Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

SİVAS HAFİK İNKÖY

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevi K?yleri
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Atilla YıldırımKayıt: 12 Ksm 2007
Mesajlar: 97
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 13, 2007 2:36 pm    Mesaj konusu: S?VAS HAF?K ?NK?Y Alıntıyla Cevap GönderHAF?K ?NK?Y

Web Sitesi:

www.inkoy.com

?nk?y Forumu:

www.inkoyforum.tr.cx/


Sivas ili Hafik il?esi Celall? Buca??na ba?l? ?nk?y 60 Haneli ve 450 n?fuslu olup, g?? vermesi nedeniyle, g?n?m?zde 60 ki?iye kadar d??m?? durumdad?r.

1700 - 1800 l? y?llarda Tunceli ili Pertek il?esi A?a??g?lbah?e (eski ad?: A?a??kurme?) k?y?nden gelen 5 hane ?nk?y?n ?imdiki yerine gelip yerle?mi?tir. Zamanla b?y?yen k?y 30 - 60 haneye kadar b?y?m??t?r.

?smini yakla??k 1500 Metre uzunlu?unda tarihi ve turistik bir ?neme sahip K?y ma?aras?nda almaktad?r.K?y ma?aras? yaz?n festival yeri gibidir. Mutlaka g?r?l?p gezilmesi gereken yerlerin ba??nda gelir...Ba?l?ca kom?u k?ylerimiz; Keller, Yal?ncak, Eymir, S?leymaniye, Pirh?seyin, Kabal?, Demirci


K?y?m?zde Gen? Cumhuriyet d?nemin ilk kad?n muhtar?; 5 Aral?k 1934 Anayasa de?i?ikli?i ile kad?nlara se?me ve se?ilme hakk? tan?nmadan ?nce 1930 y?l?nda (?stanbul B?y?k?ehir eski Belediye Ba?kan?,?imdiki CHP Sivas Milletvekili Nurettin S?ZEN'in sekreteri ve Belediye M?fetti?i Leyla YILMAZ ?NVER'in babaannesi) Hediye Han?m (HED?YE MIHTAR) ?al??kanl???,cesareti ve ?rnek ki?ili?i ile bizim k?y?n oldu?u kadar t?m civar k?ylerinde gurur kayna?? olarak rahmetle an?lmaktad?r.


Hele K?y?m?z?n "ho?irik"isminde bir kaynak suyu var ki; bu kaynak suyu, do?al maden suyu tad?nda olup sa?l?k a??s?ndan son derece yararl?, b?brek ta?? ve safra ta?lar?n? d???rme ?zeli?ine sahip mineral bak?m?ndan son derece zengin do?al ek?imsi tatl? bir maden suyudur...

K?y?m?z G?rlevik Da?? ete?indeki bir vadide kurulmu?tur.?l?eye uzakl??? 45, Sivas'a uzakl??? 80 kilometredir.

K?y?n tarihi de?erlerini olu?turan ve daha ?nceki uygarl?klara ait yerle?im yeri kal?nt?lar? ,k?y ma?aras? g?r?lmeye de?er yerler aras?ndad?r.

K?y?n ge?im kaynaklar? hayvanc?l?k, tar?m, hal?-kilim dokuma ve son y?llarda geli?en ar?c?l?kt?r.

Folklor a??s?ndan ?ok zengin bir y?re olan k?yde oyunlar genellikle halay t?r?nden olup , b?lgenin kendine ?zg? semahlar? da vard?r.


BA?LICA YEMEK ?E??TLER?Ba?ta Mad?mak olmak ?zere, Sa? Kavurma, Eri?te, Un Helvas?, Kavurga, Az?k, "Ho?irik" suyuyla yap?lan k?mbe (sir), Katmer ,Ke?kek (ke?ke) ,Hingal(h?ngal),??li K?fte y?reye ?zg? yemek ?e?itlerindendir..

Z?YARET ED?LEB?LECEK YERLER


K?rkg?z: 1668 m y?ksekli?i olan g?rlevik da?? ete?inde bulunan k?rkg?z ayr?ca bir ziyaret yeri olarak kabul edilir.k?rk tane g?zeden su akar.A?ustos ay?nda sular?n ?ekilmesiyle g?zelerden akan su miktar?da azal?r.Bundan dolay? su sadece bir ka? g?zeden akar.Bahar aylar?nda b?t?n g?zlerden suyun ak???,insana do?an?n g?zelli?ini bir daha ispatlar.Ayr?ca g?rlevik da?? zirvesinde bir de krater bir g?l bulunur.Bu g?l?n suyu ya?an kar ve ya?murlarla sa?lan?r.K?yden k?rkg?ze gidi? yakla??k 2:30 saat s?rer.Bu g?zelerden akan su k?y?m?z?n ?rma??n?n kayna??d?r ve k?z?l?rmak'? besleyen bir kolunu olu?turur.

A?a??da K?rkg?zden bir manzara g?r?lmektedir...Soluk Yaylas?: bahar gelince ?ad?r kurduklar? ve k???n gelmesine yak?n ayr?ld?klar? bir yaylad?r.Soluk yaylas? yakla??k 1100-1200 m y?kseklikte bulunur.Yaylan?n tam orta k?sm?nda so?uk suya sahip bir de ?e?me bulunur.D?rt mevsim r?zgar? eksik olmayan soluk yaylas?,?evre k?ylerin g?r?lmesine olanak sa?layan bir y?ksekli?e sahiptir.Bug?nlerde soluk yaylas?nda ?am,me?e ,ard??,s???t ve erik a?a?? bulunmaktad?r.?lk bahar aylar?nda do?al mantar?n yeti?ti?i ?evre k?yler i?inde ender yerlerdendir.?nsan? cezbeden bir g?zelli?e sahiptir.Eski kurulmu? ?ad?r yerlerinin kal?nt?lar? zamana kar?? yerinde durmaktad?r.

A?a??da Soluk Yaylas?ndan bir manzara g?r?lmektedir...

G?l Yaz?s?: k?y?n tar?m yap?labilecek yerlerindendir.?imdilerde daha ?ok mera olarak kullan?lan g?l yaz?s? i?inde 3-4 tane ?e?me bulunmaktad?r.Topra?? verimli olan g?l yaz?s? d?rt mevsim yabani ve evcil hayvanlar?n otlanma yeridir.G?l yaz?s? ilk bak??ta insana bir kurumu? bir g?l? and?rmaktad?r.?evresini tepeler ?evrelemi?tir.Her zaman burada keklik,b?ld?rc?n,tav?an gibi yabani hayvanlar? g?rebilirsiniz.Bu yaz? i?inde 8 tane ard?? a?ac? vard?r.

A?a??da G?l Yaz?s?'ndan bir manzara g?r?lmektedir...

Harmanlar: K?y?n giri?inde bulunan ve k?y?n ekili alanlar?ndan birisidir.Her t?rl? tar?ma elveri?li olan harmanlar ayr?ca k?yl?m?z?n bulu?ma alan?d?r.Eskiden yap?lm?? olan hendek 1995'lere kadar kullan?ld?.Harmanlar?n yama?lar?nda bulunan yabani meyveler olgunla?t??? zaman k?yl?m?z taraf?ndan toplan?r,kurutlur ya da ya? meyve olarak yenilir.Harmanlarda, ekilen ekinlerin harman? burada yap?l?r.Harmanlar k?yl?m?z? bir araya getiren g?zel bir yerdir.Giri?inde bulunan kayan?n ?zrinde b?y?m?? yabani armut a?ac? vard?r.Onun g?lgesinde oturan bir insan bir daha kalkmak istemeyecektir.

A?a??da Harmanlardan bir manzara g?r?lmektedir...

Derin Dere: Resimde g?rlevik da??ndan ?ekilmi? olan ve k?rkg?z?n a?a??s?ndan ba?layan,m?la h?dr yaylas?na kadar devam eden 500-650 m uzunlu?undaki dar ve y?ksek kayal?klarla ?evrili bir deredir.Derede birden ?ok yapay g?letler ve ?elaleler bulunmaktad?r.Ayr?va bu derede yabani meyveler yeti?mektedir.Derin dere ve derenin yamac?nda bulunan ormanda ay?,domuz,kurt,keklik tav?an gibi yabani hayvanlar bulunur.

A?a??da Derin Dereden bir manzara g?r?lmektedir...

Yukar? ?skele: Buras? g?l yaz?s? ile soluk yaylas? aras?nda kalan yerdir.G?rlevik da?? eteklerinde bulunan g?zelerden gelen sular?n kar??mas?yla olu?an bir ?rmak bulunmaktad?r.K?y?n kurulu? y?llar?nda ormanl?k bir aland?.Yukar? iskele'de k?yl?m?z ve kom?u k?ylerin yaylalar? bulunmaktad?r.Suyu yaz k?? hep so?uktur.Geni? bir alana sahiptir.Derelerin fazlal??? hemen dikkatinizi ?eker.

A?a??da Yukar? ?skele'den bir manzara g?r?lmektedir...

OKUMA YAZMA ORANI


K?y?m?zde okuma yazma oran?n artmas? sonucu her meslek dal?nda (Doktor, m?hendis,m?fetti?,ses sanat??s?,Devlet ve polis memuru,i? adam?,nakliyeci,turizmci vs..) yeti?mi? k?lt?rl? insan say?s?nda art?? g?stermektedir.

1985 y?l?ndan itibaren ekonomik ve sosyal yetersizlikler nedeniyle k?y?n b?y?k ?o?unlu?u ba?ta ?stanbul olmak ?zere metropol illere g?? etmi?lerdir. Halen k?yde 6 hanede ikamet eden vatanda? bulunmaktad?r.

(K?y?m?z en ?ok g??? ?stanbul(Okmeydan?,GaziMah.,?mraniye,Maltepe,Yakac?k) vermekle beraber Ankara,?zmir,Mu?la,
Antalya, ba?ta olmak ?zere ?e?itli vilayetlere da??lm?? bulunmaktad?rlar.Ayr?ca yurt d???ndan da pek ?ok hem?ehrimiz bulunmaktad?r.

K?y Muhtar?m?z:H.Ali ERDO?AN
Muhtarl?k Tel : 0346 848 41 79

K?y?m?z?n tarih?esini derleyen Hafik Kaymakkaml??? Web Sitesi yetkililerine te?ekk?rlerimizi sunar?z.

KATKI SA?LIYANLAR


Bana K?y?n resimlerini derleyip katk? sa?layan ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kanl??? Gelirler M?d?rl??? Memuru Sn.G?lay ?INAR ?NVER ve Okan DO?AN'a ?ok Te?ekk?r ederim...


A?a??daki E-Mail-Adresine k?y?m?z hakk?ndaki bilgi ve resimleri g?nderebilirsiniz.

E-Mail: hafikinkoy@hotmail.com
?limden Gidilmeyen Yolun Sonu Karanl?kt?r. Hac? Bekta? Giri?i...K?y?m?z dere kenar?ndan g?r?n?m..

Ye?illi?e b?r?nm?? k?y?m?zde do?a manzaras?


Sivas Ellerinden Saz?m ?al?n?r

Sivas ellerinde saz?m ?a?l?n?r
?aml?beller b?l?k b?l?k b?l?n?r
Yardan ayr?lm???m ba?r?m delinir
Katip Arzuhalim yaz yare b?yle

Pir Sultan Abdal'?m ey h?z?r pa?a
Yaz?lan gelir sa? olan ba?a
Hasret kodun beni kavum, karda?a
Katip Arzuhal?m yaz yare b?yle

P?R SULTAN ABDAL
??te Gelip Gidiyorum D?nyadan

??te Gelip Gidiyorum
??te geldim, gidiyorum d?nyadan
Ne yaz?k ki ??zemedim ben beni
Haks?zl?k d?nyadan s?r?p giderken
?ekil verip ?izemedim ben beni
Dost beni...

Yalan riyakar?n me?rebi, ?ah?
Gider olur erenlerin dergah?
Bir m?r?ide yazamad?m ben beni
Dost beni...

Akarsu'yum halden hale b?r?nd?m
Cahilin g?z?nden nokta g?r?nd?
Derya idim damarlara b?l?nd?m
?ok buland?m s?zemedim ben beni
Dost beni...

MUHL?S AKARSU


Ma?ara Giri?inde G?r?n?mBir ba?ka g?zeldir benim k?y?m; Saf ve temiz y?reklidir k?y?m?n insanlar?

_________________

Cahil bize dinsiz demiş sevgidir dinimiz bizim...!
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevi K?yleri Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye