Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Ahtapot

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:00 pm    Mesaj konusu: Ahtapot Alıntıyla Cevap Gönder

Ahtapot
??retmen Hasan Sancak'?n ??ki-Sigara-Trafik-Uyu?turucu ?iirleri


Anayasa:
MADDE 58. – Devlet, istikl?l ve Cumhuriyetimizin emanet edildi?i gen?lerin m?spet ilmin ?????nda, Atat?rk ilke ve ink?l?plar? do?rultusunda ve Devletin ?lkesi ve milletiyle b?l?nmez b?t?nl???n? ortadan kald?rmay? ama? edinen g?r??lere kar?? yeti?me ve geli?melerini sa?lay?c? tedbirleri al?r.
Devlet, gen?leri alkol d??k?nl???nden, uyu?turucu maddelerden, su?luluk, kumar ve benzeri k?t? al??kanl?klardan ve cehaletten korumak i?in gerekli tedbirleri al?r.
MADDE 59. – Devlet, her ya?taki T?rk vatanda?lar?n?n beden ve ruh sa?l???n? geli?tirecek tedbirleri al?r, Sporun kitlelere yay?lmas?n? te?vik eder.

?OCUKLARIMIZIN-??RENC?LER?M?Z?N-GEN?LER?M?Z?N ?LMEMES? ???N SES?M?ZE SES VER?N...AHTAPOT’U ?LD?R?N= UYU?TURUCUYU YOK ED?N!..KAMUOYU-TV-RADYO-GAZETE B?T?N BASINIMIZI G?REVE ?A?IRIYORUZ.

Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.

K?ymetli Okuyucu,

Ahtapot
??retmen Hasan Sancak’?n ??ki-Sigara-Trafik-Uyu?turucu ?iirleri


Kitab?mda 118 tane ?iirim bulunmaktad?r.Bu ?iirlerimin ?zellikle gen?ler taraf?ndan iyi okunmas?n? istiyorum.?nsan v?cudunu tahrip eden zararl? al??kanl?klardan bir an ?nce vazge?melerini diliyorum.


Cennet vatan T?rkiye’mizde bir ter?r devam ederken, buna paralel olarak ondan beslenen ba?ka bir ter?r taraf?ndan daha yok edilmek isteniyoruz. Bu ter?r de 70 Milyon insan?m?z? ve ?zellikle de gen?lerimizi hedef alm??t?r. Ailelere,anne ve babalara bu konuda b?y?k g?rev ve sorumluluk d??mektedir.
?ocuklar?m?za,gen?lerimize,k?zlar?m?za ?nem verip,ilgi g?stererek,hainlerin ve d??manlar?n emellerine alet olmamalar? i?in gerekli ?nlemleri almal?y?z. H?len T?rkiye’nin g?ndeminde yer tutan en ?nemli mesele “Uyu?turucu Ter?r?” d?r. Vatan?m?zda bunu te?vik edenler ihanet i?indedirler. ?nsan i?in en de?erli, kutsal olan ?ey “Ya?ama Hakk?”d?r.
K?t? niyetli ki?iler, her alanda oldu?u gibi ?ocuklar?m?z?, gen?lerimizi ve k?zlar?m?z? tuza?a d???rmek i?in var g??leriyle ?al??maktad?rlar. B?t?n bunlar? sona erdirmek,k?k?n? kaz?mak i?in onu olu?turan,besleyen,g??lendiren kaynaklar? ??renip kurutacak tedbirler vakit ge?irilmeden al?nmal?d?r.
Yediden yetmi?e insanlar?m?z aras?nda sigara,bira,i?ki... Gazetelere verilen ?ar?af ?ar?af reklamlarla ?zendirilmekte,adeta i?ilmesi i?in te?vik edilmektedir. Batakl???n kurutulmas? uyu?turucusuz, i?kisiz,sigaras?z nesillerin yeti?mesi i?in toplumumuzda bir seferberlik ba?lat?lmas? gerekmektedir. Bat?y? uyu?turucu a?? ile donatan ?er g??ler g?z?n? T?rkiye’mize dikmi?lerdir. ?zellikle gen?lerimiz hedef se?ilmi?tir.
Gen?lik bir milletin ?midi,g?veni ve gelece?idir. Gen?li?ini maddi ve manevi olarak koruyamayan devletler varl???n? devam ettiremezler. Bu itibarla yar?nlarda hayat?n? devam ettirmek isteyen her millet g??l?,sa?l?kl?,k?lt?rl? bir gen?lik yeti?tirmek mecburiyetindedir.


??ilen her zararl? madde u?uruma giden yolda at?lan bir ad?md?r. Ba?ar?ya ula?mak kendi elimizdedir. Her milletin bu illetlere kar?? sava? a?ma zaman? geldi ve ge?mektedir. Vatan?n?,bayra??n?,milletini seven,kendisini halk?na kar?? sorumlu hisseden ki?ilerin bu dava i?in el birli?i yapmas? gerekir.
“Uyu?turucu Ter?r?” n? ?nlemenin ilk ?art? onu olu?turan k?lt?r? yok etmektir. Bunun en kesin yolu ise. onlara hizmet eden kaynaklara f?rsat vermemek,milli k?lt?r? g??lendirmek,y?k?c? ve b?l?c? fikirleri ?nlemektir. Bu “Okul-Aile Toplum”umuzun birlik ve beraberlikleriyle engellenir. Gen?ler gazete, televizyon, radyo, bilgisayar, ?nternet ile s?rekli uyar?larak zararl? al??kanl?klara kar?? uyan?k olmalar? sa?lanmal?d?r.
Sigara,i?ki,kumar ve benzeri k?t? al??kanl?klara kar?? m?cadele daha da g??l? olarak s?rd?r?lmelidir. Hepsini ?reten batakl?klar vakit ge?meden kurutulmal?d?r. ?irkin ve zararl? davran??larla u?ra?acak kadar kuvvete sahip olmayan toplumlar onun i?inde yok olmaya mahk?mdurlar.

AHTAPOT ???R K?TABIM
Cennet Vatan T?rkiye’mizde “Uyu?turucu Ter?r?” ile m?cadele verirken ?len ya da yaralananlara ithaft?r.?lenlere Y?ce Allah’tan rahmet,geride kalanlar?na da sab?rlar diliyorum.?lenlerimizin ruhlar? ?ad,mek?nlar? Cennet olsun.
Mutlu olun. Sa?l?kla kal?n.
Sayg?lar?mla.
A?ZA SAKIN KOYMAYIN-NE S?GARA K?T? ?EY
SA?LI?A ?NEM VER?N-G?REN S?ZE DES?N BEY

Zararl? al??kanl?k-d?nyam?z? kirletir
?ocuk anne babay?-insafs?zca titretir
Bir kez tutulan insan-ac? ile terleme
Ate? y?kselmesiyle-hemen ba?lar eleme
A?za sak?n koymay?n-ne sigara k?t? ?ey
Sa?l??a ?nem verin-g?ren size desin bey
Bilinsin ??renilsin-cana yoktur yarar?
Ruh ve bedenimize-verir bilin zarar?
??meye ba?lay?nca-neler olmaz ki neler
V?cutta sel olu?ur-s?k?nt?y? ?eker er
A?za sak?n koymay?n-ne sigara k?t? ?ey
Sa?l??a ?nem verin-g?ren size desin bey
Sigara ile ba?lar-en ?nemli mesele
Milyonlar ??pl?ktedir-bundan art?yor ?ile
Bir kez i?sem ne olur-deme bunlar? sak?n
Sporu ihmal etme-bunlarla olun yak?n
A?za sak?n koymay?n-ne sigara k?t? ?ey
Sa?l??a ?nem verin-g?ren size desin bey
Akci?ere ?ekilen-duman ya da zifiri
Yap?m?z? bozuyor-i?lere sokar kiri
Kanser ile bron?it-damar t?kan?kl???
V?cutta birikimi-bozmaktad?r sa?l???
A?za sak?n koymay?n-ne sigara k?t? ?ey
Sa?l??a ?nem verin-g?ren size desin bey
Kalplerde t?kan?kl?k-kan?n oksijenini
?lser ile birlikte-o an bitirir seni
Ni?in b?rak?lm?yor-sosyal ve fizyolojik
Psikolojik fakt?r-y?zde ??kart?yor tik
A?za sak?n koymay?n-ne sigara k?t? ?ey
Sa?l??a ?nem verin-g?ren size desin bey
Nikotinden dolay?- hep ba??ml?l?k yapar
?n?ne ne ??karsa-birbirlerine ?arpar
?nsanda g?r?lmeyen-t?rl? t?rl? hastal?k
Canlar? t?kezletir-hemen yapar latal?k
A?za sak?n koymay?n-ne sigara k?t? ?ey
Sa?l??a ?nem verin-g?ren size desin bey
??tahs?zl?k olu?ur-o anda huzursuzluk
Devaml? etkilenir-hem ?oluk hem de ?ocuk
Ba??ml?l?k olursa-kolay kolay bu bela
Hasan diyor ?ld?r?r-i?ecek misin h?l?
A?za sak?n koymay?n-ne sigara k?t? ?ey
Sa?l??a ?nem verin-g?ren size desin bey
AHL?K? ??K?NT?Y?-ENGELLEY?N ?NLEY?N
BU SESE KULAK VER?N-DO?RU S?Z? D?NLEY?N

Son g?nlerde artmakta-rezillik maskaral?k
Aileler peri?an-g?r?l?yor karal?k
Bilin ge?im zorlu?u -ezmektedir milleti
Devaml? yok etmekte-toplumu cemiyeti
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Uyanal?m uykudan-uyaral?m durmadan
?nlemi erken al?n-kimse bize vurmadan
Ger?ekten de ?nemli-tedbir al sor soru?tur
Y?k?nt?y? ?nleyin-hepsinin ?n?nde dur
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Anne baba ?ocuklar-day? hala ve amca
?nim inim inliyor-g?r?n tutu?tu baca
Televizyonlar?m?z-?nlesinler ?irkefi
Onlar hi? ?ald?rmas?n-arkam?zdan o tefi
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Yollar sokaklar doldu-i?imize d??t? kor
Ni?in hep uyuyoruz-bul ara?t?r hemen sor
Oku ??ren bilgi kap-b?lme sak?n bu ferdi
Ortaya ??kmaktad?r-endi?esi ve derdi
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Bebek ?ocuk k?z erkek-y?k?lmas?n aile
Topluca yok oluruz-artar daima ?ile
E?itim ?ok ?nemli-do?u?tan itibaren
G?r?n bu durumlar?-k?t? ?al?yor siren
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Hi? kad?nlar?m?z-d??mesinler soka?a
Ac?s? dokunacak-yurtta ya?ayan sa?a
Vatan? sevmek gerek-candan da daha y?ce
El birli?i gerekli-sabah g?nd?z ve gece
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Uzans?n yard?m eli-d??k?ne ?aresize
T?rk Milleti vazife-hemen d???yor size
70 Milyon birli?i-geli?sin ve y?kselsin
Azmimiz ve ?abam?z-zorun hakk?ndan gelsin
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
G??l?kleri yeneriz-??nk? vazife b?y?k
?nleyin bu durumu-bizlerdedir b?t?n y?k
Bar diskotek meyhane-?uursuz e?lenenler
Kendini kapt?r?yor-yok olur b?t?n ?enler
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Y?k?c? ve b?l?c?-kanmay?n tatl? s?ze
S?k?nt? ve ?z?nt?-sonra gelir o y?ze
B?t?n Bat? y?k?ld?-i?leri oldu harap
?llete tutuldular-hep g?r?yorlar serap
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Uyaran ?air Hasan-bilinsin ?ok ?nemli
Bizi yapmak isterler-hem aptal hem de deli
Par?alay?n surlar?-T?rk'?m? b?lmesinler
T?rk Milleti a?larken-kahpeler g?lmesinler
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyinB?Y?K B?R AHTAPOT VAR-KOLLARINI KESEL?M
?ST?NE ?ULLANALIM-H?R ?EK?LDE ESEL?M
Ailenin bel?s?-alkol uyu?turucu
Toplumlar? kahreden-en illet bir vurucu
Uyan?k olmal?y?z-tehlikelere kar??
Uyand?rmak gerekir-hem milleti hem ar??
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
?nsanlar?n ba??na-s?k?nt?y? a?arlar
Birbirine d???r?p-tutu?turup ka?arlar
B?yle d??manlar ile-sava? ba?lat?lmal?
Hemen tedbir al?ns?n-uzat?n ye?il dal?
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Bizi rahats?z eden-b?l?c? h?yanetler
Trafik problemi-intihar cinayetler
Sigara i?ki kumar- bulunmaktad?r rol?
Devaml? yemekteyiz ya zehri ya da gol?
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Te?vik edenler vard?r-bunu baz? ?evreler
Bilinmelidir art?k-iyi olmaz devreler
?ehir il?e belde k?y-hep abluka alt?nda
Yeti?en yeni neslin-ya omzunda s?rt?nda
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Aile bu tuza?a-bunlar ile d???yor
B?l?c? ve y?k?c?-ba?lara ?????yor
O kaynaktan beslenir-ilk yeralt? d?nyas?
Bizlerde huzur kalmaz-hep bozuktur mayas?
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Bat?da ki y?k?l??-i?te bu illet ile
?nsanlar kendisini-kapt?rd? bile bile
Bar pavyon birahane-?ehirde dizi dizi
K?t? al??kanl?klar-?ld?r?r hepimizi
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
S?k?nt?dan kurtulu?-bunlar ?are de?ildir
En ?nemli husus ?u-vakit ge?ti acildir
?lk ba?lang?? birayla-gelirler s?ra s?ra
Bizi t?kezletirler-kalpleri k?ra k?ra
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Esrar rak? ?ampanya-uyan?k olmak gerek
Kurulu tuzaklara-yakalanma bilerek
Ki?isel ailev?-sosyal ?evre fakt?r?
Bunlardan kurtulmal?-hem sa?lam? hem k?r?
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Kullan?m ya?? on bir-gelecek tehlikede
Vazife hepimizin-sonra ??kmaz leke de
Ma? kazanan futbolcu-i?ki ile kutluyor
Hayat?n? b?ylece-bir top gibi ?utluyor
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Kendine g?venmeyen-p?s?r?k korkak ki?i
Alkol esiri olur-kalmaz kafa ve di?i
Radyo gazete bas?n-dergi televizyonlar
Ger?e?i anlatmal?-iyi olsun yay?nlar
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Devlet en b?y?k pay?-buna ay?rmal?d?r
E?itim ve ??retim-genci kay?rmal?d?r
Huzur ve g?ven hakk?- ?i?neniyor ayakta
Pi?kinlik ve tehditler-hata ?st?ne hata
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Milleti millet yapan-mill? manev? de?er
Topra??n alt? doldu-?stte kalmayacak yer
Y?lda ?? y?z elli bin-kaybediyor can vatan
Bize beddua eder-toprakta ?ehit yatan
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
?stikl?l Sava??nda-Ye?ilay Cemiyeti
Vazifeye ba?lad?-uyand?rd? milleti
Yurt i?gal edilmi?ti-top ve t?fe?imiz yok
Kurtulu? m?cadele-azim gayret ?aba ?ok
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Sava? meydanlar?nda ma?lup edemediler
??ten ??kertmek i?in-do?ru gidemediler
Limanlara u?rayan-d??man kay?k gemisi
Alkol uyu?turucu-hep ta??d? hamisi
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
?ok k?sa bir zamanda-artt? ba??ml?l?klar
Salg?n h?lini ald?-?ld? kalabal?klar
G?nlerden tarih “5 Mart”-sene “Bin Dokuz Y?z Yirmi”
Ye?ilay Cemiyeti-kuruldu verdi ilm?
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
?llerde il?elerde-kuruldu ?ubeleri
Hep g?n?ll? ko?tular- o an talebeleri
S?n?rl? imk?nlarla- hizmetleri yap?yor
Destek olmak gerekir-sonra i?i yakar kor
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
?rnek al?nmal?d?r-?al??malar? g?zel
?st?n hizmet g?revi-verilmeli hemen el
Fuhu? durmaz art?yor-nedir bu rezillikler
Bak?n neler oluyor-bitsin kepazelikler
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Arad??? sevgiyi-g?rmeyen ?u ?ocuklar
Bir milyon kadar vard?r-dil ve dudak u?uklar
Devletimiz onlara-ilgiyi g?stermeli
Ter?r ?rg?tlerinin-defterini d?rmeli
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Mill? g?revdir bilin-kimsesizlere bakmak
G?c?m?z yetti?ince-bir ???k daha yakmak
Yasak edilmelidir-ha?ere rekl?mlar?
Allah’?m beter etsin-bu ?e?it yamyamlar?
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Bar diskotek meyhane-salonlarda y?netim
Hep sa?lam yap?lmal?-oralarda denetim
A??ls?n ?ocuk park?-spor oyun sahas?
Tenis k?t?phaneler-hep yeti?sin dehas?
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Son be? sene i?inde-y?zde be? y?zl?k art??
Buna canlar dayanmaz-nas?l ge?ecek bu k??
Otuz milyar Dolard?r-kazan? sa?lan?r kirli
Hepsinin eli uzun-daim ?ekerler birli
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Darbe ?st?ne darbe-T?rk Polisi vuruyor
Bunlar yakaland?k?a-sinirden kuduruyor
Y?zde altm??l?k k?sm?-yakaland? vatanda
Bu utanmaz mahluklarar-?o?al?yor yatanda
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim
Deh?etli boyutlara-ula?t? kullanmalar
Yay?lma b?y?meler-g?r?l?r s?zlanmalar
T?rk Milleti Hasan’?n-duy sesini tedbir al
Tehlikeyi g?sterdim-esenlikle ?a?a dal
B?y?k bir ahtapot var-kollar?n? keselim
?st?ne ?ullanal?m-h?r ?ekilde eselim

GEN?L?K ELDEN G?TMEDEN-SAH?P ?IKIN ONLARA
E?ER D?KKAT ETMEZSEK-KALPLERDE A?AR YARA

Onlar ?ok b?y?k nimet-bilmeli ?nemini
Ortadan kald?rmal?-hem ac? hem de kini
Yediden yetmi?e dek-verilmezse bu emek
Hepten peri?an olur-kaybolur bir ?ok y?rek
Gen?lik elden gitmeden-sahip ??k?n onlara
E?er dikkat etmezsek-kalplerde a?ar yara
Sorumluluk sahibi-ki?i birey ile fert
Bu sesi duymal?d?r-ortadan kalkmal? dert
Gelecek emanettir-Atam?zdan gen?li?e
K?lt?rl? olmal?d?r-davet edin din?li?e
Gen?lik elden gitmeden-sahip ??k?n onlara
E?er dikkat etmezsek-kalplerde a?ar yara
Kontrol etmek gerekir-gittikleri yerleri
Sevgiye kavu?turun-solan biten erleri
Kahve ve birahane-diskotek kafeterya
Zehir solumas?nlar-sak?n kalmas?n yaya
Gen?lik elden gitmeden-sahip ??k?n onlara
E?er dikkat etmezsek-kalplerde a?ar yara
Sigara bira alkol-hele uyu?turucu
Yurdu tamamen sard?-g?r?n yak?yor ucu
Okul ile yollar?-durakta her k??eyi
Aramam?z gerekir-hem ak?ll? hem iyi
Gen?lik elden gitmeden-sahip ??k?n onlara
E?er dikkat etmezsek-kalplerde a?ar yara
K?y belde il?elerde-m?s?r pirin? ve bu?day
Aras?na ekilir-arayarak daim say
Asker ve polislere-vermeliyiz deste?i
G?stermemek gerekir-o canlara k?ste?i
Gen?lik elden gitmeden-sahip ??k?n onlara
E?er dikkat etmezsek-kalplerde a?ar yara
8 10 ya?lar?nda-o bali koklayanlar
Hepsi ?ocuklar?m?z-biten giden ?u canlar
Herkese b?y?k g?rev-d??mektedir biliniz
?a??rd?klar? zaman-?n saflara geliniz
Gen?lik elden gitmeden-sahip ??k?n onlara
E?er dikkat etmezsek-kalplerde a?ar yara
Gen?ler gidecekseler-y?r?y?? ko?u yolu
Oralara gitmeli-uzatmal?y?z kolu
Kitap okumal?d?r-canlar? y?nlendirin
Hasan Sancak s?yl?yor-gen?lere ?nem verin
Gen?lik elden gitmeden-sahip ??k?n onlara
E?er dikkat etmezsek-kalplerde a?ar yara


??K? S?GARA KUMAR-HELE UYU?TURUCU
D?KKAT ED?N M?LLET?M-B?ZE DOKUNUR UCU

Televizyon sinema-video ve tiyatro
Diskotek birahane-olu?turdu bir koro
Ahlak ve iffet d???-?ekimler bir vas?ta
Kahkahalar at?yor-hep s?r?ta s?r?ta
??ki sigara kumar-hele uyu?turucu
Dikkat edin milletim-bize dokunur ucu
Edebiyat siyaset-zorla propaganda
Ge?mi?i hat?rlat?r-sanki hepsi bir manda
Bizi uyu?turucu-hep topluca mahveder
Bir kez al??t???nda-can ?mr?ne kahreder
??ki sigara kumar-hele uyu?turucu
Dikkat edin milletim-bize dokunur ucu
Tarihin asr?m?z?n-tahrip eden sil?h?
Y?k?c? ve b?l?c?-y?rekte kal?r ah?
N?tron atom f?zeler-yan?nda k???k kal?r
Bir nebze ?eker ise-ki?i o zehri al?r
??ki sigara kumar-hele uyu?turucu
Dikkat edin milletim-bize dokunur ucu
Psikolojik sava?-hele yabanc? k?lt?r
?ocuk genci aldat?r-bizler olmal?y?z h?r
Oyunlar? oynuyor-i? d??man ve d?? d??man
Sinsi sinsi tezg?h var-bize vermiyor aman
??ki sigara kumar-hele uyu?turucu
Dikkat edin milletim-bize dokunur ucu
Dikkat edin T?rk Genci-alkolizm ve fuhu?
Uyan?k olmaz isek-inan ruhu eder tu?
Gelin imha edelim-anne baba topyek?n
Ayn? sahne ve roller-bize oynam??t? d?n
??ki sigara kumar-hele uyu?turucu
Dikkat edin milletim-bize dokunur ucu
Klasik sil?hlarla-yap?lan o sava?lar
?nan terk edilmi?tir-yukar? kalks?n ba?lar
So?uk sava? metodu- uygulanmaktad?r bil
Uyan?k olmaz isek-ak?l kalmaz ne de dil
??ki sigara kumar-hele uyu?turucu
Dikkat edin milletim-bize dokunur ucu
Ba?? bo? b?rak?lan-tehlikededir gen?lik
Hi?bir ?ey d???nemez-ne can kal?r ne din?lik
Milli manevi de?er-verilmeli topluca
Ger?ek anlat?lmal? hep doluca doluca
??ki sigara kumar-hele uyu?turucu
Dikkat edin milletim-bize dokunur ucu
Emperyalist g??lerin-oyununa dikkat et
?ne koyal?m ba??-kalplerimiz desin ret
?erefli ge?mi?imiz-vard?r bunu unutma
Atam?z uyumam??-sak?n uyuyup yatma
??ki sigara kumar-hele uyu?turucu
Dikkat edin milletim-bize dokunur ucu
Karanl?k ve ser g??ler-oynamakla oyunu
Unutma T?rk Milleti-ecdad?n? soyunu
Mutlaka ?nlenmeli-i?ki esrar ve kumar
Yediden yetmi?e dek-at?lmal?d?r ?amar
??ki sigara kumar-hele uyu?turucu
Dikkat edin milletim-bize dokunur ucu
Devlet-millet ele ele-birlikte seferberlik
Amca day? nineler-hep g?sterelim erlik
Hemen vakit ge?meden-?nce tedbir ve tedbir
Hasan s?z? s?yleyen-temizlenmeli bu kir
??ki sigara kumar-hele uyu?turucu
Dikkat edin milletim-bize dokunur ucu

KES?NL?KLE B?L?NS?N-B?RA ALKOLL? ??K?
YED?DEN YETM??E DEK-G?STERMEL?Y?Z TEPK?

Anla??ls?n bir kere-alkoll? i?ki bira
Kalplerde ve ruhlarda-bilin a?t?r?r yara
Zarar ve tahribat?-i?imizde dert a?ar
Bir kez al???r isek-canlarda huzur ka?ar
Kesinlikle bilinsin-bira alkoll? i?ki
Yediden yetmi?e dek-g?stermeliyiz tepki
Evet sarho?luk yapar-alkolizme en geni?
Haz?rlar ortam?n?-annelere d??er i?
Evlerde apartmanda-ba?lan?r heves ile
O andan itibaren-durmadan artar ?ile
Kesinlikle bilinsin-bira alkoll? i?ki
Yediden yetmi?e dek-g?stermeliyiz tepki
G?da maddesi de?il-yabanc? zehirlidir
Canlar anlayamazs?n-ortada b?rak?r kir
V?cuda girdi?inde-b?t?n uzuvlar?m?z
Atmak i?in u?ra??r-yorgun d??er deriz c?z
Kesinlikle bilinsin-bira alkoll? i?ki
Yediden yetmi?e dek-g?stermeliyiz tepki
A??r? faaliyet-hastal?klara sebep
Bir kere d???nmeli-ondan bo?al?yor cep
Alkols?z i?ki diye-uydurulan yalanlar
Bira yutturmacad?r-i?en can? yapar dar
Kesinlikle bilinsin-bira alkoll? i?ki
Yediden yetmi?e dek-g?stermeliyiz tepki
Ayran ho?af su de?il-asla bilin olamaz
S?k?nt?s? ?ok fazla-bunu bir tarafa yaz
Meyve suyu ve ??ra-sak?n koyma yerine
Al???rsan bir kere-ac? iner derine
Kesinlikle bilinsin-bira alkoll? i?ki
Yediden yetmi?e dek-g?stermeliyiz tepki
Sa?l?k Te?kilat?n?n-?ok korkun? verileri
??me oran? fazla-gitsin yurdumdan geri
?l il?e belde k?yler-g?r abluka alt?nda
Sesimize ses verin-g??l? ??kmal? seda
Kesinlikle bilinsin-bira alkoll? i?ki
Yediden yetmi?e dek-g?stermeliyiz tepki
25 ve 64-ya?lar? aras?nda
?l?m sebebi belli-5.. s?ras?nda
Hasan Sancak uyar?r-?ocuklar? gen?leri
Canlar beni dinleyin-topra?a d??t? eri
Kesinlikle bilinsin-bira alkoll? i?ki
Yediden yetmi?e dek-g?stermeliyiz tepki

AHTAPOT ???R K?TABIMA DESTEKLEY?C? ARIYORUM.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye