Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Alevi - Bektaşi Edebiyatı ( Erman Artun )

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Cmt Ksm 21, 2009 7:16 pm    Mesaj konusu: Alevi - Bekta?i Edebiyat? ( Erman Artun ) Alıntıyla Cevap Gönder

Alevi – Bekta?i Edebiyat?na Genel Bir Bak??
Erman Artun


T?rkler ?slamiyet k?lt?r dairesine girdikten sonra yurt de?i?tirerek Anadolu’ya geldiler. Yeni yurt tutulan Anadolu’da k?lt?rle?me sonucunda ya?ama bi?imleri ve de?er yarg?lar? da de?i?ime u?rad?.[1]

Orta Asya T?rk k?lt?r?, ?slamiyet k?lt?r? ve Anadolu k?lt?r? yeni bir T?rk k?lt?r? olu?turmu?tur. T?rk k?lt?r tarihi a??s?ndan Anadolu’da dinsel inan?lara de?i?ik bak?? a??lar? tarikatlar? do?urmu?tur. Anadolu sufili?i ?slamiyet ?ncesi inan? sistemleri ve sosyal ya?am?n etkisiyle kar??m?? Anadolu’ya ?zg? bir sentez olu?turmu?tur.[2]

Hicretin ilk y?zy?l?ndan itibaren bir z?hd ve takva anlay??? i?inde ortaya ??kma?a ba?layan tasavvuf hareketi miladi 9. y?zy?ldan sonra geni? ve renkli bir d???nce sistemi olmu?tur. 11. y?zy?lda tarikatlar?n kurulmas?yla tasavvuf b?t?n ?slam alemine yay?lm??t?r.[3]

Tasavvuf, tarikatlar ve tekkeler arac?l???yla ?slam d?nyas?nda etkisi y?zy?llar boyu s?rm?? bir d???nce ve inan? sistemidir. ?slamiyet’in mistik boyutu olan tasavvuf ?eriat?n emir ve yasaklar?n? yumu?atma?a, Allah’a sevgiyle varmaya y?nelik bir sistemdir. Edebiyatta kal?c? etkiler b?rakm??t?r.

Bir inan? ve d???nce sistemi olarak kabul edilen tasavvufun temeli, evrende tek bir varl?k bulundu?u, o tek varl???n d???ndaki di?er varl?klar?n ise onun yer y?z?ndeki yans?mas? oldu?u g?r???d?r. O tek varl?k Allah’t?r. ?teki varl?klar yani g?r?nen her ?ey, tek varl?k olan Allah’?n t?rl? g?r?nt?leridir. Her ?ey Allah’?n anla??l?p bilinmesi i?in vard?r. Buna vahdet-i v?cut g?r??? denir. Tekvin yani var olu?, yarad?l?? problemi, dinin ve felsefenin ilgi alan?na giren ana konulardand?r.[4] Tasavvufta ama? Allah’a ula?makt?r. Bu vuslat g?n?l yoluyla ve sezgiyle olur.

Tasavvuf, T?rklerin hakim oldu?u geni? sahalarda ?slamiyet’in yay?lmas? ve bu sahalardaki eski inan? bi?imlerinin ?slamiyet’i etkilemesiyle ba?lam??t?r. Toplumlar eski inan? sistemlerini t?mden silemeyecekleri i?in eski inan? izlerini yeni inan? bi?imlerine yans?t?rlar. T?rklerde bu yans?t??, ?slam dinini ?e?itli sahalarda az da olsa farkl?la?mas?na neden olmu?tur. Bu farkl?l?klar da tasavvufi d???nce bi?iminin do?mas?n? sa?lam??t?r.
T?rkler aras?nda ilk olarak Orta Asya’da Ahmed Yesevi ile g?r?lmeye ba?layan tasavvuf ak?m?, daha sonra Mo?ol istilas?yla Anadolu’ya gelen dervi?lerle burada da etkili olmaya ba?lam??t?r. Anadolu’da Yunus Emre’yle doruk noktas?na ??kan dini-tasavvufi halk edebiyat? her d?nemde ve her z?mrede ?nemli sanat??lar yeti?tirmi?tir.

T?rkler, ?slamiyet’i kabul ettikten sonra eski inan? sistemlerini baz? tarikatlar i?inde s?rd?rm??lerdir. Alevi-Bekta?i gelene?inde eski T?rk inan? ve pratiklerinin di?er tarikatlara oranla daha ?ok yer tuttu?u g?r?lmektedir.

15. y?zy?l?n ilk yar?s?ndan sonra Hurufilik Bekta?i tekkelerine ve oradan Yeni?eri Oca??na girince, Yeni?eri ???klar? g?r?n??te tasavvufla, daha ?zg?r bir bi?imde ?arap ve sevgiliyi konu etmeye ba?lad?lar. Bu d?nemde Alevi – Bekta?i edebiyat? tekke edebiyat?ndan ayr?larak b?t?n?yle ba??ms?z bir i?eri?e kavu?mu?tur. Tekke edebiyat?n?n en dikkate de?er b?l?m? olan Bekta?i edebiyat?n?n fikir ve e?ilimleri ???k edebiyat?nda a??r basmaktad?r.[5] Tasavvuf felsefesi, halk edebiyat?n? etkiledi?i gibi konular, terimler y?n?nden divan ?iirini de etkilemi?tir. Tasavvuf d???ncesi divan edebiyat?n?n da kaynaklar?ndan birisini olu?turdu?u i?in ortaya ??kan edebi ?r?nlerde, bu felsefeye ait ortak temalar?n, motiflerin kullan?ld???n? g?r?yoruz. Ancak bir ?ok ortak noktaya ra?men, ?zellikle Alevi –Bekta?i tarikatlar?nda ortaya ??kan farkl? uygulamalar?n tarikat erk?n ve usul?ndeki de?i?ikliklerin bu z?mre ???klar?n?n edebi ?r?nlerine de yans?d???n? g?r?yoruz.

Anadolu’da Babailer Ayaklanmas? bast?r?ld?ktan sonra (1240), Hac? Bekta?-? Veli’nin (1210-1271) ?evresinde yeni bir tarikat?n (Bekta?ili?in) temelleri at?lm??t?r. Hac? Bekta?, Makalat adl? eserinde Anadolu halk edebiyat?n?n imk?nlar?yla g?r??lerini ustaca birle?tirip halka sunmu?tur. B?ylece yeni bir edebiyat gelene?inin olu?mas?na zemin haz?rlam??t?r. Tasavvuf etkisine a??k, tarikattan ?ok inan?lar b?t?n? olarak de?erlendirilen Anadolu Alevili?i Bekta?ilikle birlikte ele al?nmaktad?r. Anadolu Alevili?i ile zaman i?inde b?t?nle?ti?i i?in Bekta?ilik Anadolu Alevili?inin tarikat olarak kurumla?m?? ?ekli diye de yorumlanmaktad?r.

13. y?zy?l Anadolu’da T?rk diliyle meydana gelen edebiyat?n bir d?n?m, bir ayr?m d?nemiydi. Bu y?zy?lda Yunus Emre yeni kavram, motif, hayal, ve imge d?nyas?yla Anadolu’ya bir ilham kayna?? sundu. ???klar sazlar?yla T?rk dilini ?iirle?tirip halk?n duygular?n? dile getirdi.[6] Alevi-Bekta?i edebiyat? Hac? Bekta?-? Veli ve Abdal Musa k?lt?r?yle beslenmi? Anadolu halk edebiyat?n?n imk?nlar?n?n birle?tirilmesiyle yeni bir sentez olu?turdu. ?nceleri ?z? y?n?yle Yunus Emre’nin ?iirlerine dayanan bu edebiyat gelene?i sonralar? zamanla baz? belirgin farklar kazanarak ?zg?n yeni bir edebiyat oldu [7].

Alevi-Bekta?i ?iiri, belli kurallara kal?plara ve belli d???ncelere ba?l? bir ?iir bi?imidir. ?l??de kafiyede ayakta, naz?m bi?imleri ve dilde ???k edebiyat? ?zelliklerini g?sterir. D?nyay? Alevi- Bekta?i k?lt?r?ne g?re kavrayan ???klar ?iirlerini mistik ve metafizik temele dayarlar. G?n?m?z ???klar? usul, adap, erk?n ve ??retiden ?ok ?iirlerinde Alevi k?lt?r?n? i?lerler. ?lmeden ?nce ?lmek, yani ya?arken nefsi ?ld?rme d???ncesi s?kl?kla i?lenir. ?iirlerde insana y?nelme, g?n?l denilen cevherde a?k? bulma d???ncesi ?ne ??kar?l?r. ???klar?n ?iirlerine Alevi-Bekta?i felsefesindeki “Ruhun ?l?ms?zl??? esast?r, ?l?m Hak’ka teslim olma, Hak’ka y?r?mektir. Her ne ararsan kendinde ara .” d???ncesi egemendir.
Alevi- Bekta?i edebiyat?, gelenekleriyle, anlat?m bi?imiyle, terminolojisiyle ?uh ve m?stehzi edas?yla irfan? ve inanc?yla orijinal bir edebiyatt?r. Bu ?zellikleriyle di?er edebiyatlardan kolayl?kla ay?rt edilir. Alevi a?klar tasavvufu kendi anlay??lar?na g?re yorumlarlar. ?iirlerine ne?ve hakimdir.[8]

Alevi Bekta?i edebiyat? bu z?mrelerin geleneklerini, inan?lar?n?, aralar?nda s?ylenen atas?zlerini, deyimlerini de ifadelendirir, din ulular?n? ?ver, onlara ait menkabeleri ?iirle?tirir, usulden erk?ndan ayinden bahseder. Alevi Bekta?i k?lt?r?n?n k?kleri Orta Asya ?slamiyet ?ncesi inan? sistemlerine kadar uzan?r.[9]

Hac? Bekta?-? Veli d???ncesi Alevi Bekta?i edebiyat?n?n beslendi?i en ?nemli kaynaklardand?r. Onun Makalat’?nda a?k insanla Allah’?n temas ?izgisinde zuhur eder. A?k insandaki g?n?l denen cevherin hakimiyeti olay?d?r[10]

Bu d???nce ya?ama bi?imi olmu?, Alevi Bekta?i ?iirini ?ekillendirmi?tir.
Bu edebiyatta Ehl-i Beyt sevgisi a??r? derecede Ali’ye ba?lan??, Oniki ?mam’? takdis eden, Oniki ?mam s?z?nden bozma “d?vazman”, ya da sadece “d?vazde” denilen ?iirler, ?mam H?seyin’e mersiyeler, Hac? Bekta?-? Veli ve Alevi-Bekta?i velilerini ?ven, onlar?n menkabelerini yans?tan, giyim ku?am ?zelliklerini, t?renlerini belirten, 14.-17. y?zy?lda ?ran’a ve Erdebil Oca??’na ba?l?l??? anlatan, Osmanl?ya sitem i?eren nefesler vard?r.
Alevi-Bekta?i ???klar? mahlas al?rlarken, kendilerini divan ?airlerinden ve ???k edebiyat? ???klar?ndan ay?rmak i?in “Hatai”, “Kamberi”, “Misali”, “Virani” vb. gibi farkl? ???kl?k ad? al?rlar. Baz? ???klar bununla da yetinmeyip mahlaslar?n?n ba??na “kul”, ”abdal”, “pir”, ”sultan” gibi belirleyici adlar alm??lard?r. Baz? ???klar da mahlaslar?n?n sonuna “sultan”, “baba”, ”dede” vb. adlar eklemi?lerdir.[11]

Alevi-Bekta?i edebiyat?n?n k?kleri Yunus Emre’ye kadar uzanmaktad?r. Fakat kurulu?u 14. y?zy?lda Kaygusuz Abdal’la olmu?tur. Zamanla baz? ?nemli farklar kazanan bu edebiyat ?ncelikle Alevi-Bekta?i inan?lar?n? yayma?a hizmet eder hale gelmi?tir. Tarih boyunca dini bask?lar, tepkilerle kar??la?m??lar yani olumsuz toplumsal ve ekonomik uygulamalara u?ram??lard?r. Dirlikleri ellerinden al?nm??, askeri hizmetlerden uzak tutulmu?lar, topra?a ba?l? olmaya zorlanm??lard?r. Bu nedenle zaman zaman ayaklanm??lard?r. Alevi-Bekta?i ?iiri de bir kavga ?iiri haline d?n??meye ba?lam??t?r. Bunun en g?zel ?rneklerini Pir Sultan Abdal’?n ?iirlerinde g?rebiliriz.

14. y?zy?lda Kaygusuz Abdal’la kurulan Alevi-Bekta?i edebiyat? 15. y?zy?lda “Hatai” mahlas?yla ve daha ?ok heceyle ?iirler s?yleyen ?ah ?smail-i Safavi’yi meydana ??karm??t?r. “Hatai”, Alevi-Bekta?i edebiyat?n?n en didaktik ?????d?r. 16. y?zy?lda Sivas’ta as?lan “Pir Sultan Abdal” ise bu edebiyat?n en lirik ?????d?r. Pir Sultan Abdal’?n mensuplar?ndan “Kul Himmet” ve onun ?a?da?? “H?seyin” lirizm a??s?ndan Pir Sultan Abdal’a yakla?an ???klardand?r.

16. ve 17. y?zy?llarda Alevi-Bekta?i edebiyat? durgun bir d?neme girmi?tir. S?ylenen s?zler s?ylenip, her ?ey olup bitti?i i?in bu edebiyat kendini tekrara ba?lam??t?r. Fakat 19. y?zy?lda sosyal ya?amdaki de?i?iklikler bu edebiyat? da etkilemi?tir. Seyrani zaman zaman bu de?i?ikli?i ?iirlerinde yans?tm??t?r.[12]

Alevi gelene?i bug?ne kadar ya?am?? ???klar?n yedi tanesini ?ok usta ve kutsal sayarlar. Bu ???klara “Yedi Kutuplar” ad?n? verirler. Bu ???klar Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Hatayi, Yemini, Virani, Teslim Abdal ve Nesimi’dir.[13]

Alevi ???klar?n yeti?melerinde Ayin-i Cemlere kat?lmalar?n?n ve Alevi-Bekta?i ?iir ?rneklerini dinleyerek ilk bilgileri almalar?n?n rol? b?y?kt?r. Ayin-i Cemlerin ba?lamas?ndan ?nce “muhabbet” deyi?lerinin s?ylendi?i ya da ???klar?n kendi deyi?lerini okuduklar? bir b?l?m vard?r. Deyi?lerin yan? s?ra bu b?l?mde sohbetler de yap?lmaktad?r. Bu ???klar kendilerine “Cem ???klar?” ad?n? vermektedirler. ???klar ???t verme, Alevi-Bekta?i yolunun kurallar?n? hat?rlatma amac?yla ???tleme t?r?nde deyi?ler de s?ylerler. Ayin-i Cemlerde ve Bal?m Sultan muhabbetlerinde usta mal? deyi?ler s?ylerler. Onlara g?re badeli ???k olmak Hak vergisi, lutuf olarak kabul edilir. Bu gelenekte ???klara mahlaslar? genellikle ba?l? bulunduklar? postni?in taraf?ndan verilir.

???klar k???k ya?lar?ndan itibaren Ayin-i Cemlere kat?larak, kendileri i?in gerekli olan tasavvufi halk edebiyat? ve Alevi-Bekta?i k?lt?r?yle ilgili bilgileri buradan elde ederler. Ayin-i Cemlere ba?lamadan ?nce “muhabbet” ad? verilen saz e?li?inde, eski ???klar?n deyi?lerinin s?ylendi?i ve ???klar?n kendi deyi?lerini okuduklar? bir b?l?m vard?r. “Pir Sultan Abdal”, “Nesimi”, “Kul Himmet”, “S?tk? Baba”, ”Sad?k Baba”, “?ah Hatai”, “Kaygusuz Abdal”, vb. ???klardan usta mal? deyi?ler okurlar. Bu b?l?mde deyi?lerin yan? s?ra sohbetler de yap?lmaktad?r.[14]

Ayr?ca baz? y?relerde ???klar Ayin-i Cemlerin d???nda da bir araya gelmektedirler. Bunlar; d???nler, k?na geceleri ve k?ye misafir geldi?i zaman olmaktad?r. Bunun yan? s?ra “Bal?m Sultan Muhabbeti” dedikleri bir toplant? da vard?r.

Ayin-i Cemlerde ???klar?n adlar? ge?ti?inde ceme kat?lanlar sayg?yla onlara niyaz ederler. Alevi ???klar cem evlerinde d???nlerde, Hac? Bekta?-i Veli t?renlerinde, G?rg? Cemlerinde, Bal?m Sultan Muhabbetlerinde bir araya gelerek gelene?i s?rd?r?rler. Anadolu Alevili?i, ya?ama bi?imi olarak bir felsefe, duygu bi?imi olarak bir inan? olma ?zelli?i ta??r.[15]

Alevi-Bekta?i gelene?inde saz ?ok ?nemlidir. Saza b?y?k bir ilgi vard?r. ?zellikle Ayin-i Cemlerin semah b?l?m?nde zakirler saz ?ald?klar? i?in saz y?zy?llard?r bu gelene?in vazge?ilmez bir par?as? olmu?tur. ???klar, saz? ve s?z?yle toplumun dili ve y?re?idir. Onlar toplumun ya?ad??? ama dile getiremedi?i bir ?ok olay? tele d?k?p dillendirirler. ???k ya?ad??? toplumun s?zc?s?d?r.

Aleviler ?o?u 11 li heceyle, bir k?sm? 7 li ya da 8 li heceyle yaz?lm?? olan ve d?rtl?klerden meydana gelen bu ?iirlere “ayet, deyi?”, Bekta?iler bazen “nutuk”, fakat genel olarak “nefes” demektedirler. Bu edebiyatta vahdet-i v?cut anlay??? geri plandad?r. ?o?u zaman Allah’la i?li d??l? bir ?slup kullan?l?r. Bunun nedeni Alevi-Bekta?i inanc?nda var olan Allah’a korkudan ?ok sevgiyle ula?ma d???ncesi vard?r.

Alevi-Bekta?i edebiyat? Anadolu’nun ?z edebiyat?d?r. Alevi-Bekta?i k?lt?r? felsefesi, t?renleri, ?r?nleri, dili, her ?eyi Anadolu’nundur. Anadolu’dan do?mu?tur.[16] Kerbela facias?, Alevi ve Bekta?ilere yap?lan haks?zl?klar ?iirlerde i?lenir. ???klar?n nefeslerinde ???klar Allah’la i?li d??l?d?r. Allah’a sitem ?iirleri ger?ekte sevgiye dayanan bir inanc?n ifadesidir.[17] Alevi ???klar bu t?r deyi?ler i?in “Allah, ???klar? kusurlar?ndan dolay? k?namaz” anlam?na gelen bir hadis oldu?unu s?ylerler.

Alevi-Bekta?i ???klar?n hayata, kendi uygulama ve inan? sistemlerine yakla??mlar?nda ortak bir ?zellikleri de n?kteli ele?tiri g??leridir.[18]

Alevi ve Bekta?iler Kendi inan? ve uygulama sistemi i?in tam bir esrarengizlik tavr? sa?lamaktan ho?nut olur. ”Bekta?i S?rr?” kelimeleri halk?n diline girmi? oldu?undan ifadesini ?rtmek yolunda pek zaman harcamaz. ?iirden ho?lananlar i?in ?zellikle nefes ve deyi?ler d??ardan olanlar i?in sanki hi?bir anlam? olmayan kelimelerden olu?turulmu?tur.[19]

Alevi-Bekta?i edebiyat?nda dikkati ?eken en b?y?k ?zellik ho?g?r?d?r. Ho?g?r? bu edebiyat?n tad? tuzu niteli?indedir. Ho?g?r?n?n bulundu?u ?iirde hissedilebilir bir g?l?mseme vard?r. Bu ?zellik bu ?iiri ilgin? k?lar. Alevi-Bekta?i k?lt?r?nde ho?g?r? d??a vurulan bir g?r?n?? de?il y?re?in derinliklerinden gelen bir onaylama bi?imidir. Alevi k?lt?r?nde ho?g?r? uygun zemini bulunca g?lmeceyle birle?ir. Ho?g?r?n?n arkas?nda i?neleyici bir dokundurma da kendini g?sterir. Bu bir noktada onaylanmayacak bir giri?imin sezdirilmesidir.[20]

Tasavvuf ?iirinde kar??m?za ??kan mecazi anlat?mlar, semboller mutasavv?f ???klarca kullan?lm??t?r. Sufi ???klar, ?ok eskiden beri ?iirlerinde sevgilinin g?z?nden, duda??ndan, beninden, z?lf?nden bahsetmi?ler veya i?ki, ?alg?, meyhane, kilise gibi M?sl?manl???n geleneklerine uymayan unsurlara ?iirlerinde yer vermi?lerdir. Bu s?zler tarikat?n d???ndakiler taraf?ndan ele?tirilmi?, sufiler k?nanm??, k?f?rle su?lanm??lard?r. Asl?nda bu t?r s?zler sufilerin vecd halindeki s?zleridir. Ele?tiriler ?zerine bu t?r kelimeler sufinin i?inde bulundu?u durumu anlatan birer sembol olarak nitelemi?ler, bu a??klamayla ele?tirilerden kurtulmu?lard?r.

Tasavvuf ?iirindeki mecazi anlat?m?n di?er bir nedeni de mutasavv?flar?n ger?ekleri, i?lerine do?an s?rlar?, tarikat d???ndaki ki?ilere a?mak istememelerindendir.[21]

Alevi-Bekta?i ???klar?n nefes, deme ve deyi?lerinde kulland?klar? kelime terkip ve mazmunlar kli?ele?mi? s?z ve bilgilerdir. Onlar bu bilgileri ge?mi?te ya?am?? ???klardan ve kat?ld?klar? sohbetlerden ??renmi?lerdir. ???klar Allah’?n birli?ini anlat?rlar, insan? iyiye do?ruya g?t?rme yolu olarak niteledikleri “Hak Yolu” i?in ?iirler yazm??lard?r. Onlar y?rekten ba?l? bir sevgiyle Allah sevgisini ?iirlerinde dile getirirler.

???klar d?nya ve evrenin s?rlar?n?, yarad?l???n kayna??n? ara?t?r?rlar. Varl???n ?z? ve ?tesine ait d???nceleri dile getirirler. Mutlak g?zelli?e y?nelerek Allah’a kavu?ma ?abas?n? i?lerler. Bunlar madde alemindeki g?zellikten mutlak varl??a yol bulma ?abas?d?r. D?nyan?n ge?icili?ini anlat?rlarken, ger?ek ebedi mutlulu?un yollar?n? ararlar. ???klar?n idealize ettikleri k?mil tiplerdir. Onlara g?re ahlak insani olmayan davran??lar? terk ederek ilahi yarad?l??a y?nelmektir. Alevi- Bekta?i edebiyat? g?n?m?zde de s?rmektedir.

[1] Erman Artun: Adana A??kl?k Gelene?i (1966-1996), ve ???k Feymani, Adana 1996: 13.
[2] Bozkurt G?ven?: T?rk Kimli?i, K?lt?r Tarihinin Kaynaklar?, Ankara 1993: 138.
[3] Ahmet Ya?ar Ocak: T?rk Halk ?nan?lar?nda ve Edebiyat?nda Evliya Menk?beleri, Ankara 1984: 1.
[4] Abd?lbaki G?lp?narl?: 100 Soruda Tasavvuf, Ger?ek Yay?nevi, ?stanbul 1969: 78.
[5] Thema Larousse Tematik Ansiklopedi, Tasavvuf, c. 6, Milliyet Yay?nlar?, ?stanbul 1994: 514.
[6] Abd?lbaki G?lp?narl?: Alevi- Bekta?i Nefesleri, ?stanbul 1992: 1-6.
[7] G?lp?narl?, age. s. 78.
[8] Agah S?rr? Levent: “Halk ve Tasavvufi Halk Edebiyat?”, Halk Ozanlar?n?n Sesi Dergisi, S. 5 Ankara 1993: 25.
[9] ?r?ne M?likoff: Uyur ?dik Uyard?lar, ?stanbul 1994: 30.
[10] Ya?ar Nuri ?zt?rk: Tarih Boyunca Bekta?ilik, ?stanbul 1992: 21.
[11] R?za Zelyut: Halk ?iirinde Ger?ek?ilik, ?stanbul 1992: 67-69.
[12] Thema, agy. S. 43.
[13] Nejat Birdo?an: Anadolu’nun Gizli K?lt?r? Alevilik, s. 420.
[14] Fatma Sezgin: "G?n?m?zde ?anl?urfa K?sas K?y? A??kl?k Gelene?i ve K?sasl? A??klar” ?ukurova ?niversitesi, Bas?lmam?? Y?ksek Lisans Tezi, Adana 1998: 32.
[15] Piri Er: Geleneksel Anadolu Alevili?i, Ankara 1998: 1.
[16] Besim Atalay: Bekta?ilik ve Edebiyat?, ?stanbul 1991: 88.
[17] Abd?lbaki G?lp?narl?: 100 Soruda Tasavvuf, s. 176-177.
[18] John Kingsley Birge: Bekta?ilik Tarihi, s. 104.
[19] Birge, age, s. 110.
[20] ?evket ?zdemir: Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Hac? Bekta?-? Veli D???ncesinde Ho?g?r?, Ankara 1995: 213.
[21] Yakup ?afak: ”Tasavvufi ?iirde Mecazi Anlat?mlar ?zerine”, Yedi ?klim, 8 (1995) 59: 11-12.
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye