Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

HZ. ALİ'DEN ÖZ DEYİŞLER

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Prş Arl 10, 2009 9:35 pm    Mesaj konusu: HZ. AL?'DEN ?Z DEY??LER Alıntıyla Cevap Gönder

HZ. AL?’DEN ?Z DEY??LER

•1. Acelenin meyvesi yanl??l?kt?r.
•2. A? kalmak, al?almaktan hay?rl?d?r.
•3. A??k kalpli, mert d??man, i?inden pazarl?kl? dosttan iyidir.
•4. Adalet i?in en b?y?k talihsizlik, devleti idare edenin zalimli?idir.
•5. Adalet, halk?n dirli?i ve d?zeni, idarecilerin ise s?s? ve g?zelli?idir.
•6. Adalet ve e?itli?i g?zetme, siyasetlerin en iyisidir.
•7. Adil ol, kudretin s?rekli olsun.
•8. Adilane davran?? siyasetlerin (y?netimlerin) en iyisidir.
•9. Affedilmeyecek g?nah, insanlar?n bir birlerine olan zulm?d?r.
•10. Affetmekten utanmay?n. Cezaland?rmada acele etmeyin. Emriniz alt?nda bulunanlar?n hatalar? kar??s?nda hemen ?fkelenip kendinizi kaybetmeyiniz.
•11. Ahdini bozmak Allah’? ve halk? gazapland?r?r.
•12. Ahmak, her laf?n ba??nda yemin eder.
•13. Ak?l, gurbette yak?n bulmakt?r; ahmakl?k vatanda gurbete d??mektir.
•14. Ak?l gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi ?eref olmaz.
•15. Ak?l gibi zenginlik cehalet gibi yoksulluk yoktur. Edebe uymak bir kazan?, dan??mak bir g??t?r.
•16. Ak?ll? bir insan fakir olabilir. Fakat o hi? kimsenin sadakas?na muhta? de?ildir.
•17. Ak?ll? ki?i, tecr?belerden ibret alan kimsedir.
•18. Ak?ll? olan kemal, cahil olan mal ister.
•19. Ak?ll?, d??man?nsa bile dan??, bilgisiz dostun fikrini ge?.
•20. Ak?ll? insan edeple ???t al?r. Dayaktan ba?ka bir ?eyle terbiye edilemiyenler hayvanlard?r.
•21. Ak?ll?, insanlar?n en mutlusudur.
•22. Ak?ll?n?n dili kalbindedir, ahma??n dili ise a?z?ndad?r.
•23. Ak?ll?n?n tahmini, cahilin kesin bilmesinden daha do?rudur.
•24. Ak?ll? insanlar az konu?ur. ?ok s?yleyenler, yaln?z ahmakt?rlar.
•25. Akil ki?i, kem?l taleb eder.
•26. Akraba d??manl???, akrep sokmas?ndan beterdir.
•27. Al?ak g?n?ll?l?k, ilimin meyvesidir.
•28. Al?ak g?n?ll?l?k, en b?y?k ?ereftir.
•29. Aleyhine kesin delil olmayan ki?iyi mazur tutun; o ki?i benim.
•30. Al??kanl?k, insana musallat olur ve onu kontrolu alt?na al?r.
•31. Al??kanl?k insan?n ikinci tabiat? gibidir.
•32. Amellerin en zoru ??t?r. Bunlar; nefsin hakk?n? verebilmek, her halde Allah’u Te?l?’y? hat?rlayabilmek, karde?ine bol bol ikramda bulunabilmektir.
•33. Amelsiz sev?b dileyen, yays?z ok atmaya kalkan ki?iye benzer.
•34. Aptall???n en b?y??? medh ve zemde ifrada ka?makt?r.
•35. Allah dostlar? o ki?ilerdir ki, insanlar d?nyan?n g?r?n???ne bakt?klar? zaman, onlar d?nyan?n i? y?z?n? g?r?rler.
•36. Allah kat?nda insanlar?n en k?t?s?, hayat?nda midesini ve ?ehvet g?d?s?n? doyurmaktan ba?ka hedefi olmayan kismedir.
•37. Allah seni ?zg?r yaratm??ken, ba?kas?n?n k?lesi olma.
•38. Allah’?n h??m?ndan kurtulmu? olan, bir tek z?lim yoktur.
•39. Allah’? Te?l?ya yemin ederim ki, beni yaln?z m?’min sever ve bana yaln?z m?naf?k bu?zeder.
•40. Arkada??n hay?rl?s?, sana do?ru yolda iyi delil oland?r.
•41. As?l yetimler, anadan ve babadan yoksun olanlar de?il, ak?ldan yoksun olanlard?r.
•42. Asl?n? inkar eden haramzadedir.
•43. A? verirsen doyur.
•44. A?a??l?k insanlarla yak?nla?maktan ka??n, onlar ki yapmac?k sevgilerini g?sterip i?lerinde k?t?l??? saklad?lar. Onlar? ho?nut tuttu?un s?rece sana sevgi duyarlar verili olmaktan geri kal?rsan sana zehirlerini ak?t?rlar.
•45. A??r?l?k g?sterme sevgide. ??nk? insan ne zaman o sevgiden ho?nut kalmayaca??n?z? bilemez. Ho?nutsuzluk duyar da insana nefret duyarsan, nefretinde de a??r?l?k olmas?n. Nefretinden ne zaman d?nece?ini bilemezsin.
•46. Atamalarda ara?t?rma yapmay? ihmal etmeyiniz.
•47. Ay?b?n en b?y???, ona benzer bir ay?p sende de varken, ba?kas?n? ay?plamand?r.
•48. Ay?lmas? ?ok g?c olan zenginlik sarho?lu?unda Allah”a s???n?n?z.
•49. Ayn? Anadan babadan do?anlar, senin miras karde?lerin, uzak yerlerden gelen, huyu suyu sana benziyenler ise senin ?z karde?lerin say?l?rlar.
•50. Az ilmi olup da onunla amel eden, ?ok ilmi olup da amel etmeyenden hay?rl?d?r.
•51. Az ibadet edip ?ok ?al??mak, ?ok ibadet edip az ?al??maktan ?st?nd?r.
•52. Az yemek yemek sa?l?kt?r.
•53. Azarlamada a??r?l?k inat ate?ini alevlendirir.
•54. Azim ve sebat, insanlar?n en b?y?k yard?mc?s?d?r.
•55. Azg?nl???n sonu ya rezil veyahut yok olmakt?r.
•56. Azla yetinen kimse zengindir.
•57. Babana sayg?l? ol ki, o?lun da sana sayg?l? olsun.
•58. Babana riyet edersen, sende o?lundan h?rmet ve riayet bekleyebilirsin.
•59. Ba???lamak, b?y?kl???n ?an?ndand?r.
•60. B?t?la yard?m eden, Hak’ka z?lmeder.
•61. Ba?a kakmak suretiyle iyili?ini bo?a giderme.
•62. Ba?kalar?na kulluk etme; Allah seni h?r yaratm??t?r.
•63. Ba?kalar?n? ?eki?tireni, ister Hakk ?zere olsun, ister bat?l yalanlay?n?z.
•64. Ba?kalar?n? ?slah etmek istiyor isen ?nce kendini ?slah etmelisin. Kendin fasid oldu?un halde ba?kalar?n? ?slah etmeye kalk??man en b?y?k ay?plardand?r.
•65. Ba?kalar?n?n felaketinden hisse kapanlar, ge?mi? mus?betlerden ders alanlar, cidden bahtiyar insanlard?r.
•66. Ba?kalar?n?n iyi hareketlerini takdire ?al???n?z. Derhal dostlar?n?z?n ?o?ald???n? g?receksiniz.
•67. Ba?kas?nda g?rd???n fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan ka??n.
•68. Beceremeyece?in bir i? i?in s?z verme.
•69. Ben Cehennem’in taksimcisiyim, K?yamet G?n?’nde Cehennem’e bu senin, bu da benim diyece?im.
•70. Ben konu?an Kur’an?m.
•71. Ben m?’minlerin em?riyim; onlar?n en yoksulunun ge?indi?i gibi ge?inmek zorunday?m.
•72. Benim 3 t?rl? Dostum vard?r. Benim Dostlar?m, Dostlar?m?n Dostlar? ve D??manlar?m?n d??man?.
•73. Benim izzet ve ikram?m yemin ederim ki atalardan mirast?r ve onlar benden ?nceliklidir.
•74. Bencillik kimde olursa, helak olur.
•75. Bedenin orucu, ir?de ve ihtiyarla azaptan korkup sev?ba girmeyi, ecre n?il olmay? dileyerek yemekten kesilmektir. Nefsin orucu, 5 duyuyu ?b?r su?lardan ?ekmek, kalbi de b?t?n ?er sebeplerinden ay?rmakt?r. Kalbin orucu, dil orucundan; dilin orucu, karn?n orucundan hay?rl?d?r.
•76. B?rak bu i?indeki ikilili?i at?l ate?e, s?nmeye y?z tutsa da onu alevlendir.
•77. Bildi?i halde susmak, bilmedi?i halde konu?mak kadar ?irkindir.
•78. Bilge insan ?al??mas?na, bilgisiz de bo? hayallerine g?venir.
•79. Bilgi gibi hazine olamaz.
•80. Bilgi, t?kenmeyen bir hazinedir; ak?l eskimeyen, y?pranmayan bir elbisedir.
•81. Bilgin bir s?z ehli olam?yorsan, hi? olmazsa dikkatli bir dinleyici ol.
•82. Bilgin ki?inin r?tbesi r?tbelerin en ?st?n?d?r.
•83. Bilgin ?l? olsa bile diridir. Cahil ise diri olsa bile ?l?d?r.
•84. Bilgin ?lse de ya?ar; cahil ise ya?arken de ?l?d?r.
•85. Bilginlerin toplant?s? mutluluk getirir.
•86. Bilgisiz, bilmedi?ini sormaktan utanmas?n. Alim, i?inden ??kamayaca?? bir meselede en iyisini Allah’u Te?l? bilir’ demekten sak?nmas?n.
•87. Bilgisiz ki?iyi bir i?te, bir d???ncede ya pek ileri gitmi? g?r?rs?n, ya da pek geri kalm??.
•88. Bilgiyi ehli olmayana veren, o bilgiye zulmetmi?tir.
•89. Bilgiyle dirilen ?lmez.
•90. Bilmedi?iniz s?z? s?ylemeyin, ??nk? ger?e?in ?o?u, ink?r etti?iniz ?eylerdir.
•91. Bilmedi?in ?ey hakk?nda konu?may? ve ?zerine d??medi?i halde s?z s?ylemeyi terk et.
•92. Bilmiyorum demeyi b?rakan ki?i, ?lece?i yerden yaralan?r, gider.
•93. Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.
•94. Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir.
•95. Bin kap?dan, y?z bin kaleden i?eri girebilirsin de k???c?k bir g?n?lden i?eri giremezsin.
•96. Baban?n, ?ocu?u i?in b?rakt??? en iyi miras onu g?zel edeble yeti?tirmesidir.
•97. Bir devletin ba??, sahip oldu?u iktidardan; bilgin, ilimden; iyilik sever, yapt??? iyiliklerden; ihtiyar da ya??ndan ?t?r? sayg? g?r?r.
•98. Bir devletin ??kmesi ?u d?rt sebebe bakar: Esas prensiplerinden ayr?lma, ikinci planda olan ?eylere ?nem verme, a?a??l?k kimselerin ?n safa ge?mesi ve erdemli ki?ilerin arka plana at?lmas?.
•99. Bir gerce?i savunurken, ona ?nce kendimiz inanmal?y?z sonrada ba?kalar?n? inandirmaya ?al??mal?y?z.
•100. Bir hikmet ve hakikat? bulmak, m?minler i?in b?y?k bir ganimettir.
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye