Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Köyden kente Hacıbektaş'tan Avrupa'ya ( Av.Hüseyin Özbek)

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Ekrem YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 43
Konum: Okmeydanı-İstanbul

MesajTarih: Çrş Arl 09, 2009 10:14 am    Mesaj konusu: K?yden kente Hac?bekta?'tan Avrupa'ya ( Av.H?seyin ?zbek) Alıntıyla Cevap GönderAv.H?seyin ?zbek
K?yden kente Hac?bekta?'tan Avrupa'ya Alevili?in tarihsel yol ayr?m?

T?rk halk?n?n d?rtte ???n?n k?ylerde ya?ad???, kitle ileti?iminin geli?medi?i, s?zl? k?lt?r?n belirleyici oldu?u d?nemin Alevili?i ile g?n?m?z?n metropol Alevili?i ?zerine kar??la?t?rmal? sosyolojik ?al??malar?n, bilimsel incelemelerin zaman?d?r art?k.

K?rsal kesimde t?ketime y?nelik tar?msal a??rl?kl? kapal? ekonomik yap?da dura?anl?k esast?r. Toplumsal de?i?im yava? seyreder. De?er yarg?lar?, inan? d?nyas?, k?lt?rel alg? ku?aklar aras?nda yar?lmalara neden olmadan s?rd?r?l?r.

Alevi inanc? ve Alevi k?lt?r?yle yeti?mi? insanlar?m?z da Anadolu’ da bu sosyolojik tan?ma uygun bir s?reci ya?ad?lar. Bin y?l? a?k?n bir zaman diliminde birbirinden ayr??mas? olanaks?z inan? ve k?lt?r sarmal?na d?n??m??, Horasan’ dan Anadolu’ya uzanan T?rkmen Alevili?i kendi hiyerar?ini de olu?turdu.

Alevi inan? ve k?lt?r?n?n manevi otoriteleri de bin y?l? a?k?n bir s?recin dam?t?lm?? sayg?nl???yla inan? ?nderliklerini s?rd?re geldiler. Anadolu Alevili?inin anlat?lan inan? k?lt?r sentezinin ya?at?larak ge?mi?ten gelece?e ta??nmas? b?y?k ?l??de geleneksel hiyerar?inin devam?na ba?l?d?r.

??e d?n?k tar?msal yap?n?n ??z?lmesi, sanayile?meyle ko?ut olarak k?rsaldan kentlere g???n yo?unla?mas?yla ortaya ??kan metropol Alevili?i g?n?m?z?n ger?e?idir. Anadolu’ da sayg?nl?k katsay?s? y?ksek manevi hiyerar?inin metropollerde aynen devam? m?mk?n m?d?r? Dedelik-babal?k gelene?i, ocakl? olma, ocaktan gelme, manevi silsile, Kent Alevili?inde k?rsaldaki gibi mi s?recektir? Yoksa yeniden mi tan?mlanacakt?r? Bir ba?ka s?ylemle Anadolu Alevli?inin bin y?lda olu?turulan de?erler dizgesi, metropol Alevili?inin sosyolojik s?recinde ciddi de?i?imlere mi u?rayacakt?r?

Kent Alevili?inin ?rg?tleni?i, kimlik s?ylemiyle ortaya ??k??? ve yeniden olu?um s?recinin ?nc?leri kimlerdir? Dernek, vak?f, federasyon ve konfederasyon ?nderleri aras?nda Anadolu Alevili?inin geleneksel hiyerar?inin mensuplar?n?n oran? nedir? Kent Alevili?inin geleneksel manevi kaynaklardan gelmeyen ?nderleri ile manevi ki?ilikler aras?ndaki ili?kiler ve hiyerar?ik konum nas?l olacakt?r?

Anadolu Alevili?inin co?rafi da??l?m?ndaki n?fus oranlar? ile metropol Alevili?i ?nderli?i ?rt??mekte midir? Yoksa metropol Alevili?i ?rg?tleni?inde bir ters orant? m? s?z konusudur? Alevi tabanda sahip olmad??? say?sal oran ve itibar?, ?rg?tl? kent Alevili?i piramidinin tepesini hedefleyerek sa?lamak isteyen ?rt?l? bir patronaj giri?imi s?z konusu mudur?

Alevi n?fusun yo?un oldu?u k?y ve kasabalarda, bin y?l? a?k?n inan? – k?lt?r sentezinin bi?imlendirdi?i sosyolojik hiyerar?inin kent Alevili?inde s?rd?r?lmesi m?mk?n m?d?r? Farkl? b?lgelerden metropollere g??m?? olan Aleviler aras?ndaki en geni? payda nas?l olu?turulabilir?

Sel?uklu’ dan Osmanl?ya, Osmanl?dan Cumhuriyete Anadolu Alevili?inin tarihsel karakterli hiyerar?isi ile g?n?m?z metropol ?rg?tlenmesi ?rt??mekte midir? Metropol ?rg?tlenmesiyle paralellik arz eden politikle?me s?recinin olas? sonu?lar? neler olabilir? ?rg?tlenme ?nderlerinin politik kimlikleri, politik tercihleri metropol Alevili?i ?zerinde ne ?l??de etkili olacakt?r?

Anadolu’nun geleneksel Alevili?ini temsil eden manevi merkezlerin ve inan? ?nderlerinin etki ve sayg?nl??? Metropol Alevili?i ?zerinde ne ?l??de s?rd?r?lebilir? Metropol Alevili?inde g?n?m?z?n ?rg?tlenme modeli mi, yoksa gelenek mi daha etkili olacakt?r?

Metropol Alevili?inin sosyolojik dengelerini bulmas?, olu?umunun tamamlanmas? sonu?lanmadan bu sorulara sa?l?kl? cevap verilemez. Bu s?re?te Alevili?in ?o?unlu?unu olu?turan, geleneksel k?lt?r ve inan? kodlar?n? s?rd?renlerin ortak paydalar?n?n ??k?? noktas? olarak al?nmamas? durumunda yeni yar?lmalar g?ndeme gelecektir.

Alevili?in uzun, ac?l?, sanc?l? tarihsel yolculu?unda ya?ananlar?n, deneyimlerin, dam?t?lm?? inan? k?lt?r sarmal?n?n olu?turdu?u hiyerar?inin ve dengelerin sars?lmas?, ?rselenmesi, tart??ma s?ylemiyle de?ersizle?tirilmesi yeni ac?lara, yeni ayr??malara yol a?acakt?r.

Hac? Bekta?’ ?n manevi merkez, Hac? Bekta?-? Velinin manevi ?nderli?i Anadolu Alevili?inin tart???lmaz?d?r. Metropol Alevili?ini politik tercihlerin ve ?rt?l? etnisitenin kald?rac? yapmaya ?al??anlar?n inisiyatif kazanmas? durumunda uzun ince yolda ya?anacak yeni ac?lar ka??n?lmazla?acakt?r.

Yurt d??? ?rg?tlenmeler ayr? bir yaz?n?n konusudur. Metropol Alevili?i i?in s?ylediklerimiz d??ar?s? i?in de ge?erlidir. Tarihten, gelenekten, co?rafyadan, inan? k?klerinden kopar?larak Avrupa laboratuarlar?nda ?retilecek, kendi ??karlar?na g?re programlanacak, bizim olmayan, fabrikasyon bir Alevilik T?rkiye’ nin ?n?ne konulmak istenmektedir.

T?rk ulusuna, T?rkiye Cumhuriyeti’ ne, Hac? Bekta?-? Veli’ye, Atat?rk’ e yabanc?la?m??, geneti?i ile oynanm??, bizim olmayan bir Alevilik imali i?in AB laboratuarlar?nda epeydir yo?un bir ?al??man?n varl??? saklanamaz hale gelmi?tir.

Yunus’tan Pir Sultan’a, Fuzuli’ den ?ah Hatayi’ ye, Veysel’ den Mahzuni’ ye el veren, dil veren, g?n?l verenlerin manevi miras??lar?na epey i? d???yor anla??lan. Elden ele, dilden dile, g?n?lden g?n?le ta??nan manevi miras?n metropollerde kurda ku?a yem edilmemesi i?in sorumluluk d???yor hepimize…
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye