Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

miliyetçilik ve alevilik

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Makale-Hikaye
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
birolKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 16
Konum: İstanbul/Türkiye

MesajTarih: Çrş Ksm 14, 2007 10:04 am    Mesaj konusu: miliyet?ilik ve alevilik Alıntıyla Cevap Gönder

ULUS VE ULUS?ULUK
?nsanl???n s?n?fsal ayr?m ya?amad??? d?nemlerde insan topluluklar?
klanlar ve kabileler ?eklinde bi?imlenmi?lerdi. Antropoloji, etnografya ve kaz?bilimi alanlar?nda elde edilen bilgiler ?????nda, klan yada gen
?rg?tlenmesi, g?n?m?z insan t?r?n?n ilk kez ortaya ??kt??? paleolitik
d?nemlerden kurulup, insanlar?n s?r?ler halinde ya?am?na son vermi?tir.

Klan, s?n?fl? toplumdan ?nceki ya?am d?neminde ya?ayan, ortak k?kene, dile
geleneklere, inan?lara ve gerek g?nl?k ya?amalar? gerekse k?lt?rleri
a??s?ndan ortak ?zelliklere sahip ilk ?retken, toplumsal ve etnik bir
grup, faaliyetlerinin t?m?n?n y?r?t?lmesinde ?retim ili?kilerinin yan?
s?ra kan ba?lar?n?n da ?nde gelen bir rol oynad??? bir gurup olarak
tan?mlanabilir. Klan ortak yerle?im ve av alanlar?na sahip olmas? ile de
ayr? bir nitelik kazanmaktad?r.
Klan?n ekonomik temeli ilkel ortak m?lkiyetti. Klan? olu?turan insan
grubu ekonomik faaliyetlerinin t?m? ortak ?retim ve e?it payla?maya
dayand?rmaktayd?. Ekonomik faaliyetlerin de?i?ip geli?mesi gruplar
?zerindeki farkl?la?mas? da gen toplumunun ?rg?tsel bi?imlerinin de?i?imine yol
a?m??t?r. Kabile ise birka? y?z ya da birka? bin insandan olu?an
klandan b?y?k topluluklar olarak ifade edilebilir. ?ok geli?mi? kabileler
birden fazla klan? i?erisinde bar?nd?rmas? nedeniyle de bir toplumsal
m?lkiyet bi?imi olarak yeni bir ?retim tarz? yarat?r. Kabilelerin
?retimdeki alanlar?n?n ?e?itli olmas? nedeniyle farkl? y?netim ve organlara
ihtiya? duyulmu?tur.(Kabile reisleri, komutanlar, kabile meclisi v.b)
Bu d?nem yani ilkel kom?nal toplum a?amas?nda topluluklar?n her biri
karekteristik bi?imlerde varl?klar?n? binlerce y?l s?rd?rm??lerdir. Ortak
ekonomik faaliyetler ve k?lt?r?n geli?mesinden elveri?li s?re? olan
ilkel d?nemde dilin geli?mesi ve yetkinle?mesi ger?ekle?mi?tir. ?nemli
toplumsal ili?kiler nedeniyle klan-kabile ?rg?tlenmesi ?z?nde ta??d???
?eli?kilerin derile?mesi ile mevcut topluluklar?n yerini ba?ka
topluluklar?n almas?na zemin haz?rlam??t?r. Bu de?i?im ve geli?im s?reci aile
denen yap? egemen olmaya ba?lam??t?r. Bunun da anlam? akraba evliliklerinin
sona erdi?i kan ba?? ili?kileri, ortak etnik ili?kilerden ayr?lmas?
demektir.
Tar?m alan?ndaki geli?me, hayvanc?l?k ve bunlar ile el zanaatlar
aras?nda i?b?l?m?n?n do?mas?, de?i?im (trampa) birikim e?it olmayan yeni
ili?kilerin ortaya ??kmas?, klan-kabile toplumunun da sonunu haz?rlam??t?r.
Yeni toplumsal geli?menin sonucunda art?k kan ba??n? esas almayan fakat
ekonomik faaliyet ili?kisinden do?an ticaret ili?kileriyle kayna?an
toprak ba?lar? temelindeki yeni toplulu?a ‘milliyet’ ad? verilmi?tir.
Milliyet, “S?n?fsal karakterli ?retim ili?kileri temelinde ahlaksal
de?erlerinde ve geleneklerinde yans?yan dil birli?i, din ve manevi birlik,
ortak k?lt?rel ?zellikler ve ortak ya?am tarz?yla ba?lanm?? insanlardan
olu?an bir topluluk bi?imidir.”
Feodalizmin da??lma s?reci ile birlikte kapitalizmin egemenli?iyle
birlikte milliyetler ulusla?ma s?reci ya?am??, baz? milliyetlerde
birleriyle ili?kili di?er milliyetlerle birlikte bir ulus halinde kayna?malar?
?eklinde s?re?lerini tamamlam??lard?r.
Sonu? olarak “Ulus ortak bir dille, ortak bir toprakla, ekonomik ya?am
ortakl???yla ve s?z konusu halk?n k?lt?r?n? di?er halklar?n
k?lt?r?nden ay?rt eden sosyal psikolojik baz? ?zellikleriyle birbirine ba?lanm??
istikrarl? bir insan toplulu?udur.

. ULUS?ULUK VE M?LL?YET??L?K
Anamalc? d?zenlerde ulusal d?zeydeki ili?kilerin t?m?
uluslar?n manevi ya?am alanlar?nda ?ok ?nemli rol oynamaktad?r. Ulusal bazda
geli?tirilen ya da ele al?nan her faaliyet ideolojik ya?amda toplumda
?at??maya neden olmaktad?r. Bu ?at??mada e?ilimler “ulusal ??kar”
temelinde ulusa bak?? farkl?la?mas? ile iki farkl? politikaya i?aret
etmektedir. Birinci e?ilim s?n?f temelinde yakla??m olup s?n?f egemenli?ini
(i??i s?n?f?n?n) esas alan halklara e?it yakla??m? sunan ezilen ve mazlum
ulus yan?nda yer alan ve k?saca Enternasyonalizm olarak
tan?mlanmaktad?r.
Di?er bir ikinci e?ilim ise; ulusal ??karlar? esas alan ve
abartan di?er t?m toplumsal ??karlar? ulusal ??karlara uydurmaya
?al??an, tutucu toplumsal ili?kilerin devam?ndan yana olan, birlikte ya?ad???
uluslar dahil di?er uluslar?n ve milliyetlerin ??karlar?n? ?zg?n
yap?lar?n? k???mseyen onlar? a?a??l?k ve de?ersiz sayan kar??la?t?rma
durumunda kendi halk?n? di?er halklarda y?ce g?ren ve sonu?ta ?ovenizme
ula?an bir burjuva ideolojisi olarak tan?mlanabilir. (Bu tan?mlamaya en
uygun ?rnek T?rkiye’de ya?anmaktad?r. Halklar? k???k g?rme, onlar?n ya?am
alanlar?na sald?r?, lin? politikalar? ge?mi? tarihi s?re?lerdeki
katliamlar s?ralanabilir. Ancak yak?n s?re?te Bilecik, Trabzon vb. illerdeki
lin? giri?imi son derece tehlikeli ve halklar? birbirine bo?azlatma
senaryolar?n?n bir par?as? olarak g?r?lmelidir.)
“K?rtler’in birle?ememeleri hakk?ndaki sebep ve rivayet
??yledir. Hz. Muhammed (A.S) peygamberlik sedas? d?nyaya yay?l?nca
yery?z?ndeki padi?ahlar taraf?ndan peygamberin yan?na ve ona itaat kasd?yla
el?iler g?nderildi?i s?rada, T?rkistan’?n b?y?k sultan? O?uz Han
taraf?ndan dahi K?rt ayan?ndan, ?eytan suratl?, ?irkin ?ehreli B??duz Amen
ad?nda birisi el?i s?fat?yla Medine’ye g?nderilmi?ti. Bu el?i
Peygamber’in huzuruna gelince, Hazreti Peygamber, onun ?irkinli?i mahiyetinden
nefret duyarak a?iret ve kabilesini sormu?lar o da K?rt taifesindenim
demi?tir. Bunun ?zerine Hazreti Peygamber ??yle buyurmu?tur: Cenab? Allah
bunlar? ittifak hususunda muvaffak etmemi?, aksi taktirde d?nyadaki
insanlar bunlar?n elinde mahvolurlar.” ?eklindeki uydurmalar halklar?n
geli?mesi ve birbirleri ile olan ili?kilerini zora sokmu?tur.

Milliyet?ilik halklar aras?nda geni? ba? kurulmas?na kar??
olan ancak etnik olarak birbirine yak?n halklarla ili?ki kurmaktan yana
bir anlay??? benimsemektedir. (Yaln?zca T?rki uluslarla ili?kileri
savunma, bir ba?ka ?rnekte T?rk-?slam sentezcilerinin konuyu biraz daha
geni?leterek” M?sl?man devletlerle m?nasebetlerin geli?tirilmesi” vb.)
Milliyet?ili?in ula?t??? ve en istenmeyen d?zeyinde yani ?ovenizm
s?recinde; Halklar?n k???msenmesi, “K?rtler …bir cin toplulu?udur ” vb. bilim
d??? s?ylevler, k?r bir nefrete d?n??mesi sonucu di?er halk?n t?mden
yok edilme s?recine kadar varabilir. ?zelikle ?ovenizmin ?rk??l??a
d?n??t??? co?rafyalarda halklar?n nas?l bo?azland???na tarih ?ok kez ?ahit
olmu?tur. ”T?rk?m diyen her insan? T?rk tan?maktan, yaln?z T?rkl??e
ihaneti g?r?lenler varsa, cezaland?r?lmaktan ba?ka yol yoktur.” diyen bir
anlay???n (Ermeni Katliam? ) yenid?nya dengelerinde yeri yoktur.
Esas olarak “?rksal farkl?l?klar insan organizmas?nda olu?an fizyolojik
s?re?lerde hi?bir asli rol oynamayan biyolojik farkl?l?klard?r.
Bunlar?n, beyin yap?s?na ya da insanlar?n d???nme ve hissetme yeteneklerine
hi?bir etkileri yoktur.” D?nyadaki t?m dinler ulus ?st?nl???n? ret
etmi?lerdir. ?lkemizde Ulus?uluk ve Milliyet?ilik kavramlar? ?o?u kez
birbirlerinin yerine konmaya ?al???lmaktad?r. Esas olarak ulusal olan anamalc?
sistemin t?m etnik topluluklar? aras?ndaki ili?kileri t?m?yle kapsar.
T?rkiye’de T?rk milliyet?ili?inin felsefi temelini atan K?rt Ziya G?kalp
bu teoriye “Osmanl?lara g?re, ulus, Osmanl? imparatorlu?u’nda bulunan
b?t?n uyruklar? i?ine al?r. Oysa bir imparatorlu?un b?t?n uyruklar?n?
bir tek ulus saymak, b?y?k bir yan?lg?d?r; ??nk?, bu kar???m?n i?inde
ba??ms?z k?lt?rleri olan t?rl? uluslar vard?r” diyerek kar?? ??km??t?r.(
Kemalizm’in ulus kavram? bir ulusun egemenli?ine dayal? oldu?u ku?kusuz
tart??mas?z bir ger?ekliktir.)
Kemalizm ulus?ulu?u neyi ?ng?r?yor bu konuya k?saca bakmak
gerekirse; “ Ulus-devlet denilen ?ey de sonu?ta, ?zg?rl?kler, haklar ve
y?k?ml?l?kler ?zerinden bir toplumun devlete sadakatidir. Her
ulus-devlet kendisine tabi yurtta?lar ister. ?taatkar, ulus-devletin
ideolojisini onaylayarak mutedil ya?ayan, farkl? olmak istemeyen, ortalama, vasat,
sad?k yurtta?lard?r bunlar. Bunun d???ndaki her ?ey ulus-devletin
tepkisini ?eker.”
“Bu memleket tarihte T?rk’t? ,o halde T?rk’t?r ve ebediyen T?rk olarak
ya?ayacakt?r.”diyen Mustafa Kemal’in Milliyet?ili?i “ T?rk
milliyet?ili?i belli bir etnisiteyi temel almaz.” Ancak ya?am?n her alan?nda ba?ta
T?rk?e’nin esas dil olmak ?zere e?itim k?lt?r ve bilim dili olarak
se?ilmesi, di?er halklar ?zerindeki egemen ulus bask?s?, bu projenin hi? de
masum olmad???n? ortaya ??karmaktad?r.
D?nya da hi?bir ulus bu ideoloji kadar egemen ulus psikolojisine sahip
olmam??t?r. Ne mutlu T?rk?m diyene s?z? T?rk milliyet?ili?inin ula?t???
d?zeydir. T?rk milliyet?ili?inin, yani bir ba?ka deyi?le Kemalizm
kapal? milliyet?ilik modeli ile de ayr?ca halklar? bir d?nemde olsa ulusal
ve etnik taleplerini erteletmeyi ba?arm??t?r. Bunu nedeni ise
Kemalizm’in T?rk ulusunu kutsasa da, T?rk olabilmenin ?art? olarak “T?rk
etnisitesinden gelmeyi aramayan” ?zelli?idir. Bat? uygarl???n? kendisine y?n
olarak tayin eden bu milliyet?ili?e g?re, T?rkiye resmi s?n?rlar? i?inde
hangi etnik k?kenden olursa olsun, herkes T?rk kabul edilir. Bu temel
esasa g?re olu?turulan hukuk ve anayasal bir ulus egemenli?ine dayal?
homojenli?e do?ru halklar ?zerindeki asimilasyon projelerini kurumlar?
ile birlikte g?n?m?ze kadar s?rd?rm??t?r.
Kemalizm’e yada ?rk?? T?rk milliyet?ili?ine g?re; herkes “T?rk” ya da
“T?rk??” olmak zorundad?r. T?rkiye’deki T?rk soyundan olmayanlar
“T?rk??” de?illerse, T?rk milliyet?ilerine g?re; b?l?c?, hain, kar??t
milliyet?ilerdirler.” Onlara g?re vatanda?l?k, “T?rkl?k” ya da “T?rk??l?k” ile
kaimdir. Vatanda?l???n kriteri; “T?rkl?k” ya da “T?rk??l?k” ile
s?n?rl?d?r.
“Ulus-devlet denilen ?ey de sonu?ta, ?zg?rl?kler, haklar ve
y?k?ml?l?kler ?zerinden bir toplumun devlete sadakatidir. Her ulus-devlet
kendisine tabi yurtta?lar ister. ?taatkar, ulus-devletin ideolojisini
onaylayarak mutedil ya?ayan, farkl? olmak istemeyen, ortalama, vasat, sad?k
yurtta?lard?r bunlar. Bunun d???ndaki her ?ey ulus-devletin tepkisini
?eker.” yakla??m? halklar?n istemlerinin ne kadar zor s?re?lerden ge?ti?i
ve ge?ece?ini en iyi anlatan resmi g?r??t?r.
Bu anlay???ndan dolay? da, “toplumdaki farkl?l?klar?n isteklerinin,
egemen T?rk milliyet?ili?ini tahrik etmekte oldu?unu” ileri s?r?lmekte,
egemen olan, ezen, zulmeden, hak, hukuk tan?mayan ?rk?? ?oven T?rk
milliyet?ili?inin kar??s?nda, sus-pus olunmal?, ona herkes boyun e?meli,
kaderine raz? olmal?!.. B?yle olmazsa, farkl?l?klar kendi kimlikleri ile
ilgili talepler ileri s?rerlerse, esas o?lan rahats?z olur, can?
s?k?l?r, en sonunda da ayran? kabar?r, sokaklara d?k?l?r, ezer ge?er!.. Bu
sald?rganl???n da s?rt? s?vazlan?r, “neden bu sald?rganlar?n canlar?n?
s?kt?lar” diye, K?rt’den, Ermeni’den, Alevi’den, Yezidi’den hesap
sorulur!...(Mara? ,?orum,Sivas olaylar? T?rk milliyet?isi olarak ?v?n? duyanlar
taraf?ndan organize edilerek hayata ge?irilmi? olaylard?r.)
Cumhuriyetin kurulu?undan beri s?ren ?rk?? ve gerekli olmayan
hassasiyetler T?rkiye’ye ?ok ac? ?rnekler ya?atm??t?r. (Mara? katliam?
Milliyet?ili?in pompalanmas? sonucu nas?l bir felakete ula?t???na ili?kin
bulunmaz bir ?rnektir.Milliyet?ili?in devlet taraf?ndan nas?l organize
edildi?i ve harekete ge?ti?ine ili?kin olarak ba?ka bir ?rnek :
“D?nemin b?lge s?k?y?netim komutan? Tu?genaral Tayyar Aygur Mara?
katliam? bir nolu san??? ?kke? Kengerle g?r??mesinde ; O?lum ,bu hadiseler
sizin boyunuzu a?ar ,bunu bizde biliyoruz .Soldan her ?ey elimizde
.Silahlar mermiler ,d?k?manlar…Hepsini yakald?k.Hatta Ermeni Garbis ad?nda
birinin oldu?unu tespit ettik.E?er bu ?ah? ?lenler aras?nda de?ilse
,yak?nda bir vilayetin daha ba??n? yakabilir.?n?allah ?len yedi
s?nnetsizden birisi budur.)
Ruhi ?ekillenmesi b?l?nme ve Kom?nizm kar??t? ideoloji ile ?ekillenen
T?rk milliyet?ili?i her defas?nda bir bahane bularak, ?zg?rl?klerin,
haklar?n, demokratikle?menin ?n?n? kesmi?tir. K??k?rt?lan ?rk?? ?oven
milliyet?ilikle birlikte bir?ok ac? olaylar ?lkemizde ya?anmaktad?r.
ALEV?L?K
Orta?a? i?inde ?ekillenmi?, tarihsel s?re?te ?slam ?ncesi yap?s? ile
de ?nemli ayd?nlanma hareketlerinin Anadolu'daki ?nc?s? konumunda
olan Aleviler, ayn? zamanda, toplumsal, hukuksal d???nsel yap?s? ile de
?a?da? bir ya?am? esas alan ayd?nlanmac? bir ba?kald?r? ??retisi olarak
Anadolu ve yak?n co?rafyalarda, ya?ayan farkl? uluslardan ve
milliyetlerden olu?an halklar?n s?re? i?erisinde ya?am felsefesi haline
d?n??m??t?r. Bir anlamda Anadolu halklar?n?n gelenekselle?tirdikleri
ya?amlar?n?n felsefesidir, Alevilik. ?ok tanr?l? dinlerin egemen oldu?u ?a?larda,
tanr?sal g??, bir felsefe, ya?am bi?imi olarak alg?lanmaktayd?.
G?n?m?ze yans?m?? olan efsaneler, totemler, tabular bu s?rece ili?kin
?rneklerle doludur. Alevilik bu anlamda ele al?n?rken ?ok tanr?l? dinlerden
etkilendi?i g?zlenmektedir.
Alevilik, "?slam’dan ?ok ?ncelere dayan?r. Yada ?slaml?k
Alevilikten ?ok daha yak?nd?r. ?slamiyet ortaya ??kt???nda, Alevilik ad?
olmasa da bile ba?ka ba?ka adlarla hep vard?." denirken Alevili?e esas
olan ya?am tarz?n?n ?ok eskiye dayand???n? ilkel toplumun e?itlik?i
ya?am? ve y?netiminin ?e?itli s?re?lere ta??nmas? olarak d???nmek gerekir.
"Alevilik, var olmak i?in ?slam’a hi? gerek duymad?. Onun ?slam
dairesinde g?r?nmek istemesi ?z?lerek s?ylemeliyiz ki korkudan ileri
geliyordu." Alevilik ?slam dini ile olan ili?kisi ve hukuki korunma amac?
g?tmektedir. Asl?nda ?slam’a tepki olarak s?re?teki yerini al?rken bunu
a??k?a ifade edememi?tir.
Ge?mi?teki isimlendirmesi ne olursa olsun Alevilik e?itlik?i ?zg?r ve
birle?ik toplumun yarat?lma ?zlemlerini s?rekli olarak olu?um
?ekirde?inde bar?nd?rm??t?r. Farkl? uluslardan ve halklardan insanlar?n
tercihinin nedeni ?z?ndeki ?zlemdir. ?slam, H?ristiyan veya ?amanist g?r?nt?l?
olmas? farkl? inan? guruplar?n? i?inde bar?nd?rmas?ndan kaynakl?d?r. Bu
nedenledir ki toplumsal yap?daki farkl?l?klar, farkl? tan?mlanacak
kadar farkl?la?m??t?r. G?n?m?z Alevilerine en yak?n olarak; ?slam'? kendi
ya?am bi?imlerinden ?ok uzakta bulan topluluklar "Ehl-i Ridde"ve
"Rafiziler" olarak isimlendirilen, ?slam kar??t? olarak o d?nemin
Alevileri olarak kabul edilmektedir. ?slam bilginlerinden Prof Bekir
Topalo?lu, "??nk? Alevilik ne bir din, ne bir mezhep, ne de tarikatt?r. ?e?itli
milletlere ait baz? inan?, telakki ve geleneklerin toplam?ndan olu?mu?
bir kar???md?r.”
Alevili?in ?slam’?n egemen oldu?u d?nemde Rafiziler olarak
an?lmas? konusunda kimsenin ku?kusu kalmam??t?r. Rafizi
s?zc???,”reddetmek, itiraz etmek” anlam?nda olup, ?slam’?n devlet olma anlay???n?n
dayatt???, M?sl?manla?t?rma politikalar?na kar?? itiraz, deyim yerinde ise
kar?? duru?tur.
Genel olarak ?slam dinin toplumsal dokuya kar?? y?nelimleri reddetmek
olan Rafizilik; Muhamed’in zaman?nda da seslerini y?kseltmi?ler ancak
“y?kselen de?er” olarak ?slam kar??s?nda o d?nemde aktif bir politika
ortaya koyamam??lard?r. ?slam’?n ilk devlet ba?kan? olan Muhammed’den
sonra kazan?mlar?n payla??lmas?, iktidar sava??n? da h?zland?rm??t?r. Bu
durumdan yararlanan ?slam kar??t? (Rafiziler ve di?er topluluklar)
g??lerini taraf olarak ortaya koyabilmi?lerdir. Ali yanda?l??? da ?slam dini
ile ilk ili?kilerin anlam kazanmas?na neden olmu?tur. Rafiziler
hakk?nda farkl? d???nceler ortaya konmaktad?r. Ancak ortak kabul g?ren d???nce
ise "?slam’? k?kten veya k?smen reddenler"dir Alevilik ge?mi? s?re?te
Rafizilik’le ?rt??mektedir. Ba?ka bir deyi?le Alevili?in ta kendisidir
demek daha do?ru olacakt?r.

Alevi -Bekta?ilerin T?rk Milliyet?ili?i
T?rk??l???n esaslar? projesi ile “Osmanl?n?n zengin dil ve k?lt?r
yap?s?na kar??” bir h?cum ba?lat?lm??t?r. Bu durum egemen olmayan ulus ve
milliyetler ?zerinde korkun? tahribatlar?n ba?lang?c? olmu?tur. ?ttihat
ve Terakki Cemiyeti i?inde yer alan ve Osmanl?’ya kar?? duyulan tepkinin
nedeni olarak kent Alevileri yani Bekta?ileri istemeyerekte olsa
T?rk??l???n savunucusu haline getirmi?tir. Burada Osmanl?’ya kar??
geli?tirilen en b?y?k muhalefet gurubunun, projeleri ile Bekta?ileri etkiledi?ini
ve umut kap?s? olarak alg?land?klar?n? anl?yoruz. Bekta?ilerin kentte
S?nni devlet ayg?tlar? ile olan ticari, e?itim, askeri vb. ili?kileri
T?rk??l??e daha ho?g?r? ile yakla?malar?na neden olmu?tur.(“Gen? T?rkler
ile ?ttihat Terakki ileri gelenleri aras?nda devrim eylemi i?erisinde
yer alan hayli Bekta?i vard?r…?stanbul’da ve ?teki k?lt?r merkezlerinde
y?ksek makamlarda g?revli k?lt?rl? Bekta?i’ler vard?r.Ben ?ahsen birka?
vezir ,bir el?i ve bir ?ok hakim , ?air v.b tan?yorum.En az iki Bekta?i
?eyh?lislam vard?r…”) Ancak bu durum k?rda ya?an topo?rafik olarak
bozuk co?rafyalarda ya?ayan Aleviler i?in s?z konusu olmam??t?r.
Bekta?ilerin Osmanl? ile her zaman iyi ili?kiler olmu?tur. “Milli ve
tarihi bir T?rk m?essesi olan Bekta?i tekkesi’nin ,T?rk medeniyeti
tarihine yedi as?r s?resince yapt??? b?y?k hizmetleri…”neticesinde kentlerde
tekkelerini kurmu? ticari ili?kilerde ?nemli yollar kadetmi?lerdir.
Devletlerle hi?bir hukuki ba?? olmayan, geli?tirdikleri i? hukuk ile
sorunlar?n? ??zen kendi dar pazar?n? olu?turan ve ?zg?n yap?s?n? koruyan
Aleviler i?in milliyet?ilik yabanc? bir kavramd?r.
?zg?n Alevi ??retisi “G?k kubbe alt?nda ya?ayan t?m insanlar
karde?tir.” temel kural? bir felsefe ?eklinde belleklerde ?ok sa?lam bir ?ekilde
yer alm??t?r. Kent Alevileri olan Bekta?ilerin (?ttihat??larla birlikte
Osmanl?’ya kar?? m?cadelelerinde k?rsal kesimde ya?ayan Aleviler
aras?nda ?nemli g?r?? ayr?l?klar? has?l olmu?tur. Osmanl?’n?n da??lma s?reci
ile birlikte K?rtler ya?am co?rafyalar?nda hareket halinde iken
Dersimdeki hareketlenme ?ttihat??lar’?n dikkatini ?ekmi?tir. Dersim tarihini
yazan Baytar Nuri bu konuya dikkat ?ekmi?tir. Ruslara kar?? birlik
talebi asl?nda oradaki ulusal talepleri karartmaya y?nelik olarak Hac?
Bekta? Veli T?rbesi’nden sorumlu ?elebi Efendi’nin giri?imleri sonu?
vermemi?tir. Bu noktada T?rk milliyet?ili?ine kar?? Bekta?ilerle ayr??ma s?z
konusudur.
Ermeni Katliam?’ndan sonra Alevi K?rtler’in ?ttihat??lara kar??
hassasiyeti ?ok daha fazla artm??t?r. Osmanl?n?n tamamen y?k?laca??ndan
kimsenin ku?kusu kalmad??? s?re?te ?ttihat??lar’?n farkl? bir versiyonu yada
devam? ?eklinde tarihte yerini alan Mustafa Kemal ve arkada?lar? K?rt
Alevileri etkisizle?tirme konusunda ?elebiler’den yard?m istedi?i,
?zellikle Ko?giri B?lgesine ili?kin olarak Sivas’ta g?r??meler yapt???
tarih?iler taraf?ndan belirtilmektedir.(Dersim Tarihi-Baytar Nuri)
Divri?i-Kangal b?lgesinde ya?ayan K?rt Alevi a?iretlerini Ko?giri’deki
harekete kat?lmamalar? konusunda Osmanl? zab?tlar?n?n bask?
uygulad?klar? , k?yler aras?nda seyahatin engelledikleri tarih?iler taraf?ndan
yine kaydedilmi?tir.(Ko?giri Halk hareketinin ilk s?re?lerinde ,
Yellice-Tekke toplant?s?n?n if?as?ndan sonra Miralay r?tbesinde bir subay askeri
birliklerini ?etinkaya b?lgesinde konu?land?rarak Yukar? Karakuzu
(Av?arc?k) k?y?ne gelir ,K?y?n ileri gelenlerinden Hasan Efendinin evinde
misafir olur.Hassasiyetlerini ortaya koyduktan sonra kendisinin de
Bekta?i oldu?unu ,Ko?giri hareketine di?er a?iretlerin kat?lmamas? y?n?nde
giri?imde bulunulmas?n? istemi?tir.Hasan Efendi Miralaya s?z
veremiyece?ini akraba a?iret olduklar?n? bildirmi?(Bu b?lgede G?ni a?ireti ?adiyen
a?ireti ve Cenbagan a?iretleriyle Kelhurlar?n kanba??na varan
ili?kileri mevcuttur.) ,?zellikle Y?zba??n?n Baytar Nuri hakk?ndaki s?zlerini
kabul etmediklerini belirtmi?tir.).
Kemalist Devrim’i ?nemseyen ve Osmanl?’n?n zulm?nden kurtulacaklar?n?
uman Bekta?iler, kent ili?kileri i?indeki ruhi ?ekillenmenin verdi?i
sonu? nedeniyle Alevilere de Bekta?i dedeleri vas?tas?yla mevcut devrimin
propagandas?n? yapm?? ve ba?ar?l? olmu?lard?r. Cumhuriyetin kurulu?u
ile birlikte Osmanl?n?n S?nni devlet uygulamalar? yeni adla an?lsa da,
yeni kurumlar?yla birlikte devam etmi?tir. Ya?murdan ka?arken doluya
tutulan Alevi-Bekta?iler ge?mi?te edindikleri korunma ama?l? takiyelere
yenilerini de ekleyerek yak?n s?rece kadar varl?klar?n? s?rd?rm??lerdir.
Bu takiyeler ?yle bir hal alm??t?r ki inanmad?klar? g?venmedikleri
insanlara ve siyasetlere inan?r hale gelmi?lerdir. Bekta?i babalar?ndan
Bedri Noyan bu i?i daha da ileri g?t?rerek Hac? Bekta?? Veli’nin “T?rk
milleti cihana hakim olmak i?in yarat?lm??t?r.”dedi?ini belirtir. Bu durum
elbette Bekta?iler anlam?nda , olumsuz ruhi ?ekillenmenin sonucudur.
“A?k potas?nda kaynak dinimiz,
Yetmi? iki millete yok kinimiz “
Diyen ?air Alevilerin temel ya?am bak??lar?n? Bedri Noyan kar??t?
olarak yeni s?ze hacet olmayacak ?ekilde ifade etmi?tir.
T?rk Milliyet?ili?inin ula?t??? d?zey olan ?ovenizm/fa?izm boyutu ,
?zellikle 1968 gen?lik hareketinin i??i s?n?f?n? iktidara ta??ma
m?cadelesine kar?? devletin kar?? g?c? harekete ge?irmesine de neden olmu?tur.
Devletin , ?zellikle Kontrgerilla ve ?zel Harp Dairesi vas?tas? ile
“fa?ist ter?r” estirmesi 23 ocak 1978 y?l?nda parlementoda Erzincan
Senat?r? Niyazi ?nsal taraf?ndan ifade edilmi?tir.
Kemalizm’in yaratt??? milliyet?ilik ,Halklar? “devletin bekas?”i?in
s?rekli olarak tedirgin etmi?tir.
“Devletin asli sahipleri”(Bunlar Milliyet?iler) ve devlete y?nelen ve
bir tehditmi? gibi g?r?nen unsurlar?(K?rtler,az?nl?k guruplar?,Aleviler
,Keldaniler ,Yezidiler v.b)ya katletmi?ler ,yada ya?amlar?n? hayat?n
her alan?nda zora sokmu?lard?r.

Ya?am felsefeleri ile;
“Daha Allah ile cihan yok iken
Biz onu var edip ilan eyledik
Hakka hi?bir lay?k mekan yok iken
Hanemize ald?k mihman eyledik
Yaradan?nda yaratan?nda kendisi oldu?una inanan bir ya?am felsefesi
...
“Kim ne bilir bizi nice soydan?z
Ne zerrece oddan ne hod sudan?z
Diyerek farkl?l?klar? ?nemsemeyen ,zenginlik kabul eden ,bir ya?am
felsefesine en ?ok sald?r? ,tamda bu felsefenin kar??t? milliyet?ilikten
gelmi?tir.Tarih bunun ?rnekleri ile doludur.Katliamlardan Alevileri
T?rkl?kleri de kurtaramam??t?r.(Sivas ,?orum ,Gazi,V.b)
Bu nedenledir ki farkl? Uluslardan ve Milliyetlerden ?nsanlar?n ya?am
tercihi olan Alevilik hi?bir milliyet?i ?geyi b?nyesinde ta??yamaz.Ba?ka
bir deyi?le ge?mi?ini red edemez.Temel felsefesi ?zg?r , birle?ik ,
demokratik bir toplum yaratma projesi ile ?rt??en Alevilik , dar bir
bak?? olan Halklar i?in kabul edilemez , burjuvazinin ve egemen Uluslar?n
,ezilen uluslara kar?? silahlar? olan milliyet?ili?i kabul edemez.Aksi
halde ?zg?n konumunu kaybetmi? olur.

Yararlan?lan Kaynaklar:
Ocak, Ahmet Ya?ar (2000), Alevi ve Bekta?i ?nan?lar?n?n ?slam ?ncesi
Temelleri, ?stanbul.
Ocak,Ahmet Ya?ar (2002), T?rk Sufili?ine Bak??lar, ?stanbul.
Ocak, Ahmet Ya?ar (2001), T?rkler, T?rkiye ve ?slam, ?stanbul.
Birdo?an, Nejat (1995), Anadolu’nun Gizli K?lt?r? Alevilik, ?stanbul.
Bender, Cem?it (1993), K?rt Uygarl???nda Alevilik,?stanbul.
Datary, Farhad (2001), Muhalif ?slam’?n 1400 Y?l?: ?smaililer, Ankara.
Belge Murat(G.Y.Y) ,(2002) Milliyet?ilik ,?stanbul

G?kalp, Ziya (2003), T?rk??l???n Esaslar?, ?stanbul.
Taneri, Ayd?n (1983), T?rkistanl? Bir T?rk Boyu K?rtler, Ankara
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Makale-Hikaye Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye