Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

12 İMAM

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Yüksel YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 23
Konum: İstanbul-Okmeydanı

MesajTarih: Cum Oca 04, 2008 10:43 am    Mesaj konusu: 12 ?MAM Alıntıyla Cevap Gönder

12 ?MAMAllah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali Muhammet Mustafa’ya
Ba???la bizi ya ilahi
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali Fatimet?zzehra Haticet?l K?bra’ya
bag??la bizi ya ilahi
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Aliyy?l M?rteza’ya
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Hasan’? M??tebaya
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? H?seyin’i ?ah? ?ehidi nuru de?ti Kerbel?’ya ba???la bizi ya ?lahi
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Zeynel’i abaya
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Muhammet Bak?r? evliyaya
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Cafer’i sad?k? rehn?maya
bag??la bizi ya ilahi
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Musa-i K?z?m’a
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Hulki R?zaya
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Muhammet Taki’ye
ba???la bizi ya ilahi
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Aliyy?n Naki’ye
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Hasan?’l Askeriye
Allah?mme s?lli al? seyyidina bi hakk? nuru cemali ?mam? Muhammet Mehdi sahibi zamana ba???la bizi ya ilahi12 IMAMLAR ve HAYATLARI

1 ) IMAM ALI

Peygamberin davete baqlamasxndan 30 yxl ?nce (Miladi 599 yxlxnda) Receb ayxnxn on?c?nc? Cuma g?n? Kabe`nin i?inde do?muqtur. Anne ve baba tarafx Haqimilere dayanxr. K???kl???nden beri Hz. Muhammedin dini ve ahlaki terbiyesi altxnda yetiqmiqtir. Babasx Ebu Talip annesi ise Fatxmatx bin Eset`tir. Hz. Muhammed`in peygamberli?ini tanxyan ilk insan oldu i?in de aynx zamanda ilk m?sl?mandxr.

Fatma`nxn vefatxna kadar baqka bir kadxn almamxqtxr. Daha sonralarx defalarca evlenmiq ve bu evlili?in sonucunda erkek-kxz otuz ?? evladx olmuqtur. Peygamber d?nemi ve sonrasx olmak ?zere bir ?ok savaqlara katxlmxqtxr. Uhut, Hendek, Bedir, Sxffin gibi savaqlar bunlardan yalnxzca bir kawxdxr. Ebu S?fyan o?lu Hanzala’yx, Saidin o?lu As’x, Z?beyr ve Talha’yx bu savaqlar esnasxnda ?ld?r?r. Elinde kxlx? s?rekli peygamberi korumuq, yanindan ?l?nceye kadar hiw ayrxlmamxqtxr.

Hazreti Peygamber hicretin 10. yxlxnda, bir ha? d?n?q? yanxndaki kafileyi durdurur ve onlara bir hutbe verir. Bu hutbe esnasxnda peygamber kalabalx?a d?nerek Gadi Hum denen yerde q?yle seslenir. „ O, Allahx ve Resul?n? sever. Allah ve Resul? de onu sever; O, ka?maz, fethetmeden de geri d?nmez. Size iki emanet bxrakxyorum. Bunlardan biri Ehli Beytimdir“ der.

Hicretin sekizinci yxlx Ramazan ayxnxn 20. g?n? Mekke fethedilir. Hz. Ali peygamberle birlikte Mekke`deki (Kabedeki) b?t?n putlarx kxrar ve Kabeyi Islamiyetin tapxna?x haline getirdiler.

Peygamberin ?l?m?nden sonra baqlayan halifelik kavgalarx Ebu Bekirin halife olmasxyla son bulur. Hz. Ali bunun bir haksxzlxk oldu?unu s?yler ve uzun zaman Ebubekire biat etmez. Ebubekirin emriyle ?mer Hz. Ali`nin evini yakar. Daha sonra ise, Islamda ayrxlxklarxn ?xkmasxndan sakxndx?x i?in Ebu Bekirin halifeli?ini kabul eder. Peygamberin vefaatxndan sonra Hz. Ali’nin Islam devleti adxna savaqlara hemen hemen hi? katxlmadx?x g?r?lmektedir. Halifelik daha sonra ?mere ge?er. ?mer ?ld?r?l?nce Osman hemen bu boqlu?u doldurur ve halife olur. Osmanxn ?ld?r?lmesiyle iyice artan toplumsal kargaqa, dizginlenemez boyutlara geldi?inde halkxn bir b?l?m? Hz. Ali’yi halife olarak kabul eder. Islam imparatorlu?unun ?atlamaya baqladx?x bir d?nemde Halife olan Hz. Ali beq yxl kadar bir s?re halifelik yapar. Bu zaman zarfxnda ?nce Ayqe ve Z?beyrin daha sonra ise Maviyenin hilakar tutum ve savaqlarxyla karqxlaqxr. Ve sonunda onlarx bozguna u?ratxr.

Hicretin kxrkxncx yxlx (633) Ramazan ayxnxn ondokuzuncu g?n? K?fe mescitinde sabah namazxnda Haricilerden Abdurrahman b. M?lcem zehirli bir kxlx?la Hz. Ali’yi baqxndan a?xr yaralar. Hz. Ali kurtulamaz ve ?? g?n sonra ?l?r. Necefi-Eqref’e g?m?l?r, ve mezarx t?rbeye d?n?qt?r?l?r. Y?zden fazla ?nvanx vardxr: Ebi Turap, Murtaza, Qiri Yezdan (Allahxn arslanx), Haydar, Qahx Vilayet, Emiril M?min bunlardan bir ka?xdxr. 62 yada 63 yxl yaqamxqtxr.

2 ) IMAM HASAN

Hz. Ali’den sonra ikinci imam olmasxnxn yanxsxra aynx zamanda Hz. Ali’nin Fatma`dan do?an ilk o?ludur. Taki, Zeki, Sxbt gibi ?nvanlarx vardxr. Bunlarxn yanxsxra sxklxkla Hasanx M?cdeba da denir. M?cdeba se?ilmiq demektir. Bir rivayete g?re hicretin ikinci yxlx, bir rivayete g?re ise ???nc? yxlx ramazan ayxnxn 15. g?n? Medine`de do?muqtur. Ismini dedesi Hz. Muhammedin koydu?u s?ylenmektedir.

Imam Hasan`xn erkek ve kxz olmak ?zere onbeq evladx vardxr. Ancak soyu sadece iki evladx ?zerinden y?r?m?qt?r. Imam Hasan Cemal savaqx baqta olmak ?zere Sxffin ve Nehrevan savaqlarxna da katxlmxqtxr.

Hz. Ali’nin ?l?m?nden sonra halkxn bir kxsmx Imam Hasan`a biat ederler, onu halife yapmak isterler. Bunun ?zerine harekete ge?en Muaviye, basra ve K?feye birer adam yollayarak halkx Imam Hasan aleyhine kxqkxrtmaya baqlar. Imparatorlu?un ?nemli bir g?c?n? elinde bulunduran Muaviye Hasan’a halifelikten derhal ?ekilmesini s?yler. Halka d?nem Imam H?seyin yeterli deste?i bulamayxnca qartlx olarak halifelikten ?ekilir.

Fakat daha sonra Imam Hasan bu ?ekilmenin g?n?ll? de?il zorunlu bir ?ekilme oldu?unu s?yleyecektir: ’’ Ben bu iqi Muaviyeye teslim etmezdim; fakat yardxmcx bulamadxm.Yardxmcx bulsaydxm gecemde de onunla savaqxrdxm g?nd?z?mde de; sonundaysa Allah onunla benim aramda h?kmederdi.’’

Imam Hasan Muaviyeye qu þartlarx koqmaktaydx: Halkxn, Allahxn kitabxna ve s?nnetine uygun y?netilmesi, Ali qiasxndan olanlara hi? bir suretle k?t?l?kte bulunulmamasx, Hz. Emiril M?mine k?t? s?z s?ylenmemesi.

Muaviye bu anlaqmaya daha sonra uymaz ve Ehli Beyte ?eqitli haksxzlxklar yapxlxr, baskxlar azalmaz, toplum sosyal bir gerilim i?ine do?ru s?r?klenmektedir.

Imam Hasan’x, halifelikten feragat etmesine ra?men Muaviye tehlikeli g?rm?q ve bir an ?nce Ehli Beyt soyunu ortadan kaldxrmak i?in yollar aramxqtxr. Daha sonra ise Imam Hasanxn karxsx Cu’de’ye ?eqitli vaadlerde bulunarak Hasanx zehirletir.

Imam Hasan miladi olarak 669 da g?zlerini yaqama yumar. Vasiyetinde dedesi Hz. Muhammedin yanxna g?m?lmek ister. Bu haberi alan Mervan ?mmiye o?ullarxndan bir toplulukla silahlanarak yolu keserler ve Imam Hasan`xn bu vasiyetini engellerler. Daha sonra Imam Hasan Emiril M?m?nin annesi Esat Bin Fatmanxn yanxna g?m?l?r.3 ) IMAM HUSEYIN

Imam Hasanxn k???k kardeqi ve ???nc? imamdxr. Annesi Fatma, babasx Hz. Ali dir. Hicretin d?rd?nc? yxlx (626) qaban ayxnxn ???nc? g?n? Mekkede do?muqtur. Bir ka? defa evlenen Imam H?seyin’in bu evlilikten altx erkek, iki kxz ?ocu?u olmuqtur.

Iraklxlar g?nden g?ne Muaviyeye tepki duymaktadxrlar. Imam H?seyin’e biat etmek istemektedirler. Mekkede ise Imam H?seyin`in kardeqleri (Muaviyenin ?l?m?nden iki yxl sonra) Haqim o?ullarxyla Ehli Beyt yandaqlarxnx toplayarak hutbeler okumaya baqlarlar.

Muaviye, kendinden sonra o?lu Yezit’i halifeli?e tayin etmek isteyince (Hicretin 54. yxllarx sonunuda) bunun ?zerine Imam H?seyin ve yandaqlarx kxyama ge?erler. Ardxndan da Muaviye ve ?evresini qiddetle uyararak, Hz. Muhammedin ve Ehli Beytinin ?mmetini d?zene sokmak i?in kxyama kalkxqtx?xnx s?yler.

Yanxndakilere ‘’ Kendisiyle gelenlerin qehit olaca?xnx, fakat kendilerine uymayxp kalanlarxn da bir fethe, bir huzura eriqemeyeceklerini’’ s?yler. K?feliler kendisine mektup yazarak canx g?n?lden desteklediklerini bildirirler.

Kalabalxk bir toplulukla K?feye do?ru yola ?xkar. Ancak bir ?ok insan Yezitle ?arpxqmayx g?ze almadx?x i?in d?ner. ?o?unlu?u aile halkx olmak ?zere Imam H?seyin’in yanxnda sadece 72 kiqi kalxr.

Bunu haber alan Yezit Imam H?seyin ve yandaqlarxnxn ?zerine b?y?k bir ordu salarak onlarx Kerbela ??l?nde kuqatma altxna alxr. ?? g?n boyu iqkence ederler. Susuz ve a? bxrakxrlar. ???nc? g?n katliam baqlar. Altx aylxk o?lu Ali Ekber kuca?xnda oklanarak ?ld?r?l?r. Daha sonra bir ka? kiqi dxqxnda imam H?seyin de dahil hepsi katledilir.

Imam H?seyin ?ld???nde 56 yaqxndaydx. Sene miladi olarak 680 dir. T?rbesi Kerbelada’dxr. Bir ?ok lakabx vardxr, bunlardan en ?nemlileri E’q-Qehittir.4 ) Imam Zeynel Abidin

Babasx Hazreti H?seyin, annesi ise qehribandxr. Hicretin 36. yxlx yani 659 da do?ar. K?nyesi Ebu Muhammed, Ebu Hasan, en ?nl? lakabx ise Zeynel Abidin’dir. On biri erkek, d?rd? kxz olmak ?zere on beq evladxnxn oldu?u rivayet edilir. Imam H?seyin Kerbela`da qehit edildi?inde Zeynel Abidin yirmi d?rt yaqxndaydx. Qimir Ehli Beytin bulundu?u ?adxra saldxrarak Zeynel Abidini de qehit etmek istemiq fakat Canabx Zeynep buna mani olmuqtu. Hazreti H?seyin’in soyu Zeynel Abidin ?zerinden y?r?d??? i?in kendisine ‘Adem-i Ali Aba’ da denir.

Kerbela olayxndan sonra elleri kollarx ba?lanarak ?nce K?fe’ye ardxndan da Qam’a g?t?r?l?r, Yezidin huzuruna ?xkartxlxr ve daha sonra ise serbest bxrakxlxr. Sebest olunca Mekkeye d?ner ve sessiz bir hayat s?rd?r?r.

Sabxrlx, iyi huylu, yardxmsever ve ?ok bilgili bir insan olan Zeynel Abidin, geride ?? tane eser bxrakxr. E’s-Sahifet’?l Kamile, Sahifei Seccadiyye,Risalet ?l Hukuk.

Hiqam bin Abdulmelik’in x?vasxyla zehirlenerek qahadet mertebesine ulaqtx?xnda tam 60 yaqxndadxr (719). Imam Hasan’xn metfun bulundu?u mahale


5 ) ?mam Bakir

Hicretin 57. yxlx yani 677 tarihinde Medine’de do?muqtur.Babasx Zeynel Abidin, annesi Hz. Hasan’xn kxzx Fatmadxr. Hem anne hem de baba tarafx do?rudan Hz. Ali’ye dayanxr. Kerbela olayxnda 3-4 yaqlarxndaydx. K?nyesi Ebu-Cafer, lakabx ise Bakxr’dxr.

D?rt erkek, ?? kxz olmak ?zere yedi ?ocu?u olmuqtur. Soyu imam Caferi Sadxk’tan y?r?m?qt?r.Imam Bakxr’xn hayatx ?mmiye o?ullarx saltanatxnxn son d?nemlerinde ge?er. B?y?k bir bilgin ve alim oldu?u bilinmektedir. Ebu Hanifi, Malik, Qafii gibi tanxnmxq meshep kurucularx kendisinden ilmi olarak ?ok faydalanmxqlardxr.

?mmiye o?ullarx tarafxndan 733 yxlxnda zehirlenerek ?ld?r?l?r. Cenazesini 6. Imam olan o?lu Imam Caferi Sadxk tarafxndan kaldxrxlxr. Medine’de, babasx Zeynel Abidin’in yanxna defnedilir.6) Imam Caferi Sadxk

Ilim deryasx olarakta bilinem Imam Caferi Sadxk, Emevilerin ??k?q yxllarxyla Abbasi devletinin kuruldu?u yxllarda yaqamxqtxr. Do?um yxlx 699’dur. Babasx Imam Bakxr, annesi ise ?mm? Ferve dir. ?mm? Ferve, birinci halife Ebubekirin torlarxndandxr. K?nyeleri, Ebu Abdullah, Ebu Ismail ve Ebu Musadxr. En ?nl? lakabx ise Sadxk’txr. Onbiri erkeke, d?rd? kxz olmak ?zer onbeq evladx oldu?u rivayet edilir.

?mmiye o?ullarxna karqx baqlayan toplumsal tepki kxsa s?rede geniq coðrafyaya yayxlmxq ve sonunda ?mmiye o?ullarxnxn saltanatx yxkxlxp yerine Eba M?slim’in ?nderli?inde Abbasi devleti kurulmuqtur. Imam Cafer’den bu yeni kurulan devletin baqxna ge?mesi teklif edilir ancak siyasetten xsrarla uzak durur ve kendini b?t?n?yle ilime verir. Binlerce ??renci yetiqtirir. Kuran, Hadis, Fxkxh, felsefe ve daha bir ?ok alanda ?sdat oldu?unu kanxtlar. ??rencileri arasxnda bir ?ok alim ve mutasavvuf bulunmaktadxr.

Imamlar i?inde en uzun yaqamxq olan Imam Caferi Sadxk, bir rivayete g?re Abbaso?ullarx devletinin ikinci halifesi Mansur tarafxndan zehirletilir. 765 yxlxnda Medine’de ?l?r. Medine’de babalarxnxn, atalarxnxn yanxna defnedilmiqtir.

?l?m?nden sonra taraftarlarx onun eserlerini ve s?zlerini toplayarak Caferilik meshebini kurdular. ??rencilerinin derledi?i Buyruk isimli kitap Anadolu Alevili?ini derinden etkiler. Ayin ve erkanlarxnda onu bir rehber gibi kullanxrlar


7 ) Imam Musa Kaz?m

Yedinci Imam olan Musa Kazxm 745’de Mekke ve medine arasxnda Ebva denen yerde d?nyaya gelmiqtir. Babasxnxn adx Imam Caferi Sadxk, annesinin adx ise Hamidei Berberriye’dir. K?nyeleri Ebul Hasan, Ebul Ibrahimdir. Onsekizi erkek, ondokuzu kxz olmak ?zere otuzyedi evlatlarx olmuqtur.

Abbasiler devri de Emevilerden pek farklx de?ildi. Ehli Beyte ve yandaqlarxna yapxlan haksxzlxk ve zul?m kesintisiz bir qekilde s?rere gider. Abbasi h?k?mdarx Imam Musa Kazxm’x Ba?dat’a getirtir ve tutuklatxp zindana attxrxr. Daha sonra Harun halife olunca imamx qehit ettirir.

Musa Kazxm ?ld?r?ld???nde tam 54 yaqxndaydx. Soyu, o?lu Imam Rxza ?zeriden s?rm?qt?r.8 )Imam Rxza

Imam Rxza hicretin y?zelli ???nc? yxlxnda (770) Medine’de do?muqtur. Babasx Musa Kazxm, annesi ise Hizeranxl Mersiyye adlx bir cariyedir. Lakap ve k?nyeleri Rxza, Sabir, Raddiyy, Zekiyy ve Veliyy’dir.

Imam Rxza’nxn d?rt kxz, d?rt erkek olmak ?zre sekiz ?ocu?u olmuqtur. Ancak kimi rivayetlere g?re ise Muhammed Taki’den baqka evlatlarx yoktur. Abbasi halifesi Memun tarafxndan zehirletilir.

Arap takvimlerine g?re Zil-Kadenin yirmi ???nc? g?n?, hicri ikiy?z iki ya da ikiy?z altxda vefat eder. Tus qehrinin Senabat k?y?ne defnedilmiqtir. Imam Rxza’da di?er imamlar gibi siyasetten uzak durmayx ye?lemiq ve kendini ilim ve irfana vermiqti. Ne var ki, siyaset d?nyasxndan daima uzak kalmalarxna ra?men hemen hemen hi? bir imama eceliyle ?lmek nasip olmamxqtxr.


9 ) Imam Muhammed Taki

Imam Rxza’nxn o?ludur. Annesi Sebike dir. Hicretin y?zdoksan beqinci yxlxnda (811 ) Medine’de do?du. K?nyesi Ebu Cafer, lakaplarx ise Cevat, Kaanx, Necib ve Takxy’dxr. D?rd? kxz olmak ?zere sekil ?ocu?u d?nyaya gelmiqtir. Soyu Aliyy?n Naki ve Mubarka’dan s?rm?qt?r.

Sessiz ve sakin bir hayat yaqayan Imam Muhammed Taki, ?ok gen? yaqta zehirlenerek ?ld?r?l?r. ?ld???nde hen?z 24 yaqxndadxr. Daha sonra ceddi Musa Kazxm’xn yanxna (Ba?dat’ta) defnedilir.


10 ) Imam Naki

Imam Naki Medine’ye ?? mil uzaklxkta bulunan Surya k?y?nde 828’da do?muqtur. Babasx Imam Muhammed Taki, annesi ise Semanet ?l Magribiyye’dir. Lakaplarx pek ?oktur. Nasxh, Fettah, Tayyip, Murtaza, Alim, Emin, Necip bunlardan sadece bir ka?xdxr.

?ok gen? yaqta Abbaso?lu Mutemed tarafxndan Semira’da miladi takvimle 868 yxlxnda qehit edilir. Ba?dat’ta defnedilmiqtir11 ) Imam Hasan El Askeri

Hasan El Askeri’nin hicretin ikiy?z otuz iki yxlxnda (846) Semira’da do?du?u rivayet edilir. Babasx Aliyy?l Naki, annesi ise Susen hanxmdxr. K?nyesi Ebu Muhammed, lakablarx ise Hadi, Rafxyk, zekkxy, Takkxyy, Halis ve Askeri dir. Imam Hasan ?l Askeri Abbaso?ullarx halifelerinden El M?ftedi, El Mutez, El Mutemit d?nemlerinde yaqamxqtxr.

?zellikle el Mutezi devrinde Ehli Beyt ve yandaqlarx qiddetli takiplere ve iqkencelere u?ramaktaydx. Imam Hasan El Askeri yaqamx boyunca defalarca tutuklanarak zxndana atxldx.

Kimi rivayetlere g?re Mutemit tarafxndan ( 874’te) zehirlenerek ?ld?r?l?r. Imam Hasan El Askeri ?ld???nde 28 yaqxndaydx. ?ocuklarx hakkxnda pek bilgi yoktur. Kimi kaynaklar Hasan El Asker’in hi? ?ocu?u olmadx?xnx iddia etmektedirler. Ancak, inanlara g?re Onikinci Imam olan ve Sahibi Zaman olarak tanxmlanan Ýmam Mehdi’nin babasxdxr. Soyu Imam Mehdi’de son bulmustur.


12 )Imam Mehdi

Imam Mehdi sonuncu imamdxr. Onunla birlikte imamlxkta son bulur. Hicretin ikiy?zelli beqinci yxlx, Qaban ayxnxn onbeqinci Cuma g?n? do?muqtur. Babasx Imam Hasan ?l Askeri dir. Annesi Nercis Hatundur. K?nyesi Sahibi Zaman El Mehdi dir. Mehdi ‘Hidayete Ermiq’ anlamxna gelmektedir. babasxnxn ?l?m?nden sonra gizlenmeye baqlar ve bir daha kendisinden haber alxnamaz.

Alevi inancxna g?re Mehdi ?lmemiq, gizli alemlere ?ekilmiqtir. Vakti tamam olunca ortaya ?xkacak (yer y?z?ne inecek) ve b?t?n insanlx?x zul?m ve esaretten kurtaracaktxr. Mehdi’nin ne zaman gelece?i ise belli de?ildir. Bir an meselesi de olabilir, asxrlara yayxlmxq geniq bir zaman da olabilir.

Alevi inan? ve deyiqlerinde Hz. Ali ve Imam Mehdi’ye ?zel bir yer verilir. Onlarxn qefaatxna ve keremine sx?xnxrlar, diledikleri qeyleri onlardan dilerler. Buna bir ?rnek olsun diye burda bir Duazimama yer verdik.
_________________
Yüksel Yıldırım
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye