4 fincan kahve i?enlerde adet ?ncesi sendrom ?ikayetleri ?? misli art?yor.MESANE PROBLEMLER?NE ETK? EDER M??

Kafein b?brekleri ?al??t?rarak daha s?k idrara ??kmay? sa?lar. Bu durum bir s?re sonra mesanede tahri?e ve rahats?zl??a neden olabilir.UYKUSUZLU?A NEDEN OLUR MU?

Kafein, uyku hormonu olarak bilinen melatonin d?zeyine etki eden bir uyar?c?d?r. Metabolize edilebilmesi i?in 4 ila 7 saat gerekti?i unutulmamal?d?r. Ayr?ca do?um kontrol hap? kullanan veya ?strojen takviyesi alan kad?nlarda bu s?re iki kat?na ??kar. Bu nedenle ??leden sonra i?ilen bir fincan kahve geceyar?s?nda uykunun ka?mas?n?n sorumlusu olabilir.ANKS?YETE VEYA PAN?K ATA?A YOL A?AR MI?

Y?ksek dozda kafein, beyin kimyas?n? etkileyerek anksiyete ve panik atak olu?umunu g??lendirebilir.M?DEYE DOKUNUR MU?

Kahve, hatta kafeinsiz kahve, midede asit ?retimini art?rarak yemek borusu ve mide ge?i?ini etkiler. Bu durum da midede rahats?zl??a ve yanmaya sebep verebilir.KAFE?N?N FAYDALARI

Ara?t?rmalar, kafeinin pek ?ok olumlu etkisinin de bulundu?unu g?steriyor.
Her?eyden ?nce, kafeinin psikolojik bir canland?r?c? oldu?unu s?ylemekle ba?layal?m. Uyku hali yaratan adenosin adl? bir beyin kimyasal?n? bloke eden kafein, d???nsel performans? art?r?r ve ruh haline olumlu katk?da bulunur. ?stelik bu etkisini 50 mg'dan az dozlarda (?rne?in bir fincan ?ay
ile) dahi g?sterir.

Kas koordinasyonunu ve g?c? art?r?r.

Enerji sarfiyat?n? y?kseltir ve daha fazla kalori yakmaya yard?mc? olur.

Akci?erlere giden solunum yollar?n? rahatlat?r ve ast?m krizlerini azalt?c? etkisi vard?r.

Ba??rsaklar? yumu?at?c? bir etkisi vard?r. Ancak fazla al?nd??? takdirde ishale yol a?abilir.

G?nde 2-3 fincan kahve i?en erkeklerde safrata?? olu?umunu azaltt??? g?r?lm??t?r.

JAMA'da yay?nlanan yeni bir ara?t?rmaya g?re kafein t?ketimini art?rarak Parkinson riski azalt?labilir.BA?IMLILI?A YOL A?AR MI?

Kafein de t?pk? nikotin, amfetamin ve kokain gibi ba??ml?l?k yaratan bir madde. Beyinde dopamin gibi belli baz? sinir iletkenlerini art?rarak al??kanl?k yarat?yor. Bir fincanl?k bir doz bile ba??ml?l??a sebep oluyor ve bu miktar al?nmad??? zaman v?cutta tepkiler meydana geliyor. Dahas?, b?t?n bu semptomlar?n ortaya ??kmas? i?in yaln?zca ?? g?nl?k kullan?m yeterli.

Belirtilen semptomlar aras?nda ba? a?r?s?, yorgunluk, huzursuzluk, depresyon, konsantrasyon bozuklu?u, hatta so?uk alg?nl??? belirtileri s?ralan?yor ve en az 1-2 hafta devam ediyor.KAFE?N? BIRAKMALI MI?

Bu karar ki?iden ki?iye de?i?iyor. Uzmanlara g?re kafein t?ketiminden uzak durmas? gereken ki?iler ??yle s?ralan?yor:

- hamileyseniz veya hamile kalmak istiyorsan?z,

- y?ksek tansiyonunuz varsa,

- ?arp?nt?n?z varsa,

- midenizde yanma hissediyorsan?z,

- panik ataktan ?ikayet?iyseniz,

- mesane problemleriniz varsa,

kafeine dur demeniz iyi olur.

Ayr?ca osteoporoz risk grubundaysan?z yeterince kalsiyum ald???n?zdan emin olman?z gerekiyor. Kafeinden vazge?meye niyetiniz yoksa da en az?ndan ?l??y? ka??rmaman?zda fayda var. G?nde 400 mg'?n ?zerinde kafein t?ketimi zararl? bulunuyor.

?ayet belirtilen sorunlar sizin i?in ge?erli de?ilse ve herhangi bir ?ikayet ya?am?yorsan?z, g?nde 3,4, hatta 5 fincan? keyifle yudumlayabilirsiniz.

ARTIK KARAR S?ZLER?N
Ben bu bigiyi sizlerle payla?mak istedim
Sevgilerimle
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Sa?l?k K??esi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye