Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

KERBELÂ VAKASI

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Ekrem YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 43
Konum: Okmeydanı-İstanbul

MesajTarih: Çrş Ksm 14, 2007 10:58 am    Mesaj konusu: KERBEL? VAKASI Alıntıyla Cevap Gönder

KERBEL? VAKASI

Muaviye, ?l?m?nden ?nce kendi yerine o?lu Yezid’i halife olarak se?ti. B?ylelikle halifelikte se?im yerine, babadan o?ula ge?i? d?nemi ba?lad?. Babas?n?n ?l?m?nde bile ba? ucunda bulunmayan Yezid; i?ki, e?lence, k??ek oynatmak ve avlanmak ile hayat?n? ge?iren birisiydi.

Hz. H?seyin, Yezid’in hil?fetini kabul etmeyip ona biat etmeyince, Mekke’den Medine’ye gitmeyi d???n?rken K?fe halk?n?n ?srarl? daveti ?zerine K?fe’ye do?ru yola ??kt?. Hatta K?felilerin biat?n? almak i?in ?nceden amcas?n?n o?lu M?slim’i g?nderdi. M?slim burada 30.000 biat ald?. Bunu duyan ve ??lg?na d?nen Yezid, ilk tedbir olarak Ubeydullah ?bni Ziyad’? Basra valili?inden K?fe valili?ine atad?. ??nk? M?slim’in K?fe’ye gidi?inden sonra K?fe valisi Numan Bin Be?er de H?seyin’e biat etmi?ti.

Hz. H?seyin, Yezid’in h?km? alt?ndaki her yerde akibetinin ayn? olaca??n? biliyordu. Bir yolunu bulup ?ran’a oradan da T?rklerin bulundu?u Horasan’a gidebilmek istiyordu. ??nk? Hz. Muhammed ?mmetimin idaresi, sonunda T?rklerin eline ge?ecektir, buyurmu?lard?r. Hz. Hasan’a da ilk biat eden o asil ve b?t?n fitnelerden uzak T?rk milleti idi. Hz H?seyin, Batn?rremiye’ye gelince Abdullah Muti’ye rastlam?? onun da istirham ve ?srar?na ra?men yolundan d?nmeyece?ini s?ylemi?ti. Ruz denilen vahada Z?beyr Bin Kays’?n ?ad?r?na rastlam??, onu yan?na ?a??rarak kendisi ile konu?mu?tu. Z?beyr onunla konu?tuktan sonra d?nerek:
“Ben H?seyin’in yan?nda ?lmek i?in sizden ayr?l?yorum. ??inizde, benimle gelmek isteyen var m??” diyerek Hz. H?seyin’in kat’i bir ?l?me do?ru yol ald???n? hissetmi?se de ?mam yine yolundan d?nmemi?tir. R?z’dan ayr?ld?ktan sonra bir yolcu:
“K?felileri g?rd?m. Onlar Hani’yi katlettiler. M?slim’in cesetlerini s?r?tt?ler.
K?fe’ye gitmeyiniz!” diyerek yalvard? ve Hz. H?seyin’e ?mer bin Saad’?n ?u mealdeki mektubunu verdi:
“Ya H?seyin ?bni Ali, mektubum sana vas?l oldu?u zaman bil ki M?slim bin Akiyl ?ehid edilmi?tir. ?ki evl?d? da ayni feci akibete maruz kalm??t?r. M?slim ?ehadetinden biraz evvel beni istedi. Baz? vasiyetler etti. Bu vasiyetler aras?nda senin buraya gelmekten vazge?meni temini i?in bir haber ula?t?rmam da vard?. ?ehidin vasiyetini icra ediyorum. Sana bu mektubu g?nderiyorum. Cenab-? Hakk’?n selameti senin ve c?mle ?mmeti Muhammed’in ?st?ne olsun.”

Bu mektup a??k bir felaket habercisi idi. Hz. H?seyin takdiri ilahi ne ise o olur dedi. Kimseyi de kendine ortak etmek istemiyordu. Onun i?in beraberinde olanlara :
“Geri d?nmek bize bir fayda temin etmez. Ben kimseyi bu yolculu?a zorlam?yorum. ?steyenler benimle gelsinler. ?stemeyenler geri d?ns?nler.” dedi.
Etraf?ndaki insanlar mahzunla?m??lard?. ‘S?k???rsam kendi kendimi fed? eder, bu fed?kar dostlar? kurtar?r?m. Esasen Yezid’in istedi?i benim ba??md?r’ diye d???n?yordu. K?fe’de bulunan Ehl-i Beyt dostlar?ndan S?leyman Sart Hazai’ye hitaben ?u mektub yaz?ld?:
“Ey Ehl-i Beyt’e sad?k olanlar ve bizi mektuplarla davet eden dostlar, sizden ald???m?z teminat ?zerine bu tarafa geldik. Fakat ?bni Ziyad’?n K?fe’deki Ehl-i Beyt dostlar?na kar?? tatbik etti?i zul?m ve tazyiki haber ald?k. Bu ac? haberler kar??s?nda kederlendik. Tabidir ki, sizleri isyana davet ederek halk?n ba??na bir fel?ket getirmek istemeyiz. Ancak, ?u var ki, bize olan vaadlerinizi hat?rlatarak Ehl-i Beyt’e candan ba?l? olanlar? bizlere yard?m ve muavenete davet ederiz. Maksad?m?z Ehl-i Beytimiz ile emniyet ve selamet i?inde ??le g??mektir.” Bu mektup k?lelerden Kays Arab?’ye verildi ve K?fe’ye g?nderildi. Kays, Kadisye kumandan?n?n etrafa g?ndermi? oldu?u m?frezelerden birisi taraf?ndan yakaland?. Mektubu hemen par?a par?a ederek, onlar?n eline ge?mesine mani olan Kays, kumandan?n huzuruna ??k?nca: “Dostun s?rr?n? d??mandan saklamak gayet tabidir.” diye mektubu neden y?rtt???n? pervas?zca s?ylemi?ti. ?bni Ziyad’?n emri ?zerine Kays’?n v?cudu bir tahta ?arm?ha gerilip evvela halka te?hir edilmi?, sonra da k?l??la par?a par?a edilerek K?fe Mescidi’nin kap?s? ?n?ne at?lm??, bu suretle halka yeni bir deh?et sahnesi g?sterilmi?tir.


Daha sonra b?t?n K?fe ?rfi idare alt?nda al?nd?. ?bni Ziyad’?n emri ile H?r ?bni Riyah 1.000 ki?ilik g?zide bir s?vari m?frezesinin ba??nda Hz. H?seyin’i tevkife g?nderildi. H?r, ?? g?n ??lde gezdi, d?rd?nc? g?n Hz. H?seyin’e rastlad?. ??indeki nur, onu fenal?k yapmaktan al? koydu. Hz. H?seyin’e:
“Ya imam, ben size mektup yazanlardan ve davet edenlerden de?ilim. Ben beni tan?yanlar?n nazar?nda kararl?, maharetli bir adam?m. ?bni Ziyad’?n emri ile sizi tevkife geldim. Fakat ?u anda kendimde b?y?k bir aciziyet hissediyorum. Sana ve ?u masum yavrulara k?l?? ?ekmeyece?im. L?kin benim, ?bni Ziyad’a kar?? mesuliyetten kurtulmam i?in bir ?are bulman?z? rica ederim.” diye yalvard?. ?mam H?seyin, H?r’?n bu teklifine memnun oldu. Ona dua etti. Aralar?nda bir karar verdiler: Kervan Hicaz ve K?fe yoluna gitmeyecek, Irak’?n haricinde ???nc? bir yola gidecekti. Tam bu s?rada birka? s?vari geldi ve H?r’e ?u mektubu verdi:
“Ya H?r, H?seyin’i tevkif i?in seni g?nderdim. Bu mektubumu ald???n zaman, onu tevkif eder, etraf?ndakilerle birlikte susuz ve otsuz bir yere kondurursun. Yoksa m?frezenin idaresini mektubu getirene teslim et. Senin yerine tayin edilmi?tir.”

H?r, ?bni Ziyad’dan gelen son emri H?seyin’e ??yle bildirdi. “ Ya teslim olup K?fe’ye g?t?r?leceksiniz, ya da hepiniz susuz bir yerde konaklayacaks?n?z!”
H?seyin bu son emirle ?ok zor bir durumda kalm??t?. ??nk? kar??s?nda g??l? bir ordu, yan?nda ise kendisi ile yola ??kan ve buraya kadar gelmi? ?oluk ?ocuk 70 – 80 ki?i vard?. Sonunda onlara d?nd? ve ??yle dedi: “Beraberli?imiz buraya kadar olacak. Ben Yezid’e biat etmem. Ama benim y?z?mden size zarar gelmesini de istemem. Ben arkam? d?nd???mde siz da??l?n. Yaln?z kalmaktan ba?ka sizden bir iste?im yoktur. Ama Yezid’in ba??m? kopard???n? duyarsan?z biliniz ki o ba? biats?zd?r.”

Bunun ?zerine H?r, onlar? KERBEL? denilen; kelime anlam? olarak Kerb; tasa, keder ve bel? olan, Ba?dat’?n 90 km. g?ney bat?s?nda F?rat nehri yak?n?nda, susuz bir yere y?r?tt?. Korkun? susuzlu?un olmas? yetmiyormu? gibi bir de Yezid ordu ?st?ne ordu g?nderiyordu. H?seyin ba??nda Hz. Muhammed’in sar???, boynunda k?l?c?, elinde ise Hz. Ali’den devir ald??? sanca?? ile Yezid’in ordusunun kar??s?na ??km??t?.

Bu olay arab? aylardan Muharrem ay?nda olmaktayd?. Kerbel?’ya yola ??k??lar? Kurban bayram?ndan 20 g?n sonra idi. Kurban bayram?nda t??lad?klar? kurban?n ka?ar denilen boyun k?sm?n? kavurma yapm??lard?. Kerbel?’daki be?inci g?nlerinde kavurmay? ve yola ??karken getirmi? olduklar? pirin? ile etli pilav yapt?lar ve hep birlikte yediler. Kendi k?rbalar?ndaki su miktar? b?t?n tasarruflar?na ra?men h?zla t?keniyordu.

Gen?lerin bir k?sm? F?rat sahiline su alma?a indiler. Fakat ?bni Haccac oklar?n? gen?lere ?evirdi: “Yasak buradan ileri ge?emezsiniz” dedi. H?seyin’in adamlar?: Hayvanlar?n bile rahat rahat i?ebildikleri suyu, Peygamber Ehl-i Beyt’inin i?mesinin neden yasak oldu?unu sordular. ?bni Haccac, kendilerine bir damla suyun dahi verilmemesi emrinin, Sa’d o?lu ?mer taraf?ndan verildi?ini s?ylediler. Durum H?seyin’e bildirildi?inde bunlar? dinleyen kad?nlar ve ?ocuklar bo? k?rbalara sar?larak: “Hani su hararetten dudaklar?m?z ?atl?yor.” diye s?zlanmaya ba?lam??lard?. Hz. H?seyin: “Birazdan gece olacak. Siz ?imdilik benim abdest suyumu al?n. Bununla hararetinizi teskine ?al???n. Yar?n sabah kana kana su i?ersiniz” diye onlar? teskine ?al??t?. H?lbuki o, susuzlu?un devam edece?ini biliyordu.

Hz. H?seyin, Abbas Eb?’l Fazl’?n ?ad?r?na giderek: “Yan?na yeteri kadar arkada? alarak, F?rat kenar?na in, biraz su getir. D??manlar uykuda iken bu i?in kolayca olaca??ndan eminim.” dedi. Bunun ?zerine Abbas 20 piyadeden olu?an 50 ki?ilik bir kuvvet ile sessizce F?rat sahiline ilerlemi?, fakat n?bet?iler bu kafilenin geldi?ini g?rm??ler ve Haccac’a haber vermi?lerdi. ?ki taraf birbirine sald?rd?. Abbas kahramanca s?variler ile sava??rken 20 piyade de k?rbalar? doldurmu? ve ?ad?rlara ula?t?rm??t?. Bu ald?klar? son su olmu?tu ??nk? n?bet?iler art?r?ld?. Muharremin yedinci g?n? art?k ?ehit olacaklar?ndan emin olduklar? i?in hayatta iken kendi helvalar?n? kendileri yapt?lar ve hep birlikte yediler, ??nk? geri d?n??? olmayan yola girmi?lerdi.

Hz. H?seyin, ?mer ?bni Sa’d ile son bir konu?ma yaparak su vermelerini istemi?se de g?nl? k?r?k bir halde kararg?ha geri d?nm??t?. Kad?nlar?n ve ?ocuklar?n “su, su” diye feryat etmeleri onu peri?an ediyordu. Ashab? toplad? ve onlarla g?r??meye ba?lad?. Ashab?n en ya?l?s? Habib ?bni Mezahir bir teklifte bulundu: “Beni Esed kabilesi buraya yak?nd?r ve orada dostlar?m vard?r. Belki bize yard?m ederler, at?ma atlar ?emberden ge?erim.”dedi. Son bir ?mit olarak teklif kabul edildi. Habib b?y?k bir ?zveri ile dedi?ini yapt?. ?emberi yar?p gitti. Bunu g?ren Yezidiler, yard?m gelmesi ihtimalini g?z ?n?ne alarak, o tarafa kuvvet y??d?lar. Ger?ekten, Beni Esed kabilesinden 20 kadar s?vari gelmi?se de Yezid askerleri kar??s?nda kar gibi erimi?lerdi. Zorlukla kendisini Hz. H?seyin’in ?ad?r?na atan ihtiyar Habib: “Ya ?mam, ?zerime ald???m vazifeyi if? ettim, fakat muvaffak olamad?m. Hakk?n takdirine boyun e?mekten ba?ka ?aremiz kalmad?” dedi. Muharremin 8. G?n? de b?ylelikle ge?mi? oldu.


9. G?n? sabah?, d??man kararg?h?nda Sa’d’?n o?lu ?mer’in reisli?i alt?nda harp meclisi topland?. Verilen karara g?re mevcut ordu ??e taksim edildi. Merkezde ?mer, sa? tarafta ?bni Haccac, sol taraf da ?imr idaresi alt?nda idi. H?seyin’in kararg?h?n? yanlardan arkaya do?ru ku?att?lar. Bu surette ?mam H?seyin, bir avu? kuvveti ile ?ember alt?na al?nm?? oldu.

H?seyin bu harek?t?n sebebini sormak i?in, Abbas’? Sa’d’?n o?lu ?mer’in yan?na g?nderdi. ??leden sonra harbe ba?layacaklar?n? haber al?nca ?a??rd?. Vaziyeti gelip Hz. H?seyin’e bildirdi. Hz. H?seyin bir g?nl?k m?saade istemek i?in Abbas’? ?mer’e tekrar yollad?. ?mer adamlar? ile g?r??t?kten sonra: “Ya Abbas, H?seyin’e s?yleyiniz. Onun teklifini kabul edece?iz. Ve yar?n sabaha kadar bekleyece?iz.” diye uzaktan ba??rd?.

O gece sabaha kadar ?ni bir sald?r?ya kar?? savunma tedbiri ald?lar. Hi? de?ilse kad?n ve ?ocuklara, emin bir siper l?z?md?. Bu arada bir s?vari yakla?t? . Bu gelen T?rk ?ivesi ile Arap?a konu?an Durmaz ad?ndaki biriydi. Hz. H?seyin ile g?r??mek istiyordu. ?st? arand?ktan sonra Hz. H?seyin’in huzuruna ??kard?lar.

-Ya imam sizi almaya geldim. K?y?m?z yak?ndaki kayal?klar?n arkas?ndad?r, kabilemiz tamamen T?rk ve Ehl-i Beyt muhibbidir” dedi. ?mam H?seyin’in sahabelerinden Azarbeycan’l? M?slim ile Gulam ad?ndaki ki?iler, hi? olmazsa kendisi ile Ehl-i Beyt’in kurtulmas?n? istediler. Hz. H?seyin Durmaz’?n s?rt?n? ok?ayarak:
“Cenab-? Hak, ceddim Muhammed senden ve senin neslinden olsun. Sadakatinize te?ekk?r ederim. Fakat, buradan bir ad?m bile uzakla?mak benim i?in m?mk?n de?ildir. Yar?n sabah d??manlarla harbe s?z verdim.” dedi. Bunun ?zerine, Durmaz mahzun bir ?ekilde oradan ayr?ld?.

B?t?n bu geli?melere ra?men Hz. H?seyin isteyen herkesin d?nebilece?ini, kimseye asla k?r?lmayaca??n?, Kerbel?’n?n kana boyanaca??n? s?ylemesine kar??n ;
“Biz seni asla b?yle burada b?rakamay?z, ?l?me bile seninle beraber gidece?iz.” dediler. Hz. H?seyin ellerini kald?rarak: “ Ey rahim ve ?efik olan Allah, ?lenlere azap ?ektirme, kalanlara sel?met ihsan et!” diye dua etti.

Mini mini Ali Asgar’?n hazin sesi gecenin s?k?tunu bozuyordu. ‘Su, su’ diyen hazin iniltileri, annesi R?bap ile Zeynel Abidin’in annesi ?ehribanu’nun h??k?r?klar?na kar???yordu. Sabah ezan? okunurken ?ad?rlardan a?lama sesleri y?kseliyordu. Hz. H?seyin bir ?ad?r?n kap?s?na kadar geldi. ??eri girmedi. Elindeki asa ile ?ad?ra vurarak, onlara: “Ey azizler, size a?lamay?n, feryat etmeyin diyemem. ??nk? bu g?n a?lanacak g?nd?r. Ancak sabah namaz?n? k?l?ncaya kadar sab?r ve tahamm?l g?sterin. Hayat?m?zda k?laca??m?z bu sabah namaz?n? fesada vermeyin.” dedi. B?t?n insanlar saf saf dizildiler. H?seyin dedesi Hz. Muhammed’in h?rkas?n? s?rt?na giydi ve imamet mevkiine ge?ti. D??manlar?n bile bir i?itebilece?i g?r bir sesle “Allahu ekber” diyerek sabah namaz?na ba?lam??t?. Ne gariptir ki di?er taraf da namaza ba?lam??, ayn? Allah’a ve ayn? Resul’e dua ediyorlard?. Cemaate son defa ?unlar? s?yledi:

“Size tekrar rica ediyorum. Bug?n, benim son g?n?md?r. Sizin i?in hen?z i? i?ten ge?memi?tir. Siz Sa’d’?n o?lu ?mer’e giderseniz, ?bni Ziyad sizi af edecektir.”

Bu arada harp nakkareleri ?almaya ba?lam??t?. Her ?eyin sonu gelmi?ti sanki. Hz. H?seyin, Z?lcenah ad?ndaki iki kanatl? anlam?na gelen at?na bindi: ” Ey beni sevenler ve bug?n benimle can vermek i?in yar??anlar! Cenab-? Hak hepinize hay?rlar ihsan etsin” dedi ve d??mana sesini rahat duyurabilece?i bir yere gelip durdu. Onlara: “ Ey M?sl?man?m diyenler, Ey Muhammed’in ?mmeti oldu?unu iddia edenler, beni dinleyin...” diye uzun ve etkili bir konu?ma yapt? ve oraya gelmesindeki sebepleri izah etti. S?zlerini ?u ?ekilde tamamlad?:

“Yar?n Allah huzurunda bana yapt???n?z fenal?klardan dolay? sizi ?ikayet?i olmayaca??m. Fakat Ehl-i Beyt’ime yapaca??n?z merhametsizlikten dolay?, yakalar?n?zdan tutacak ve ya Rab sevgili Resul?n?n evl?tlar?na bu adamdan davac?y?m. Bunlar masumlar?n katilleridir diye ba??raca??m.” dedi. Kar?? taraftan kumandan ?mer ortaya at?larak:
“Ya H?seyin sen s?yledin biz dinledik. ?imdi de sen bizi dinle” dedi. Peygamberimizin getirdi?i Kur’?n’da sahih bir ayet var ki, meali ??yledir, ’Allah’a, Allah’?n peygamberine ve ul?l emre itaat edin’ diye emrediyor. Bug?n emir sahibi, Yezid ?bni Muaviye’dir. Sen ona itaat etmemekle, Cenab-? Hakk’?n ve onun Peygamberinin emirlerine muhalefet ediyorsun. Bu ?mmet huzurunda Yezid’e biat ve itaat et” dedi. H?seyin ise ona ?u ?ekilde cevap verdi:
“ O ayet, Kur’?n-? Ker’?m’in Nisa suresinin 59. ayetidir ve manas? ise ?udur: ’Ey iman edenler, Allah’a itaat ediniz. Allah’?n resul?ne itaat ediniz. Ancak Allah’?n ve resul?n?n emrine itaat eden Ul?l emre itaat ediniz .’ H?lbuki bug?n Ul?l emr dedi?iniz Yezid; Allah’a ve resul?ne itaat ??yle dursun, bilakis kitap ve s?nneti ayaklar alt?nda ?i?niyor. Halka zul?m ediyor, peygamber’in kurdu?u M?sl?man Cumhuriyetini y?k?p devirerek, onun yerine kendi keyfine ve arzusuna g?re saltanat s?r?yor.” s?zleri ?zerine kar?? taraftan ok at?lmaya ba?land? ve fiilen harbe girilmi? oldu. Kumandan ?mer Hz. H?seyin’e isabet etmeyen oku att??? s?rada kar??s?na H?r ?bni Riyah dikildi:

“Ya ?mer, H?seyin ile harp etmek muhakkak ?art m?? ?mer ?a??rm??t?. G?zleri fal ta?? gibi a??ld?:
“Tabii ?imdi her koldan emirler vererek h?cum edece?im”. H?r cevap verir:
“ Ben bunun mesuliyetini kabul edemem.” ?mer sorar: “Neden? H?seyin bu havaliye geldi?i zaman onu tevkif edip buraya getiren sensin.”

Bunu g?ren H?r’?n karde?i Misap da H?r’?n fikrine ortak oldu.
“Biz resul?n g?zbebe?ine k?l?? ?ekemeyiz” dediler ve iki karde? y?ld?r?m gibi atlar?n? s?rerek H?seyin’in taraf?na ge?tiler. ?mam, H?r’?n ve karde?inin bu hareketinden ?ok duyguland?
“Ben raz?y?m ceddim de sizden raz? olacakt?r” diye dua etti. H?r, Hakk yolunda ?ehit oluncaya kadar m?cadele etmek i?in m?saade ald?. Kumandan ?mer’in bulundu?u yere do?ru at?n? s?rd?. Saffan ?? karde?i ile birlikte H?r’?n ?st?ne at?ld?. O ???ne de birer hamle yaparak yere serdi. Meydana ba?ka bir er gelmeyince, ?mer’in ?ad?r?na at?n? h?zla s?rd?:
“Ya ?mer, Ya ?bni Sa’d haz?r olun, size geliyorum kendinizi kollay?n!” diye ba??rm??sa da ?mer bu mert?e ?arp??may? kabul etmeyerek, H?r’?n ?zerine bir s?r? m?zrakl? asker g?nderdi. H?r’?n at? yaraland? yere d??t?. At?n alt?ndan kurtulmaya ?al???rken m?zraklarla ?ehit edildi. Bunu g?ren karde?i Misap da h?cum etmi? ve etraf?n? saran m?zraklarla param par?a edilmi?ti. Bu duruma ?ahit olan H?r’?n o?lu da meydana at?lm??sa da ayn? suretle ?ehit edilmi?tir. Hz. H?seyin hayk?rarak:

“Ey Allah’?n l?netine u?rayan kafir Yezid’in k?leleri, siz ecdad?m?z?n harp usul?n? de de?i?tirdiniz. Bir ki?inin ?zerine kalle?ler gibi h?cum ettiniz. Hi? olmazsa b?yle zamanda mertli?e h?rmet ediniz.” diye ba??rd?.

Hz. H?seyin’in taraftarlar?ndan 46 ki?i ??lene kadar ?ehit edildi. Cenk s?ras? o?lu Ali Ekber’e gelmi?ti Ondan ba?ka eli silah tutan kalmam??t?. Babas?n?n yan?na gelerek:
“Benden ba?ka eli silah tutan kimse kalmad? s?ra benim!” deyince H?seyin titredi. Ali Ekber hen?z 18 ya??nda idi. O ana kadar harp g?rmemi?ti; boynunu b?kt? bir ?ey diyemedi. Ali Ekber meydana gelerek hayk?rd?:
“Ey Allah’tan korkmaz, M?sl?man ge?inen kafirler! Babam?n yan?nda eli silah tutan bir tek ben kald?m. Beni de katledin de onun felaketini g?rmeyeyim.” dedi.
Kumandan ?mer, Tar?k Bin ?ed’e seslendi:
“Ya Tar?k H?seyin’in o?lunu katledersen seni Musul valisi yapar?m.” dedi. Bunu i?iten Tar?k at?n? meydana s?rd?. Ali Ekber, Tar?k’? ve arkas?ndan gelen birka??n? tepeledikten sonra, babas?n? ve annesini son bir defa g?rmek i?in ?ad?ra d?nd?. Babas? onu kar??layarak ba?r?na bast?:
“ O?lum bana son olarak s?yleyece?in bir ?ey var m??” diye sorunca,
Ali Ekber:
“Babac???m susuzluk beni ?ld?recek!” cevab?n? verdi.
Yeniden sava? meydan?na d?n?nce Ali Ekber’i kar??layan 5-10 m?zrakl?, bu zavall? masumu da delik de?ik ederek ?ehit ettiler. ?mam H?seyin, Ali Ekber’in par?a par?a edilmi? cesedini ?ad?rlara g?t?rd?kten sonra at? Z?lcenah’a binmi?, d??man saflar?na s?rmeye ba?lam??t?. Elinde bir ya??ndaki o?lu Ali Asgar vard?.
“Ben Halifeniz Yezid’e biat etmedi?im i?in, kan?m? hel?l biliyorsunuz. Fakat bir ya??ndaki bu ?ocuk masumdur ve Peygamberin torunudur, ona olsun ac?y?n?z bir yudum su veriniz.” Yezid’in askerlerinin maneviyatlar? bozulmu?tu, H?seyin’in bu son s?zleri ise onlara pek tesir etmi?ti. Kumandan ?mer keskin ni?anc?lardan Harmele’ye d?nerek:

“Ya Harmele, H?seyin’i sustur!” emrini verdi. Harmele’nin yay?ndan v?z?ldayarak ??kan ok Ali Asgar’?n boynunun bir taraf?na girip ?b?r taraf?ndan ??km??t?. Masum, babas?n?n kuca??na y???lm??t?. H?seyin s?ran?n kendisine geldi?ini biliyordu; hayatta kalan yak?nlar?n? yan?na toplad?:
“M?mk?n oldu?u kadar teess?r g?stermeyin, d??manlar? g?ld?rmeyin, sa? kalan tek o?lum Zeynel Abidin’i kurtar?n!” dedikten sonra herkes ile ayr? ayr? helalle?ti. K?l?c?n? ald?, at?na bindi, g?renlere hayret veren bir s?kun ve vakar ile ?l?m meydan?na geldi:
“Ey Muhammed’in ?mmetiyim diyenler. Hen?z ana s?t? emen son torununu da ?imdi kuca??mda ?ehit ettiniz. Allah’?n ve resul?n?n l?neti sizin emiriniz ?bni Ziyad ve efendiniz Yezid’in ?zerine olsun. Gidin efendinize s?yleyin, Ali’nin o?lu H?seyin, sana biat etmemek i?in, en sevdiklerini fed? etti. Kendisi de g?le g?le ?l?m? tercih ediyor. Bir g?n gelip Ehl-i Beyt’in katillerinden ayr? ayr? intikam al?naca??n? s?yledi deyin.” dedi. H?seyin’in bu s?zleri ?zerine ?imr meydana ??kt? ve:
“Ey Fat?ma’n?n o?lu, bizden nas?l intikam al?naca??n? s?yler misin?” diye alay etmek istedi. H?seyin:
“?bni Ziyad’?n k?leleri, Allah i?inize nifak sokacak; hepiniz efendilerinizle beraber al?ak?a can vereceksiniz!” ?imr bu s?zlere cevap bulamayarak geri ?ekildi. Hi? kimse H?seyin’e sald?rmak i?in cesaret edemiyordu. Kumandan ?mer:
“H?seyin ?? g?nden beri susuzdur, k?m?ldamaya mec?li yoktur” diyerek onlar? k??k?rtmak istiyordu. ?lk hamleyi Temim ad?ndaki melun yapm??t?. ???nc? hamleden sonra, Hz. H?seyin Temim’i kanlar i?inde yere yuvarlad?. Bunu g?ren eski muharripler:
“??te Ali’nin hamlesi!” dediler. Art?k H?seyin’in kar??s?na kimse ??kmaya cesaret edemiyordu. Bunu g?ren H?seyin, F?rat sahillerine do?ru at?n? s?rmeye ba?lad?. Kumandan ?mer’in emri ile ?imr Nemi’nin o?lu Sinan ?ebel kendi adamlar? ile H?seyin’in ?n?ne at?lm??lard?. H?seyin bir hamle ile d??man saf?n? yarm?? F?rat’?n sahiline varm??t?. ?imr son nefeste bile onun su i?memesi i?in hile d???nm?? ve H?seyin’in ?ad?rlar?na h?cum emri vermi?ti. Bunu fark eden H?seyin:
“Ey namertler, daha ben sa? iken kad?nlara neden taarruz ediyorsunuz?” diyerek askerin o tarafa h?cumunu ?nlemi?ti. Kendisi de su i?mekten vazge?mi?ti. Vakit ??leden sonra idi. Kimse yana?maya cesaret edemiyordu. Kumandan ?mer yan?nda duran Harmele’ye:
“Ne duruyorsunuz? ?lk oku sen at!” demi?se de, Harmele teredd?t g?stermi?ti. ?mer onu gayrete getirmek i?in:
“Ya Harmele bir ya??ndaki ?ocuklar? ?ld?rmekten ?ekinmiyorsun da H?seyin’e ok atmaktan m? ?ekiniyorsun?” demesi ?zerine bu s?zler Harmele’ye dokunmu? ve bir okla H?seyin’i a?z?ndan yaralam??t?. Bunu bir?ok oklar takip etti. ?imr’in de kendi adamlar?na:
“Ne duruyorsunuz, h?cum edin!” emrini vermesiyle oktan v?cudu delik de?ik olan H?seyin’in olmas? ?zerine hepsi h?cum ettiler. Her taraf?na inen m?zrak, k?l?? ve ok darbeleri ile halsizle?en H?seyin at?ndan yere yuvarland?. Sinan, orada bulunan Havli Bin Yezid’e H?seyin’in ba??n? kesmesini emretmi?ti. Havli bu i?i yapamad?; elleri titredi?i i?in geri ?ekildi. Sinan bir ba?kas?na emretti. O da H?seyin’in ba??n? kesme?e cesaret g?steremedi. ?imr H?seyin’in bo?az?na han?eri dayad?. H?seyin:
“??te benim katilim! ??te ceddim, Muhammed’in dedi?i avret adam. Haydi ne duruyorsun. Kes tam ceddim Muhammed’in ?pt??? yerden.”
?imr’in maneviyat? sars?lm??t?. Oradan ayr?lmay? da kibirine yediremiyordu. H?seyin’in y?z? ve ona nefretle bakan g?zlerini g?rmemek i?in, y?z? koyun ?evirdi.
Ba??n? arkadan kesti. Hz. Muhammed’in sevgili torunu Hz. H?seyin de dahil olmak ?zere 72 ki?i Kerbel?’da ?slamiyet’in bug?nk? nesillere Allah’?n emretti?i ve peygamberin g?sterdi?i ?ekilde ula?mas? i?in kendilerini fed? etmi?lerdi. G?nlerden cuma idi. Hz. H?seyin’in ?ehitli?i ??len namaz?na denk gelmi?ti. Cahiliye d?neminde bile cuma g?n? sava?maktan ka??n?rlard?. H?seyin’in at? Z?lcen?h kan ter i?inde ?ad?rlara geldi. K?z karde?leri ?mm? G?ls?m ile Zeynep ve di?er kad?nlar feryada ba?lam??lard?. Zeynep, H?seyin’in vasiyetini hat?rlayarak Hz. H?seyin’in e?i ?ehribanu’ya Zeynel Abidin’i teslim ederek Z?lcen?h’a bindirip oradan uzakla?mas?n? istedi. Zeyneb’in ikna etmesi ve m?dahalesi ile Zeynel Abidin’in hayatta kalmas? sa?lanm?? oldu. ?bni Ziyad’?, Yezid merasimle kar??lad?. Ba?ta Zeynep olmak ?zere b?t?n kad?nlar ve ?ocuklar onun huzuruna getirildi. ?bni Ziyad:
“Ey Ali’nin k?z?, g?rd?n ya bak Hak bizden yana, b?yle olmasa idi, Cenab-? Hakk sizi muzaffer ederdi.” diye alay etti. Zeynep cevap verdi:
“Ey ?bni Ziyad, bu zafere katiyen ma?rur olma, karde?im neticenin b?yle olaca??n? biliyordu. O bile bile kendini ve b?t?n Ehl-i Beyt’ini feda etti. Onun her hareketi bir hikmete istinadt?r. O ?slam’?n ikinci bir Kerbel? facias? ile kar??la?mamas? i?in, bir ya??ndaki evl?d?n? bile fed? etti. Bu b?y?kl??? siz takdir edemezsiniz.” Bu cevaba ?ok k?zan ?bni Ziyad derhal katlini istemi?se de, K?fe e?raf?n?n ricas? ile ?nlenmi?tir. Yezid’den m?k?fat almak i?in Hz. H?seyin’in m?barek ba??n? alt?n bir tepsi i?inde sarayda sundular. Yezid elindeki bastonla Hz. H?seyin’in a?z?na vurarak dedi ki:
“??te kendisi benden, babas?n? da babamdan efdal sanan adam?n ba??!”

Yezid’in bu hareketine Semre Bin Cendeb itiraz etti:
“Ellerin kesilsin. Peygamberin ?pt??? o dudaklara nas?l vuruyorsun?”
Yezid de:
“E?er sen peygamberin eshab?ndan olmasa idin, boynunu vurdururdum.” deyince Semre:
“Ne tuhaf, Muhammed’in hat?r? i?in affediyorsun da o Muhammed’in evl?tlar?n? k?r?p ge?iriyorsun!” diye mukabelede bulunmu?tu. Ebu Berzetil Eslem de:
“De?ne?i H?seyin’in a?z?na vurarak, e?leniyor musun? Resulullah’?n bu a?za
su i?irdi?ini ne kadar ?ok g?rm??t?n?” demi? ve meclisten ??k?p gitmi?ti.

Daha sonra Ebu Amre, ?imr’i yakalayarak elini arkas?na ba?lad?ktan sonra, boynuna ip ba?layarak saray?n ?n?ne getirir. Saray?n ?n?nde Basra’l? birisi ellerinin parmaklar?n? teker teker k?rar, ayn? ?ekilde o da katledilerek H?seyin’in intikam? al?nm?? olur.

Ehl-i Beyt kad?nlar?, Yezid’in saray?nda birka? g?n oturduktan sonra bakt?lar ki bu saray kendilerine diken gibi batmakta, ?mm? G?ls?m’? Yezid’e g?nderdiler. Yezid onlar?n saray d???nda kiral?k bir evde kalabilmesini onaylad? ve uygun bir yer bulup ta??nd?lar. ?am kad?nlar? oraya yasa kat?ls?nlar diye emir verdi. O ev yasl?lar?n merkezi oldu. (Muaviye de Hz. Ali’yi katletti?i zaman ?am sokaklar?nda yas ilan etmi? ve evleri siyaha boyatm??t? B?t?n Emevi saltanat? boyunca Ehl-i Beyt’e hakaret dolu hutbeler okunmu?tu). Yan?k yan?k a??tlar, mersiyeler okundu. Yezid l?neti, Kerbel? ?ehidlerinin ba?lar?n? ?mam Zeynel Abidin’e vererek yan?na asker katt? ve Kerbel?’ya g?nderdi. Orada daha ?nce atlara ?i?netilmi? bedenler ile birle?tirilip defin edildi. Hazreti H?seyin ve Kerbel? ?ehitleri; ?sl?miyetin ?z?n? Arap ?rk??l???ndan uzakla?t?rarak il?hi emirleri bug?ne ula?t?rmak ve zulme boyun e?memeyi anlatabilmek i?in ba?lar?n? seve seve verdiler. Muharrem ay?nda Kerbel? ?ehitlerini hat?rlayarak tutulan susuzluk orucu dolay?s? ile en kutsal oru?tur. A?ure yap?lmas?n?n sebebi ise Zeynel Abidin’in kurtulu?undan dolay?d?r. ?sl?miyet’in Kerbel? vakas?, din ad?na i?lenmi? cinayetlerin en vahim olan?d?r. H?lbuki Y?ce Allah Kur’?n-? Ker?m’in ?ur’a Suresi’nin 23. ayetinde (Kull? eselik?m aleyhi ecren ilel mevedette fil kurba) “De ki size bildirdi?im din h?k?mlerine kar??, yaln?z Ehl-i Beytime kat?ks?z sevgi isterim” diyor. Ehl-i Beyt’i sevmek Allah emridir, bizlerin tek tek ?ahsi kanaatlerimiz de?ildir.

Kaynak:
Ara?t?rmac?-Yazar Dursun G?M??O?LU
?ah kulu Sultan Dergah? G?zc?baba/?stanbul
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye