Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Kitap okurken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Kitap Tavsiye ve Bilgi Payla??m?
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Ekrem YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 43
Konum: Okmeydanı-İstanbul

MesajTarih: Prş Oca 10, 2008 3:23 pm    Mesaj konusu: Kitap okurken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Alıntıyla Cevap Gönder

Kitap okurken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?


Her okudu?unu anlayamayacak seviyede olan kimselerin, ?ncelikle anlayabilecekleri bir kitaptan veya herhangi bir kitab?n rahat anla??labilen b?l?mlerinden ba?lamas? isabetli olur.


Bu ?ekilde bir ilk okumayla kitab?n usul?, ?sl?bu ve takdim ?ekline de vukufiyet kazanan okuyucu, daha sonra kitab? iyi anlayabilmek i?in ba?tan ba?layarak bir kere daha okumas? yararl? olur. Bu t?r okumayla ki?i okudu?unu bilir ve okudu?u malzemeyi rahatl?kla kullanabilir. Evet insan, bu ?ekilde bir okuma ile malzemeyi haf?zas?na iyice yerle?tirmi? olur ve yerine g?re onlar? de?erlendirebilir.

Bazen ?ok kitap okuyan biri, okudu?u kitaplar?n fark?nda olmayabilir. Her kitap bir y?n?yle onun kafas?na da??n?k bir ?eyler b?rak?r, gider. Bu bilgiler zihinde sistemli bir istife tabi tutulmasa da insan fark?na varmadan, herhangi bir zamanda baz? meseleleri de?erlendirirken, de?i?ik m?lahazalar?n?n irade d??? olarak onun haf?zas?na u?rayan, dima??nda kalan o d???ncelerle beslendi?i olur. Evet! ?ok okuyan ki?inin beyninde gizli bir teyp varm?? gibi hi? fark?na varmadan pek ?ok ?ey kaydolmaktad?r. Bu gizli disk ve diskteki malzemenin kullan?labilir hale gelmesi meselesi ?ok okumakla do?rudan alakal?d?r.

Eskiler bir kitaba ba?larken, ?? ?eyi bilmenin v?cip, d?rt ?eyi bilmenin de c?iz oldu?unu s?ylerlerdi. V?cib olan ?eyler: a) Besmele (Bismillahirrahmanirrahim demek). Hamdele (Elhamd?lillah demek) ve c) Salvele (sallall?hu aleyhi ve sellem gibi Peygamberimiz'e sal?t ? selam okumak). C?iz olan ?eyler olarak da ?unlar? s?ylerlerdi: a) ?sm-i kitap; burada isim ile m?semm? aras?nda m?n?sebet var m?? Yani kitab?n ismi, muhteviyat?n? aksettiriyor mu? gibi konular ?zerinde dururlard?. Fenn-i kitap; kitap hangi daldan ve konudan bahsediyor? Veya ilim dal?n?n hangi yan?ndan bahsediyor? c) Ta'dad-? fusul; kitapta meselelere ka? fas?lda yakla??lm??? d) Teby?n-i garaz: Bu kitab? yazmaktan maksat yani kitab?n te'lifindeki gaye nedir?

Zannediyorum bu d???nceyi bug?n de de?erlendirmek m?mk?nd?r. Tabii kitab?n muhtevas?nda sistem s?z konusu ise. Bu itibarla kitab? yukar?da ifade edilen d?rt bir yan?yla kavramak ve o m?lahazalar ?er?evesinde anlamak, kitab? ger?ekten okumak demektir. Yani isimle m?semma aras?ndaki m?nasebeti kavrama, ilgili oldu?u fenne dair o kitab?n yaz?lmas?ndaki espriyi anlama, sonra fas?l, mukaddime ve b?l?mlerinde eksik, gedik veya fazlal?k olup olmad???n?, nerelerde teferruata girildi?ini ??renme, kitap okumada esas olan unsurlard?r. ?fade etti?imiz bu hususu Nur risalelerini okuyan baz? ilk Nur talebelerinin ger?ekle?tirdi?i s?ylenebilir.

En ideal kitap okuma vakti

Eskiden temkinli oturarak kitap okumak tavsiye edilirdi. Ben de baz? kitaplar? okurken ?yle yapm???md?r. Fakat daha sonralar? bende yatarak okuma ?deti h?s?l oldu. D?rt-be? saat ?st ?ste kitap okuyacaksam, yatmak suretiyle okuma bana daha kolay geldi. Masada kitap okuman?n bir m?ddet sonra beni s?kt???n? g?rd?m. Ama masa ba??nda okuyamad???m kitaplarda ?nemli yerlerin alt?n? ?izerken ?izgilerde kaymalar oldu?unu da s?ylemeliyim. Hatta ?izgilerin, bazen sat?r?n i?ine, bazen de d???na ??kt??? da oluyordu. Bir d?nemde, sadece kitab?n ?nemli yerlerini ?izmekle yetinmeyip, onun kenarlar?na, "Bu m?talaa ba?ka yerdeki ?u zat?n dedi?i ile uyum i?inde veya ?urada mant?k? bir bo?luk var. Burada bir tenakuz s?z konusu, ?urada hiss? bir bo?luk var, burada demagoji yap?lm??." ?eklinde kendi m?talaalar?m? da not ediyordum.

Bir de kitap okuma vakti ?ok ?nemlidir. ?nsan din? iken kitap okumal?. Sabah kalkt??? zaman veya kayl?leden sonra kitap okuman?n istifadeli oldu?unu g?rd?m.

Gece vakti kitap okuman?n da faydal? oldu?unu s?yleyenler vard?r. Bunda da bir hakikat pay? oldu?unu d???n?yorum. Fakat benim genel kanaatim ?u ki: ?nsan gece vakti biraz dinlenmeli, biraz da gecesini evr?d u ezk?rla ihy? etmeye ?al??mal?d?r. Nitekim Kur'?n-? Kerim'de bu husus ??yle ifade edilir: "Muhakkak ki geceleyin kalk?p ib?det etmek daha tesirlidir ve Kur'?n'? okuyu? ad?na da daha d?zg?n, daha sa?lam bir tilavet sa?lar." (M?zzemmil Suresi,73/6) Geceler, insan?n ne dedi?ini ve ne anlad???n? en iyi ?ekilde ifade edebilece?i bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde insano?lu, Rabb'isiyle m?nasebete ge?meli ve O'nu duymaya ?al??mal?d?r. Bu a??dan, gecenin i?inde insan?n mutlaka Rabb'isine ay?raca?? bir zaman? olmal?d?r.

?yi yazmak i?in ?ok okumak gerekir

T?rkiye'de az say?da da olsa ?ok ciddi kitap okuyan kimselerin bulundu?u da bir ger?ek. Esasen okumak bir y?n?yle bir k?lt?r ve tiryakilik meselesidir. Mesel?, ?antada s?rekli kitap ta??ma, durakta beklerken okuma, arabaya binerken okuma, hatta arabay? kullanan ki?inin bile e?er onda da bir merak varsa baz? ?eyleri bantlara okutturup seyahat esnas?nda banttan dinleme hep okuma k?lt?r? ile alakal?d?r. ?u da unutulmamal?d?r ki, bizim insan?m?z b?y?k ?o?unlu?u itibar?yla okuma fakiri ve d???nce ?z?rl?d?r.

Yazar olmay? d???nen bir insan?n mutlaka ?ok yazmas? gerekmektedir. ?stidad? olan da olmayan da elinden geldi?ince bir ?eyler yazmal?d?r. Zira istidat varsa, ancak yazmak suretiyle ortaya ??kar. ?nsan yazmay?nca istidad?n?n da var olup olmad??? belli olmayabilir. Hatta kanaat-? ?ciz?nemce, insan her alanda bir ?eyler yazmal? ve tashihe de a??k olmal?d?r. Bence bu i?e g?n?l verenler roman, tiyatro veya k???k oyunlar t?r?nden eserler yazmay? bile denemelidirler. ?leride o i?i devam ettirmeseler de mutlaka yazmal?d?rlar.

?yi yazman?n ya da yazabilmenin yolu de?i?ik ?eyler okumaktan ge?er. Okunan eserler, bazen birbirine yak?n, bazen de birbirine z?t ?eyleri ?a?r??t?r?r: Sheaksper okuma insana, Jonben'i ?a?r??t?r?r; Nedim'i okumak da Baki'yi hat?ra getirebilir. ?nemli olan eli al???ncaya kadar yazmakt?r. Daha sonra yaz?lan ?eyleri y?rt?p atmakta bir zarar yoktur. ?mer Nasuhi Hoca'n?n birka? roman yazd??? ve sonra y?rt?p att??? s?ylenir.

Bir kitab?n, ondan baz? ?eyler ??kar?p yazabilece?imiz m?lahazas?yla okunmas? ?ok iyi olur. O kitab?n i?inde ?nemli noktalar?, ?nemli yerleri ?izmek veya derkenar yapmak yahut bir h??iye koyarak belirtmek ve sonra bir kere daha g?zden ge?irmek ?ok faydal?d?r. Anla??lmas? zor ve ciddi olan a??r eserleri ise ?? veya be? defa okumak az say?l?r. Ben bunu bir ifrat olarak g?rm?yorum. ?nsan bir eseri her okuyu?unda akl?na geleni derkenar etmelidir. E?er gerekiyorsa veya isterse o istikamette bir ?eyler de karalayabilir.

Yazman?n ?nemli yanlar?ndan bir di?eri de, eseri yazd?ktan sonra ifadesinden, ?sl?bundan o t?rl? d???nceleri takdim keyfiyetinden al?n da muhteva zenginli?ine kadar, kemal-i dikkatle bir fikr? eseri okuyor gibi birka? defa okumakt?r. ?nsan, t?pk? bir ?iiri tashih ediyor ve onu ger?ek y?r?ngesine oturtuyor, ?iiriyetiyle onu bulu?turuyor gibi be? on defa onu tenkit?i g?z?yle okumal?d?r. ?nsano?lu hatalarla m?lul oldu?undan ve s?yledi?i s?zlerin pek ?o?unun uzun zaman hac?letini ya?ad???ndan, bu hatalar?n en asgar? seviyeye indirilmesi herhalde ?ok ?nemli olsa gerek.

?ZETLE

1- Her okudu?unu anlayamayacak seviyede olan kimselerin, ?ncelikle anlayabilecekleri bir kitaptan veya herhangi bir kitab?n rahat anla??labilen b?l?mlerinden ba?lamas? isabetli olur.

2- ?stifadenin azami seviyede olmas? i?in kitap okuman?n vakti de ?ok ?nemlidir. ?nsan din? iken kitap okumal?. Sabah kalkt??? zaman veya kayl?leden sonra kitap okuman?n istifadeli oldu?unu g?rd?m.

3- Okumak bir k?lt?r ve tiryakilik meselesidir. ?antada s?rekli kitap ta??ma, durakta beklerken, ara? i?indeyken kitap okuma, okuma k?lt?r? ile alakal?d?r. Maalesef insan?m?z?n ?o?u okuma fakiridir.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Kitap Tavsiye ve Bilgi Payla??m? Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye