Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

SİYAH İNCİ

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Makale-Hikaye
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Güven YamanKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 18
Konum: B.Çekmece-İstanbul/Türkiye

MesajTarih: Çrş Ksm 14, 2007 9:54 am    Mesaj konusu: S?YAH ?NC? Alıntıyla Cevap Gönder

S?YAH ?NC??yice an?msayabildi?im ilk yer berrak g?l?n yan?ndaki k???k evdi.Bir g?n bir g?r?lt? ??kt?.Bir tilki bir tav?an? koval?yordu.Annem ve bizde izliyorduk.Tilkinin arkas?ndan 2 at gidiyordu.Avc?lar tilkiyi vurmaya ?al???yorlard?.Bir dereye geldiklerinde dere ?ok geni?ti.Atlardan biri ge?emedi ve ?ld?. Herkes Oraya ko?tu.Annem ?ok ?z?ld?.Biz ise haketti?ini d???n?yorduk.Bir ?ocuk her g?n oradan ge?erken bize ta? atard?,ve bir g?n sahibimiz onu yakalad?.

Bir g?n sahibim beni Mr. Gordon adl? bir adama yollad?.Bu adam ?nl? bir adamd?.Bana ?ok iyi bak?yordu.Bunlar bana siyah inci ad?n? takm??lard?. Seyisleri olan James ve John’da bana ?ok iyi bak?yorlard?.Beni ?ok seviyorlard?.Orada birka? arkada? edindin.Bunlardan en iyisi Ne?eli Bacaklar’d?.Onu ilk g?rd???mde biraz konu?mu?tuk.:

-Merhaba

-Senin ad?n ne?

-Siyah ?nci

-Benim ad?mda Ne?eli Bacaklar. Arkana dikkat et arada s?rada arkana bak.

-Neden?

-Arkandaki at ?ok k?t? bir at onun ad? Zencefil.O James’in kolunu ?s?rm??t?.

-Tamam

Bir g?n Serbesttik.Ben a?ac?n g?lgesine dayanm??t?m.Yan?ma Zencefil geldi.Onunla tan??t?k ve bana neden k?t? oldu?unu anlatt?.

-Ben buraya gelene kadar ?ok olay ya?ad?m.Sen iyi bir ata benziyorsun.Bu olaylar?n hi? birini ya?amam??s?nd?r.Her g?n bana k?rba?la vuruyorlard?.Tonluk y?kleri ta??tt?r?yorlard?.Az yemek veriyorlard?.Hi? bize bakm?yorlard?.Bak?ms?z atlard?k.O adamlar?n hepsinden ?rk?yorduk.Burada James ve John bana ?ok iyi bak?yorlar ve beni ?ok seviyorlar.Bende onlar? ?ok seviyorum.

-Ama…

-Evet biliyorum sana burada James’in kolunu ?s?rd???m? anlatm??lard?r.?lk ba?ta onlardan ?rkm??t?m ve korkudan ?ok k?t?yd?m.James girdi?inde hemen kolunu ?s?rm??t?m.Sonra akl?m ba??ma gelmi?ti.Onlara ?ok iyi davrand?m.Onlarda benimle ilgilendiler.

Bir g?n Mr.Gordon ??eriye girdi.John’u yan?na ?a??r?p sordu:

-James iyi ?al???yor mu?

-Evet

- K?t? bir ?ey yap?yor mu?

-Hay?r

-Atlara yemini zaman?nda veriyor mu?

-Evet

Mr.Gordon James’e yakla?t?:

-Bir ahbab?m atlar?na pek bak?lamad???n? ve bir tane daha seyis istedi?ini s?yledi.Ben de sen olabilirsin,diye d???nd?m.Teklifimi kabul eder misin?

-Tamam

-O zaman yar?n gidersin.

Bu olaydan bir g?n sonra James gitti.Onun yerine Joe Green geldi.Joe Green k???k bir ?ocuktu.Her geli?inde yakla?t???nda ?sl?k ?alard?.Joe


Green ?ocuk oldu?undan bize pek iyi bakamazd?.

Bir g?n Mr.Gordon’un han?m? hastaland?.John hemen beni ald?,doktora gittik.Yan?m?za biri daha geldi.Hemen dizginim tutmaya ?al??t?.John ona dizginleri b?rakmas?n? s?yledi.Adam b?rakt?,ve ben hemen yola koyuldum.?ok k?t? ya?mur ya??yordu.Doktoru ald?k ,ve geri d?nd?k.Joe Green d?nd???mde bana so?uk su verdi.Bana terli terli suyun zararl? olaca??n? bilmiyordu.Bende suyu i?tim.?st?me battaniyemi de ?rtmedi.

Di?er g?n John ah?ra girdinde benim ?st?mde battaniye olmad???n? anlad?.Hasta oldu?umu d???nd?.So?uk su i?ti?im i?in hasta oldu?umu d???nd?.Hemen Joe Green’i ?a??rd?.Bana so?uk su verip vermedi?ini sordu.’’O verdim’’ dedi.John ona k?zd? . ’’Battaniyesini bile ?rtmemi?sin’’ dedi.O da ?ok ?z?ld?.Ben hastaland?m.Joe green ?ok ?z?lm??t?.Bir g?n Joe Green ah?rda yokken babas? ah?ra girdi.John’la konu?tu:

-O?lum Joe Gren ?ok ?z?ld?.Ona biraz iyi davran?r m?s?n?

-Ben ona bir ?ey yapmamas?n? s?yledim.

-Tamam hadi ben gidiyorum.

Mr Gordon ‘un kar?s? rahat bir yere gitmek istiyordu.Malikanede herkes ?ok ?zg?nd?.Joe Green art?k her g?n gelirken ?sl?k ?alm?yordu.Malikanede herkes ?zg?nd?.Beni ve Zencefil’i satacaklard?.Ne?eli Bacaklar’? Joe Green’e verdiler.Beni satmak i?in at panay?r?na g?t?rd?ler.Giderken Zencefil ki?nedi.Bende ona ki?nedim.Bu bizim Zencefil’le birbirimizi son g?r???m?z olabilrdi.Beni panay?ra g?t?rd?ler.Yan?ma bir adam yakla?t?.Bu adam beni be?enmi?e benziyordu ve beni ald?.Bu adam?n ismi Mr.Barry’di.Seyisin ismi ise filcher’d?.Adam ?ok hastayd?.Doktor ona ata binmesi gerekti?ini s?ylemi?.O nedenle beni alm??.Bir F?lcher gitti.Yerine k?t? bir seyis geldi.Samanlar? hi? temizlemiyordu.Bir g?n a??r koktu.Samanlar ?ok pisti.Beni veterinere g?t?rd?ler.Veteriner k?t? oldu?umu s?yledi ve hemen burada da tekrar panay?ra g?t?r?ld?m.Burada iyi ama ya?lanm?? atlarda vard?.Benim oldu?um b?lmede ise benim gibi atlar vard?.jerry adl? bir adam beni almaya geldi iyi bir adama benziyordu.Bu adam beni sat?n ald?.Beni evine g?t?rd?.Yolda onu g?ren arkada?lar? ona iyi bir at al?p almad???n? sordular.Jerry ise iyi bir at ald???n? s?yledi.Eve geldi?inde ise Dolly,Harry ve anneleri Polly hemen yan?ma geldiler.Polly babas?na benim iyi bir at olup olmad???m? sordu.Jerry benim iyi bir at oldu?umu ve yoldan gelene kadar hi? dizginimi tutmad???n? s?yledi.Dolly ise hemen beni

ok?ad?.Jerry bana bol kepek lapas? ve yulaf verdi.Her g?n ak?am geli?imizde Polly bizi kar??lard?.Bir g?n Jerry durakta konu?urken s?ska sam adl? bir adam Deri Y?zen ‘e borcu oldu?unu s?yledi.Bir s?cak pantolon muhta? kald???n? ve Pazar g?nleri dinlenemedi?ini s?ylemi?ti.

Di?er g?n g?n S?ska Sam ‘?n yerine ba?ka bir adam gelmi?ti.Bu adam S?ska Sam ‘?n hasta oldu?unu s?ylemi?ti.?b?r g?nde S?ska Sam’?n yerine yine ayn? adam gelmi?ti.

Patron Grant S?ska Sam’?n nas?l oldu?unu sordu.Adam ise gitti dedi.sabaha kar?? saat d?rtte ?ld???n? ve d?n b?t?n g?n say?klay?p durmu?.Hep Deri Y?zen’den ve bir Pazar bile dinlenemedi?ini s?ylemi?.Son s?z? ise bir Pazar bile dinlenemedim olmu?.

Eve gitti?imizde Dolly a?layarak babas?n?n yan?na geldi.Dolly babas?na ?ocuklar?n ona b?c?r deyip onu d?vd?klerini s?yledi.Harry ise onlar? d?vd???n? s?yledi.Babas? ona karde?ini korudu?u i?in aferin demi?.Bir g?n Jerry hastalanm??t?.Bana Harry bak?yordu.Bir g?n Jerry’lerin en yak?n kom?ular? onlar? yanlar?na ?a??rd?.Onlarda gittiler.Beni de satt?lar.Beni Deri Y?zen ald?.O da S?ska Sam’?n dedi?i kadar k?t?yd?.Bir g?n beni dura?a g?t?r?rken Yan?mdaki at bana :

-‘’Siyah inci sensin de?il mi?’’dedi.

-Evet sen kimsin?

-Ben Zencefil

-Zencefil nap?yorsun.

-?ok k?t?y?m.Y?k ta??rken d???p de ?lesim geliyor.Bana burada ?ok k?t? bak?yorlar.

Sahibim Deri Y?zen beni ald? ve gittik.Zencefil zay?f,s?ska,boynu ?ne e?ik ?ok k?t? bir at olmu?tu.

Sonraki g?n evin ?n?nden d?n Zencefil’in ko?turuldu?u araba geliyordu.?st?nde ?l? bir at vard?.Araban?n ba??nda Zencefil yoktu.?len at?n kafas?ndan kanlar ak?yordu.At?n kafas? arabadan ??km??t?.Y?z?n? g?rd???mde yaln?zl?k hissettim.??nk? o ?len at Zencefil’di.O g?n ?ok ?z?lm??t?m.

Bir g?n yolda y?r?rken d??t?m.Aya??m yaraland?.Benim k?t? oldu?umu anlay?nca satt?lar.Yeni sahibimin ismi Throughgood’du.Torununun ismi ise Willie’di.Willie beni ?ok seviyordu.Burada bana bak?p,beni tan?d?klar? iyi birine g?t?receklerdi.Orda seyis beni temizlerken aya??mdaki veterinerin ald??? kan?n izini ve s?rt?mdaki beni g?r?nce sen ‘Siyah ?nci’ye benziyorsun.En sonunda bene?i g?r?nce sen sen Siyah ?nci’sin’dedi.Beni sevip ok?ad?.Onu zar zor tan?d?m o Joe Green’di.?u k???k ak?ll? ?ocuk b?y?m??.Yerine uzun boylu,kal?n sesli,siyah b?y?kl? ve gen? bir adamd?.Beni art?k bir daha satmayacaklar?na s?z verdiler ve mutlu mutlu ya?ad?k
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Makale-Hikaye Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye