Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Kerbela'dan Günümüze Yaşanan Acılar - İsmail Saçlı

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
canKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Cum Oca 14, 2011 4:57 pm    Mesaj konusu: Kerbela'dan G?n?m?ze Ya?anan Ac?lar - ?smail Sa?l? Alıntıyla Cevap Gönder

Kerbela'dan G?n?m?ze Ya?anan Ac?lar - ?smail Sa?l?

?nsanl?k tarihi ayn? zamanda zalimlerle mazlumlar?n m?cadele tarihidir.
Zalimler kendi ekonomik ve siyasi ??karlar? u?runa, tahtlar?n? koruma pahas?na bir yandan halka zulmetmekte bir yandan da sanki onlar?n koruyucusu, onlar?n hamisi yanda?? gibi g?r?nmektedirler.
S?m?r? ?ark?n?n di?lileri aras?nda ezilen mazlumlar ise zalimlerin bu yalanlar?na inanmakta onlar?n gizli gizli d?n derdi?i ?ark?n fark?na varamamaktad?rlar.
Ya?anan olaylar? iyi anlayabilmek i?in tarihi iyi ara?t?rmak ger?ekleri ??renmek gerekmektedir.

D?zen sahiplerinin boyalayarak bize anlatt??? ?slam tarihi de Osmanl? tarihi de tamamen ger?ekleri ters y?z ederek egemenleri koruyan tarihtir ve ger?ekleri ?rtmek ?zere kurgulanm??t?r.
Tarih yaz?c?lar? "Vakan?visler" yazd?klar? ?vg?ler kar??l??? "ulufe" denilen maa?larla ?d?llendirilmektedirler. Mazlumlara yap?lan zulm? onlar?n ?vg? dolu s?zlerinin sat?r aralar?ndan ??renmekteyiz. "Devletl? efendim filan yerde ?u kadar K?z?l ba?? ??yle b?yle yapt?" s?zlerinden ??renmekteyiz.
Yunus Emre bak?n o zamanki s?m?r? d?zenini nas?l tarif etmektedir. "Ge?ti beyler m?r?vveti / Binmi?ler birer at? / Yedi?i yoksul eti / ??tikleri kan olmu?tur." Bir ba?ka m?sralarda da "Ekende yok Bi?ende yok Yiyende ortak Osmanl?" diyerek o zamanki s?m?r?y? de ortaya koymu?lard?r.

Bir yerde s?m?r? varsa orada haks?zl?k var demektir. Bir yerde haks?zl?k varsa o haks?zlara direnenler de olacakt?r.
Hz Muhammet Arap Kabilelerinin s?m?r? ?ark?n? k?rmak ve insanlara e?it bir d?zen kurmak adaletli ve g?zel ahlakl? insanlar? ?o?altmak i?in en yak?n?nda bulunan damad? ve dava arkada?? ?ah? merdan Hz. Ali ile bu bozuk d?zenle sava?a ba?lad?.

Mekke de iki s?lale vard? biri Ebu S?fyan ki o s?lale Mekke’nin en zenginiydi. Di?eri ise Hz Muhammed’in s?lalesi ?meyye o?ullar? Ebu S?fyan hanedanlar? Y?llarca Hz. Muhammet ve Hz Ali ile sava?t?lar.
Uhud Sava??nda ve Hendek Sava??nda Mekkeli kafirlerin komutan? olarak Muhammed'in komutas?ndaki M?sl?manlara kar?? sava?an Muaviye; Ebu S?fyan bin Harp’in o?ludur.

M?sl?manlar?n Mekke ?ehrinde ?o?almas?yla as?l amac? ?slam devletini ele ge?irmek olan bu s?lale ?slam kabul etmi? g?r?nerek asl?nda devleti ele ge?irmeye ba?lad?. Hz. Muhammed’in hakka y?r?mesinde Hz Ali onun defniyle, kabiriyle ilgilenirken her t?rl? hileyle ?slam’a d?rt halife d?nemini ya?att?lar. Hz Alinin halifeli?inde de hilelerine devam ettiler.
Hz. Ali ve Muaviye taraftarlar? aras?nda meydana gelen S?ff?n sava??nda daha fazla M?sl?man kan?n?n ak?t?lmamas? amac?yla d???n?len, 657 tarihinde Kuran? m?zraklar ucuna tak?p "Hakem Olay?" ya?atan da yine bu s?laledir

Muaviye d?rd?nc? halife olan Hz. Ali ile sava?t?, M?s?r'? ele ge?irdi ve Hz. Ali 661 y?l?nda suikasta u?rayarak ?ld?r?lmesini sa?lad?ktan sonra halifeli?ini ilan etti. 661'den 680'e kadar Emevi hanedanl???n? kurarak ?slam Devleti'ni y?netti.

Hz Alinin Katlinde ve Hz. Hasan?n zehirlenmesinde yine Kerbela da Hz H?seyninin katledilmesinde de bu s?lalenin Muaviyenin ve Yezidin parma?? bulunmaktad?r.

Ehlibeyte, k?saca Hz Muhammed’in aile fertleri diyece?imiz Hz Alinin ?ocuklar?na ve Hz Muhammed’in soyuna d??man bu s?lale sonunda Kerbela da 72 ki?iyi de Dicle ?rma??n?n k?y?s?nda susuz b?rakarak ?ehit etmi?tir. "Su" "su" diye inleyen Ehlibeytin k???c?k bebesine bile bir bardak su yerine ok at?larak 17 masumu paklardan bir ?o?u Kerbela da 10 Ekim 680 de ?ehit etmi?lerdir.

Hz Zeynel Abidin o sava?ta hasta oldu?u i?in ?ad?rlar?n aras?nda can?n? kurtararak Irana Horasan y?resine ka?arak ehlibeyt soyunu devam ettirmi?tir. Hz H?seyin burada inan?lar? u?runa zalimlere boyun e?memi?, onlara biat etmemi?, hak bildi?i yolda hakka y?r?m??t?r.
O tarihten sonra Arap hanedanl?klar ne yaz? ki Hz Aliye ve ehlibeyte y?llarca ibadet yerlerinde k?f?rler ettirmi?lerdir. Muaviyenin etraf?ndaki ??kara dayal? din ulemas? yap?lan bu d?zene ortak olarak o s?lalenin d?zenine kendi ??kar? i?in boyun e?mi?ler ve ?slam ?mmetine de S?nni g?r??lerini "vahiy katibi ve Peygamberin sahabesinden oldu?u " gerek?esiyle hakk?nda k?t? ifadede bulunmaktan ka??nm??lard?r. Bu ger?e?i ??kar i?in ?rtme ?abas?d?r. Bu ehlibeyte zul?md?r.
Kerbela ?mam H?seynin 72 yak?n? ile ?slam Peygamberinin torununun ?slam halifeli?i ad?na katledildi?i g?nd?r.

Kerbela Irakta bir ?ehrin ad? ama tarihte katliamlar?n, zulm?n, haks?zl???n ad? olarak y?reklerimize yaz?l?rken, ?mam H?seyin'in inanc? i?in, ba??n? verdi?i ?anl? direni?i m?cadelenin ad? oldu. Onu ehlibeyt a?k?yla selaml?yorum.

??kar d?zeni u?runa do?rular? kendi d?zenine uyduran zihniyet ger?ek inananlar? ehlibeyt sevdal?lar?n? y?llarca katlettiler. Alevi tarihi hep kanla yaz?ld?, zul?mle, katliamla, g?n?m?ze geldi.

?mam H?seyin ba??n? verdi.Seyit Nesimi’nin derisi y?z?ld?, Pir Sultan Abdal d???nceleri u?runa Sivas'ta as?ld?. G?n?m?ze kadar ?nderlerimizle birlikte kitlesel katliamlar? anlatmakla Kerbela dan sonra Yavuz'un ?ah ?smail’e yapt??? sava? bahanesi ile Anadolu’da 40 000 Alevinin katledildi?i ve Asimilasyonun o d?nem oldu?u tarih?ilerimiz yazmaktad?r. Emevi zihniyetli yani Muaviye, Yezit'in katliamc? yok edici davran???, onun yolunu s?ren baz? Osmanl? Padi?ahlar?nca da uygulanm??t?r.

Osmanl?daki ilk kurulu? felsefesi olan Ahi Evren ve Hac? Bekta?i Veli inanc? devlet g??lenip Fetihler yapmak i?in di?er T?rk beyliklerine sald?rmak istendi?inde terk edilmeye ba?land?. Kendi karde?lerini d??man g?steren katlinin vacip oldu?unu ?ekinmeden s?yleyen fetvalar veren s?zde din alimlerinden yapacaklar? katliamlara "olur" onay? al?nd?.

Bu olur onay?n? veren "din ?lemas?"n?n b?y?k miktardaki gelirleri onlar?n ger?e?i ?arp?tmalar?nda ?nemli rol oynam??t?r. M?s?r seferi sonucu Yavuzun getirdi?i Arap din adamlar?n?n Arap egemen Emevi zihniyetini yaymas? ve ilim dilinin Arap?a olmas?n? da zorlanm??t?r (dayat?lm??t?r).
Egemen sistemin bu dayatmas? sonucu Orta Asya’dan gelen T?rk boylar?n?n hayvanc?l?kla ge?imini sa?layan g??er durumdaki bir ?ok Anadolu k?yl?s?n? kar??s?na alm??t?r. Anadolu’nun tamam? Ehlibeyt taraftar?yken ve Kerbela k?y?m?na kar??yken Muaviyeye kar??yken, H?seyninin yas?n? tutarken (Yezit ad? lanetle okunurmu? o zamanlar.) Halk bu dinsel sindirmeden dolay? susturulmu? bask? alt?na al?nm??lard?r.
??nk? fetva veren Ebu Suut Efendi gibi ki?iler, Ehlibeyt tarafl?s? olan kendini imam ilan eden ?ah ?smail ve taraftarlar?n? anne ve bac?s?yla ensest ili?kiye ge?en k?t? ki?iler oldu?u yalan?n? ile ona inanan ve arkas?ndan gidenlerin "katli vacip" yani "?ld?rmenin din emri oldu?u" yalan? uydurulmu?tur. "Kim ki onlar? ?ld?r?rse cennete gider" kabilinden a??klamalar yaparak toplumun g?z?nde inanc?m?z? ve Ehlibeyt taraftarlar?n? karalam??lard?r. Ayn? zamanda bir T?rk beyi olan ve "Hatay?" mahlas?yla deyi?ler, mersiyeler yazan Alevi cemlerinde nefesleri okunan ?ah ?smail’e sava? a?m??lard?r.

Geni?lemek isteyen Osman o?ullar? beyli?i ?mparatorlulu?u pahas?na bu yalan ?zerine, kan ve g?z ya?? ?zerine egemenlik kurmu?lard?r. Anadolu tarihi isyanlarla dolu ge?mi? ve bask?lara boyun e?memi?tir. Halk K?ro?lu, Dadalo?lu olmu?tur.

Saray?n bah?esine kurduklar? Cellat ?e?melerine d?k?len kanlar, yerlere at?lan, m?zraklarla surlarda, saray kap?lar?nda sergilenen kelleler haks?zl??a kar?? dik duran gizli gizli de olsa inanc?n? ve m?cadelesini s?rd?ren Alevileri y?ld?ramam??lard?r.

??nk? Aleviler inanc?n? zahiri (g?r?nen) de?il, batini (i?sel yani tasavvufi) manada yorumlam??lard?r. Yani g?r?nene de?il, ?ze ?nem vermi?, g?r?nenin anlatmak istedi?i manaya ?nem vermi?ler, konuyu tasavvufi a??dan yorumlam?? tanr?n?n kendi bedenlerinde var oldu?una inanm??, insana y?n?n? d?nm??, cemal cemale ibadet ve muhabbette bulunmu?, ?l?m? "hakka y?r?me olarak" g?rm??leridir. Aleviler inan?lar?nda tanr?dan "korkma" yerine tanr?y? "sev"mi?, onu kendilerine "kendi ?ah damarlar?ndan daha yak?n" g?rm??lerdir.

?slam i?in fetihlere ??kan, kaleden kaleye cenk eden Yeni?eri oca?? geli?en Avrupa’n?n gerisinde kalan Osmanl?n?n "su?lu" olarak g?rd??? ocak haline gelmi?tir. Hal bu ki Matbaa Avrupa'dan 200 y?l sonra Osmanl? da a??labilmi?. O zamanlar hattatl?k yapan kesim Arap?a Kuran'?n gavur harfleriyle yaz?lmas?na kar?? ??km??lar hatta uzun y?llar saray etraf?ndaki gerici d???nce bir ?ok bilimsel geli?meye de kar?? ??km?? Tophanedeki g?k g?zlem evinden G?ky?z?ndeki meleklerin bacak aralar?na bak?yorlar bu nedenle hastal?klar zuhur ediyor dedikodusuyla g?zlem evini y?kt?rm??lard?r. Bir?ok geli?me yobazl?kla engellenmi? Avrupa’n?n makine ve buhar g?c?n? ke?fetmesi ve dinde reform yapmas? sonucu Osmanl?dan ileri ge?mi? ve Osmanl? y?k?ma s?r?klenmi?tir. Tam bu s?rada su?lu say?lan Bekta?i Dergahlar?n? kapat?l?r. S?rg?nler ya?an?r 1826 y?llar?nda. Yeni?eri Ocaklar?n?n lav edildi?ini, Bekta?i tekkelerini ve babalar?n?n diri diri yak?l???n?, s?rg?nlere g?nderildi?ini de g?r?yoruz. Dergahlara nak??lar hakim olmaya Alevilik yasaklanmaya ba?lar tekrar. Mondros M?tarekesi sonras? ba?layan i?gallere kendini ?slam’?n halifesi g?renler "olur" giderek i?gale boyun e?erler.

Mustafa Kemal ?lke savunmas?na giderken Hac?bekta?'a u?rar Kurtulu? sava??na Alevilerden destek almakla ba?lar. O d?nemdeki postni?in " Param?zla can?m?zla yan?n?zday?z pa?am" diyerek Atat?rk ve silah arkada?lar?na net ve aktif destek verirler.

?lk mecliste Dersim mebusu Diyap a?a tam destek verir ve bir d?nem Meclis ba?kan vekilli?ini y?r?tt?. Halifeli?in kald?r?lmas? laikli?in ilan edilmesi sevin?le kar??lan?r. Dergahlar?n?n kapat?lmas?na bile raz? olur Aleviler. ??nk? y?llarca halife bask?s? alt?nda ya?am??lard?r.

Y?llar i?inde Diyanet i?leri Reisli?in dinleri e?it anlatmak, e?it davranmak yerine S?nni d???ncenin temsilcisi haline geldi?ine k???c?k bir Diyanet i?leri ba?kanl???na 4-5 bakanl?k b?t?esi kadar ?denek ayr?ld???na ?ahit olur Aleviler. Daha neye ?ahit olmaz ki okullarda S?nnili?in din dersi yerine kendi ?ocuklara ??retildi?ine, kendi vergilerinin Cumhuriyet ?ncesi koca Osmanl? devletinde 12 bin olan cami yerine Cumhuriyetle 100 bine yak?n camiye ve imama gitti?ini, vergilerinin onlara maa? olarak ?dendi?ini devlet dairelerinde g?rev al?rken Alevilerin fi?lenerek i?e al?mlarda sorun ya?ad???n? ve y?llar i?erisinde imam hatiplilerin ?lkeyi bir a? gibi sard???n?, bu i?leri yaparken de bir ?ok dindar ge?inenin Avrupal?larla Amerikal?larla yabanc?n?n ?lkeyi b?lme plan?na dahil olduklar?n? g?r?r.

Cumhuriyet i?in tehlike olarak g?r?ld?kleri halde y?llar i?erisinde ?o?unlu?u ele ge?irerek Laik d???ncenin bir tehlike gibi halka anlat?ld???na ve laikli?in g?vencesi olan T?rk ordusunun uzaklardan y?neltilen oyunlarla devre d??? b?rak?lmak istendi?ini fark ederler. Alevilerin buralara s?r?klenmesinin zemini 40 l? 50 li y?llardan itibaren planland?. Cumhuriyet rejimini kurup sa?lam temellere oturtmak isteyen k?y ??retmenlerinin yeti?ti?i K?y Enstit?leri kapat?larak, ba?lad? geri d?n?? s?reci. ?nce NATO denilen askeri ?rg?te girmemizle yabanc? devletlerin ??kar? u?runa uzak ?lkelerde sava? aleti olarak kullan?ld?k. Ekonomimiz on y?lda ?lkeyi demir a?larla ?rm??, Osmanl?n?n borcunu bile ?demi?ken giderek Marshall plan?yla yabanc?n?n kontrol?ne ge?meye ba?lad?. Alevi Bekta?ilere y?nelik ayr?mc? politikal?larla mezhep ver ?rk ayr?m? politikalarla ?lke yabanc? devletlerin gizli faaliyetleri sonucu i? karga?ayla y?z y?ze geldi.
?nsanlar kendilerini bu ayr?mc?l??a kar?? meydanlara zincirledi. Ama yetmedi d?? tezgah kurulmu?tu bir kez ve bu halk?n ayd?nlar?n? ?ld?rmeye gazeteci ve yazarlar?n? hedef almaya ba?lad?lar her g?n onlarca insan ?ld?r?lmeye kasabalar, mahalleler b?l?nmeye ba?land? . Malatya Belediye Ba?kan? Hamit Fendo?lu'na g?nderilen bomban?n ard?ndan ,bir ?ok siyasi cinayet ard?ndan, Sivas Olaylar?, ?orum ve Mara? olaylar?yla Kontrgerilla dedi?imiz ?imdilerde "S?per NATO" diye an?lan ?talya da ortaya ??kan Gladyo benzeri bir yabanc? devlet yap?lanmas? ?lkemizde Alevilere y?nelik katliamlara ba?lad?. Bu katliamda ?rk??lar kullanarak ?lkeyi darbelerle tan??t?rd?lar. Asl?nda bunlar d??ardan kurgulanm?? ?lkemizde bug?n ya?anan 24 Ocak kararlar? neticesi ?zelle?tirme furyas?yla serbest pazar oyunuyla g?mr?k duvarlar?m?z? y?karak, i??i ?rg?tlerini etkisizle?tiren 24 Ocak kararlar?n? hayata ge?irip, yabanc? diktas?n? sa?lamla?t?rma operasyonuydu. Bu s?re sonunda darbeleri yapan Amerikan?n "bizim o?lanlar "dedi?i ki?iler ?lkeyi ele ge?irirken T?rk ?slam sentezi ve Ye?il ku?ak projesiyle teslim ald?lar.

12 Eyl?l sonras? Gladyo'nun emrindeki kurulan K?rt PKK as? devreye sokuldu. Bu arada bir yandan ?eriat ate?iyle yananlar? kontrol eden Amerika Sivas Katliam? Gazi Katliam? ?mraniye katliam? planlarken di?er taraftan da Ba? ba?lar da yurtta?lar?m?z? kur?unlayarak, Alevi- S?nni ?at??mas? yaratmak istemi? ve ayn? zamanda Alevileri PKK yla ayn? safta g?stermek istemi?lerdir. Bu b?y?k bir oyundu t?pk? bug?n oynanan B?y?k Ortado?u Projesi gibi.

BOP un amac? Amerikan?n Ortado?u Balkanlar ve Uzak Asya’daki ??karlar?n? sa?lamay? ama?lamaktad?r. Buradaki enerji kaynaklar?n? ve potansiyel m??terileri ele ge?irmek i?in b?lgedeki ?lkelerin s?n?rlar?n? de?i?tirece?ini anlatan haritalarla bu amac?n? a??k etmi?ler. Bu ama?la Irak’? bombalay?p oray? ??e b?lm?? Yugoslavya y? par?alam?? Afganistan ve Pakistan da da olanlar b?lgeyi bir kan g?l?ne ve ate? ?emberine sokmu?tur. As?l hedefleri T?rkiye’yi b?lmek ?lkemizi par?alamak istemektedirler. Bu nedenle ba?ta E?ref Bitlisli pa?am?z b?lgedeki Amerikan ?eki? G?? faaliyetlerine kar?? ??kt??? i?in u?a?? d???r?lm??t?r. ?lkemizin ayd?nlar?na yurtsever profes?r, bilim adam?, yazar, gazeteci ve siyasilerine y?nelik davalar?n as?l amac? BOP projesine kar?? olanlar? susturmakt?r. Amerikan kar??tlar?n? susurnakt?r. Aleviler de bu soru?turman?n merkezindedir . Beni o yarg??lardan biri yarg?lad? diyen ba? bakan adresi a??k etmi?tir. ?orum da Ebussuutu ?vmesi ama?l? ve manidard?r.

Aleviler ?a?da?, laik, demokratik, hukukun ?st?n oldu?u, tam ba??ms?z, e?itlik?i bir T?rkiye istemektedirler.
?lkemizi darbelere ta??yan olaylar bilin?li bir kurgulamayd?
Bak?n?z ge?mi?te 18 Nisan 1978 Malatya Katliam? ya?and?. 29 May?s 1980 ?orum katliam?. ?orum da "Cami bombaland?" uydurmas? her yerde oldu?u gibi yine farkl? k?lt?r ve inan?tan insanlar?n ya?ad??? ?ehir ?orum da fitil ate?lendi.

Ger?i bug?n ge?mi?ten ders alan T?rk??ler cezaevlerine girdikten sonra kullan?ld?klar?n? a??klad?lar ve bug?n o ?izgilerinden geri d?nd?ler. O zamanlar MHP’L? G?n Sazak'?n ?ld?r?l??? bahane edilerek, Aleviler hedef se?tirilmi? ?ok say?da ?oluk ?ocuk savunmas?z ya?l? ki?iler bile ?ld?r?lm?? evler y?k?lm??t?.

1 Temmuz 1980 da bir daha ba?l?yor sloganlar "ya tam susturaca??z ya kan kusturaca??z" diyorlard?. Kana susam??l?k m? var bunlar?n genlerinde.
Sivas Olaylar? 1975 tarihinde bir kez daha ya?and? Ali Baba mahallesine toplu sald?r? ger?ekle?ti. Alevilerin evleri bas?larak 7 ki?i ?ld?r?ld?. O d?nem Ali Baba da canl? olarak o sald?r?ya maruz kald?m ve ya?ad?m.
D?nyan?n da Kamuoyunun herkesin bildi?i canl? yay?nla verilen 2 Temmuz 1993 Mad?mak yang?n? 33 Ayd?n? sanat?? 2 otel ?al??an? olmak ?zere 35 ki?i yanarak can verdiler. Sonu? san?klar hala kollan?l?yor, bu ?lkenin Adalet Bakan? san?klar? ziyaret etti bir ?o?unun belediyelerde ?al??t??? ortaya ??kt?. Bir ka?? yurt d???nda eleba?lar? Avrupa’da ya??yor.

19 Aral?ktan - 26 Aral?k tarihine Mara? katliam? 8 g?n aras?nda ya?anan olaylar bir Cuma, Ba?lar ba?? imam?n?n ?eyh?lislamlar?n fetvalar?n? and?ran konu?malar? ile ba?lar. O g?nk? fa?istler ?ehre hakim oldular devlet kenarda onlar? seyretti. 550 ?l?, 1000 lerce yaral?. ??yeri yak?ld?, y?k?ld?, hamile kad?nlar?n karn?nda bebekler ??kart?ld?, tam bir vah?et insanl?k su?u insan olan?n yapamayaca?? toplu katliamlar ya?and?. Olaylar sonras? Aleviler ya?ad?klar? mahalleleri bo?altarak uzak ?ehirler d?? g??e zorland?lar.

G?ne?in do?u?una dahi tahamm?l edemeyenler karanl?k zihniyet s?zde "G?ne? ne zaman do?acak" isimli filme tepki ile ba?lad?. Bu olay?n birinci san???n? benim ?lkem Milletvekili yapt?. Ad?n? de?i?tiren ?kke? Kenger'i Alevi ?al?? taylar?na Alevilerin kan? elinde olan birini davet ettiler. Bug?nk? iktidar sahiplerine bu ki?inin "Alevileri nas?l katletti?ini" anlatt?racakt?k ki tepkiler ?zerine geri ?ektirildi "?nce katlet sonra sorunlar? ??z" " en iyi ?kke? bilir " diye ?a??rm??lar galiba.
Sivas katliam? sonras? Bir alevi dedesinin Gazi Mahallesinde bir kahvede kur?unlanmas? sonucu ba?layan tepkiyle 12 Mart 1995 de ya?anan Gazi ve ?mraniye katliam?nda 21 ki?i hayat?n? kaybetti. Gazi ve ?mraniye davalar? Trabzon’a ta??nd?.

Ge? gelen Adalet adaletsizliktir. Mahkemelerin zor ?artlar?n ya?and??? yerlere ta??nmas? katillere ve katliama ortak olanlara ?d?ld?r. Devletin bir an ?nce bu kara lekeyi temizlemesi su?lular? cezaland?rmas? gerekmektedir. Yak?nlar?n? kaybeden aileleri s?r?m s?r?m s?r?nd?r?lmektedirler. Ben bu mahkemelerin 3 ine gittim o ac?lar? yak?ndan ya?ad?m

Kerbela hala s?r?yor.

Emevi zihniyeti devam ettik?e karde?lik zarar g?rmektedir. Alevi ayr?mc?l???na son verilmelidir. Cem evlerimiz ibadethane olarak kabul edilmelidir. Din dersleri zorunlu olmaktan ??kar?lmal?d?r. Bu ac?lar? bir daha ya?amamak ?zere Kerbela’dan bug?ne hayat?n? kaybeden t?m ?ehitlerimizi an?yorum. Sayg?lar?mla
?smail Sa?l?
14.12.2010
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye