Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Maraş Katliamı 2

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevi Katliamlar?
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Sedat GürsoyKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 2
Konum: İzmir

MesajTarih: Cum Oca 04, 2008 11:11 am    Mesaj konusu: Mara? Katliam? 2 Alıntıyla Cevap Gönder

Ya?ayanlar?n A?z?ndan Katliam


Meryem Polat: “Be? ?ocu?um, damad?m ve k?z?m?n ni?anl?s? vard?. Evimiz, mahallenin en ucundayd?. Ortalardaki bir eve gittik. Sabahtan ba?lay?p ikindiye kadar b?t?n evleri yakt?lar. Bir ?ocuk kazanda yak?ld?. Bizim evin de yand???n? duydum, ?ocuklarla gittik, bakt?k yan?yordu. O s?rada ba??ra ba??ra 100 kadar ki?inin geldi?ini g?rd?k. Hemen yanan evin bodrumuna s???nd?k. Her ?eyi tekrar talan ettiler. Biz bodrumda suyun i?indeydik; ?st?m?z tahtayd?. Tahtalar yan?yor, ?st?m?ze d???yordu. Evim k?l oldu. Bodrumda sekiz ki?iydik, orada oldu?umuzu anlamad?lar, ??k?p gittiler. Askerler gelip bizi Ticaret Lisesi’ne g?t?rd?ler.

Kamil Berk: "23.12.1978 g?n?, geceden beri bir ?eylerin olaca??n?n ku?ku ve korkusunu ya??yorduk. Ama yine de, devlet var diye biraz g?veniyorduk. Ne bilelim ki,... sabah?n ilk saatleriydi, g?ne? do?mak ?zereydi. Mahallenin sokaklar?nda sopal?, silahl?, baltal? b?y?k bir grup ba??rarak y?r?yorlard?. Ma?aral? Deresi’ni ge?erek Ahmet Tabak’?n motorunu yakt?lar. Sonra Ah?r ‘Da??’na do?ru gittiler. ‘Allah?n?, peygamberini seven, eli balta, silah, sopa tutan y?r?s?n, Alevileri ?ld?relim, kom?nistleri i?imizden temizleyelim’ ?a?r?s?yla ve ba??rmalar?yla mahalle i?inde sald?r?ya ge?tiler. Bu s?rada askerler geldi, sald?rganlar? a?a?? do?ru indirdiler. ??leden sonra yeniden geldiler. Benzin ?i?eleri vard?. Alevilerin evlerine sald?rd?lar, evlerin penceresinden benzin ?i?elerini i?eri att?lar; arkas?ndan gazl? bezleri ate?leyerek i?eri att?lar. Evleri ate?e verdiler. ‘Mara? size mezar olur, vatan olmaz; Ya?as?n T?rke?, Ya?as?n MHP‘ diye ba??r?yorlard?. Ellerindeki uzun menzilli silahlarla evlerimize ate? etmeye ba?lad?lar. Korkudan ka??p kurtulmak isteyenlere arkadan ate? edip ?ld?r?yorlard?. Bu s?rada evden ??kmakta olan Cemal Bay?r ve Ali ?n’e silahla ate? ettiler ve ?ld?rd?ler. Biz de Molla Tabak’?n evine s???nd?k. Bu eve de ate? ettiler. Merdiven ba??nda i?eri girmeye ?al??an Fatma Baz ile Zeynep Aydo?du’yu kur?unla ?ld?rd?ler. Fatma Baz’?n kuca??ndaki 6 ayl?k o?lu Y?lmaz da kur?unla ?ld?r?ld?. Molla Tabak’?n evine ?ok insan s???nm??t?. D??ar?dan ya?mur gibi kur?un geliyordu. Evin camlar?, kap?lar? delik de?ik olmu?tu. Bizler i?erde birbirimize sar?larak hem a?l?yor, hem korunmaya ?al???yorduk. Askerler geldi, hepimizi k??laya g?t?rd?ler. Evlerimiz, e?yalar?m?z hem ya?maland?, hem yak?ld?”

Yeter ??bilir: ”Ali R?za ??bilir kayn?m olur. Dumlup?nar Mahallesi Neyzen Sokakta oturmaktay?z. Ali R?za ??bilir’in polis memuru olan karde?i Hac? Veli’yle yeni evliyiz. Kayn?m Ali R?za’n?n evinde kal?yorduk. 23.12.1978 cumartesi g?n? ??leden sonra tahminen saat 15.00 s?ralar?nda ellerinde balta, sopa, tahta, av t?fe?i bulunan sald?rganlar, oturdu?umuz evin ?n?ne geldiler. ‘??te sar? ??retmen Ali R?za ??bilir’in evi’diye ba??rd?lar. D??ar?dan evi kur?un ya?muruna tuttular. Bir k?sm? dama ??karak bacalar? y?kmaya ba?lad?. Sonra oturdu?umuz evin kap?s?n?, duvarlar?n?, kazma ve baltayla k?rarak, s?kerek i?eriye girdiler. Ben, odada bulunan elbise dolab?n?n i?ine girdim, sakland?m. sald?rganlardan baz?lar? ellerindeki tahta ile dolaba vurmaya ba?lad?lar. ‘Aman ben var?m’ diye ba??rarak ve a?layarak d??ar? ??kt?m. Tahta ile bana vurmak isterken, elimi ?n?ne siper ettim. Elim ve kolum a??r yaraland?. Bir ara f?rsat bulup d??ar?ya do?ru ka?arken, merdivenlerde kayn?m ??retmen Ali R?za ??bilir’in kar?s? Ay?e’nin ve k?z? Sebahat’?n orada yerde yatt?klar?n?, ?zerlerinde televizyon, biriket, ta?, tahta par?alar?n?n bulundu?unu, her taraflar?n?n kan oldu?unu g?r?p ?zerlerine d??t?m. Sonra kendime geldim ve kalkt?m, a?a??ya do?ru ka?maya ba?lad?m. Arkadan t?fekle ate? ettiler, omuzumdan yaraland?m. Sokakta birka? evin kap?s?n? d?vd?m, hi?biri i?eri almad?. Arkamdan ko?arak beni yakalad?lar, evdeki ?l?lerin yan?na g?t?rd?ler. ‘T?rk m?s?n, gavur musun?’ diye sorguya ?ektiler. Yaralar?mdan kan ak?yordu. Ben de ‘T?rk?m, buraya yeni gelin geldim’ dedim. Birisi, ‘B?rakal?m, bu T?rkm??’ dedi. baz?lar? da ‘Elimize ge?mi?ken ?ld?relim’ diyordu. ?zerimdeki bilezik, k?pe ve alt?nlar?m? ald?lar. Sonra beni a?a?? indirerek caddeye do?ru g?t?rd?ler. cadde ?zerinde Ali R?za ??bilir’in o?lu Mehmet’i sopa ve kalaslarla d?v?yorlard?. Bir sald?rgan, Mehmet ??bilir’e ‘Bu senin neyin oluyor?’ diye sordu. O da, ‘Benim amcam?n kar?s?d?r, yeni gelin geldi. Onu ?ld?rmeyin’ dedi. Beni oradan alarak bir d???n evine g?t?rd?ler. Sonra babam?n evinin yak?n?na g?t?r?p b?rakt?lar. Kayn?m ??retmen Ali R?za, kar?s? Ay?e, k?z? Sebahat, o?lu Mehmet ve e?im Hac? Veli ??bilir’i ?ld?rd?ler. Evlerini, e?yalar?n? da yakt?lar.”

Mavi? Toklu: “24.12.1978 Pazar g?n?, saat 10.00 s?ralar?nda mahallemizin Muhtar? Mehmet Yem?en ile Fevzi G?rkem’?n ba??nda bulundu?u sald?rgan bir grup, ‘Allah Allah, Koministlerin k?k?n? kaz?yaca??z, b?y?k-k???k demeyin, kom?nistlerin kafas?n? ezin’ diye ba??r?yorlard?. Muhtar?n elinde silah ve bayrak vard?. Di?erlerinin elinde silah, patlay?c? madde, gaz, benzin, sopa gibi sald?r? malzemeleri vard?. Evime h?cum ettiler, kap?y? k?rarak i?eri girdiler. Odada oturan kocam? (Kalender) al?p bah?eye ??kard?lar. Ben de arkalar?ndan ko?arak ??kt?m. Muhtara, ‘Aman etmeyin eylemeyin, kocam? ?ld?rmeyin, ?oluk ?ocu?umu meydanda koymay?n’ diye ?ok yalvard?m. Muhtar bana d?nerek, ‘?ocuklar?n? g?t?r, Karao?lan beslesin, kocan? Karao?lan’?n yoluna kurban kesiyorum’ dedi. ‘Karao?lan kim?’ diye sordu?umda, ‘ECEV?T’ diye cevap verdi. Kocam?, g?zlerimin ?n?nde i?kence ederek ?ld?rd?ler. ?ld?r?l?rken kocama sar?ld?m, ?st?m ba??m hep kan oldu. ‘Aman muhtar etme eyleme, sen ne ediyorsun?’ dedi?imde ‘Pi?irdik pi?irdik, koministler gelsinler, hep yesinler’ dedi. Sald?rganlar, bu defa yak?n?m?zda oturan karde?im H?seyin Toklu’yu g?t?rmek i?in evinin etraf?n? sard?lar ve karde?imi i?erden ??kard?lar. Yine muhtara yalvard?m yakard?m. ‘Kocam? ?ld?rd?n, bari karde?imi ?ld?rme’ diye yalvar?yordum. Muhtar ise, ‘H?seyin’i de Karao?lan yoluna kurban ediyorum. Biz Karao?lan yoluna bu sene kurban kesece?iz, bayram g?n? gelmi?’ dedi ve karde?im H?seyin’i i?kence ederek ?ld?rd?ler.

“Sonra, kar??m?zda oturan ve bir g?z? g?rmeyen ?ok ya?l? Cennet ?imen’in evine gittiler. Bu kad?n?, ‘Gel nene, gel nene’ diyerek elinden tutup d??ar?ya ??kard?lar. Cennet kad?n, g?zleri g?rmedi?i ve ya?l? oldu?u i?in ?ld?r?lenlerden ve yak?lanlardan habersizdi. San?klardan Cuma Yal??n ile Nuri Bo?a tornavida ile Cennet kad?n?n (80 ya??nda) g?zlerini oydular, sonra silah s?karak ?ld?rd?ler. Yak?n?nda bulunan helan?n ?ukuruna ba? ?zeri at?p, ?zerine at arabas?n? devirdiler. Daha sonra hem bizim evi, hem di?er evlerin t?m?n? yakt?lar. Fevzi G?rkem, ‘Y?r?, hadi seni kurtaray?m’ diyerek beni al?p g?t?rd?. Bir s?re y?r?d?k, aniden kalbim s?k??t?, y?r?yemedim. beni b?rak?p gitti. Biraz dinlendikten sonra evime d?nd?m. Evimin her taraf? alev, k?l ve kan... Az?c?k dinlendim, askerlere haber vermek ve s???nmak i?in ??kt?m. Yolda Mustafa G?kta?, bir elini ?brahim Usta’n?n boynuna sarm??, di?er elinde de tabanca tutuyordu. ?brahim Usta’ya, ‘Senin kan?n? evime ak?tmayay?m’ diyordu. G?t?rd?, sald?rgan toplulu?un i?ine itti, topluluk ?brahim Usta’y? d?vmeye ba?lad?, sonra da onu ?ld?rd?ler. Ben de k?r-topal s?r?nerek askerlere s???nd?m...”

Asker tan?klardan Y?zba?? Timur ?en “Kahramanmara? 3. Tabur 8.B?l?k Komutan? oldu?unu; 22.12.1978 g?n? cereyan eden cenaze t?reni olaylar? sonras?nda, General Bo?u?lu’nun ba?kanl???nda yap?lan toplant?da, Y?r?kselim mahallesinde oturan Alevilere kar?? harekete ge?ilece?i yolunda istihbarat al?nd??? i?in bu mahalle ile di?er mahalleler aras?nda birliklerin yerle?tirilmesine karar verildi?ini; kendisinin de 3. Tabur 8. B?l?k ile beraber 23.12.1978 g?n? 04.30-05.00 civar?nda Jandarma Komutanl??? (?ehit ?uhadar Ali Caddesi’nin do?uya uzanan k?sm?-I??k Caddesi-P?narba?? Caddesi) tertibat al?nd???n?; U?rak Pastanesinin bulundu?u k??edeki yola (Uzunoluk Caddesi-I??k Caddesi), ?ehirden gelip Askeri Gazino’ya ??kan yola (Enstit? Caddesi), Vilayet Kona??’na ??kan yola (P?narba?? Caddesi) ve bunlardan ?zellikle Uzunoluk Caddesi’nin I??k Caddesi ile kesi?ti?i U?rak Pastanesi’nin bulundu?u k??eye askerleri yerle?tirdi?ini; her birinin ba??na 3 tak?m komutan? g?revlendirdi?ini, kendisinin de elindeki telsizle U?rak Pastanesi’nin ?n?nde yer ald???n?; saat 07.00 s?ralar?nda g?n yeni ???maya ba?larken Belediye hoparl?r?nden, ‘D?nk? olaylarda ?ehit edilen 2 din karde?imizin bug?n cenazesi kald?r?lacakt?r. B?t?n din karde?lerimiz buna kat?ls?nlar, din karde?lerimiz son g?revinizi yap?n’ ?eklinde ve genel mahiyeti itibar?yla sa? g?r??l? ki?ileri toplamay? ama?layan anonslar?n yap?ld???n?; anonslar?n arkas?ndan da anonsu yapan dernek veya partinin isminin s?ylendi?ini; bu anonslar?n 08.00’e kadar devam etti?ini; durumu telsizle Tabur Komutan?’na bildirerek anonslar?n ?nlenmesini istedi?ini, Tabur Komutan?’n?n Vali ile temasa ge?ti?ini s?yledi?ini; bu anonslar ?zerine k??e ba??n? tuttu?u yollardan ?ehir merkezine do?ru ?ah?slar?n birer iki?er inmeye ba?lad???n?,

“Saat 09.00 civar?nda Uzunoluk Caddesi’nden yukar?ya tertibat ald??? yere do?ru ellerinde kal?n sopalar ve ta?lar olan, ‘Kahrolsun kom?nistler, ?ehitlerimizin kan?n? yerde b?rakmayaca??z, hesap soraca??z’ diye ba??ran, yol ?zerindeki i?yerlerini tahrip ederek ilerleyen 15.000 ki?i civar?nda bir toplulu?un gelmekte oldu?unu; U?rak Pastanesi’nin k??esinde 15 askeri” bir Tak?m Komutan? ve kendisinin beklemekte olduklar?n?, grubun hareketlerini devaml? olarak Tabur Komutan?’na rapor etti?ini; yolun ortas?na bir makineli t?fek yerle?tirerek beklemeye ba?lad???n?; grupla aras?nda 100 metre kal?nca gruba do?ru giderek daha fazla ilerlememelerini, ba??rmamalar?n?, aksi halde ate? a?aca??n? s?yledi?ini; grubun bu ihtar ?zerine durdu?unu; ellerindeki sopalar? devaml? sallad?klar?n?; hepsi ile muhatap olamayaca??n?, liderleri kimse onun gelip konu?mas?n? s?yleyince, grubun ?n?nde lider pozisyonundaki 3 ki?inin gayet k?stah?a ve ellerindeki sopalarla kendisine do?ru ilerleyerek, ‘S?yle, biziz’ dediklerini; bu 3 ki?iyi bir g?n ?nceki cenaze t?reni olaylar? s?ras?nda Ulucami ?n?ndeki sa? grubun en ?n saflar?nda g?rm?? oldu?unu ve tahrik edici davran??larda bulunduklar?n? fark etti?ini; bu 3 ki?iden birisinin olaylardan sonra yakaland???nda te?his ederek hakk?nda ifade verdi?ini ve isminin ?aban Denizdolduran oldu?unu, bu 3 ki?iye bulundu?u yerden ge?emeyeceklerini, bu hususta emir ald???n?, ge?meye ?al??t?klar? takdirde makineli t?fekle ate? ettirece?ini ve ne pahas?na olursa olsun buradan ge?irtemeyece?ini s?yledi?ini; bu 3 ki?inin kalabal?k gruba d?nerek ge?emeyeceklerini s?ylemesi ?zerine grubun i?inde dalgalanmalar oldu?unu, kimisinin geriye d?nd???n?, kimisinin tekrar kendilerine do?ru y?r?meye ba?lad?klar?n?, bu gruptan bir k?sm?n?n, ‘Bizim Orduyla i?imiz yok, b?rak?n bizi yukar?ya ge?elim’ dediklerini; kendisiyle konu?an 3 ki?inin ise toplulu?a d?n?p, ‘Y?r?kselim Mahallesinde arkada?lar?m?z ?ehit ediliyor, gidelim’ diyerek grubu tahrik etmeye ?al??t?klar?n?; ancak toplulu?un kendisine kar?? tecav?zkar hareketi olmad??? gibi, kendisini de ge?meye ?al??mad?klar?n?; bu arada ?ehir i?inde muhtelif yerlerden, ?zellikle Y?r?kselim Mahallesinden yo?un ?ekilde makineli t?fek sesleri geldi?ini, saat 09.00-09.30 s?ralar?nda yine Belediye hoparl?rlerinden Valili?in soka?a ??kma yasa??n?n ilan edildi?ini, bunun ?zerine kendisinin hem bu ?? ki?iye hem de gruptakilere da??lmalar?n?, evlerine gitmelerini tekrar s?yledi?ini; gruptan kopmalar olmas?na ra?men 4 veya 5 bin ki?i civar?nda bir toplulu?un hava kararana kadar sokakta kalmaya devam etti?ini; toplulu?un liderlerine ?ocuklar? ni?in aralar?na ald?klar?n?, ate? etmesi halde, do?acak panikten ezilip ?lebileceklerini s?yledi?inde ‘Onlar davalar?na inanan ki?iler, bu ya?ta davalar?na hizmet ediyorlar’ diye cevap verdiklerini,

”Soka?a ??kma yasa?? ilan edildikten sonra Y?r?kselim Mahallesin’in bulundu?u tarafa do?ru ko?arak gelen 4-5 ki?iyi yakalad???n?; bunlardan birinin ?zerinde ucu k?vr?k keskin orak ?eklinde kesici bir alet (tahra), iki ?? dinamit lokumu, bol miktarda t?fek fi?e?i, dinamit kaps?l? ve pantolon kemerine sokulmu? ?i?e i?inde benzin bulundu?unu; yakalad??? bu ?ah?slar? ?ok yak?ndaki Merkez Polis Karakolu’na g?nderdi?ini; grubun saat 21.00 s?ralar?nda tamamen da??ld???n?”ifade ediyor.

BASINDA KATL?AM

H?rriyet( 26.12.1978)

“Girilen evlerden ve enkaz alt?ndan cesetler ??kar?l?yor. Cesetlerin kokmamas? i?in ?evre illerden buz istendi. Cuma g?n?nden bu yana ?rg?tlenmi? sald?rgan topluluklar?n yaratt??? deh?et ve ter?r...?l? say?s? 98, yak?lan-y?k?lan enkaz alt?nda cesetler bulundu?u, askeri birlikler, girilmeyen Y?r?kselim Mahallesi’ne giderek kontrol alt?na ald?. ?aml?k taraf?nda bir topluluk askerlerin ?st?ne ate? a?t?.

“Ma?aral? Mahallesi’nde kokmaya ba?layan 16 ceset bulundu. Otopsilerin Belediye Mezbahas?nda yap?ld??? ??renildi. 2500 ki?ilik seyyar mutfak Ankara’dan getirildi.

“Sald?rganlara dinamit lokumu ve silah da??t?ld?. Ad?n? a??klamay? sak?ncal? bulan bir yetkili, ‘Mara? M?ft?s?’n?n resmi ara?larla kenti dola?t???n? ve halk? k??k?rt?c? konu?malar yapt???n?, olaylar?n bundan sonra ba?lad???n?’ ?ne s?rd?”

Cumhuriyet: (25.12.1978)

“24.12.1978 sabah? saat 10.15 s?ralar?nda sa?c? gruplar, soka?a ??kma yasa??na kar??n kentin sokaklar?nda birikmi?ler; bin ki?ilik bir grup Vilayete y?r?meye ba?lam??lard?r. Toplulu?un da??lmas?n? isteyen jandarmalara sald?r?nca aralar?nda ?at??ma ??km??, jandarmalar havaya ate? etmek zorunda kalm??lard?r. Ve be? bin mermi yak?lm??t?r. Sa?c?lar?n ellerinde Amerikan yap?m? M.1. piyade t?feklerinin bulundu?u, Vilayete yak?n baz? binalar? ate?e vermi?lerdir.

“Yak?nlar?n? kay?p eden ?ok say?da yurtta?, vilayet ?n?ne gelerek ‘Biz bu ?ehirden gitmek istiyoruz. Bize yard?m edin, asker de?il, ?ehri terk i?in ara? istiyoruz’ diye ba??r?yorlard?.

”YSE B?lge M?d?rl???’n?n binas?, sa?c? sald?rganlarca i?gal edilmi?tir. Orada silah da??t?ld???n?, Y?r?kselim, Yeni Mahalle ve Sakarya Mahallesi’nde iki g?nden beri mahsur kalan ki?ileri kurtarmaya giden polislerin ?zerine uzun menzilli silahlarla ate? a??lm??t?r.

“Yap?lan sald?r?lardan sonra acilen evlerde kad?n ve ?ocuklar?n kur?una dizildi?i, bo?azlar?n?n kesildi?i, daha sonra ?l?lere gaz d?k?lerek evlerinin ate?e verildi?i bildirilmi?tir.”

Ayd?nl?k (16.01.1979)

“Evimize sald?rm??lard?, ka?t?k. Mecburen Mahmut Ku?at’?n (K?rt Mahmut) evine s???nd?k. Kendisinden korkuyorduk. Bize, ‘Biraz sonra gelece?im’ diyerek d??ar? ??kt?. O s?rada telefon ?ald?, telefonu a?t?m. telefona ??kan ?ah?s, ‘Ben Ahmet Y?ld?z’?m dedi ve Mahmut’u sordu. Kendisine ‘Evde olmad???n? ve benim de akrabas? oldu?umu’ s?yledim. ‘Biz burada kom?nist Alevileri epeyce ?ld?rd?k’ dedi.’Elimize ge?en kominist kurtulam?yor, do?ruca fabrikaya at?yoruz. Nusret (Nusret Kusat, Mahmut’un o?lu) ?slahiye’den bir sand?k silah getirdi. Burada pek g?z?kmemesi i?in g?nderdim. Herhalde eve gelir. ?u anda bizim Bekir ve Mehmet bir Aleviyi ?evirdiler. Durum iyi. Bizim gibi yaparlarsa, ?ehirde hi?bir Alevi kom?nist sa? b?rakmayaca??z. Sizin orada durum nas?l?’ dedi. ?yi, iyi buras? sakin, dedim ve korkudan kapatt?m.

“Hemen Vilayeti arad?m. ??kan komutana, ‘15 dakika i?erisinde bizi kurtarmazsan?z ?ld?recekler’ dedim. E?itim Enstit?s?’ne de telefon ettim. Bizi kurtarmalar? i?in yard?m istedim. 15 dakika kadar sonra zil ?ald?. ??eri Mahmut Ku?at girdi. Hemen telefona ko?tu. Telefonda Ba?hekim ?etin Diker’le g?r??t?. ‘A?abey Kom?nist Alevilerin seni ?ld?rd???n? duyduk ve ?ok ?z?ld?k, ??k?r sa?s?n’ dedi. Evde bulunanlar titremeye ba?lad?k. Askeri arabalar o anda geldi. Kurtulduk”

Davan?n Sonucu ve Yarg?lanmalar

Adana, Kahramanmara?, Gaziantep, Ad?yaman, Hatay ?lleri S?k?y?netim Askeri Komutanl??? 1. Nolu Askeri Mahkemesi’nin gerek?eli karar? ??yledir:

804 ki?i hakk?nda dava a??l?r. Bu san?klardan 29’u ?l?m cezas?na, 7’si m?ebbet hapse; 7’si 15-24 y?l aras?nda, 29’u 10-15 y?l, 259’u da 5-10 y?l aras?nda, 26’s? ise 1-5 y?l aras?nda hapis cezas? alm??lard?r. 379 ki?i davadan beraat ederken 68 ki?i firarda oldu?u, veya dava s?ras?nda ?lm?? oldu?u i?in davadan d??erler. ?te yandan ?l?m ve m?ebbet hapis cezalar? d???ndakilere 1/6 oran?nda cezai indirim uygulanm?? ve cezalar? azalt?lm??t?r. Ard?ndan mahkemenin karar? Yarg?tayca bozulmu?tur. Yeni yarg?lama sonucunda da idam cezalar? uygulanmad?. Kanl? Mara? dosyas? sessizce kapat?lm?? oldu.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevi Katliamlar? Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye