Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Xp yi hızlandırma ayarları

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?nternet Ara?lar?
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Cem YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 64
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 27, 2007 11:11 am    Mesaj konusu: Xp yi h?zland?rma ayarlar? Alıntıyla Cevap Gönder

Xp yi h?zland?rma ayarlar?

XP'nin h?zl? kapat?lmas?

Ba?lat-?al??t?r-A? sat?r?na regedit yaz sonra:

HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control anahtar?na ula?. Pencerini sa??ndaki alanda "WaitToKillServiceTimeout" sa? t?kla ve de?i?tir
de?eri 20000'den 200 yap.

Son kullan?lan belgeler listesinin silinmesi
Ba?lat-?al??t?r regedit yaz
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer anahtar?na ula??n ve ekranda sa? t?kla yeni DWORD de?eri yap de?erin ad? “NoRecentDocsHistory” olarak yap.Ard?ndan ?zerine t?klayarak k?s?tlamay? a?mak i?in 1 de?erini gir yok ben belgeler ge?mi?ini istiyom diyosan 0 de?erini gir.Yeniden ba?lat..

Bellek perfonmans?n?n artt?r?lmas?
Ba?lat-?al??t?r regedit.Kay?t defterinde;
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management anahtar?na ula?;
a)DisablePagingExecutive ?zerine ?ift t?kla ondal?k taban?nda 1 de?erini gir.
b)LargeSystemCache ?zerine ?ift t?kla ondal?k tabanda 1 gir.
c)Orada yeni bir DWORD de?eri olu?tur “IOPageLockLimit” olarak adland?r ve de?eri ondal?k sistemde hangi rami kullan?yosan 128MB i?in 4000,256 MB i?in 10000,512MB ve daha yukar?s? i?in 40000 de?erini girin.
Yeniden ba?lat…

Men? h?zland?r?lmas?

Men?lerde gezinirken k?sa bir gecikme ya?an?r bunu registry'de ki bir ayar?n de?i?tirilmesiyle giderilebilir.Kay?t defteri d?zenleyicisini a??n "HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Destop" alt?daki "MenuShowDelay" dizesine ?ift t?klay?p 400 olan de?eri "0"olarak atad???n?zda sorun ??z?l?r...

%20 internet h?z? art???

Windows xp professional %80 internet h?z?n? kullanman?za izin veriyor ?nternetinizin h?z?n? % 20 artt?rabilmek i?in
Ba?lat >?al??t?r >gpedit.msc >bilgisayar yap?land?r?c?s? >y?netim ?ablonlar? >a? >Qus paket zamanlay?c?s? >ayarlanabilen bant geni?li?ini s?n?rla >etkin >bant geni?lik s?n?r? = 0 >uygula >TAMAM
(?nceki bant geni?lik ise=20)

Tamamen silme

Kaldirdigimiz programin ismi hala g?r?n?yorsa.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall... yanindaki + isaretli yere tiklayip actigimizda hepsini g?rebilirsiniz.Sa? t?kla ve sil…

Diger yollar

Gezgin Penceresinin Sabitlenmesi


Windows, oturumu her kapatt???n?zda g?rev ?ubu?unun ve tabii ki gezgin penceresinin b?y?kl???n? ve konumunu kaydeder. S?z konusu de?erlerin de?i?memesini, pencerenin konumunun ve b?y?kl???n?n sabit kalmas?n? istiyorsan?z, Kay?t Defterine bir ek yapabilirsiniz.

Bunun i?in ilk olarak s?z konusu pencere ve g?rev ?ubu?unu istedi?iniz gibi yerle?tirin.Daha sonra HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/Curre ntVersion/Policies/Explorer adresine ula??n ve burada yeni bir DWORD de?eri olu?turup bu de?ere NoSaveSetting ismini verin. Ve De?er Verisini 1 yap?n.

Konu?ma Balonlar?ndan Kurtulun

Simgelerin ?zerinde bilgi kutucuklar?n?n a??lmas? ve konu?ma balonlar?n?n Windows turu hakk?nda a??klama yapmas?, hakl? olarak bir?ok kullan?c?y? rahats?z eder.
Bu yard?m metinlerini devre d??? b?rakmak i?in HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/Curre ntVersion/Explorer/Advance anahtar?na ula??n ve bu anahtar alt?ndaki ShowInfoTip kayd?n? bulun ve de?erini 0 yap?n. Ard?ndan EnableBallonTips ad?nda yeni bir DWORD de?eri olu?turun ve de?er verisini 0 yap?n.

Yetersiz Disk Alan? Uyar?s?n?n Kapat?lmas?

Bunun i?in HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/Curre nt Version/Policies/Explorer anahtar? alt?nda yeni bir DWORD de?eri olu?turup NoLowDiskSpaceCheck ad?n? veri ve de?er olarak 1 girin.

K?sayol Men?s? ?zerinden ?ifreleme

NTFS b?l?mleri, bilgilerin ?ifrelenmelerine imkan tan?rlar. Ancak bunun i?in men?ler aras?nda uzun bir gezinti yapman?z gerekebilir. Ancak bunun yerine dosya ve klas?rlere ait nesne men?s?ne yeni bir komut eklemek ?ok daha kolay olacakt?r.

Bunun i?in HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/Curr entVersion/Explorer/Advanced anahtar?n? bulun. Burada yeni bir DWORD de?eri olu?turup EncryptionContextMenu ad?n? verin ard?ndan de?erini 1 yap?n.

CD leri Otomatik A??lmas?

S?r?c?ye yerle?tirdi?iniz her CD-ROM, ?zerinde kurulum program?n? otomatik olarak ?al??t?r?r. E?er CD ?zerinde sadece bir k?s?m veriye ula?mak istiyorsan?z otomatik ba?lat fonksiyonu olduk?a rahats?z edici bir hal alabilir.

Bu ?zelli?i ge?ici olarak kapatmak i?in k???k bir hileye ba?vurabilirsiniz. CD-ROM u s?r?c?ye yerle?tirdikten sonra [SHIFT] tu?una bas?l? tutun. Bu sayede otomatik ba?lat fonksiyonu bir defaya mahsus olmak ?zere ?al??mayacakt?r. E?er bu i?levi tamamen kapatmak istiyorsan?z a?a??daki i?lemleri yerine getirmeliniz.

XP Home i?in: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Servic esCdrom anahtar?na ula??n Autorun kayd?n?n de?erini 0 yap?n.

XP Pro I?in: Ba?lat/?al??t?r komutu ile ekrana gelen pencereyi kullanarak gpedit.msc konsolunu ?al??t?r?n. Bilgisayar Yap?land?rmas? ba?l??? alt?ndaki Y?netim ?ablonlar? / Sistem dizinine ge?in. Ard?ndan sa? taraftaki Otomatik ?al??t?r ?zelli?ini devre d??? b?rak ??esine ?ift t?klay?n ve takip eden penceredeki Etkin se?ene?ini i?aretleyin.

XP Pro da Geli?mi? Dosya Payla??m?

Dosyalar ve yaz?c?lar?n a? payla??m?na a??lmas?n?n olumsuz bir taraf? mevcut: bu kaynaklara herkes ula?abilir. Windows XP Professional s?r?m?n? kullan?yorsan?z okuma ve yazma haklar? atayarak kaynaklar?n kullan?m?n? denetim alt?nda tutabilirsiniz. Ancak bunun i?in bir a? etki alan?na ba?l? olunmas? gerekiyor. Buna ra?men k???k bir hile yard?m?yla herhangi bir firma a??na ba?l? olmadan da eri?im haklar?n? kontrol alt?nda tutabilirsiniz.

Ba?lat men?s?ndeki Bilgisayar?m komutunu kullanarak ayn? isimli pencereyi a??n. Ard?ndan Ara?lar men?s?ndeki Klas?r Se?enekleri komutunu ?al??t?r?n. G?r?n?m kart?ndaki Basit dosya payla??m? kullan (?nerilen) se?ene?indeki i?areti kald?r?n.

Windows u Eski Ayarlar?yla Yeniden Kurun

Bunun i?in XP CD sini s?r?c?ye yerle?tirin ve Ba?lat/?al??t?r ‘a ?unu yaz?n. :i386winnt32.exe /unattend . bundan sonra kurulum i?lemi ba?laycakt?r.

Internet Explorer in Yeniden Kurulumu

Web sayfalar? art?k do?ru g?r?nt?lenmiyor ve y?klemeler aniden kesiliyorsa, art?k IE yi yeniden kurman?n zaman? gelmi?tir. Bunun i?in XP CD sini s?r?c?ye yerle?tirin ve Ba?lat/?al??t?r a ?unu yaz?n. rundll32.exe.setupapi,InstallHinfSection.DefaultIn stall.132.%windir%infie.inf

Windows XP Alt?nda Google

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet ExplorerMain anahtar?nda iki yeni dize de?eri olu?turun (e?er varsa de?er de?i?ilecek). Ilkine Search Page ad?n? verin ve de?er olarak [Linkleri Sadece Kay?tl? Kullan?c?lar g?rebilir. Kaydolmak ??in T?klay?n] girin. Ikincisine ise Search Bar ismini verin ve de?er olarak [Linkleri Sadece Kay?tl? Kullan?c?lar g?rebilir. Kaydolmak ??in T?klay?n] girin. Ard?ndan HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchUrl anahtar?na ula??n ve Varsay?lan de?erini [Linkleri Sadece Kay?tl? Kullan?c?lar g?rebilir. Kaydolmak ??in T?klay?n] ?eklinde girin. Bunu da yapt?ktan sonra HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet ExplorerSearch anahtar?na ula??n. Burada bulunan SearchAssistant de?erini a??p [Linkleri Sadece Kay?tl? Kullan?c?lar g?rebilir. Kaydolmak ??in T?klay?n] olarak de?i?tirin.

XP Home Alt?nda Kullan?c? Payla??mlar?

Windows XP i?letim sisteminin ev kullan?m?na ?zel versiyonunu kullananlar dosyalar?n? payla??ma a?abiliyor ancak bunlar? parola ile koruyam?yor veya ki?iye ?zel atamalar yapam?yor. Ancak k???k bir hile ile bu durumu de?i?tirebiliriz. Ba?lat/?al??t?r ‘ a shrpubw yaz?n. Kar??n?za gelen programla payla??m haklar? ?zerinde de?i?iklik yapabilirsiniz.

G?ncel Kullan?c?n?n Masa?st?nde G?r?nt?lenmesi

XP sistemindeki kullan?c? say?s? ne kadar artarsa o anda hangi kullan?c?n?n sisteme kay?rl? oldu?unu tespit etmek o kadar zorla??r. Ancak bir Kay?t Defteri ??esi yard?m?yla o an kullan?lan hesab?n ismini Bilgisayar?m simgesi alt?nda g?r?nt?lenmesini sa?layabilirsiniz. Bunun i?in HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/Curre ntVersion/Explorer/CLSID/{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} anahtar? alt?nda yeni bir dize de?eri olu?turun ve Bilgisayar?m %USERNAME% olarak isim verin. Ancak bu kay?t sadece etkin kullan?c? i?indir ayn? i?lemi di?er kullan?c?lar alt?nda da tekrarlamak gerekir.

Rezerve Bant Geni?li?inin Serbest B?rak?lmas?

Windows XP, a? aktar?m h?z?n?n standart olarak y?zde onunu ?zel i?lemler i?in rezerve eder. S?z konusu s?n?rland?rmay? kald?rmak i?in Ba?lat/?al??t?r ‘a gpedit.msc yaz?n. Kar??n?za gelen ekranda Bilgisayar Yap?land?rmas? alt?nda bulunan Y?netim ?ablonlar? / A? / QoS Paket Zamanlay?c? dizinini etkinle?tirin. Buradaki Ayr?labilir bant geni?li?ini s?n?rla kayd?na ?ift t?klay?n ve ayar?n? Devre D??? olarak de?i?tirin
_________________
Cem Yıldırım
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger
Cem YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 64
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 27, 2007 11:12 am    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

Windows xp internet h?z s?n?rlamas?n? kald?rmak

Dikkat !! Sadece Windows Xp professional i?in Windows xp prof. sadece 80 % internet h?z?n? kullan?yor. ?nternetinizin h?z?n? 20 % co?alta bilirsiniz.
Bunun i?in : Ba?lat >?al??t?r >gpedit.msc >bilgisayar yap?land?r?c?s? >y?netim ?ablonlar? >a? >Qus paket zamanlay?c?s? >ayarlanabilen bant geni?li?ini s?n?rla >etkin >bant geni?lik s?n?r? = 0 >uygula >tamam yapman?z yeterli.///


windows msn kald?rmak

Start (Ba?lat) | Run (?al??t?r) penceresinde ?u komutu yaz?n?z:

"RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove"
(t?rnak i?aretleri olmadan). OK (Tamam) ile devam edildi?inde sistemden Windows Messenger'? kald?raca??n?za dair bir uyar? gelecektir. Evet (Yes) ile kabul ederseniz, Windows Messenger sistemden kald?r?lm?? olacakt?r.


///


MEN?LERDE GEZ?NME HIZININ ARTTIRILMASI

Men?lerde gezinirken k?sa bir gecikme ya?an?r bunu regitry'de ki bir ayar?n de?i?tirilmesiyle giderilebilir. Bunun i?in kay?t defteri d?zenleyicisini a??n "HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Destop" alt?daki "MenuShowDelay" dizesine ?ift t?klay?p 400 olan de?eri "0"olarak atad???n?zda sorun ??z?lecektir...


///


INTERNET VE YEREL A? ?ZER?NDE GEZ?NME HIZININ ARTTIRILMASI

Bu ipucu , ?zerinde Internet Explorer 4 , 5 ve 6 kurulu t?m sistemlerde i?e yarayacakt?r. Registry'de yapaca??n?z k???k bir de?i?iklikle Internet ?zerinde yada yerel a?da gezinme h?z?n?z?, bir ?ok MS Windows 32 bit bilgisayarlarda kolay bir ?ekilde artt?rabilirsiniz . Bu i?lem bir hatay? onaracakt?r.
?nce regedit'i ?al??t?r?p buradan "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows \Cur r entVersion\Explorer\
RemoteComputer\NameSpace anahtar?n? bulun .Sa? tarafta ki panelde, {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5FB} dizesini ?zerine sa? tu?la t?klay?p silin. "Tamam" tu?una t?klad???n?zda sorun ??z?lecektir . Bu i?lemi yapmadan ?nce, anahtar?n bir yede?ini al?rsan?z bir sorun durumunda geri y?kleyebilirsiniz ...
_________________
Cem Yıldırım
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?nternet Ara?lar? Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye