Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ÖSYM'nin, Yeni Sınav Sistemi Hakkında Yayınladığı Sık Sorula

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?SS, KPSS S?nav B?l?m?
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Gülen YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 67
Konum: İstanbul

MesajTarih: Çrş Arl 12, 2007 2:37 pm    Mesaj konusu: ?SYM'nin, Yeni S?nav Sistemi Hakk?nda Yay?nlad??? S?k Sorula Alıntıyla Cevap Gönder

?SYM'nin, Yeni S?nav Sistemi Hakk?nda Yay?nlad??? S?k Sorulan Sorular ve Yan?tlar?

Soru1: A??rl?kl? ?SS puanlar?n?n hesaplanmas? i?in ham puan barajlar? olacak m??Yan?t: Evet. Bilindi?i gibi ?SS'de 8 test yer alacak ve bu testlerden 6 tane a??rl?kl? puan (A?SS) hesaplanacak. Yabanc? dil s?nav?na girenler i?in bir de a??rl?kl? dil (A?SS-D?L) puan? hesaplanacak. A?SS puanlar?ndan her birinin hesaplanmas? i?in hangi testlerden en az ka? puan al?nmas? gerekti?i 2006-?SS K?lavuzunda belirtilecek.

Soru2: S?navda yaln?z ilk 4 testi yan?tlayana adaylar i?in S?Z-2, -EA-2 ve SAY-2 puanlar? hesaplanacak m??

Yan?t: Hay?r. Bu puanlardan her birinin hesaplanmas? i?in, 2. testlerin bir veya ikisinden al?nacak ham puanlar?n belirli bir de?erin ?zerinde olmas? gerekecek. Bu bilgiler 2006-?SS K?lavuzunda yer alacak. Dolay?s?yla s?navda yaln?z ilk d?rt testi yan?tlayan, ikinci testleri ise hi? yan?tlamayan adaylar?n S?Z-2, EA-2 ve SAY-2 puanlan hesaplanmayacakt?r.

Soru3: Matematik-1 testinde Geometri sorular? sorulacak m??

Yan?t: Evet. Matematik-1 testinde, eskiden oldu?u gibi ortak m?fredattaki matematik derslerinde okutulan geometri konulan ile ilgili sorular yer alabilecek. Bu ba?lamda Matematik-1 testinde eskiden oldu?u gibi Analitik Geometri sorulan da bulunabilecek.

Soru4: Matematik-2 testindeki Geometri sorular? Lise 10. ve 11. s?nflarda okutulan Geometri m?fredat? ile s?n?rl? m? olacak?

Yan?t: Evet. Ancak ?nceki y?llarda ortak m?fredatta ??renilen bilgilerin bu dersler i?in bir temel olu?turdu?u da unutulmamal?d?r.

Soru5: Matematik-2 testinde Analitik Geometri sorular? yer alacak m??

Yan?t: Hay?r. Matematik-2 testinde liselerin Fen Bilimleri ve T?rk?e-Matematik alanlar?nda 10. ve 11. s?n?flarda okutulan Matemetik ve Geometri derslerinde ??retilen konularla ilgili sorular yer alabilecek. Analitik Geometri, 10. ve 11. s?n?flarda alan se?meli dersi olarak okutuldu?u i?in, Matematik-2 testinde 10. ve 11. s?n?fta okutulan se?meli Analitik Geometri derslerinden soru sorulmayacak.

Soru6: ?SYM de var olan 2005 verilerinden, yeni A?SS puanlar?n? k?sa yoldan hesaplamada kullan?lacak bir form?l a??klanabilir mi?

Yan?t: Hay?r. 2006 ?SS'deki testlerin d?rd? yeni testler olacak. 2005'teki verilerden hareketle 2006 A?SS puanlar?n? hesaplamak kesinlikle m?mk?n de?ildir.

Soru7: Yeni sistemde Sosyoloji ve Mant?k dersleri ile ilgili sorular?n Sosyal Bilimler-2 (Sos-2) testinde yer ald??? g?r?lmektedir. Oysa ?niversitelerin Sosyoloji ve Mant?k b?l?mlerinin puan t?r? A?SS-EA-2’dir ve bu puan?n hesaplanmas?nda Sos-2 testi kullan?lmamaktad?r. Bunu nas?l a??kl?yorsunuz?

Yan?t: Sosyoloji ve Mant?k dersleri liselerde yaln?z Sosyal Bilimler alan?nda okutulmaktad?r; T?rk?e-Matematik alan?nda okutulmamaktad?r. Bu nedenle Sosyoloji ve Mant?k dersleri ile ilgili sorulara Sosyal Bilimler-2 (Sos-2) testinde yer verilebiliyor; Edebiyat-Sosyal Bilimler testinde yer verilemiyor. ?eli?ki gibi g?r?nse de bu bir ?eli?ki de?ildir. Ancak de?i?en ko?ullara g?re, zaman i?inde baz? b?l?mlerin puan t?rlerinin g?zden ge?irilmesinin ve gerekti?inde yetkililerce de?i?tirilmesinin uygun olaca?? da bir ger?ektir.

Soru8: Eski sistemde adaylar tercihleri aras?nda puan t?rleri farkl? y?ksek??retim programlar?na birlikte yer verebiliyorlard?. Bu durum yeni sistemde de m?mk?n olabilecek mi?

Yan?t: Teorik olarak evet. Eski sistemde t?m testler ortak oldu?u i?in adaylar tercihleri aras?nda, kendi alanlar?nda yer alan ancak puan t?rleri farkl? olan (?rne?in m?hendislik ve i?letme) programlara birlikte yer verebiliyorlard?. Yeni sistemde de adaylar tercihleri aras?nda puan t?r? S?Z-1, EA-1 ve SAY-1olan programlara birlikte yer verebilirler. Ancak tercihleri aras?nda S?Z-2, EA-2 ve SAY-2 puan t?rlerinden ikisi ile ??renci alan programlara yer veren adaylar?n s?navda ayn? s?rede alt? yerine yedi teste cevap vermesi gerekecektir. Bu da adaylar?n kazanma ?ans?n? olumsuz y?nde etkileyecektir. Bu nedenle adaylar?n ilk ?? puan t?r?yle ??renci alan programlar? birlikte tercih etmeleri bir sorun yaratmayacakt?r. Ancak ikinci puan t?rlerinden birini se?mek ve s?navda ortak testlere ek olarak sadece se?ti?i ikinci puan t?r? i?in gerekli iki testi yan?tlamak aday?n lehine olacakt?r.

Soru9: S?navda tek soru kitap???? (ama 10 farkl? t?rde) ve tek cevap ka??d? kullan?laca??na g?re aday zaman?n? diledi?i gibi kullanabilir mi?

Yan?t: Evet. S?nava girecek aday?n, orta??retimdeki okul t?r? ve alan?m da dikkate alarak, ?ncelikle hangi puan t?r?/t?rleri ile ??renci alan programlara girmek istedi?ini belirlemesi gerekir. Bu puan t?rleri aras?nda S?Z-2, EA-2 ve SAY-2'den yaln?z birinin bulunmas?n?n ?ok yararl?, hatta ka??n?lmaz oldu?u aday taraf?ndan bilinmelidir. Aday daha sonra se?ti?i puan t?r?/t?rleri i?in gerekli testleri belirleyecek ve bu testlere haz?rlanacakt?r. 195 dakikal?k s?nav s?resini aday testler aras?nda diledi?i gibi kullanabilecektir. Ancak aday ama?lad??? puan?n?n ya da puanlar?n hesaplanabilmesi i?in gerekli ham puan barajlar?n? a?mas? gerekti?ini g?z ?n?nde tutmal?d?r. Di?er taraftan bir puan t?r? i?in gerekli testlerden bir ya da birka??na hi? yan?t vermeden o puan t?r?ne g?re yap?lan s?ralamada ?nlere ??kabilmenin m?mk?n olmad???m da unutmamal?d?r.

Soru10: Yabanc? dil puan?yla ??renci alan y?ksek??retim programlar?na girmek isteyen adaylar ?SS'de hangi testleri yan?tlayacak?

Yan?t: Yabanc? dil a??rl?kl? ?SS puan?yla (A?SS-D?L) ??renci alan y?ksek??retim programlar?na girmek isteyen adaylar?n ?SS'ye ek olarak yabanc? dil s?nav?na (YDS) da ba?vurmas? ve girmesi gerekir. Bu adaylar?n ?SS'de hangi testleri yan?tlamas? gerekti?i yapacaklar? tercihlere g?re de?i?ir. E?er aday 2. puanlarla (S?Z-2, EA-2, SAY-2) ??renci alan hi?bir y?ksek??retim program?na girmeyi hedeflemiyorsa, bir ba?ka deyi?le t?m tercihlerini D?L puan?na ek olarak S?Z-1, EA-1 ve SAY-2 puan?yla ??renci alan programlar aras?ndan yapacaksa, ?SS'de yaln?z ilk 4 testi yan?tlamas? yeterli olacakt?r. Buna kar??l?k e?er aday S?Z-1, EA-1, SAY-1 ve D?L puanlar?na ek olarak S?Z-2, EA-2 ve SAY-2 puanlar?ndan birisi ile ??renci alan programlan da tercih etmek istiyorsa, bu aday?n ?SS'de ilk 4 teste ek olarak, se?ti?i puan t?r? i?in gerekli 2 testi daha yan?tlamas? gerekecektir.

Soru11: Liselerin yabanc? dil alan?nda (kolunda) okuyan ??rencilerin 2006-?SS'de Matematik-1 ve Fen Bilimleri-1 testlerini de yan?tlamas? gerekecek. Bu bir haks?zl?k de?il mi?

Yan?t: Hay?r. Liselerin yabanc? dil alan?nda okuyan adaylardan, tercihlerinin t?m?n? dil a??rl?kl? puanla ??renci alan programlar aras?ndan yapacak olanlar?n, 2006-?SS'de ilk 4 testi yan?tlamalar? yeterli olacakt?r. Bu durum D?L puan?na ek olarak S?Z-1, EA-1 ve SAY-1 puanlar?yla da tercih yapacak adaylar i?in de ge?erlidir. ?lk 4 testte sorulacak sorular t?m ??rencilerin ilk??retim ya da orta??retimde okudu?u ortak m?fredatla ilgili olacakt?r. Dolay?s?yla adaylar?n yan?tlamas? gereken Matematik-1 ve Fen Bilimleri-1 testlerinde yer alacak sorular da okuduklar? konularla ilgili olacakt?r. ?zetle bir haks?zl?k s?z konusu de?ildir. Aksine 195 dakika s?reli s?navda, yabanc? dil alan?ndan gelen adaylar taraf?ndan 180 yerine 120 sorunun yan?tlanmas?n?n yeterli olabilmesi, s?re a??s?ndan bir kolayl?kt?r.

Soru12: S?Z-1, EA-1 ve SAY-1 puanlar? hangi y?ksek??retim programlar?na gir i?te kullan?lacak?

Yan?t: S?Z-1, EA-1 ve SAY-1 puanlan a?a??da s?rlanan y?ksek??retim programlar?na giri?te kullan?lacakt?r:

1. Meslek Y?ksekokullar?n?n t?m programlan (Tablo-3B ile Tablo-3A'n?n s?navs?z ge?i?ten
bo? kalan kontenjanlara)

2. A?F lisans ve ?nlisans programlan (?ngilizce ??retmenli?i hari?).

3. ?zel yetenek s?nav? sonu?lar?na g?re ??renci alan y?ksek??retim programlan (Tablo-5).

4. Mesleki ve teknik orta??retim kurumlar?ndan mezun adaylar?n yerle?tirilmesinde ek puan uygulanan y?ksek??retim lisans programlan (Tablo-4).

Not: Yaln?z ??retmen lisesi mezunlar?na ek puan uygulanan ??retmenlik programlar?na giri?te S?Z-2, EA-2 ve SAY-2 puanlan kullan?l?r. Buna kar??l?k hem mesleki ve teknik orta??retim kurumu ??k??l? adaylara, hem de ??retmen lisesi ??k??l? adaylara ek puan uygulamas? olan lisans programlar?na yerle?tirmede S?Z-1, EA-1 ve SAY-1 puanlan kullan?l?r.

Soru13: S?Z-2, EA-2 ve SAY-2puanlar? hangi y?ksek??retim programlar?na giri?te kullan?lacak.

Yan?t: Genelde y?ksek??retim lisans programlar?na (TABLO-4) yerle?tirmede S?Z-2, EA-2, SAY-2 ve D?L puanlan kullan?lacak. Ancak, TABLO-4'deki y?ksek??retim lisans programlar?ndan, mesleki ve teknik ??retim orta??retim kurumu ??k??l? adaylar?n yerle?tirilmesinde ek puan uygulananlar i?in (bkz TABLO-6) S?Z-1, EA-1 ve SAY-1 puanlan kullan?lacakt?r.

Soru14: Lisede alan? T?rk?e-Matematik olan bir ??reneyim. ?SS'ye s?zelden girebilir miyim?

Yan?t: Aday?n "?SS'ye s?zelden girmek" ile S?Z-2 puan?yla ??renci alan y?ksek??retim programlar?na girmek istedi?i; bir ba?ka deyi?le SAY-2, EA-2 ve S?Z-2 puanlan aras?ndan S?Z-2'yi se?mek istedi?i d???n?lm??t?r. Orta??retim kurumlar?n?n T?rk?e-Matematik kolundan (alan?ndan) mezun olan adaylar?n yerle?tirmede 0,8 katsay?dan yararlanacaktan programlar?n b?y?k ?o?unlu?u EA-2 puan?yla ??renci alan programlard?r. Bu programlar aras?nda S?Z-2 puan?yla ??renci alan program say?s? ?ok k?s?tl?d?r. Bu nedenle T?rk?e-Matematik alan?ndan mezun olan bir aday e?er S?Z-2 puan?n? se?erse tercih yapaca?? y?ksek??retim programlan ?ok k?s?tlan?r. Di?er taraftan S?Z-2 puan?n?n hesaplanmas?n? isteyen bir aday?n s?navda ilk 4 teste ek olarak Edebiyat-Sosyal ve Sosyal-Bilimler-2 testlerini yan?tlamas? gerekecektir. Sosyal-Bilimler-2 testinde yer alacak sorular ise T?rk?e-Matematik kolunda okutulmayan Tarih, Co?rafya, Sosyoloji ve Mant?k dersleri ile ilgili olacakt?r. Dolay?s?yla ??rencinin okulda g?rmedi?i derslerle ilgili sorulan da yan?tlamas? gerekecektir. ?zetle, T?rk?e-Matematik alan? mezunlar? taraf?ndan se?ilmesi gereken puan t?r? do?al olarak EA-2'dir. Ancak ?nerilmemekle birlikte ve yukar?da say?lan sak?ncalar? bilerek, aday isterse S?Z-2 puan?n? se?ebilir. Gene ?nerilmemekle birlikte, aday isterse EA-2 ve S?Z-2 puanlar?n? birlikte se?ebilir. Ancak bu durumda aday?n 195 dakikal?k s?rede 7 testi, yani 210 soruyu yan?tlamas? gerekecektir.

Soru15: Meslek Lisesi son s?n?f ??rencisiyim. ?niversitelerin m?hendislik programc?lar?na gitmek istiyorum. Ne ?nerirsiniz?

Yan?t: Meslek Lisesi mezunlar?na sa?lanan birinci olanak, bitirdikleri program?n devam? niteli?inde olan veya buna ?ok yak?n programlar?n uyguland??? meslek y?ksekokullar?na s?navs?z ge?i? olana??d?r. Yaln?z bu olanaktan yararlanmak isteyen adaylar?n ?SS ye girmeleri de gerekmemektedir.

Meslek lisesi mezunlar?na sa?lanan ikinci olanak, varsa kendi alanlar?ndaki (bitirdikleri program?n devam? niteli?indeki) y?ksek??retim lisans programlar?na, ?SS puanlar?na g?re yerle?tirilmektir. Bir mesle?e y?nelik program uygulayan meslek lisesi mezunlar?, ayn? alandaki y?ksek??retim lisans programlar?na yerle?tirilirken orta??retim basan puanlan (OBP) i?in 0,8 katsay?s? ile 0,08 ek puan katsay?s? uygulanacakt?r (?SS K?lavuzu Tablo-3). Bu olanaktan yararlanmak isteyen aday lam? ?SS ye girmeleri gerekir; ancak ?SS de ilk 4 testi yan?tlamalar? yeterlidir.

Yukar?daki olanaklara ek olarak meslek lisesi mezunlar? isterlerse bitirdikleri program?n devam? niteli?inde olmayan y?ksek??retim lisans programlar?na da girmek isteyebilirler. Ancak bu programlara yerle?ebilmek i?in, s?navda ilk 4 teste ek olarak ilgili puan t?r?n?n hesaplanmas?nda kullan?lan 2 testi daha yan?tlamalar? gerekecektir. Ayr?ca bu programlara yerle?tirmede orta??retim basan puanlan i?in kullan?lacak katsay? 0,3 olacakt?r.

Buna g?re, soruyu soran ve meslek lisesi son s?n?f ??rencisi oldu?unu belirten aday?n ?niversitelerin m?hendislik programlar?na girmesi imk?ns?z de?ildir, ancak olduk?a g??t?r. M?hendislik programlar?na girmek isteyen meslek lisesi ??k??l? aday?n ?ncelikle ?SS'ye girmesi ve s?navda ilk 4 teste ek olarak Matematik-2 testi ile Fen Bilimleri-2 testini yan?tlamas? ve elde edece?i ?SS-SAY-2 puan?n?n en az 185 olmas? gerekir. Aday?n istedi?i m?hendislik programlar?na yerle?ebilmesi ise yerle?tirmede kullan?lan Y?SS-SAY-2 puan?n yeterli olup olmamas?na ba?l? olacakt?r.

Soru16: ??retmenlik programlar?na giri?te hangi puanlar kullan?lacak? ??retmenlik programlar?na giri?te kullan?lacak puan t?r? lise ve meslek lisesi ??k??l? adaylar i?in ayn? m? olacak?

Yan?t: Genel ilke olarak her y?ksek??retim program?na giri?te kullan?lan bir puan t?r? vard?r ve bu puan t?r? t?m adaylar i?in ge?erlidir. Bu ba?lamda her ??retmenlik program? i?in tek bir puan t?r? vard?r ve gerek lise ??k??l? adaylar?n, gerekse meslek lisesi ??k??l? adaylar?n yerle?tirilmesinde bu puan t?r? kullan?l?r.

??retmenlik programlan i?in hangi puan t?rlerinin kullan?laca??na ili?kin sorunun yan?t?n? vermek i?in, yabanc? dil a??rl?kl? puanla girilenler d???ndaki ??retmenlik programlan ?? gruba ayr?lacakt?r:

1. Yaln?z ??retmen lisesi ??k??l? adaylara ek puan verilen ??retmenlik programlan. Bu programlara ?rnek olarak Biyoloji ??retmenli?i, Co?rafya ??retmenli?i, S?n?f ??retmenli?i, Matematik ??retmenli?i, T?rk?e ??retmenli?i gibi programlar say?labilir. Bu gruptaki programlar i?in 2. puanlar (S?Z-2, EA-2, SAY-2) kullan?lacakt?r.

2. Hem ??retmen lisesi hem de meslek lisesi ??k??l? adaylara ek puan verilen ??retmenlik programlar?. Bu programlara ?rnek olarak da Kimya ??retmenli?i, ??itme Engelliler ??retmenli?i, Anaokulu ??retmenli?i gibi programlar say?labilir. Bu gruptaki programlara giri?te 1. puanlar (S?Z-1, EA-1, SAY-1) kullan?lacakt?r.

3. Yaln?z meslek lisesi ??k??l? adaylara ek puan verilen ??retmenlik programlan. Bu programlara ?rnek olarak Bilgisayar ve ??retim Teknolojileri ??retmenli?i, B?ro Y?netimi ??retmenli?i, Giyim ??retmenli?i, Konaklama ??letmecili?i ??retmenli?i, Matbaa ??retmenli?i gibi programlar say?labilir. Bu gruptaki programlara giri?te de 1. puanlar (S?Z-1, EA-1, SAY-1) kullan?lacakt?r.in? fayadal? olmu?tur...

kaynak ?sym
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?SS, KPSS S?nav B?l?m? Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye