Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Bektaşi fıkraları

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Mizah G?lmece
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Atilla YıldırımKayıt: 12 Ksm 2007
Mesajlar: 97
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 13, 2007 3:24 pm    Mesaj konusu: Bekta?i f?kralar? Alıntıyla Cevap Gönder

Bekta?i f?kralar?

Kusur g?rmeyiz"Sizin h?rkalar?n?z?n yenleri neden bu kadar geni? olur?"

Mevlevi a??klam??:

"Ba?kalar?nda g?rd???m?z kusurlar? ?rtmek i?in."

"Ya sizin h?rkalar?n?z?n yenleri niye bu kadar dar olur?"

Bekta?i a??klam??:

"Biz hi? kimsede kusur g?rmeyiz ki..."Onu Tanr? sorarS?zde, Bekta?iyi topluluk i?inde k???k d???receklerdi. Olduk?a zengin birisi:

- Bekta?i Efendi, borcunuz var m?, diye sorar.

- Evet, bakkala biraz borcum var."

- Can?m onu sormuyorum. Namaz borcun var m?"?

Bekta?i k?zar:

- Namaz borcumu sormak Tanr?n?n i?i olabilir. Siz ancak bakkal borcunu sorabilirsiniz!Fani d?nyaya d?nmezler
Mevlevi, Bekta?i ve Softa yemekten sonra ikram edilen bir tepsi baklava i?in r?yaya yatarlar.
En hay?rl? d??? g?ren baklavay? alacak. ?neri kabul edilir ve yatar, uyurlar.


Sabah olunca Sofu:


- Ne d?? g?rd?n?z, anlat?n bakal?m", der.


Mevlevi sikkesini ba??na ge?irerek:


- Hay?rd?r in?allah, g?klere ??kt?m, der.


Hoca da:


- Ben ise d???mde cennete gittim, der.


Bekta?i:


- Erenler, ben de gece birinizin g?klere u?tu?unu, di?erinizin de cennette gezdi?ini g?r?nce, art?k bunlar fani d?nyaya d?nmezler, diyerek kalk?p baklavay? temizledim!, der.Bir g?n fazla

Adama sormu?lar:

- Ka? g?n oru? tuttun?

- Hastal???m nedeniyle, ancak bir g?n tutabildim!

Ayni soruyu, orada bulunan Bekta?iye sorunca, hi? istifini bozmadan yan?t vermi?:

- Bu arkada? benden bir g?n fazla tutmu?!Pamuk gibi kar?n?z?n..

Pa?an?n biri, tan?d??? bir Bekta?i ile konu?urken sorar :

-Baba, ge?en g?n bir kad?nla gidiyordun, kimdi o?

-Han?m?m olurlar efendim...

-Peki ama, pek pasakl? ve ?irkin biriydi.Onun koynuna nas?l giriyorsun?

Buna fena halde bozulan Bekta?i, laf? yap??t?r?r :

-Sizin pamuk gibi kar?n?z?n koynuna herkes girer. Marifet bizim o pasakl? kar?n?n koynuna girmekte, pa?am!Pe?in Namaz

Bekta?i ile bir hoca birlikte yola ??km??lar, bir s?re sonra hoca :

-Namaz saati! demi?, ba?lam?? k?lmaya...

Rekat ?st?ne rekat, selam ?st?ne selam... Bekta?inin beklemekten can? s?k?lm??, hoca namaz? bitirince sormu? :

-Yahu bu ne uzun namaz b?yle?

-Kazaya kalm?? namazlar?m vard?, onlar? eda eyledim!

Bekta?i :

-Eh ben de bir namaz k?lay?m! demi? ve ba?lam?? namaza...

Ama ne namaz, bitmiyor, sonunda hoca dayanamam?? :

-Erenler, senin namaz da uzun s?rd?!

-?n?m?zdeki haftan?n namaz?n? k?ld?m!

Hoca ?a??rm?? :

-Yahu olur mu b?yle ?ey?

Bekta?i g?lm?? :

-Yukar?daki senin veresiyeni kabul ediyor da, benim pe?inimi niye kabul etmesin?Oru? gitti ama...
Oru? tutan Bekta?inin biri pek fena susamis. Vakit ge?irmek i?in k?rda gezerken bakm?? g?r?l g?r?l akan bir ?e?me... Adeta kendinden ge?mi? bir halde a?z?n? dayay?p l?k?r l?k?r i?meye ba?lam??. Bu s?rada oradan ge?en biri g?r?p:

-Aman erenler ne yapt?n, oru? gitti, diye seslenmi?.

Bekta?i, a?z?n?n iki yan?ndan s?z?len sular ba?r?na do?ru inerken yan?tlam??:

-Oru? gitti, ama fakire de can geldi!
Sizden mi, bizden mi?mer ve Bekta?i yolun kenar?nda oturup muhabbet ederler, derken, ?nlerinden bir k?pek ge?er.?mer sorar:- Bu k?pek bizden midir, yoksa sizden mi?

Bekta?i yan?tlar:- ?n?ne bir tav?an at, yerse sizden, yemezse bizden.

Avc? Sultan Mehmet bir g?n adamlar?yla beraber ak?ama kadar bir keklik bile vuramaz. Bunun sebebini de, sabahleyin g?rd??? bir dervi?in u?ursuzlu?una ba?lar.


Saraydan ??karken, ?u ?u tipte, sivri k?lahl?, s?rt? kambur birinin ?n?nden ge?ti?ini ve hemen bu adam? bulmalar? emrini verir. Tarife g?re Bekta?i babalar?ndan ayya? Hamza Babay? yaka pa?a huzura getirirler.

Sultan:

- Bre u?ursuz, nabekar!.. Bug?n sabahleyin kar??ma ??kt?n, bu y?zden ak?ama kadar bir ava rastlayamad?m. Bu ne u?ursuzluktur. Vurun kellesini...

Bekta?i bakar ki kelle elden gidiyor. Son bir dile?ini a??klamak i?in s?z al?r:

- A devletlum siz beni g?rd?n?z bir keklik vuramad?n?z. Ama insaf ediniz, benim de bug?n ilk g?rd???m sizdiniz ve kellemi kaybediyorum. S?yleyin, u?ursuzluk hangimizde!...?i?iyi att?m
Hoca, camide i?kinin k?t?l???nden bahsediyormu?. Cemaat aras?nda bulunan Bekta?inin fena halde can? s?k?lm??. Gitmek ?zere kalkay?m derken, koynundaki ?arap ?i?esi kay?p yere d??m??. Baba hi? istifini bozmadan ??yle konu?mus :

- K?r olas?cay? i?te kald?r?p att?m. Sizde varsa, tam zaman?, siz de at?n!Sen ne i?e yarard?n
Bekta?i ile Hac? efendi ramazanda i?ki i?erken yakalan?rlar. Kad?, yapt?klar?n?n cezas?n?n ne oldu?unu bilip bilmediklerini sorar bunlara.Hac? Efendi af diler,-?eytana uyduk Kad? efendi, der ama, idam cezas?ndan kurtulamaz.Bekta?iye s?ra gelir.- Ben gayri-m?sl?m?n Kad? efendi, bana oru? farz de?il ki, der Bekta?i ve idamdan kurtulur, serbest b?rak?l?r.Bekta?i Kad?ya sorar:- Kad? efendi, ben de ?aadet getirsem ve m?sl?man olsam arkada??m? da ba???lar m?s?n?Kad? efendi, gavuru m?sl?man yapman?n b?y?k sevap oldu?unu d???n?r ve Hac?y? da affeder.Kad?n?n huzurundan ayr?ld?ktan sonra Hac? ?a??rararak Beka?iye sorar;- Sen ne bi?im adams?n be, bir dinli oluyorsun, bir dinsiz. Sende iman yok mu bire m?naf?k, diye azarlar.Bekta?i:- Gavur oldum kendimi, m?sl?man oldum seni kurtard?m. Peki sen ne i?e yarad?n?
?k?zBekta?iye biri sormu?:
- D?nya, ?k?z?n boynuzlar?n?n ?st?nde duruyormu?, do?ru mu?
- D?nyada o kadar ?ok ?k?z var ki... Demek ki en heybetlisi o, bu y?k? kald?rd???na g?re!
Bana da yuh
Bekta?inin biri musallayla mezar aras?nda bir d?kkan ?al??t?r?rm??. Musallada duas? edilip mezarl??a do?ru yol almaya ba?layan sal?n arkas?ndan bakar ''sana da yuh'', dermi?.

Gel zaman git zaman, Baba erenlerin de g?n? gelir, hakk?n rahmetine kavu?ur. Bu kez de bizim erenlerin musallada duas? edilir ve sal? mezarl??a do?ru yol almaya ba?lar.

O s?rada erenlerin sal?n? g?ren kom?u esnaflar, ''o, bizim sevdiklerimizin arkas?ndan yuh ?ekerdi'', gelin biz de bunun arkas?ndan ''yuh'' ?ekelim, derler ve ba?larlar hep bir a??zdan ''YUHH'' ?ekmeye.

Kendine ?ekilen yuhlar? i?eriden duyan Baba erenler tabutu a??p kafay? uzat?r ve yuh ?eken toplulu?a bakar, ''e?er ben de onlar gibi gidiyorsam bana da yuh'', der.Bu kez de Tanr?y? g?r...
Koyu sofu bir adamca??zla Bekta?i, bir ba?ka kente gitmek ?zere bir kervana kat?ld?lar. Sofu, ikindi ?zeri namaz k?laca??n? s?yledi. Bekta?i :

''Ge? kal?rsan kervan? ka??r?rs?n , s?nneti b?rak da yaln?z farz? k?l?ver'', diye ?g?t verdi.

Bekta?i'nin s?z?ne uydu adam. O gece bir yerde konaklad?lar. Ertesi sabah sofu, Bektasi'ye sitem etti.

''D?n bana s?nneti k?ld?rmad?n, gece r?yamda Peygamber Efendimizi g?rd?m''.

Bekta?i adam?n s?z?n? a?z?na t?kad?:

''Daha ne istiyorsun! Farz? da b?rak, r?yanda bu kez Tanr?'y? g?resin''

Orucu tutmayaca??m
Mahalle kahvesinde konu?uluyormu?:

- G?kte Ay g?r?lmeyince, ramazan ba?lamaz; oru? i?in Ay'? g?rmek ?artt?r...

Bu s?zler Bekta?i'nin kafas?na girmi?, Ay'? g?rmemek i?in geceleri g??e de?il yere bak?yormu?, evde de perdeleri kapatm??...

Ama, bir gece yere bakarak y?r?rken, bir su birikintisinin i?inde Ay'?n aksini g?rmesin mi!..

- Ulan, demi?, ?ok kurnazs?n, yapaca??n? yapt?n, ama, ne yaparsan yap, ?u orucu tutmayaca??m...


Namaz? yeseydin ya
Osmanl?'da bir adam? zaptiyeler sille tokat karakola g?t?r?yorlarm??...

Bekta?i sormu?:

- Ne yapt? bu adam, su?u ne?..

- Oru? yemi?...

Bekta?i adama yakla?m??:

- Ulan, demi?, madem g?nah i?leyecektin, oru? yerine ?u be? vakit namaz? yeseydin ya...Hatunu azad ettim
Bekta?i'nin biri ?ranl?, ?teki Arap iki zengin arkada?? varm??..

Bir g?n ?ranl? demi? ki:

- Ey ahali, k?lelerimden Yakut ile cariyelerimden Z?mr?t'? azad eyledim...

Arap altta kal?r m?:

- Ben de cariyelerimden S?mb?l ile k?lelerimden Reyhan'? azad ediyorum...

Herkes d?nm?? Bekta?i'ye bak?yor, Baba Erenler yoksul, ne cariyesi var, ne k?lesi...

Ama, bizimki altta kal?r m??..

- Ulan, demi?, ben de bizim hatunu azad ettim...Tanr?dan istek
Bekta?i, dua etmi?:

''Ey ulu Tanr?m, bana bir rak? paras? ver!"

Yan?ndan ge?en softa da, ellerini kald?rm??:

"Rabbim, bana iman ver!"

Bu iki duay? da i?iten hoca, Bekta?iye:

"Bak, herkes ne isitiyor Tanr?"dan, sen rak? paras? istiyorsun. Utanm?yor musun?", demi?.

Bekta?i usulca: "Ne yapal?m hoca efendi, herkes kendisinde olmayan? ister", demis.Allah ?imdi ne yap?yor
Yolda y?r?yen bir Bekta?inin ?n?ne bir atli ??kar:

"Baba, bir m??k?l?m var. Beni ayd?nlat?r m?s?n?"

Bekta?i yan?t verir:

"Elimden gelirse hay hay, o?lum."

Atl?: "?unu ??renmek istiyorum. ?u anda Allah ne yap?yor?"

Soruya i?erleyen Bekta?i:

"Sen hele a?a?? gel de yan?t vereyim."

"Niye ki?", diye sorar atl?.

Bekta?i: "B?yle y?ksek bir suale y?ksekten yan?t vermek gerekir"

Atl? attan iner, ve ata Bekta?i biner.

Atl?: "Eee, Allah ?imdi ne yap?yor, dersin?"

Bekta?i: "Ne yapacak, at? senin gibi budalan?n elinden al?p, benim gibi ak?ll?ya veriyor. Hadi sana kolay gelsin"!Kar??mak haddimize mi?Sultan Abd?lmecid bir g?n Bo?azi?i'nde b?y?k bir ba??n tam ortas?ndaki k??k?nde oturan bir Bekta?i babas?n? ziyarete gitmis.
Bekta?i, o g?n kom?u ba?daki bir arkada??n? ziyarete gitmi?.
O d?n?nceye kadar padi?ah ba??n her taraf?n? dola?m??.
Bekta?i d?n?nce kar??l?kl? konu?maya ba?lam??lar:

Abd?lmecid: "Erenler, ba??n ma?allah ?ok b?y?k. ?z?m?n? ne yap?yorsun?''

Bekta?i: "M?ritlerle ve canlarla birlikte yeriz Sultan?m."

Abd?lmecid: "Buradaki ?z?m yemekle biter mi? "

Bekta?i: "Yemedi?imizi de s?k?p f???lara basar, suyunu i?eriz!"

Abd?lmecid: "Peki ama, s?k?lm?? ?z?m ?arap olmaz m??"

Bekta?i: "Vallahi Sultan?m, biz ?z?m? s?k?p f???lara basariz. Allah ne isterse o olur. ?st taraf?na kar??mak haddimize mi?"


Allah?n kelam?
Bir mecliste Kuran? Kerim'den s?z a??lm??t? .Kuran'?n e?sizli?inden ve ola?an?st? bir eser oldu?undan bahsedilirken, odan?n bir k??esinde kendi halinde ?ubu?unu i?mekte olan bir Bekta?i s?ze kar??arak :
-Evet, Allah'?n kelam? cidden e?sizdir. Ama, yaz?s? biraz kar???kt?r!,...der.
Dinleyenlerden biri hayret ve biraz da hiddetle sorar :
-Kar???k m?d?r, nereden biliyorsun?
Bekta?i ac?nacak bir tav?rla cevap verir :
-Aln?m?n yaz?s?ndan!Buyurun cenaze namaz?na...
??kinin ?iddetle yasaklanm?? oldu?u bir zamanda, gizli meyhanelerden birinde demlenen Bekta?i, sal?na sal?na giderken, birdenbire tan?d?k bir ?ehre ile kar??la?m??. Hemen samimi bir tav?rla elini o ?ehre sahibinin omzuna koyarak, sormaya ba?lam??:

- ?man?m! Seni iyice g?z?m ?s?r?yor. Acaba nerede g?rd?m? Fener deki ?ardakl? meyhanede mi?

- Hay?r.

- ?yleyse, Tavukpazar?ndaki K?pl?de.

- Hay?r.

- Eh, o halde mutlaka Uzunodalarda.

- Hay?r.

- Allah, Allah... bari s?yle de meraktan kurtulay?m.

- Her halde sen beni selaml?k etti?im zaman g?rm?? olacaks?n.

Bekta?i, kar??s?ndaki adam?n Padi?ah oldu?unu anlam??. Art?k s?yleyecek s?z bulamam??. Hemen oraya s?rt ?st? yatarak:

- Ey ahali... ben kal?b? de?i?tiriyorum. Buyurun cenaze namaz?na. Diye ba??rm??.Yanl??l?kla a?z?na girmi?...

Sofulardan bir zevzek, Bekta?i ile g?ya alay etmek i?in ona her rastlay???nda r?yalar uydurur s?yler ve bu r?yalar?n konular?n? da , mutlaka Bekta?i babalar?n? k???ltecek uydurma vakalara ay?r?rm??.

Bir sabah Bekta?i i?ine giderken bu zevzek herif yine kendisini kar??lam??:

- Aman dostum, bu gece ?yle bir r?ya g?rd?m ki bay?lacaks?n.

Diye s?ze ba?lam?? ve r?yas?nda, bir Bekta?i babas?n?n kendisinin a?z?na t?k?rd???n? anlatm??.

Bekta?i, r?yay? b?y?k bir dikkatle dinlemi?.

- Hakikaten, r?ya ?ok m?him... Her halde bizim baba senin surat?na t?k?recekmi?. Fakat bu t?k?r?k, yanl??l?kla a?z?na girmi?
Do?ru S?z!
Bekta?i i?iyordu. Kendisine:

- Sarho? olmaktan korkmuyor musun, dediler. O:

- Hay?r, benim sarho?lu?umdan kimseye bir zarar?m dokunmaz ki. Siz as?l i?meden sarho? olanlardan ?ekinin.

- Kim onlar?

- Bunlar bir tak?m sonradan g?rmelerdir ki, ellerine d?nya mal? ge?ti?i i?in ne oldum delisi olurlar.
Allah affeder. Fakat....


Bir g?n Bekta?iye sormu?lar:

- Baba erenler, ni?in oru? tutmazs?n?z?

- Vallahi tutmak isterim ama halim mecalim yok.

- ?ftara ?a??rsalar gider misin?

- Aaa... do?rusu ne yapar eder giderim.

- Can?m, bu nas?l olur? Allah’ ?n emrini dinlemiyorsun da kullar?n davetine icabet ediyorsun.

- Bunda ?a??lacak ne var? Bilirsiniz ki Cenab? Hak merhametlilerin merhametlisidir. Bir e?ref saatine gelirse kullar?n g?nah?n? derhal affedebilir. Fakat insanlar b?yle midir ya? Onlar, en k???k bir sebepten g?ceniverirler. Bunun i?in davetlere derhal icabet etmek gerekir.Ne kadar de?i?mi?sin!


Bekta?i bir g?n eski dostlar?ndan birine rastlam??. Evvelce, pek k?l?k k?yafet d??k?n? olan bu dostunu ?imdi pek m?kellef bir k?l?kta g?r?nce garipsemi?se de, bir ?ey sormaya l?zum g?rmemi?. Yaln?z, onunla konu?u konu?a evine gitmek i?in:

- Azizim! Burada ne bekliyorsunuz? Buyurun, beraber gidelim. Hi? olmazsa eski g?nlerden konu?uruz, demi?.

Fakat adam bu teklifi kabul etmemi?:

- Beni affetseniz. Burada beklemeye mecburum.

Diyerek cevap vermi?.

Bekta?i nas?lsa bir meraka kap?lm??. Sormaya ba?lam??:

- Birini mi bekliyorsun, azizim?

- Evet. E?e?imi getireceklerdi.

- E?e?i ne yapacaks?n?

- Vallahi dostum, ?imdi ?? ad?m bile yaya gidemiyorum.

- Yaaa! Demek ki sen, e?ek olmay?nca ?? ad?m bile gidemiyorsun, ha? Vah, vah, vah. Me?er ne kadar de?i?mi?sin
Ben ?akt?m, O ?akt?!Bekta?inin birine sormu?lar:

- Erenler, d?n gece ne i? g?rd?n. Bekta?i:

- Hava a??kt?. Tepsiyi al?p bah?eye ??kt?m, derken g?ky?z? bulutland?. Ben ?akt?m, ?im?ek ?akt?, ben ?akt?m. Sonra ben s?zm???m. O ne yapt? bilmem!...

_________________

Cahil bize dinsiz demiş sevgidir dinimiz bizim...!
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Mizah G?lmece Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye