Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Maraş Katliamı 1

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevi Katliamlar?
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Sedat GürsoyKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 2
Konum: İzmir

MesajTarih: Cum Oca 04, 2008 11:12 am    Mesaj konusu: Mara? Katliam? 1 Alıntıyla Cevap Gönder

Mara? Katliam? 1

Mara? Katliam? iki solcunun ?ld?r?lmesiyle ba?lad?. Katliam 23 ve 24 Aral?k 1978'de ger?ekle?tirildi. Katliam?n haz?rl?k s?reci 8 ay ?ncesine kadar gitmektedir.

MHP Genel Ba?kan? Alparslan T?rke?'in ?e?itli d?nemlerdeki konu?malar? ve MHP'nin Mara?'taki etkinlikleri katliama ?rnek delillerdir. Katliamdan bir hafta ?nce, Alevilerin ve solcular?n ?o?unluk olarak ya?ad?klar? semt ve mahallelerde g?revli olduklar?n? ifade eden baz? ki?ilerin "tuhaf" bir n?fus say?m? yapt?klar?n? s?yleyerek evleri dola?arak, evlerde ka? ki?inin ya?ad??? gibi sorular sorarak ve evlere yeni numaralar vereceklerini s?yleyerek kap?lar? k?rm?z? boya ile i?aretlemi?lerdir. Baz? belgelerde ise PTT g?revlileri olduklar?n? s?yleyen ki?iler, mektuplar?n kaybolmas?n? engellemek i?in bir ?al??ma yapt?klar?n? s?ylemek suretiyle kap?lara boyayla i?aretler koymu?lard?r. Bu i?aretlemelerin amac?, Alevi ve Solcu evlerini belirlemek ve kendi yanda?lar?na zarar vermemektir.


?i?ek Sinemas? Olay?:


?lk?c? Gen?lik Derne?i taraf?ndan getirilen "G?ne? Ne zaman Do?acak" adl? film 16 Aral?k 1978'de ?i?ek Sinemas?'nda g?sterime sokulur. 19 Aral?k G?n? 20.00 seans?n?n sonuna do?ru tesiri az bir patlay?c?n?n patlamas?yla bir tahrik ba?lar. Salonda film s?ras?nda s?k s?k "M?sl?man T?rkiye" "Milliyet?i T?rkiye" “Koministler Moskova'ya”, "Ba?bu? T?rke?" gibi sloganlar at?l?r. Filmi izleyenler aras?nda bulunan bir grup ?lk? Oca?? mensubu, "Bunu solcular att?" yollu s?ylemleriyle di?er izleyicileri de tahrik etmek suretiyle PTT ve CHP binalar?na slaganlar atarak y?nelmi? ve sald?r?larda bulunmu?lard?r.


Polisin olaya el koyarak, olay?n ?lk?c?ler taraf?ndan ger?ekle?tirildi?ini ispatlamas? sonucu baz? ki?iler g?zalt?na al?n?r. Patlaman?n arkas?ndaki ki?inin ?kke? Kenger oldu?u anla??l?r.


20 Aral?k'ta ak?am saatlerinde "Alevi ve Solcular?n ?o?unlukla gitti?i Yeni Mahalle'de bulunan Ak?n K?raathanesi'ne patlay?c? madde at?l?r ve iki ki?i yaralan?r. Sonraki ak?am bir ba?ka patlamada sa? g?r??l? G?ng?r Gen?ay adl? birisinin evine at?l?r. Ayn? ak?am (21 Aral?k 1978) Mara? Meslek Lisesi ??retmenlerinden Hac? ?olak ve Mustafa Y?zba??o?lu okuldan evlerine giderken silahl? sald?r?ya u?rarlar. Solcu olarak bilinen ??retmenlerden Hac? ?olak olay yerinde ya?am?n? yitirirken Mustafa Y?zba??o?lu'da hastaneye g?t?r?lmesine ra?men kurtar?lamaz. "solcu" ??retmenlerin cenazeleri ?nce Mara? Lisesi ?n?nde, ard?ndan da be?bin ki?inin kat?ld??? kortej halinde Ulu Cami'ye do?ru yola ??kar. Bu arada fa?ist ve sa?c? gruplar cenaze t?renine sald?rmak i?in geceden ?evre il, il?e ve k?ylerden adam getirmek i?in "Koministler, Aleviler Cuma namaz?nda camileri bombalayacaklar, M?sl?man karde?lerimizi katledecekler. Bunun haz?rl???n? yap?yorlar. M?sl?man karde?lerimizi katliamdan korumak i?in toplanal?m ” yollu ?a?r? propagandalarda bulunurlar. ?te yandan Mara? M?ft?s? de resmi ara?larla kenti dola?arak S?nni halk? k??k?rtm??t?r.


Devlet Hastanesi Ba?hekimi'nin, Cumhuriyet Savc?s?'n?n zorlamas?na ra?men cenazeleri Cuma namaz?n?n bitimine denk getirmesi, i?lemleri geciktirmesi ba?ka bir soru i?aretidir.


Cenaze kortejinin camiye do?ru giderken polis ve askerler pankartlara kadar her ?eyi toplarlar. Cenazeler camiye yakla?t???nda toplanan sald?rganlar "Kom?nistler Moskova'ya, Katil ?ktidar" sloganlar?yla sald?r?ya ge?erler. ?zerlerinde bulunan ta?, sopa, kiremit par?alar? ve patlay?c? maddelerle korteje sald?rmalar?n?n ard?ndan polisin gruplar?n aras?ndan ?ekilmesi ve jandarman?n yetersiz olmas?yla cenaze korteji da??l?r ve cenazeler sahipsiz kal?r. Cenazeler askerler taraf?ndan Devlet Hastanesi morguna kald?r?l?r.


Gruplar halinde kent i?ine yay?larak Aleviler’in yo?un olarak bulundu?u mahallelere sald?ran fa?istler ?nlerine ??kanlar? d?vmeye, ev ve i?yerlerini tahrip etmeye ba?lam??lard?r. D?SK, T?B-DER, Pol-DER, CHP, T?KP, Tekstil Sendikas? ve Sa?l?k M?d?rl??? binalar? y?k?l?p yak?l?r, av t?fe?i satan d?kkanlar? talan ederek silahlar? al?rlar. Sokak aralar?ndaki ?at??malarda ?? sald?rgan hayat?n? kaybeder. Ge? saatlere kadar s?ren ?at??malar, askerler taraf?ndan denetim alt?na al?n?r. Bu arada 100'e yak?n i?yeri tahrip edilmi?tir, y?k?lm??t?r.


Alevi ve Solculara Y?nelik Toplu Katliamlar:


Fa?ist gruplar,cenaze t?reninden sonra nas?l bir sald?r? plan? haz?rlayacaklar?n? ve sald?r? i?in kullanacaklar? sopa, demir ?ubuklar?, kazma, k?rek, benzin ve gaz gibi malzemeleri temin ederek belli evlerde saklamaya haz?rlan?yorlard?.


23 Aral?k g?n? yap?lmas? planlanan sald?r?da halk?n da yer almas? i?in camilerde ve belediye hoparl?r?nden, "D?nk? olaylarda kom?nist ve Aleviler taraf?ndan ?ehit edilen ?? din karde?imizin cenazesi kalkacakt?r. B?t?n din karde?lerimiz buna kat?ls?nlar, son g?revlerini yaps?nlar" y?nl? ?a?r?lar ve duyurular yap?lmaya ba?lan?r.


Aleviler’in ya?ad??? mahallelerde otomatik silahlarla sald?r?lar ba?larken, bir yandan da i?aretlenen evlere benzinli gazl?, yan?c? maddeler at?lmaya ba?lan?r. Ard?ndan evlere girilerek kad?n, ?ocuk demeden lin?, tecav?z ve i?kenceler ba?lar.


Polisin ve askerlerin bir haftad?r ba?layan ve son g?nlerde yo?unla?an haz?rl?klara yeterince ?nlem almamalar? veya genel ge?er ?nlemler alarak hareket etmesi sald?rganlar?n kentte istedikleri gibi hareket ederek Mara?'? ele ge?irmelerine neden olur.


Katliam? ger?ekle?tirenler, kad?nlara tecav?z ederler, hamile kad?nlar?n kar?nlar?n? de?erler, kundaktaki ?ocuklar? ba?azlarlar, kur?un s?kt?lar, ?ld?rd?kleri kad?nlara tecav?z ederler, kad?nlar?n memelerini keserler. ?ocuklar? g?zlerinden ?i?lerler, insanlar? baltalarla sald?r?p ?ld?r?rler.


Sald?rganlar?n "Aleviler, di?er mahallelerde M?sl?man karde?lerimizi, ”kad?nlar?m?z? katlediyorlar, Camileri ate?e veriyorlar" bi?imindeki propagandalar? y?z?nden daha ?nce tarafs?z kalan bir?ok S?nni k?kenli vatanda?lar?m?z da olaylara kat?lmaya ba?lam??lard?r. Bu sald?r?larda ?sadivanl? ve Durak Mahallelerinde bulunan cami imamlar? da propaganda ve sald?r?larda yer al?rlar. Mahalle muhtar? olaylara kat?lmayanlar? zorlayarak silah, patlay?c? ve yan?c? maddeler toplar. Belediye ara?lar? sald?r? s?ras?nda m?himmat ve silahlar ta??r mahallelere. Sald?rganlar i?aretli evlerin yan?nda YSE binas?, Sa?l?k Oca??, ?ar?? Karakolu ve Sa?l?k M?d?rl???n?, i?gal edip yakarlar.


Bir ?ok mahallede, sokakta, evde, polisler hi?bir ?eye kar??mazken, askerler son anda sald?r?ya u?rayanlar? kurtarmaya ?al???rlar.


Askerlerin ellerinden s???nanlar? al?p kur?una dizen sald?rganlar, Sa?l?k Oca??ndan, Devlet hastanesine getirilenleri kur?una dizmeye, ?ld?rmeye ba?larlar.22 Aral?k'ta fa?istler taraf?ndan ba?lat?lan katliam be? g?n s?rm??t?r. Devletin t?m kurumlar?, yetkilileri ve g?venlik g??leri durumu kontrol edememi?lerdir.


Kent d???na ka???lar ?oktan ba?lam??t?. ?te yandan aileleri, yak?nlar?, ?ocuklar? Mara?'ta olanlar da kente girmeye ?al???yorlard?. Katliamda rahat hareket edenler MHP'li taraftarlard?. Katliam?n ganimetini de onlar topluyordu.


Meydanlar? kontrol etmeyi ba?aran sald?rganlar "Kahrolsun Kom?nistler, M?sl?man T?rkiye, Din elden gidiyor, Vali istifa, ??i?leri Bakan?'n?n kellesini isityoruz" sloganlar? her yan? kaplam??t?. Askerlerin t?m ?nlem ve ku?atmalar?na ra?men fa?istler H?k?met kona??nda bulunan ve oraya s???nanlar? katletmek istiyorlard?.


Olaylar?, katliam? yak?ndan izleyen ve fa?istlerin kellesini istedikleri ??i?leri Bakan? ?rfan ?zayd?nl? ise, katliam?n, solcular?n tahrik etmesi sonucu ??kt???n? s?ylemekteydi. ?zayd?nl? bu s?rada bir de T?rke?'i ziyaret ederek, al?nacak ?nlemleri konu?uyordu. Olaylar T?rke?'in tam da istedi?i gibi geli?iyordu zaten... T?rke? "?lk?c?ler g?venlik g??lerinin yard?mc?lar?d?r” derken, h?k?mette ?lk?c?leri bu g?zle g?r?yor ve koruyorlard?. ?te yandan askerlerin olaylar? ?nleme ?abalar?na yan?t olarak "kom?nist asker" sloganlar? bile at?yorlard?. ?yleki jandarma Alay Komutanl???'n? bombalama eylemi bile ger?ekle?tirmeye ?al??m??lard?.


Sa?l?k Bakan? Mete Tan, T?rko?lu ?l?esi yak?n?nda ?lk?c?ler taraf?ndan durdurulur, ta? ve silahla beraberindeki konvoya sald?r?larda bulunulur. G?venlik g??leriyle sald?rganlar aras?nda pazarl?klar yap?l?r. Bakan , ancak bu pazarl?ktan sonra Mara?'a girebilir.


Ayn? bi?imde Top?am ve Karab?y?kl? k?y? yak?nlar?nda Adalet Bakan? Mehmet Can, Milli E?itim Bakan? Necdet U?ur ve Devlet Bakan? Salih Y?ld?z'?n da ?n? kesilir, silahl? ve ta?l? sald?r?lara u?rarlar.G?venlik g??lerinin m?dahalesi sald?r?y? engeller, ancak, Bakanlar Mara?'a korku i?inde girebilmi?lerdir.


Kentte yang?nlar s?r?p, sokaklarda cesetler koku?urken, fa?istler ise "Ya?as?n Ba?bu? T?rke?" propagandalar?yla sokaklarda dola??yorlard?.


Mara?'a gelmenin ?tesinde ancak H?k?met Binas?'ndan ??kamayan Bakanlar ve Milletvekilleri bir ortak bildiri haz?rlayarak bar?? ?a?r?s?nda bulunurlar. Olaylar?n bitmesi ve kay?plar?n daha da b?y?memesi y?n?nde ifadelere yer verilen bildiride, “?erefli T?rk Ordusu'na ve G?venlik Kuvvetlerine yard?mc? olunuz, evlerinizde istirahat ediniz” deniyordu. Ayr?ca Milletvekilleri olaylar?n tamamen durmas? i?in Mara? M?ft?s?'n?nde konu?mas?n? istemelerine ra?men M?ft?ye ula?malar? m?mk?n olmaz.


Mara? Katliam?'n? ger?ekle?tirenler ?at??malar? ?evre k?ylere de ta??r?yorlar. K?yl?leri "Mara?'taki solcular, koministler, Aleviler birle?erek camileri bombal?yorlar, mahallelerde S?nni m?sl?manlar?n evlerini tahrip ediyor ve yak?yorlar. Kad?nlara-k?zlara tecav?z ediyorlar. Alevi k?ylerinden silahl? militanlar?n? Mara?'a getiriyorlar. Biz de Mara?'a giri? yollar?n? kontrol edelim. Bir b?l?m?m?z de Mara?'ta direnen karde?lerimizin yard?m?na gidelim" bi?iminde k??k?rtmalarla ?evre S?nni k?yler de olaylar?n i?ine ?ekilmi?lerdir. Bunun sonucunda ?evre yollar?n giri? ve ??k??lar?n? kontrol alt?na alanlar da yolcular? sorgulamaya, Alevi olanlara i?kence yapmaya, baz?lar?n? da ?ld?rmeye kadar g?t?rm??lerdi i?i.?mamlar?n R?l? ve Kini: 22 Aral?k g?n? Cuma namaz?nda Ba?larba?? ?mam? Mustafa Y?ld?z'?n s?yledikleri olay?n dincilerle, fa?ist ?lk?c?lerin nas?l bir araya geldiklerini ve ortak hedeflerini nas?l ?rt??t?rd?klerini g?stermektedir. Kara ?mam, Cuma vaaz?nda "Oru? ve namazla hac? olunmaz, bir Alevi ?ld?ren be? sefer hacca gitmi? gibi sevap kazan?r" diyor. Halk? tahrik etmeye ?al??an di?er fa?ist ve dinciler ise, "Allah i?in Alevileri, gavurlar? vurun, evlerini yak?n. Solcular? ?ld?r?n. Polis ve asker durdurursa d?n?n onlar? da vurun" diyorlard?.Mara?'ta bu tahrik ve propagandalar, tertipler katliam, yakma y?kmalar, 25 Aral?k gecesi ancak durdurulabilir. Olaylarda 111 ki?i ?lm??, binin ?zerinde insan yaralanm??t?r. 552 ev ve 289 i?yeri yak?l?p y?k?larak tahrip edilmi?tir. Olaylar?n ard?ndan Alevi n?fusunu, y?zde 80'inin Mara?'? terk etti?i istatistiklere ge?mese de biliniyor.


DEVLETE G?ZL? B?R RAPOR


??i?leri Bakan? ?rfan ?zayd?nl?, Mara? Katliam?’n?n g?n ?????na ??kart?lmas? i?in ?zel bir ekibi


g?revlendirir ?zel ekip ayr?nt?l? raporunu ??i?leri Bakan?’na sunar. Ancak raporun i?eri?i gizli tutulur. G?ndem Dergisi , bu raporu elde etmi?, baz? b?l?mlerini yay?nlam??t?r. Raporun yay?nlanan b?l?m? ??yle:“18.12.1978 g?n?, ?GD Mara? ?ubesi ikinci ba?kan? Mustafa Kanl?dere, ?kke? Kenger ve ???nc? ba?kan Mustafa Tecirli’ye “Halk? k??k?rtmak, tahrik etmek ve isyan?n? sa?lamak i?in solcular?n att??? s?s? verilmek kayd?yla, tahrip g?c? az bir dinamit at?lmas?n?” emretmi?tir. At?lacak dinamit i?in Ba?kan Mehmet Leblebici ile g?r???r ve bir k?ye gelir, ayn? g?n birinci ba?kan Leblebici Ankara’ya hareket eder...“15 g?n ?ncesinden itibaren, gelecek program olarak “Zeynel ile Veysel” filminin par?as? g?sterilmi?ken ve ayr?ca yedek olarak s?rada iki film daha bulunurken, Adana Mara? ?GD ?ubesi’ne gelen iki ?ahs?n getirdi?i bu film (‘G?ne? Ne Zaman Do?acak’), 16 Aral?k’ta aniden g?sterime sokulmu?tur...“Patlama sesinden sonra ilk ka?an Salman Il?ksoy’un pe?ine d???l?r. 40 metre sonra yakalan?r ve ?ar?? karakoluna g?t?r?l?r. Bu s?rada patlama olay?n? ve bombay? atan? g?rd???n? ve tan?d???n? ifade eden Cuma Avc? isimli ?ah?s da karakola getirilir... Salman Il?ksoy, polis memuru Mahir G?ney ve polis memuru Hasan Ayd?n, ‘Bombay? atan? tan?r?m’ diyen Cuma Avc?’n?n kar??s?na ??kar?l?r. Cuma Avc? ortada bulunan polis memuru Hasan Ayd?n’? g?stererek, tan?d???n? bildirir. Emniyet M?d?r Yard?mc?s? H?sn? I??kl?’n?n ikaz? ?zerine ikinci kez polis memuru Hasan Ayd?n’? g?stererek tan?d???n? bildirir. Te?hise kat?lan d??ar? ??kart?l?r. Konu i?in zab?t tutulmaz. Bu arada tan?k Cuma Avc?’ya, ‘o polis memuru idi. Su?lu o de?il. Bombay? atanlar parkal? olur. Onlar uzun bot giyerler, sakall?d?rlar, b?y?klar?na dikkat ettin mi?’ gibi ?eyler s?ylenir. Sonra Salman Il?ksoy yine amir odas?na te?his i?in al?n?r. Ve tabii Cuma Avc? bombay? atan ?ahs? ?srarla tan?r ve te?his eder. Son olarak, Emniyet M?d?r? Kamuran Korkmaz’?n emriyle ayn? karakolun bir ba?ka odas?na ge?ilerek, dosyada bulunan te?his zapt? d?zenlenir...“Olaylardan ?nce, Ankara ?li Bah?elievler, Kar??yaka ve Ke?i?ren semtlerinde oturduklar? bilinen H?seyin Y?ld?z, ?nal A?ao?lu, Haluk K?rc?, Mustafa ?zmen, Mustafa D?lger, Remzi ?ay?r, Mustafa Demir, B?nyamin Adanal?, Ahmet Erc?ment Gedikli, Mustafa Korkmaz ve ?smail Ufuk ile Mehmet G?rses isimli ?ah?slar?n Kahramanmara? iline gittikleri ??renilmi?tir. Yine ?skenderun Demir ?elik ??letmesi’nde Fabrika Stok Kontrol M?d?r Muavini olan Hayri Ku??u, ?elik-?? Sendikas? yetkililerinden Tuncay Terekli...isimli ?ah?slar?n olaylardan ?nce ve olaylar s?ras?nda Mara?’a gittikleri ??renilmi?tir.


“19-25 Aral?k 1978 tarihleri aras?nda Kahramanmara? ili otellerinde kalan ki?ilerin g?nl?k kay?tlardaki isim listesine g?re (..) ayn? isme sahip kimi ki?ilerden, meslekleri bir seferinde terzi, bir seferinde ?ift?i gibi de?i?ik kay?tlar al?nm??t?r. Bunun d???nda raporda, o g?nlerde herkesin dikkatini ?eken Milli Piyangocularla ilgili ilgin? bilgiler vard?. ‘Ad?yaman ilinden gelerek ?elik Palas Oteli’nde 19-20 Aral?k 1978 g?nlerinde yatan ve kendilerini Milli Piyangocu olarak tan?nan 26 de?i?ik isimli ?ah?slar?n Milli Piyango ?daresinden al?nan, 26 Ocak 1979 g?n ve 013/653 say?l? yaz?lar? ve ekinde bulunan belgelerden, ne sabit ne de seyyar bayii olmad?klar? anla??lm??t?r. Yine ekte bulunan 013 say?l? yaz?dan, yaln?z 9 ve 31 Aral?k g?nlerinde ?ekili? yap?ld??? anla??lm??t?r. Kahramanmara? ilinde de yeteri kadar Milli Piyango bayii vard?r. Ve 19-22 Aral?k g?nlerinde ?ekili? olmayaca??na g?re, sahte meslek g?stererek kalan bu ki?ilerin, olaylardan haberdar olarak gelmi? militanlar olduklar? kan?s? uyanmaktad?r.


“Milli Piyangocular?n Kahramanmara?’a dolu?tu?u bu g?nlerde baz? evler ve i?yerleri ?? hilal ?izilerek, baz?lar? ise ?zerlerine ?arp? konularak i?aretleniyor, ?ehirde ?e?itli yerlerde solcular, Aleviler ve h?k?met aleyhine slogan yaz?l?yordu.


“22 Aral?k 1978 g?n? Mara?’ta olaylar patlak verdi?inde iki ayr? telefon g?r??mesi daha yap?lm??t?r.“?skenderun Demir-?elik ??letmesi’nde ?al??an Alaattin Eryaman isimli ?ah?s, Kahramanmara? ?li 3050 numaradaki ?ah?s ile konu?urken, 3050 numaradaki ki?inin, ‘Benzinlikte topland?k, mahallelere sald?rd?k’ dedi?i ??renilmi?tir.


“Adana ilinden bir ?ah?s, Malatya ?zel Do?u Klini?i Doktoru Muhittin Turgut’u telefonla aram??t?r. Yap?lan bu telefon konu?mas? s?ras?nda, Adana’daki ?ah?s, ‘Kahramanmara?’tan oraya yaral?lar gelecek, dikkatli olun’ demi?tir. Muhittin Turgut, ‘Oras?n? bana b?rak?n. Malatya olaylar?nda bir a??k verdim mi ki bunda vereyim. Malatya olaylar?nda ne ?ekilde ?al??t???m? siz de bilirsiniz’ kar??l???n? vermi?tir”


S?k?y?netim Askeri Mahkemesi Gerek?eli Karar?nda katliam? planlay?p, uygulayanlar olarak MHP, ?lk?c? Gen?lik Derne?i, M?SK gibi yasal parti ve ?rg?tlerle ETKO, Kontr-gerilla gibi illegal ?rg?tlerin ad? ge?er. Bu isimler san?k ifadelerinde, tan?k beyanlar?nda ve g?venlik g?revlilerinin raporlar?yla, bas?nda ??kan haberlerde yer al?r.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevi Katliamlar? Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye