Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Çorum Katliamı 4 Temmuz

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevi Katliamlar?
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
canKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Cum Tem 08, 2011 9:13 am    Mesaj konusu: ?orum Katliam? 4 Temmuz Alıntıyla Cevap Gönder

?orum Katliam? 4 Temmuz

?orum Katliam?; ?lk?c?lerin, Alevi mahallesi olarak bilinen Mil?n? Mahallesine saldirmas? ?zerine, ?ogu Alevi olmak ?zere resmi kaynaklarca 57 sol g?r??l? yurtta??n ?l?m? ve y?zlercesinin yaralanmas?yla sonu?lanan olaylard?r.
Katliam?n ?n Haz?rl?klar?: MHP ve MSP’nin d??ar?da destekledi?i S?leyman DEM?REL’in az?nl?k h?k?meti, ?rk??-?eriat?? ?rg?tleri korumu?, eylemlerine g?z yumulmu?tur. Ayr?ca yans?z g?revini s?rd?ren ?orum Emniyet M?d?r? Hasan UYAR g?revinden al?narak, yerine Tunceli’de bir ?ok olaya ad? kar??an Nail BOZKURT, Milli E?itim M?d?rl???’ne MHP’nin militan? olarak tan?nan Fethi KATAR getirilmi?tir. Yine sa? g?r??l? ve tarafl? (AP iktidar?nda ??i?leri Bakanl??? yapm??, zehir hafiye diye tan?nan Faruk SUKAN’?n bacana??) Rafet ??ELL?’de ?orum valili?ine atanm??t?r. Demokrat olarak bilinen 40’a yak?n polis memuru tel emriyle ba?ka illere atamas? yap?ld?. Bir ?ok okul y?neticisi ve demokrat ??retmenin, memurun s?rg?n? ve yer de?i?imi yap?ld?. Devletin bir ?ok kurum, fa?istlerin karargah? haline getirildi. MHP’lilere ruhsatl? silah verilmeye ba?land?. Buna kar??n, ?orum emniyetinde g?revli sa?c? ve ?rk?? bilinen bir ?ok polisin ba?ka illere atamas? ??kar?lm??ken, ili?kileri kesilmeden ?orum’da g?revlerinin s?rd?rd?ler.
ABD’nin T?rkiye B?y?k El?ili?i’nde g?revli Robert ALEXANDIR PECK (CIA g?revlisi olarak tan?n?r) ?orum’a gider. ?orum’da MHP’li il y?neticileriyle, vali ve CHP’li Belediye Ba?kan? Turhan KILI?O?LU’yla g?r???r, MHP’nin etkin oldu?u k?y ve il?eler, ???Alevi-S?nni??? hakk?nda bilgi edinmeye ?al???r. ?orum’dan sonra Amasya ve Tokat’a gider. Amasya’da Alevi-S?nni, sa?-sol ?at??mas? ?zerine sorular sorar, ne zaman ve hangi ?l??debir ?at??ma ??kabilece?i hakk?nda bilgi edinmeye ?al???yordu.

Bu de?i?im ve ?al??malar s?rd?r?l?rken; ?lk?c? ?rg?tlerin halk? tahrik etmek i?in ?al??malar?n? s?rd?r?yorlard?. ?orum’da 19 May?s “Gen?lik ve Spor Bayram?” kutlama haz?rl?klar? s?ras?nda ?lk?c?lerin Bayram t?reninde k?zlar?n k?yafetlerini gerek?e g?stererek halk? tahrik etmek amac?yla ?u bildiriyi da??t?yorlard?:

“M?sl?man namusuna sahip ??k’
19 May?s g?sterileri ad? alt?nda yine namus bac?lar?m?z?n iffet ve hayas?na kahpe?e ve haince sald?racak bir g?n geliyor. Y?reklerimizi par?al?yor, i?imize kan ak?t?l?yor.

Yine m?sl?man evl?d? kan a?lamaya kafir d?zen taraf?ndan soyularak, en m?stehcen ve kepaze k?l?kta te?hir edilecektir. Bin y?ll?k m?barek tarihimize bundan b?y?k bir leke s?r?lebilir mi? Kurtulu? Sava??nda namusunu Yunan eli kirletmektense ?lmeyi tercih eden m?barek ninelerimizin kemikleri s?zlamaz m?? Ey m?sl?man, d???n, s?ng?yle ama karn?nda ?ocuk ??karken zihniyetle bu zihniyetin fark? ne? Namaz?n? k?l, orucunu tut yeter; kar??an m? var diyen gafil m?sl?man sen de d???n… D???n ki, haddini bilmeyenlere bildirelim hadlerini. ?u haris-i ?erifi asla unutma, haks?zl?k kar??s?nda susun, dilsiz ?eytand?r. Ne mutlu can? ile, kan? ile, mal? ile C?HAD edenlere-?sl?mc? Gen?lik”

G?n SAZAK’?n ?l?m?: ?lk?c?lerin C?HAD bildirisinden 9-10 g?n sonra Ankara’da MHP’nin Genel Ba?kan Yard?mc?s? G?n SAZAK (1. MC h?k?metinde G?md?k ve Tekel bakanl??? yapm??t?r.), 27 May?s 1980 g?n? belirsiz ki?ilerce vurularak ?ld?r?ld?. G?n SAZAK Ankara’da ?ld?r?lm??. ?orum’la uzaktan-yak?ndan ilgisi yok. E?er duygusal bir tepki olacaksa Ankara’da olmas? gerekirdi. Oysa T?rkiye genelinde sald?r?, tahrip ve cinayetler ba?lat?ld?, g?nlerce devam etti. ?zellikle Alevi-S?nnilerin, T?rk-K?rtlerin i? i?e ya?ad??? kentlerde sald?r? ve cinayetler halka y?netildi. G?r?l?yor ki, bu sald?r?, cinayet ve katliamlar, duygusal bir tepkinin sonucu de?il; perde arkas? g??lerin ve planlad???, y?nlendirdi?i eylemlerdir…

?orum katliam?, G?n SAZAK’?n ?l?m? gerek?e g?sterilerek ba?lat?lm??t?r. 28 May?s ?ar?amba g?n?, ?orum’un en i?lek caddesinde ve ?o?unlu?u ?ocuk ve gen?lerden olu?an sa?c? gruplar (?lk?c?ler) elleri havada kurt i?areti yaparak “kan?m?z alsa da zafer ?sl?m?n, Kana kan, intikam” sloganlar?yla y?r?y??e ge?mi?lerdir. Y?r?y?? korteji, k?sa s?re sonra sald?r?ya d?n???r. Cadde ?zerinde bulunan solculara ait i?yerleri tahrip edilmeye, yak?lmaya ba?lan?r. Y?r?y?? kortejinin ?evresinde g?revli polislerin m?dahalesi g?r?lmez ve seyirciler.

?orum’un okullar?nda sa?c?lar?n bask?s?, ter?r? boyutlanarak artar. ??rencilerin derslere girmesini engellemeye ?al???rlar. ??retmenlere sald?r?rlar. 28 May?s g?n? ba?lat?lan ilk eylem noktalan?r. Sa?c? gruplar ve MHP ?l Y?neticileri toplanarak ilk g?n?n eyleminin de?erlendirmesini yap?yor, yeni sald?r? haz?rl?klar?n? planl?yorlard?. Ankara’dan G?n SAZAK’?n cenaze t?renine kat?lanlar (?evre ile ve il?elerden) ?orum’a gelmeye ba?lad?lar. Ayr?ca baz? yabanc? turizm ?irketleri de ?orum d???ndan MHP’li militanlar? ?orum’a ta??yorlard?. 29 May?s g?n? ba?lat?lacak ve g?nlerce s?recek sald?r?lar?n plan?, sald?r? yap?lacak semtler ve g?revli olacaklar?n listesi haz?rlan?r.

29 May?s g?n? sabah?d?r. ?orum’un i??isi, memuru, esnaf?; ??rencisi ve halk?, g?nl?k i?lerini y?r?tmek i?in i?lerlerine gitmeye haz?rlan?yorlard?. D??ar? ??kt?klar?nda, cadde ve sokaklar?n fa?ist sald?rganlarca i?gal edildi?ini, “Kana kan, intikam” sloganlar?yla sald?r?lar?n? s?rd?rd?klerine tan?k olurlar. Sald?rganlar ise rastlad?klar?n d?v?yor ve esir al?yorlard?. Solcu ve Alevilere ait i?lerleri ya?malan?yor, tahrip ediliyor ve yak?yorlard?. Sald?r?ya u?rayanlar?n, g?venlik g??lerine ba?vurduklar?na “Toplumsal olayd?r, m?dahale edemeyiz” yan?t?n? al?yorlard?.

Fa?ist sald?rganlar, ?orum’un caddelerini, sokaklar?n?, meydanlar?n? i?gal etmekle yetinmemi?lerdir, ?orum’la kom?u il, il?e ve k?ylerle ba?lant?l? t?m yollar? da i?gal etmi?lerdi. Ara?lar durduruluyor, kimlik kontrol? yap?l?yor, solcu ve Alevi olanlar? al?p i?kence ediyorlard?. Sa??rlar?n, k?rlerin bile g?rebilecekleri bu haz?rl?klar?n devlet taraf?ndan g?r?lmemesi olanakl? de?ildir. Ama ?nlem al?nmam??t?r…

Sald?rganlar?n bir kolu, demokrat ve sol g?r??l? ?orum Gazetesi’ne; sol yay?n satan Bahar Kitapevi’ne sald?rarak t?m e?yalar?n?, malzemelerini da??t?r ve tahrip ederler.

Sald?rganlar?n b?y?k bir kolu da, solcular?n, Alevilerin yo?unlukta oldu?u Mil?n? Mahallesine y?nelirler. Sald?r?n?n haberini alan Mil?n? halk?, yollarda barikat kurarak sald?r?ya kar?? savunma direni?ine giri?irler. Ba?ka bir kol, Kuruk?pr?, ??evler, Sigorta ve Mutluevler semtine y?nelirler. Bu semtlerde oturan solcu ve Alevilerin, sald?r?dan habersiz ve savunma ?nlemlerini alamam??lard?r. Mevcut g?venlik g??leri ise, bir b?l?m? yans?z kal?rken, baz? polislerde sald?rganlara yard?mc? olduklar? saptan?r. Bu semtte 45 ya?lar?nda Servet YILDIRIM isimli bir ki?iyi ?ld?r?rler. Celal ERDO?AN (??retmen), Salih YILMAZ (??retmen), Turan KABAKULAK, Vedat EL?A?IK, H?seyin ??M?EK, Sefer EKEN, Sezai G?REN, Ne?et AYDIN, Mustafa NALLICA Sad?k VASIFO?LU, Hasan K?SE, A??r DEM?REL isimli sol g?r??l? ki?ilerde kur?unla a??r yaralanm??lard?r. Yine Alt?nevler Semtinde evlerinin balkonunda oturan iki kizkarde?e silahla ate? edilmi? ve her ikisi a??r yaralanm??lard?r. Bu semt ve mahallelerde bir ?ok ev ve i?yeri de tahrip edilerek yak?lm??t?r.

Soka?a ??kma Yasa??: Olaylar?n geni?lemesi, kar??l?kl? ?at??maya d?n??mesi ?zerine, ?orum Vali Rafet ??ELL?, soka?a ??kma yasa?? koyar. Savunma amac?yla halk?n olu?turdu?u barikatlar?n kald?r?lmas?n? ister. Sald?r?ya u?rayan halk, soka?a ??kma yasa??na uyarken; sald?rganlar ?zg?rce sokaklarda sald?r?lar?n? s?rd?r?yorlard?.

?orum kalesi yak?n?ndaki semtlerde oturan halk?n kurdu?u bir savunma barikat?na sald?rganlar silahla ate? etmekte, ama barikat? a?am?yorlard?. Vali Rafet ??ELL?, halk?n kendini savunmas? i?in kurdu?u bu barikat?n kald?r?lmas?n? Jandarma Komutan? Yarbay Vural G?R?DE’ye emir verir. Halk ise, can g?venlikleri i?in kurduklar? barikat? kald?rmamakta direnirler. Vali ise, barikat?n mutlaka kald?r?lmas?n?, yolun trafi?e a??lmas?n? istemektedir. Jandarma Yarbay Vural G?R?DE ile Vali aras?nda ge?en konu?ma ??yle:

Vali: L?tfen Ankara-Samsun Karayolu trafi?e a??ls?n.

Yarbay G?ride: Say?n Valim yolu a?mak i?in silah kullanmak zorunda kalaca??z. kan akar, bu da olaylar? t?rmand?r?r.

Vali: Her ?eye kar??n yol trafi?e a??lmal?d?r.

Yarbay G?ride: Kan d?k?l?r, ben a?amam say?n valim. Buyurun siz a??n.

Halk barikat?n? kald?rmaz. Ama ba?ka bir semtteki zay?f bir barikat? a?an 19 AN 709 plakal?, k?rm?z? renkli Reno marka bir otomobil Mil?n? semtini silahla boydan boya tarar. Semt halk? panik i?inde evlerine ko?u?urlar. Yaralananlar olur. Mahalleyi silanla tarayan otomobilin plakas?n?n bir trakt?re ait oldu?u, otomobilin i?inde polislerin oldu?u kanaati olu?ur

?ki Polisin ?l?m?: May?s’?n 28-29-30-31. G?nleridir. D?rt g?nden beri kar??l?kl? ?at??malar s?rmektedir. Bu arada Alevi ve solculara ait baz? ev ve i?lerleri tahrip edilmi? ve yak?lm??t?r. Bir ?ok ki?i yaralanm??, baz?lar? da ?ld?r?lm??t?r. Halk?n g?venlik g??lerine (polise) g?veni olmad???ndan barikatlarla semtlerini korumaya ?al???yorlard?. Bunun fark?na varan vali, askeri birliklerden yard?m ister. Askeri birliklerin devreye girmesiyle sald?r?lar ve ?at??malar denetim alt?na al?nm?? g?r?nse de; bunu f?rsat bilen Emniyet g??leri, direnen mahallelerde operasyonlara giri?tiler. Operasyon s?ras?nda Multuevler-su deposu yak?n?nda, yol ortas?nda kur?unlanarak ?ld?r?lm?? bir erkek cesedi bulunur. Yap?lan kimlik tespitinde cesedin polis memuru Abdurrahman KOCAK’a ait oldu?u belirlenir. Daha sonra Mil?n?’nde ba?ka bir polisin ?ld?r?ld???, birinin de yaraland??? ortaya ??kar. Polis ?ld?rme olay?nda yaral? kurtulan polis memuru Mehmet BEKTA? ifadesinde: “trafikteki servisler kald?r?lm?? oldu?u i?in, sabahlar? i?e de?i?ik vas?talarla gidiyordum. O sabah Muzaffer YE??LYURT’la birlikte Mil?n?’nden ge?erken bo? bir arsadan ?zerimize d?rt el ate? edildi. ‘durun, teslim olun, silahlar?n?z? at?n’ diye ba??rd?lar. Muzaffer silah?n? ?ekip ate? etmeye ba?lad?. Benim K?rkkale tutukluk yapm??t?. Onlar ate? etmeye devam ediyorlard?. O s?rada Muzaffer vuruldu ve d??t?. D???nce ate? edenler uzakla?t?lar. Muzaffer ‘hem?erim beni kurtar’ dedi. E?ilip bakt???mda ?lm??t?. Onun tabancas?n? ald?m ve ka?anlar?n arkas?ndan iki el ate? ettim. Bu sefer 100-150 ki?i olarak bana do?ru geliyorlard?. Yapacak bir ?ey yoktu, ka?arak bir apartmana girdim. Bu s?rada att?klar? bir tu?la aln?ma gelmi?ti. Ev sahibi ‘Girecek benim evi mi buldur, defol’ dedi. Beni kovalayanlar? da i?eri ald?. ?zerime atlad?lar ve beni s?r?kleyerek soka?a ??kartt?lar. O s?rada kendimi kaybetmi?im. E?im G?lay beni oradan olarak, hastaneye g?t?rm??”

Polislerin ?l?m?yle ilgili ba?ka s?ylentilerde bulunmaktad?r. S?ylentiye g?re Mehmet BEKTA?’la, birlikte gelen polis Muzaffer YE??LYURT’a Mil?n?’ndeki barikatlar?n kald?r?lmas?n? teklif eder. Muzaffer (demokrat olarak bilinmektedir) kar?? ??k?nca, Mehmet BEKTA? silah?n? ?ekerek Muzaffer’i vurur. Barikatlar?n yan?nda bulunanlarda olay? g?r?yor, Mehmet BEKTA?’?n arkas?na d???yorlar. Olay a??kl??a kavu?am?yor. Ama solcular su?lu g?r?lerek iki ki?i g?zalt?na al?n?r, yarg?lama sonucu a??r hapis cezas? verilir.

Polisler, Milletvekillerine Sald?r?yorlar: ?orum katliam? nedeniyle CHP’Li milletvekilleri (??kr? B?T?N, Ethem EKEN, Senat?r Abullah ERCAN) olaylar? yerinde incelemek ?zere gelmi?lerdir. Milletvekilleri, CHP’li Belediye Ba?kan? Turhan KILI?O?LU’nun makam?nda otururlarken, biri heyecanla i?eri girer. Sald?rganlar?n d??ar?da iki genci silahla yaralad?klar?n?, yard?mc? olunmas?n? s?yler. Milletvekilleri de hemen d??ar? f?rlayarak yaral? gen?lerin bulundu?u yere giderler. Orada polis ekibinin bekledi?ini, yaral?lara yard?mc? olmad?klar?n? g?r?rler. Milletvekilleri yaral?lara yard?m etmeye ?al???rken, polis ekibinin i?inde bulunan Kemal MARA?LI “Olaylar?n sorumlusu sizlersiniz. Polisleri siz ?ld?rd?n?z, kom?nistler” k??k?rtmas?yla polis ekibi milletvekillerine sald?r?rlar. Polislerle milletvekilleri iti?irken, milletvekili ??rk? B?T?N’?n belindeki tabancas? yere d??er. Polis Kemal MARA?LI hemen tabancay? alarak milletvekiline ?evirir. O s?rada iki genci silahla yaralayan MHP’lilerde gelir ve polis ekibiyle birlikte milletvekillerine sald?r?rlar. Kar??l?kl? iti?me s?rerken, ba?ka bir polis ekibi de olay yarine gelir, tabancalar?n? ?ekerek sald?rgan polislere ve MHP’lilede ?evirirler. B?ylece milletvekilleri de sald?r?dan kurtulmu? olurlar.

??i?leri Bakan? Vekili ?orum’da: ?orum olay? t?rmanarak cinayetlere d?n??mektedir. ??i?leri Bakan? Vekili Orhan EREN, Jandarma Genel Komutan? Org. Sedat CELASUN’la birlikte ?orum’a gelirler. ?orum’da te?kilat? bulunan siyasi parti il y?neticileri, ?orum milletvekillerinin kat?l?m?yla bir toplant? d?zenlenir. Sald?r? olay? de?erlendirilir. ?orum Valisi Rafet ??ELL?, tek yanl? ve timsah g?zya?lar?yla olaylar? anlat?r. Bu anlat?m?n etkisinde kalan Jandarma Genel Komutan? Sedat CELASUN: “Biz gerekli yerlerden emir ald?k. Mil?n?’ne tanklarla girip olaylara son verece?iz” dedi?inde; ?orum CHP Milletvekili Ethem EKEN, “nas?l olur pa?am? Mil?n?’ne tanklarla girmek neyi ??zer? Bu daha ?ok kan d?k?lmesine neden olur. Belki bir Mil?n? hi?bir ?ey de?il ama, T?rkiye’de 14 milyona yak?n Alevi vatanda? ya?amaktad?r. Mil?n?’ne tanklarla girip kan d?k?ld???nde t?m ?lkede b?y?k olaylar ??kar” yan?t?n? verir. Sonu?ta olu?turulan bir komite Mil?n?’ne giderek halkla g?r???rler. Can g?venli?i garantisi sonucu barikatlar kald?r?l?r.

Vali – Emniyet M?d?r? G?revden Al?n?yor: ?orum’da Kuruk?pr?, Sigortaevleri, Terlemezevler, Mil?n?, Kale, Esnafevler, ?enyurt, Bah?elievler, Kar??yaka, Nad?k Mahallelerinde ve semtlerinde sald?r?lar devam etmektedir. Semt halk? kurduklar? barikatlarla savunmalar?n? s?rd?rmektedirler. Askeri birliklerin m?dahalesi sonucu sald?r? olay? k?smen de olsa denetim alt?na al?nm??t?r.

?orum halk?, sald?r? ve katliam?n valinin ve Emniyet M?d?r?n?n yanl? tutumlar?ndan kaynakland???n? a??k a??k s?ylemektedirler. Bas?n olay? yerinde incelemekte, haber yapmaktad?r. B?ylece Vali Rafet ??ELL? ile Emniyet M?d?r? Nail BOZKURT’un yanl?l??? gizlenemez olmu?tur. ?stemeye istemeye her ikisi g?revden al?n?rlar. Y?ksel ?AVU?O?LU ?orum Valili?ine, Erdem YURTSEVER’de Emniyet M?d?rl???ne atan?rlar.

?orum katliam?nda yans?z g?rev yapan ?orum ?l Komutan? Yarbay Vural G?R?DE, polislerin solculara, Alevilere kar?? kinli tahriklerini, MHP’li sald?rganlara nas?l yard?mc? olduklar?n? g?rmekte; buna kar?? ?nlemler almaktad?r. Jandarma komutan?, demokrat ve yans?z tutumlar?yla halka g?ven veriyordu. Ne var ki sald?rgan fa?istler; komutan?n tutumundan memnun de?iller. ?orum MHP’li milletvekilleri Mehmet IRMAK ?orum’a gelir. Jandarma ?l Komutan? Vural G?R?DE’ye “Niye engellemiyorsun” diye ??k???r ve bask? yapar. Milletvekillerinin bask?lar? Yarbay G?R?DE’yi etkilemez. Bu kez ?orum’da olaylar nedeniyle g?revli bulunan askeri birlik komutan? General ?ahabettin ESENG?L’e giderek ve Jandarma Komutan?n?n tutumundan memnun olmad?klar?n? de?i?tirilmesini isterler. General ESENG?L, kendisine yap?lan bask?y? ??yle anlatmaktad?r: “?simlerini dahi hat?rlamak istemiyorum. Bu milletvekilleri devaml? suretle yaran?n kabuklanmas? de?il, kanamas?n? istiyorlard?. ??leri g??leri Ankara’da belirli odaklar? tahrik etmek ve alm?? oldu?u yetkilerle ?orum’a gelip karma kar???m etmekti. Bu iki milletvekili olaylar?n taraf?mdan bast?r?lmas?n? memnuniyetle kar??lamad?lar. Yani ne istiyorlard?? Bir taraf korunsun, di?er taraf ?ld?r?ls?n. Yani katalizor rol oynamayacaks?n?z. G?venlik tedbirleri tam olarak almayacaks?n?z. Bir kesim ki ona S?nni kesim diyebilirsiniz, Alevileri esasen s?k??m?? bir b?lgede ?evirmi?, onlar?n ?zerine sald?r?p imha etmek istiyorlard?. Fevkalede k?stah bir tav?r i?indelerdi” (6) MHP’lilerin bask?s? sonucu Jandarma ?l Komutan? Yarbay Vural G?R?DE g?revden al?n?r.

?orum D???na Ta?an ?l?m: ?orum’un giri?-??k?? yollar?, fa?istlerin i?galindedir. Ara?lar durdurularak i?indekiler indirilip kontrol ediyorlard?. ??lerinde solcu-Alevi olanlar? al?p g?t?r?yorlar ve i?kence ediyorlard?. ?orum-Ortak?y yolu, Ovasarap K?y?’n?n (S?nni, MHPP yo?unlukta) yak?n?ndan ge?mektedir. Ovasaray K?y?’nde 35-40 MHP’li militan yolu kapat?r. ?orum’dan Kozluca K?y?’ne (Alevi K?y?) giden bir kamyonu durdururlar. Kamyonda bulunan Selahattin ve Metin ARDI? isimli iki gen? karde?i indirirler. ??kenceden, sorgulamadan ge?irirler. Selahattin silahla a??r yaralan?r, ac? i?inde yerde k?vran?r. Selahattin’in k???k karde?i Metin hen?z 10 ya??nda. A?abeyinin kanlar i?inde yerde yat???n?, eli silahl? fa?istlerin hakaret ve k?f?rlerini g?rd?k?e korkudan titremekte, h?ng?r h?ng?r a?lamaktad?r. Fa?istlerden biri kamyonun y?n?n? ?orum’a do?ru ?evirir, yaral? Selahattin’i ve Metin’i kamyonun ?of?r mahaline kor. Metin daha k???k kamyonu kullanmas?n? bilmiyor. Selahattin ise kur?unla a??r yaral?, s?rekli kan kaybetmektedir. ?aresizlik i?inde Selahattin direksiyonu eline al?r, karde?i Metin’in katk?s?yla ?orum-SSK Hastanesine yeti?irler. SSK Hastanesi, ?lk?c?lerin denetinde ve ?s olarak kullan?lmaktad?r. Kan kayb? nedeniyle Selahattin y?r?yemez olmu?, koltu?una girilerek SSK Hastanesinin acil b?l?m?ne yeti?tirilir. G?revliler “Sen sigortal? de?ilsin, ancak devlet hastanesi bakar” diye hi? ilgilenmezler. Devlet hastanesine g?t?recek kimse yok. Ac?l? haber babas? Cemal’a ula?m??, ko?arak yeti?ir. Kan gereklidir. Selahittin’in kan grubunu belirlemek i?in kan? al?n?r, bir ?i?eye konulur, babas?na verilir; Kan tahlil merkezine g?nderilir. Ac?l? baba, kan ?i?esiyle d??ar? ??kt???nda, SSK Hastanesinin bir g?revlisi “Kom?nistler burada kan tahlili yapamazlar” diyerek baba Cemal’?n elindeki ?i?eyi al?r, barikatlara vurarak k?rar. Kan tahlili zaman?nda yap?lmad??? i?in gerekli kan bulunamam??; Selahattin’de fazla kan kayb?ndan ya?am?n? yitirmi?tir.

Alevi k?ylerinin yollar? i?gal alt?ndad?r. Ahmetdo?an, ?obando?an, Savak ve Yo?un?ehit k?ylerinde ya?ayan Aleviler d??ar? ??kam?yorlard?. Hayvanlar i?erde, insanlar i?erde, ekinler tarlada. Eli silahl? fa?istler yollarda (Cool

Ankara’da ameliyat sonucu ya?am?n? yitirmi? bir Alevi kad?n?n cenazesi ?orum’daki k?y?ne g?t?r?lmektedir. Kuruk?pr? mevkiinde eli silahl? fa?ist bir grup taraf?ndan durdurulur. Arabada bulunanlar indirilerek kimlik tespiti yap?l?r. Alevi olduklar? anla??l?nca ?l? sahiplerine hakaret edilir, coplan?rlar. Bununla da yetinilmez, cenazeyi a?mak isterler. ?l? sahipleri defin ve yola ??kma belgelerini g?stererek, g?ne? batmadan cenazenin k?ye yeti?tirilmesini rica ederler. Ad? ?zerinde fa?ist, ?l?ye de sayg?lar? olmaz. Bir yanda cenaze tekmelenmekte, bir yan da cenaze sahiplerine i?kence edilmektedir. Bunca hakaretten sonra i?lerinden biri “B?rak?n ?u pezevenkleri, cehennem olup gitsinler” s?ylemiyle cenaze arabas? birak?l?r.

Ceset… Ceset…: Fa?istler, insan av?ndalar, ?n?ne geleni d?v?yor ve ?ld?r?yor, i?kence ediyorlard?. Mutluevler semtinde bir in?aatta iki ceset bulunur. Kimlik belirlemesinde birinin Yahya BARAN’?n, di?erinin de Osman AKSU’ya ait oldu?u ortaya ??kar. Her ikisinin elleri ve g?zleri a??zlar? ba?land???, v?cutlar?nda 18’er kur?un yaras? oldu?u saptan?r.

?orum-Eskiekin K?y? s?n?rlar? i?inde, bu?day tarlalar?nda iki gencin cesedi ortaya ??kar. Osmanc?k-Mehmet Teze K?y? n?fusuna kay?tl? Kaz?m G?LER’e ait ceset ile kur?unla delik-de?ik edildi?i ve kimli?i belirlenemeyen di?er bir cesedinde ayn? bi?imde ?nce i?kence, sonra silahla ?ld?r?ld???; Bayat’?n G?kbo?az mevkiinde ?eref ?AH?N ad?nda bir gencin silahla taranm?? cesedi; Elvan ?elebi k?y? s?n?rlar? i?indeki tarlalarda SSK ?orum Hastanesi’nde ?al??an Necati G?KTA?’?n silahla taranm?? cesedi bulunmu?tur. Tarlalarda cesedi bulunanlar?n t?m?n?n solcu ve Alevilere ait oldu?u; cesedi bulunmayan nice kay?p bulundu?u saptanm??t?r.

28 May?s 1980’de ba?lat?lan sald?r? ve katliam, askeri birliklerin m?dahalesiyle bi?imsel olarak denetim alt?na al?nm??t?r.

Katliam?n TEMMUZ D?nemi:
Ta?eron olarak kullan?lan fa?istlerin amac?, ?orum’ a ba?l? il?e ve kasabalarda oturan solcular?, Alevileri bask? ve katliamlarla g??e zorlamak, s?re? i?inde b?lgenin denetimini ele ge?irmektir. ?orum halk? K. Mara? katliam?ndan ders ??kar?r. Sald?r?n?n ilk g?n? kendi olanaklar?yla kurduklar? barikatlarla g?venlik ?nlemlerini alm??lard?r. Ayr?ca ?orum’ un S?nni inan?l? toplumunun MHP’liler d???nda kalanlar, sald?rganlara destek vermemi?ler, hatta bir b?l?m? sald?r?ya u?rayanlar?n yan?nda yer alarak direnmi?lerdir. 28 May?s 1980 de ba?lat?lan fa?ist sald?r? bu nedenlerle amac?na ula?amam??t?r.

Fa?istler, May?s’ ta ba?lat?lan sald?r?dan g?rd?kleri eksiklikleri gidermeye, S?nni halk?n kat?l?m?n? sa?lamaya ?al???yorlard?. Ayr?c? d??ar?dan fa?ist militan ve silah getirmeye, sald?r?ya engel olan devlet g?revlilerini kentten uzakla?t?rmaya ?al???yorlard?. Kendi i?lerinde ekipler olu?turarak mahalle, kasaba ve k?y ?al??malar?na y?neldiler.

?orum halk?, fa?istlerin bu haz?rl?klar?n?n katliama d?n??ece?inden ku?ku duyuyor ve ilgilileri uyarmaya ?al???yorlard?. AP ?orum ?l Ba?kan? Yard?mc?s? Erol ?AH?N, CHP ?l Ba?kan? Cemal SOLMAZ’ la birlikte vali ve emniyet m?d?r?yle g?r???rler. MHP’nin sald?r? haz?rl?klar?n? ileterek ?nlem al?nmas?n? isterler…

Ayn? tarihte ye?il renkli 19 AT 535 plakal? ve 131 Murat markal? (Adnan EZEJDER’ e ait ) bir otomobil, sol g?r??l?lerin oturdu?u semtlere dal?yor, ?evreye ate? a??yor, ate? sonucu Hatice ?LHAN isimli bir lise ??rencisi a??r yaralan?yor. Bu geli?meler ve tahrikler olurken; ?lk?c?ler, halk? sava?a ?a??ran bir bildiriyi ?orum ve il?elerinde da??tmaktad?r. Bildiri ??yle:

“B?y?k T?rk Milleti, … Son ba??ms?z T?rk Devleti ?zerinde oynanan hain oyunlar?, komplolar?, planlar? g?rmemek i?in art?k k?r, hatta hain olmak gerekir. T?rk varl???n? d?nya ?zerinden silmek isteyen emperyalist g??lerin yerli u?aklar?, kom?nist ler, vatan hainleri, b?l?c?ler, T?rk Devleti’nin temeline dinamit koymak isteyenler ellerindeki Rus ve ?in yap?s? silahlarla ne yapmak istemektedirler.

Bu eli silahl? e?k?yalara kar?? kesin tavr? almak, dur demek zaman? ?oktan gelmi?, hatta ge?mi?tir. K?ymetli hem?ehrilerimiz, M?sl?man T?rk Milletini batakl??a s?r?klemek isteyen, b?lmek, par?alamak, yok etmek isteyen kom?nist cinayet ?etelerine kar?? uyan?k olal?m. T?rk Devleti’ni yok etmek isteyen bu hain emperyalist g??lere kar?? y?lmadan ?ekinmeden, can? pahas?na m?cadele veren ?lk?c? T?rk Gen?li?i’ ne destek olal?m. B?y?k cihada haz?rlanal?m.

?lk?c? T?rk gen?li?inin her ferdinin cesetleri birer birer ?i?nenmedik?e bu m?barek vatan topraklar?na kom?nizm girmeyecektir. ?lk?c? T?rk gen?li?i bar?? zaman? bir kar?ncan?n aya??na bas?p incitti?i zaman bundan ?z?nt? duyacak kadar yufka y?rekli oldu?u gibi, ayn? zamanda vatan hainleri i?in sokaklar dolusu idam sehpas? dikecek kadar da gaddard?r. Buras? da b?yle bilinsin. Bizi kom?nist kur?unlar? de?il, milletimizin susu?u ?ld?r?yor. Kan?m?z aksa da zafer ?slam’?n. Yolumuz Allah’?n yolu-?LK?C? GEN?L?K

Fa?istlerin bir katliama haz?rland?klar? valiye bildirildi?i, ayr?ca ?lk?c?lerin halk? sava?a ?a??rd?klar? bildirisi ortadayken, ?orum Vali’ si ve emniyeti ?nlem almaz. Tam tersine solcular?n ve Alevilerin yo?unlukta oldu?u semt v mahallelerde operasyon ba?lat?r. 100 e yak?n erkek ve genci g?zalt?na al?rlar. Fa?istlerin ?rg?tl? oldu?u semtlerde operasyon ba?lat?lmaz. Onlar ?at?larda, tepelerde mevzilerini kurmakta, a??r makineli t?feklerini yerle?tirmektedirler. SSK hastanesini de ?s olarak kullan?rlar.

1 Temmuz 1980. Sal?y? ?ar?ambaya ba?layan gecedir. “ Ya susturaca??z, ya kan kusturaca??z “ slogan?yla ikinci katliam ba?lat?l?r. Terlemez Evler ile SSK Hastanesi civar?nda yerle?tirilen uzun menzilli silahlarla solcu ve Alevi evlerine ate? a??l?r. Katliam?n ba?lat?ld???n?n i?aretidir. Fa?istlerin egemen oldu?u Bah?elieveler, Mutluevler, Etievler, Yavrutuna, Terlemez Evler, Ulukavak, ?atalhavuz, SSK Semt ve mahallelerinde silah sesleri, kenti ??nlatmaktad?r. ?orum’ un ?st?ne karaduman ??km??t?r. Semtin t?m telefon ?ebekeleri kesilmi?, haber al?namamaktad?r.

?ar?amba g?n?, ?orum’ un pazar?d?r. ?evre k?y ve kasaba halk?, ?orum’ daki ?at??ma ve sald?r?dan habersizdirler. Pazarda satacak ?r?nleri trakt?r ve minib?slerle ?orum’ a do?ru yola ??karlar. Yollar maskeli ve silahl? fa?istlerce tutulmu?tur. Kent pazar?na gelen t?m ara?lar durdurulur, kimlik kontrol? yap?l?r, Alevi ve solcular al?narak kendi karargahlar?na g?t?r?l?r. Elleri, ayaklar? ve a??zlar? ba?lanarak i?kence ederler. Pazara g?t?rd?kleri e?ya ve ?r?nleri ya?malan?r, ara?lar? yak?l?r. G?n?n bilan?osu 4 ?l? 10 yaral?, 50 ev ve i?yerinin tahrip edilerek yak?lm??t?r. Bu geli?meler ?zerine vali soka?a ??kma yasa?? kor. Solcular, Aleviler soka?a ??kma yasa??na uyarken sald?rganlar kollar?n? sallayarak rast gele ate? ediyor, ev ve i?yerlerini yak?yorlard?. Olay? ya?ayan tan?klar anlat?yor:

YUSUF: Sar?l?k K?pr?ba?? Mahallesi, 2. Cihan sokakta oturuyorum. Hastahanede evrak memuruyum. G?reve gidiyordum. B?y?k bir kalabal?k cami yand? diye ba??rarak geliyorlard?. Bunlardan 100 kadar? evimin ?n?nde topland?lar. “ K?z?lba?lar’ ? yak?n y?k?n” diye ba??r?yorlard?. Bu s?rada Harmanc?kl? R?za CANCAN’ ? kur?unlayarak evinin ?n?ne att?lar. Benim evi ate?e verdiler ?ocuklar?m ka?t?. Beni yakalad?lar, iyice d?vd?ler, sonra Harmanc?kl? Elvan’?n evine g?t?r?p, Harmanl?kta elimi ve aya??m? ba?layarak ast?lar. Yan?mda ayn? bi?imde ?? ki?i daha as?l?yd?. Birisi Kemal ULUMAN’d?, di?erini tan?yamad?m. Bunlardan biri di?iyle ipi ??zd?, bizi de kurtard?. Ufak bir duvardan atlad?m. Zor y?r?yordum. ?ok kan kaybetmi?tim. Duvar dibine yatarken ?ocuklar?m beni ar?yormu?. Seslerini duydum, buraday?m dedim. Yan?ma geldiler, beni al?p Harmanc?kl? Elvan’?n evine g?t?rd?ler. Burada beni g?rd?ler, tekrar d?vd?ler, tekrar ba?lad?lar. ?ok yalvard?m, dinlemediler, d?vmeye ba?lad?lar. Baz? kom?ular ba??rt?m? duyarak gelip araya girdiler beni hastaneye g?t?rd?ler…

Hatice KALTAK?I: Kalabal?k bir grup evimin ?n?ne geldi. Kocam? al?p g?t?rd?ler; ?nce bir bakkala, sonra bir kahveye soktular. Buradan ??kard?lar, ba??ma bir torba ge?irdiler, ?nlerine katt?lar, sopalarla vurduk?a d???yordu. Ben korktum, bay?ld?m. B?yle devam etmi?lerdi. ?ehir d???na kadar hapishanenin arkas?na ??k?nca orada ?lm??, otlar?n i?ine atm??lar. Kocam? be? g?n arad?m. Hastane morguna getirmi?ler, tan?yamad?m. Tan?nacak hal koymam??lard?…

Halil CO?KUNER: SSK Hastanesi arkas?nda oturuyorum. Simel Beton Boru Fabrikas?nda ?al??an i??iyim. Ak?am ?zeri eve geldim. Babam beni ?ar??ya g?nderdi. Eve d?nd?m, yeme?e oturmu?tuk. Kuruk?pr? y?resinden gelen bir grup evi sard?. ‘yakaca??z’ dediler. Hemen camlar? k?rmaya ba?lad?lar. Bunlar baba-o?ul kom?nist dediler. Bizi ?nlerine ald?lar, ellerinde t?fek ve tabanca vard?. ‘Y?r? orospu ?ocu?u kom?nistler’ diye vuruyorlard?. Babam?n kafas?, y?z? kand?. Kuruk?pr?’de bir harabe eve soktular bizi, soydular. Babamda 4000 TL ile bendeki 50 TL’yi ald?lar; bizi ba?lad?lar. Kimisi ‘Bunlar? kafalar?n? keselim, kimileri g?zlerini oyal?m’ diyorlard?. D??ar?dan silah sesleri gelmeye ba?lad?, bizi b?rakarak ka?t?lar. Bir jandarma iki polis bizi g?rd?, ??zd?ler ve hastaneye g?t?rd?ler. Hastanede bir polis ifademi al?yordu. Bana ‘Ulan do?ru s?yle orospu ?ocu?u’ diye ba??r?yordu. Korkumdan onun dedi?i gibi ifade verdim.

Kanl? Cuma: 4 temmuz sabah?, vali bir g?n ?nce koydu?u soka?a ??kma yasa??n? kald?rd?. Fa?istler ise halk? tahrik etmek i?in kendi adamlar?n? de?i?ik camilere da??t?rlar. Cuma namaz?n?n bitiminde i?eri girerek “Ey m?sl?manlar, solcular-Aleviler Mil?n?’ndeki Alaaddin Cami’ye bomba att?lar. Cami yan?yor, namaz k?lan m?sl?manlar? katlediyorlar” diye ba??r?rlar. Tahrik sonucu Cuma namaz?ndan ??kanlar eline ne ge?irmi?lerse topluca Mil?n?’ne ko?arlar. ?orum’un de?i?ik camilerinden binlerce tahrik edilmi? insan Mil?n?’ne y???lm??t?r.

TRT’nin Tahriki: TRT’de “?orum’da Alaaddin Cami’sine patlay?c? madde at?lmas? ve d??ar?dan ate? a??lmas? ile olaylar ba?lad?.” Haberini aral?klarla s?k s?k vermektedir. ?orum’da da telsizlerle “Aleviler camiyi bombalad?” s?ylentisi yayg?nla??r. Evinde oturan tarafs?z S?nniler istemeye istemeye yay?lan dedikodular?n etkisiyle Mil?n?’ne ko?arlar.

Oysa Alaaddin Cami’ye ne patlay?c? madde at?lm??, ne de d??ar?dan ate? edilmi?tir. ?orum Cumhuriyet Savc?s? Ertem T?RKER, konuyla ilgili ?u a??klamay? yapm??t?r: “Alaaddin Casi’sinin bombaland??? haberi olaydan bir saat ?nce b?t?n ?ehirde duyulmu?tu. O s?rada ben merkez jandarma karakolu’ndayd?m. Cami bombaland? diye polis telsizi duyurdu. Bu telsizin hemen arkas?ndan bir askeri telsiz duyuldu. Y?zba?? Naiz ‘Bombalama olana?? yok, hangi polis bu haberi verdi?’ diye ba??r?yordu.”

B?yle bir haberi askeri yetkililer vermemi?, vali’de haberi do?rulay?c? veya yalanlay?c? a??klamada bulunmam??. TRT’nin ?orum muhabiri b?yle bir haber vermedi?ini s?ylemektedir. Haberi yayan poliste ortaya ??kar?lmam??.

Bu kas?tl? haber ?zerine ?orum Halk?n?n ?o?unlu?u Mil?n?’ne y???lm??, Mil?n? halk? ise korku sonucu kendi g?venliklerin i?in barikat kurmaya ?al??m??lard?r. ?orum’un t?m semt ve mahallelerinde silah sesleri, alevler y?kselmektedir. Mahallelerde “?mdat… ?mdat…” ???l?klar? y?rekleri par?al?yordu. O g?n?n haberleri i? a??c? de?ildi. ?skilip yolu ?zerinde Yaz? Mahallesinin ??k???nda bir kad?n 7 ki?inin elleri ba?l? olarak silahla ?ld?r?lm?? bulunur. SSK Hastanesinin morgunda 7 ceset bulunmaktad?r. ?l? say?s? 17’ye ??km??. Kimli?i tespit edilenler: ?smail SOLMAZ, Veli SOLMAZ, Hasan BA?ZIK, R?za CANDAN , Ahmet DO?AN, ??kr? YAL?IN, Mehmet YILMAZ, Mehmet ?AH?NC?, Mustafa YILDIRIM, Aziz G?NDO?DU, Ali PA?ACI…

Tan?k BEKTA?: Beni evden alarak zorla ?ukur?renli Karabebek adl? birinin evine g?t?rd?ler. 74 ya??nda oldu?umu, hacca gitti?imi, ibadetli bir m?sl?man oldu?umu, 17 n?fuslu bir ailenin b?y??? oldu?umu s?yledim. Dinlemediler, g?zlerimi ba?layarak k?f?rlerle tekmelemeye ba?lad?lar. ??lerinden biri m?dahale ederek beni b?rakt?lar. Daha sonda torunum Bekir beni aramaya ??km??. Onu da yakalayarak g?zlerini, ellerini ba?lam??lar, dayaktan ge?irmi?ler, i?kence etmi?lerdi.

Fa?istlerin Kad?na Sayg?s?: Kartal ailesi Alevidir. O g?n kap?lar?n? s?k? s?k?ya kapatm??, korku i?inde d??ar?dan gelen sesleri dinlemektedirler. ?ok ge?meden kap?lar? ?al?n?r, camlar? k?r?l?r ve “D??ar? ??k, ?ld?rece?iz sizi” diye ba??r?rlar. Kap? k?r?lmak ?zereyken, Sat?lm?? KARTAL kap?y? a?ar, elleri sopal?, silahl? bir grup i?eri dalar. Karga?adan Sat?lm?? KARTAL kendisini d??ar? atarak biti?ikteki apartmana gizlenmeye ?al???r, Ama kar?s? G?k?en KARTAL’? yerlerde s?r?kleyerek d??ar? ??kar?rlar. G?k?en KARTAL, orta ya?l? bir ev han?m?d?r. D?v?le d?v?le bir eve g?t?r?rler. Orada k?lotunu ??kararak sokakta sallamaya ba?larlar. Sonra el ve ayaklar?n? urganla ba?layarak ev sahibi S?leyman ?REYEN’le birlikte g?t?r?l?r, i?kence edilerek ?ld?r?rler.

Sald?r? ve sark?nt?l?k nedeniyle ad?n?n a??klanmas?n? istemeyen bir kad?n ba??ndan ge?enleri ??yle anlat?yordu:

“?ki ?ocu?um ve kom?u kad?nla birlikte bir bodruma saklanm??t?k. 25-30 ki?ilik bir grup bizi bodrumda buldular. ‘bunlarda s…min k?z?lba?lar?’ diyerek bizi d?vmeye d??ar? ??kard?lar. Zincirlerle ve sopalarla durmadan edep yerlerimize, memelerimize, vuruyorlard?. Yanan evimizin yan?na getirdiler. Benimle beraber olan kom?u kad?n k?lotuna saklam?? oldu?u 17 bin liray? belki bizi b?rak?rlar diye adamlara verdi. Yine b?rakmad?lar. Silahlar?n dip?ikleriyle vurarak bizi bir adam?n evine teslim ettiler. Gecenin on ikisine kadar orada kald?k. Y?z? maskeli bir adam Ben kad?nlar? almaya geldim’ diyerek bizi evden ald?. Kom?u kad?n ve yan?mda iki k???k ?ocu?umla bizi bir ba? evine g?t?rd?ler. Orada bizi ??r?l??plak soydular. ‘Sizi ??r?l??plak heryerde gezdirece?iz’ dediklerinde korkudan alt?m?za ettik. Ancak bizi b?rakmad?lar. ?ocuklar? ba? evinde b?rak?p, bizi (iki kad?n) ba?ka bir yere g?t?rd?ler. D?rt ki?i n?bet tutar gibi de?i?erek geldiler… Ben bay?lm???m. Onlarla durmadan kendimin S?nni oldu?umu s?yleyerek yalvar?yordum. B?rakmad?lar. Ekmek filan yiyecek bir ?ey vermediler. Kar??m?zda bir bidona su koydular, ?ocuklar a?l?yor ve su istedi. ‘K?z?lba?lar? zaten susuz ?ld?r?yorlar’ diyerek ?ocu?a bile su vermediler. Ertesi g?n ikinci zaman? olmu?tu. Bir ?sl?k sesi duyduk. Bunun ?zerine yan?m?zdakiler ka??p gittiler. Biz de oradan y?r?yerek ayr?ld?k. Askerler teslim olduk…”

Polis Panzeri ?l?m Kusuyor: Polis panzeri ve arkas?ndaki ?? sivil araba ile ?orum’da operasyona giri?irler. Panzer, mahalleden ge?erken hedef g?zetmeden ate? a?ar, Hatun DURSUN isimli hamile bir kad?n kafas?ndan ald??? iki kur?un yaras?yla ya?am?n? yitirir. ??retmen H?seyin ?ZDEM?R a??r yaralan?r. ?ZDEM?R, sald?r?y? ??yle anlat?r.

“Ben sald?r? g?n? arkada?larla birlikte Mil?n?’nde kahvede oturuyorduk. Birden bir panzer sesi duyduk, d??ar? ??kt?k. Halk d??ar?da toplanm??t?. Panzer hedef g?zetmeksizin halk?n ?zerine ate? ediyordu. Halktan da panzere ta? atmaya ba?lad?. Mahallede bir s?re dola?arak panik yaratmaya ?al??t?. Benim de i?inde bulundu?um kalabal??a do?ru ate? ederek gelmeye ba?lad?. Nas?l ki, tank sava?ta kar?? taraf? tararsa, panzer de ?yle ate? ediyordu. Bakt?m panzerin alt?nda kalaca??z, arkada?lar kendimizi yol d???na at?n diye ba??rd?m. Kendimi, yolun kenar?nda bulunan 1.5 metrelik bir ?ukura atarak ?i?nenmekten kurtuldum. Bir m?ddet sonra arkada?lar beni sa?l?k oca??na, oradan ?orum devlet hastanesine g?t?rd?ler.”

T?p ??rencisi S?leyman ATLAS’da panzerde at?lan kur?unla omuzundan yaralan?r. Panzerdeki polisler yaral? ??renciyi al?p SSK Hastanesine g?t?rmek isterler, ancak orada bulunan kad?nlar “Aman ?ocu?u vermeyin, Bunlar SSK’ya g?t?r?p orada ?ld?recekler” diye ba??r?rlar. Polisler kararl? ve zorla yaral? S?leyman ATLAS’? panzere alarak SSK Hastanesine g?t?r?rler. Bir g?n sonra S?leyman ATLAS’?n i?kenceyle ?ld?r?lm?? cesedi babas?na teslim edilir.

Katliam ve K?yl?ler: K?z?lkaya K?y? Alevidir. ?orum katliam?n?n ac?l? haberini radyoda duyarlar. ?orum’dan gelen kom?ular?ndan ??renirler. ?orum’da yak?nlar? bulunmaktad?r. Yak?nlar?n?n durumunu ??renmek i?in ?orum’a gidenlerin yolu kesilir, rehin al?n?rlar. Bir daha da haber al?namaz. K?y?n her evinde a??t ve g?zya?lar? dinmiyor. Ama kay?plar?n? arayam?yorlard?. ??nk? yollar fa?istlerin i?galindedir. Jandarmaya ba?vururlar. K?yl?lerin yan?na 10 kadar jandarma verilir, tarlalarda ?l?lerini aramaya ??karlar. Kar??la?t?klar? durum ??yle:

“Mercimek tarlas?na geldiklerinde t?yler ?rpertici bir durumla kar??la??rlar. Pa?ac?’lara (Ali PA?ACI) ait trakt?r yar? yanm?? vaziyette orada bulunmaktad?r. Trakt?r?n tekerleklerinden bir k?sm? yanm??, yak?t deposu patlam??, arka g?bek topra?a oturmu?tur. Trakt?r ve toprak aras?nda yar? yanm?? durumda baba Ali PA?ACI’n?n cesediyle kar??la??rlar. Cesedin bir ?ok yerinde kesici aletlerle meydana gelmi? yaralar mevcuttur. ?zellikle boyun arka k?sm?nda bulunan, boyuna yar? yar?ya indirilmi? bir darbe kafay? ?ne d???rm??t?r. O?lu Veysel’inde i?kence edilerek ?ld?r?lm?? cesedi bulunur.

Arpa tarlas? i?inde ba?ka bir ceset daha bulunur. ?orum’un birinci olay?ndan beri kay?p olan Yo?unpelit K?y?’nden Musa K?RE?L?’nin her taraf?na kurt d??m?? ve koku?mu? cesedi bulunur.

Yayd??? k?pr?s? civar?nda ?of?r Ali G?NDO?DU ile tarla sahibi R?za AYVAZ’?n kollar? kesilmi?, kafa derisi y?z?lm?? cesetleri ile; Salman adl? bir ki?inin ba?? kesilerek ?ld?r?lm?? cesedi; Ali TEKEL’in bacana?? Selman ESER’in kafas? kesilmi?, ayaklar?ndan as?lm?? cesedini bulunlar…”

Tan?k Abbas A?AN: Olay g?n? karayollar?ndan maa??m? ald?m, k?y?me d?n?yordum. ?kizler Benzinli?i yan?nda bir grup beni yakalad?. Sopalarla d?vd?ler, ?zerimdeki 9 kin liray? ald?lar. Beni ba?lad?lar. K?m?r deposu yan?nda ?st? a??k mand?ra olarak yap?ld???n? bildi?im yere g?t?rd?ler. Oraya vard???mda ?e?itli yerlerinden yaral?, dayak yemi? 6-7 ki?i daha vard?. Onlar? da ba?lam??lard?. Bunlardan daha sonra ?l?n H?seyin ??R?N’le beni s?rt s?rta ba?lad?lar. ?kimizede tekrar vurmaya ba?lad?lar. Biz kendimizden ge?mi? durumda yerde yat?yoruz. Tan?mad???m bir ka? ki?iyi n?bet?i b?rak?p gittiler. Geceyi ??lece ge?irdik. S?rt?mda ba?l? H?seyin ??R?N’in ?ld???n? anlad?m. ??nk? hi? hareket etmiyordu. Tahminen gece yar?s? ?len H?seyin’i s?rt?mdan ??zd?ler. Tekrar alimi aya??m? ba?lad?lar. H?seyin’i de “Bu ?lm?? atal?m ekinlerin i?ine” diye al?p g?t?rd?ler. Sabah olmu?tu g?n a??rm??t?. Caniler beni ve ya?ar ?LMEZ’i ikizlerin benzinli?inin alt?ndaki asfalta g?t?rd?ler. Orada ikimizi yat?rarak tabancayla ate? ettiler. Beni kafamdan, Ya?an ?LMEZ’i kolundan vurdular. ?ld? zennederek b?rak?p gittiler. Tan?mad???m bir ka? ki?i gelip bizi bek?ilere g?sterdiler. Onlar polis ?a??rd?, hastaneye g?t?r?ld?k.

Sivillerin ?ovu: ?orum’da fa?istler insan av?n?n pe?indeler. Apartman ?at?lar?nda uzun menzilli silahlarla solcu-Alevilerin evlerini tar?yorlard?. Sokak ve mahallelerde solcu ve Alevilere ev ve i?yerleri yak?l?yordu. Ev ve sokaklarda insanlar? toplayarak esir kamplar?nda i?kence ediliyordu. Telefon, su ?ebekeleri kesik. Kimi polisler resmi elbise ve silahlar?yla fa?ist grupla birlikte halka ate? ediyorlard?. Onlarca ?l?, y?z binlerce yaral?. ?kiye b?l?nm?? ?orum…

B?yle bir ortamda ??i?leri Bakan? Mustafa G?RC?G?L, Jandarma Genel Komutan? Sedat CELASUN, Emniyet Genel M?d?r? ?smail DOKUZO?LU helikoplerle ?orum’a gelirler. Kent ?zerinde bir ka? d?n??ten sonra vali, Emniyet M?d?r? ve askeri yetkililerle g?r???r, ayn? helikopterle Ankara’ya d?nerler. ??i?leri Bakan? mustafa G?rc?gil, dinlemek ?zere Antalya’ya giderler. Antalya’da bas?na ?u ilgin? a??klamay? yapar:

“?orum olaylar? solun bir tertibidir ve devleti y?kma eylemlerinden biridir. Devlete destek d???ncesiyle hareket eden sa? bir grup, bunlar?n kar??s?na ??km??t?r. Asl?nda siyasi gayeli ve siyasi gayeli ve siyasi hedefli olan sol gruptur..

S?leyman DEM?REL (Ba?bakan): “E?er bu fitne CHP’den destek g?rmezse, devlet bu fitneyi ?ok k?sa bir zamanda s?nd?r?r. CHP neyi s?ylemeye ?al???yor. G?nlerdir bu meseleyle u?ra??yoruz… Bu hadiselerin arkas?nda CHP var…

B?lent ECEV?T: “….olay? sa? militanlar?n ba?latt??? bilindi?i halde iktidar bunu saklay?p bir kom?nistlik tehlikesi varm?? g?r?nt?s?n? vermeye ?al??maktad?r. H?k?metin ?orum’daki olaylarda da taraf oldu?u, taraflardan biriyle birlik oldu?u ve onlar?n su?lar?n? ?rtbas etmeye ?al??t??? ortadad?r…”

Siyasiler, Malatya, K.Mara?, Sivas, katliam? gibi, ?orum katliam?n?da kapatmaya ?al???yorlard?. ?orum katliam?n? ba?latan fa?ist ?rg?tler, katliam? planlayan ve destek veren perde arkas? g?? ve ?rg?tler ortaya ??kar?lmam??t?r. Alevi-S?nni; sa?-sol ?at??mas?yla k?l?flayarak dosya kapat?lm??t?r.

?orum Katliam?n?n Bilan?osu : 57 ?l?, 200’?n ?st?nde yaral?; 300’e yak?n ev ve i?yerinin tahrip edilerek yak?lmas?; binlerce ailenin g???yle noktalanm??t?r.

HABERCEM
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevi Katliamlar? Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye