Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ALEVİLER İN KUTSAL YERLERİ

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Kutsal Yerlerimiz
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Cem YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 64
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 27, 2007 10:36 am    Mesaj konusu: ALEV?LER ?N KUTSAL YERLER? Alıntıyla Cevap Gönder

ALEV?LER ?N KUTSAL YERLER?

Hac?bekta?

Hac?bekta? ?l?esi Alevilerin en kutsal mekanlar?ndand?r. ??nk?, Anadolu evliyalar?n?n en ulusu say?lan Alevilerin b?y?k Pir dedikleri Hac? Bekta? Veli burada yatmaktad?r.

Hac? Bekta? Veli, 1209-1271 y?llar?nda ya?ayan, bilge ve halk ?nderidir.

Anadolu'da Alevili?ini yerel ?zelliklere uyduran ve ?rg?tleyen en ?nemli ki?ilerden ba?ta gelenidir.

Kendisi, eski ad? Suluca Karah?y?k olan bug?nk? Hac?bekta? il?esinde yerle?mi? ve burada bir okul yaratm??t?r. T?rbesi ?evresinde bir dergah olu?mu?tur.

Alevi-Bekta?i kesiminin ziyaret yeri olan Hac?bekta?'taki bu kutsal mekan bug?n m?ze halindedir.

T?rk k?lt?r?n?n en ?zg?n ?rneklerinin sakland??? Hac? Bekta? Dergah? ?? avludan olu?ur. Dergah?n i?ine Yeni?eri oca??n? kald?ran II. Mahmut taraf?ndan zorla bir mescit de yapt?r?lm??t?r.

Hac? Bekta? dergah?, bug?n t?m T?rkiye Alevilerinin ba? merkezi haline gelmi?tir. Burada A?ustos ortas?nda yap?lan 3 g?nl?k t?ren ile Alevilik t?m d?nyaya tan?t?lmaktad?r.

Abdal Musa Dergah?

Antalya'n?n Elmal? ?l?esi Tekke k?y?nde bulunan Abdal Musa Derg?h? da Anadolu Alevilerinin en kutsal yerlerindendir.

Bu tekkede Hac? Bekta? soyundan ve Hac? Bekta?'a ba?l? olan Abdal Musa Sultan yatmaktad?r.

XIV. y?zy?l?n ba?lar?nda ya?ad??? s?ylenen bu T?rk ereni de Horasan erenlerindendir.

Bursa fethinde bulundu?u ve me?hur Geyikli Baba ile kar??l?kl? kerametler g?sterdi?i rivayet ediliyor. M?ritleri aras?nda Kaygusuz Abdal bulunur. Rivayete g?re, geyik bi?imine girerek Kaygusuz'u pe?ine takan ve onu m?ritleri aras?na alan Abdal Musa'ya, Kaygusuz'un babas? Alanya Bey'i ?fkelenmi?, onu ate?te yakmak istemi? ama Abdal Musa m?ritleri ile beraber hi? korkmadan i?ine atlay?p, ate?i s?nd?rm??. Elmal?'n?n g?neyinde ad?na bir zaviye kurulmu? ve bu zaviye Alevilerin ?nemli merkezlerinden biri olmu?tur.

Anadolu'da y?r?t?len cem t?renlerinin sistemli olarak ilkin Abdal Musa Dergah?'nda yap?ld??? ileri s?r?lebilir. ??nk? cemin bir t?r? Abdal Musa Cemi diye bilinmektedir.

Karaca Ahmet Sultan Derg?h?

T?rkiye de, Hac? Bekta? Dergah? ndan sonraki en b?y?k dergaht?r. ?stanbul un ?sk?dar il?esindeki bu dergah, 700 y?ld?r Alevi-S?nni b?t?n halk?n ortak ziyaret mekan? olmu?tur.

Burada yatan Karaca Ahmet, Hac? Bekta? Veli soyundan olup g?zc? g?revindedir. Karaca Ahmet Sultan, Horasan Erenleri grubundand?r. O, Anadolu nun g?zc?s?d?r. O, ayn? zamanda cemdeki 12 hizmetten birisini y?r?ten g?zc? makam?n?n da sahibidir.

Karaca Ahmet Sultan, T?rk toplumunun ilk ruh hekimidir. Bu y?zden onun dergah? ?imdi de, hastalar?n ziyaret etti?i mekanlardand?r.

Bug?n ?stanbul daki Aleviler Karaca Ahmet Derg?h? n? ziyaret edip kurban kesmektedirler.

Bu dergah 33 y?l ?nce kurulan dernek taraf?ndan yeniden canland?rm?? ve ?a?da? bir mekan haline getirmi?tir. Karaca Ahmet Sultan Derg?h?n? bir k?lt?r kurumu haline getirmek i?in ?al??malar s?rmektedir.

?ahkulu Sultan Derg?h?

?stanbul'daki en b?y?k iki Alevi-Bekta?i dergah?ndan birisi ?ahkulu Sultan dergah?d?r.

Bu dergah ?stanbul G?ztepe'de Merdivenk?y b?lgesindedir. Kurulu?u II. Osmanl? padi?ah? Orhan d?nemine de?in gider. Orhan, babas? gibi Alevileri Alp Erenler ad? alt?nda ?rg?tlemi? ve u?lara yollayarak onlar arac?l???yla Bizans topraklar?n? ele ge?irmi?tir.

Alp Erenlerin Ahilik ad? alt?nda f?t?vvet (yi?itlik) ?rg?t? i?inde yer ald?klar? bir ger?ektir.

Orhan zaman?nda Merdivenk?y b?lgesi Bizansl?lardan al?nm??, buraya bir Ahi tekkesi kurulmu?tu.

Alevili?in esnaf te?kilat? i?inde bir kolu olan Ahilik, uzun y?llar ?slam dinini yaymak i?in sava??? yeti?tiren bir kurum olmu?tur.

Merdivenk?y'deki bu tekke de ba?lang??ta Ahiler i?in kurulmu? ve Ahi Hasan taraf?ndan canland?r?lm?? ama daha sonra gelen ?ah Kulu Sultan buray? ger?ek bir bilgi merkezi ve okul durumuna getirdi?i i?in ve kendi kabri de burada bulundu?undan bu yere ?ah Kulu Sultan Tekkesi denilmi?tir.

Karacaahmet Sultan gibi Bizans ?evresinde ?ehit d??en Alevi ulular?ndan olan ?ah Kulu Sultan'a ait tekke, ?zellikle 1826'daki Alevi-Bekta?i katliam?ndan sonra kapat?lm??, daha sonra yeniden a??lm?? ama bak?ms?zl?ktan y?k?lmaya b?rak?lm??t?. Bu dergah? onarmak i?in Aleviler ?stanbul'da dernek kurarak ?ah Kulu Sultan Dergah?'n? yeniden canland?rd?lar. Canland?rma ?al??malar? artarak s?rmektedir.

Seyyit Battal Gazi Derg?h?

Bu dergah alan olarak T?rkiye'deki en b?y?k hacme sahip Alevi dergah?d?r.

Eski?ehir'in Seyitgazi il?esinde bulunan Battal Gazi dergah? Alevilerin ulu bildikleri ve Ehlibeyt soyundan sayd?klar? Seyyit Battal Gazi'nin (675-740) yat?r?n?n bulundu?u yerde 1208 dolaylar?nda kurulmu?tur.

Bu dergah y?zy?llard?r i?lemektedir.

Hasan Dede T?rbesi

Ankara'ya ba?l? Hasan Dede kasabas?nda yatan XVI. y?zy?l Alevi b?y??? ve ozan? Hasan Dede i?in kendi ad?yla an?lan kasabada yat?r olu?turulmu?tur. Alevilerin ziyaret yerlerinin ?nemlilerinden olan bu yat?r, ne yaz?k ki yeterince bak?ml? de?ildir.

Hamza Baba Dergah?

?zmir Kemalpa?a'da bulunan bu dergah?n kurucusu Hac? Bekta? Veli m?ritlerinden Hamza Baba'd?r.

Veli Baba Sultan Yat?r?

Isparta Senirkent ?l?esi'nin Ulu?bey Kasabas?'nda XVII. y?zy?l Alevi b?y?klerinden Veli Baba Sultan'?n yat?r? vard?r. Buras? da b?lgenin ?nemli ziyaret yerlerinden birisidir.

Hacim Sultan T?rbesi

Kolua??k Hacim Sultan denilen kutlu ki?i Hac? Bekta? Veli'nin ardas? idi. Yat?r?, U?ak'ta Susuz'dad?r.

Sar? Salt?k Yat?r?: 1296 y?l?nda Hakka y?r?d??? tahmin edilen ve Hac? Bekta? Veli nin ardas? (halifesi) say?lan Sar? Salt?k (Saltuk) Romanya n?n Babada? b?lgesinde yatmaktad?r. Anadolu da ve Balkanlarda Sar? Salt?k ?n ba?ka makamlar? vard?r.

Otman Baba T?rbesi: 1478 de Hakka y?r?yen Otman Baba Bulgaristan ?n Haskova (Hask?y) ilinde yatmaktad?r. Bug?n de i?lek bir dergaht?r.

Akyaz?l? Sultan Yat?r?

XVI. y?zy?l Alevi-Bekta?i ulular?ndand?r. Yat?r? Bulgaristan'da Rus?uk Kemaller ?l?esi Mumcular K?y?'ndedir.

Bulgaristan ?n her taraf?na yay?lm?? y?zlerce Alevi tekkesi bulunmaktad?r. Bu tekkeler Jivkof y?netiminin gitmesinden sonra yeniden a??lmaya ba?lanm???tr.

Seyit Ali Sultan Tekkesi

1402 dolaylar?nda hakka y?r?yen (?len) Bekta?i ulusudur. Yat?r? Yunanistan da Dimetoka'da kendi ad?yla an?lan K?z?ldeli ?rma?? k?y?s?ndad?r.

G?l Baba Yat?r?: 16. Y?zy?l?n bu Bekta?i dedesinin yat?r? Macaristan ?n en tan?nm?? ziyaret yerlerindendir. Buras?n? H?ristiyanlar da bir azizi ziyaret eder gibi ziyaret etmektedirler.

Yunanistan gibi Girit adas?ndaki ?? kentte de eskiden kuvvetli Bekta?i dergahlar? vard? ama bunlar Yunan milliyet?ileri taraf?ndan yok edildiler.

Arnavutluk derg?hlar?: Arnavutluk un y?zde sekseni Bekta?idir. Burada pek?ok Bekta?i dergah? ve tekkesi bulunmaktad?r. Kom?nist sistemde yasaklanan Bekta?i dergahlar? h?zla a??lmaktad?r.

Yugoslavya da Bosna b?lgesinde de Bekta?i tekkeleri ve yat?rlar? bulunmaktad?r.

Balkanlar? boydan boya kaplayan Alevi Bekta?i tekkeleri ve derg?hlar, buralarda T?rk k?lt?r?n?n korunma ve ya?at?lma ?sleri gibi ?al??m??lard?r. Milli k?lt?r? en ?ok bu b?lgedeki Alevi n?fus ya?atm??t?r. Bulgaristan da 1985 te ba?lat?lan Bulgarla?t?rma kampanyas?na da ilkin Alevilerin ?o?unlukta oldu?u b?lgelerden ba?lan?lm??t?r. Bulgarla?t?rmaya kar?? en b?y?k direni?i, Rahmanlar Kasabas?ndaki Aleviler g?stermi?lerdir. Buras? tanklarla bas?lm?? ve pek ?ok insan ?ld?r?lm??t?r. Rahmanlardaki Aleviler, Jivkof y?netimine kar?? nas?l yi?it?e direndiklerini bizzat bize anlatm??lard?r.Anadolu'daki Di?er Yerler:

Aleviler insan? kutsal bildikleri i?in, iyi i?ler yapan her Alevi b?y???n? sayg?yla anm??lar ve orada bir tekke olu?turmu?lard?r. Her ilde en az d?rt be? tane b?yle yat?r vard?r. Malatya'da H?d?r Abdal Derg?h?. Niksar'da H?seyin Gazi T?rbesi, Malik Gazi T?rbesi, Polat Gazi T?rbesi (Polat Tekke) Erbaa'da: Ke?eci Baba (?nemli bir ziyaret merkezidir.). Sivas'ta Hubyar Baba ve bir?ok yat?r; Amasya'da bir?ok yat?r; bu arada Baba ?lyas Horasani yat?r?.

T?rkiye'de Alevilerin kutsal yerlerinin say?s? 500'? ge?er.


D?nya Alevilerinin kutsal mekanlar?n?n ba??nda gelen yerler:

Kerbela: Burada ?mam H?seyin in kabri bulunur. En ?ok ziyaret edilen noktad?r. ?ehitler ?ah? n?n mekan?, Irak s?n?rlar? i?indedir.

Necef: Irak tad?r. Buras? Hazreti Ali nin makam?d?r.

Me?hed: Sekizinci ?mam R?za n?n makam?d?r. Burada ?ok b?y?k bir k?lliye yarat?lm??t?r. Muhte?em bir yap?lar b?t?n? ile d?nyan?n en b?y?k dergah? say?labilir.

Kum: ?mam R?za n?n k?zkarde?i Hazreti Masume nin yat?r?n?n bulundu?u kent.

Erdebil: Anadolu Alevili?inin as?l ?nderi ?ah ?smail ile ailesinin kabirlerinin bulundu?u ?ran kentidir. Eskiden baz? Anadolu Alevileri Hac olarak buraya giderlerdi.
ayr?ca erz?ncanda alev?ler ?c?n cok oneml? olan k?rklar turbes?, sultan mel?k turbes? , buyuk cesme
tuncel?de duzgun baba alev?ler ?c?n cok oneml? yerlerd?r .
_________________
Cem Yıldırım
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Kutsal Yerlerimiz Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye