Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ABDAL MUSA ANMA TÖRENİ

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Umut YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 85
Konum: İstanbul

MesajTarih: Çrş Ksm 14, 2007 1:13 pm    Mesaj konusu: ABDAL MUSA ANMA T?REN? Alıntıyla Cevap Gönder


ABDAL MUSA ANMA T?REN?

15 bin Alevi-Bekta?i,Abdal Musa'y? anma t?reninde,g?n?l seslerini dile getirdi. Abdal Musa'ya akan canlar Antalya'n?n Elmal? kasabas?na ba?l? Tekke k?y?nde 250 hane var.Yakla??k bin olan k?y n?fusu,9-10 Haziran tarihlerinde d?zenlenen Abdal Musa'y? anma t?renlerinde 15bine ??k?yor.T?rkiye'nin d?rt bir yan?ndan gelen canlar konuk ediliyor .Abdal Musa'yla ya??t olan Ulu??nar Meydan?'nda hep birlikte semah d?n?yor ,gelenekler canl? tutuluyor.

Akdeniz yakas? Ayd?n illeri Ku?lar gider bizim Abdal Musa'ya Cemalin g?r?nce y?r?d? da?lar Ta?lar gider bizim Abdal Musa'ya Katardan ayr?lan turna s?r?ler Her and?k?a sinelerim s?zlar ?rili ufakl? emlik kuzular Ko?lar gider bizim Abdal Musa'ya Baba Kayg?suz'dan alm?? cehdini G?rd?n m? ?brahim Ethem vaktini Padi?ahlar tac? ile taht?n? Velim eyd?r d?rt dergahtan evveli Seyd Ali,Abdal Musa ,Bekta?-? Veli ?ah H?seyin a?k?na didemin seli ?a?lar gider bizim Abdal Musa'ya ABDAL Musa'n?n m?ridlerinden A??k Veli, pirine olan sevgisini ve sayg?s?n? ,t?m Anadolu Alevi-Bekta?ileri'nin dili ,g?n?l sesi ,?zlemi olarak i?te b?yle dile getiriyor.Sahnedeki ozan da onu bug?ne ta??yor.

Tekke K?y?'n?n t?ren alan?nda Abdal Musa'n?n ya??t? oldu?una inan?lan "ULU?INAR MEYDANI" t?kl?m t?kl?m.Daha sabah?n dokuzunda s?cakl?k otuz derecenin ?st?nde .Ba?lama e?li?indeki ozan? dinleyen kalabal?k kendinden ge?mi? durumda .Ozan her "Abdal Musa"dedik?e meydandaki 15 bin Alevi-Bekta?i, ?nce b?y?k bir sayg? ile ellerinin ba? parma??n? niyaz edip ,arkas?ndan hep bir a??zdan Abdal Musa'ya olan sevgi ,sayg? ve muhabbetlerini ifade etmek i?in , "Allah ,Allah,Allah,Allah" , "Yeti? ya Abdal Musa"diye meydan? inletiyor. Bir g?nde artan n?fus Tekke K?y?;Antalya?n?n Elmal? kazas?na ba?l? 250 hanelik ba? ve bah?eler i?inde Torosla'r?n arka y?z?nde ?irin biri k?y .Normal g?nlerde bin civar?nda olan n?fus,bu y?lki geleneksel Abdal Musa T?renleri'nin d?zenlendi?i 9-10 Haziran'da 15 bin ki?iyi buldu. Bu k?yde birka? bakkal ve kahveden ba?ka ticari i?letme yok say?l?r.Ne otel,ne de pansiyon var.

Gelen binlerce insan?,Tekke K?y? sakinleri ,evlerinde misafir ediyorlar.Buraya Anadolu'nun hemen hemen her ilinden Alevi Bekta?iler ak?n ak?n gelip Pir Abdal Musa'ya sayg?l? sevgilerini iletiyor,niyaz ediyor,adaklar?n? sunup kurbanlar?n? kesiyorlar. Edirne'den Malatya'dan,Tokat'tan ,Adana'dan,Eski?ehir'den,Bursa'dan ,Tunceli'den,Ankara'dan gelenleri , otob?slerinin ?nlerinde as?l? bez yaz?lardan anlamak olas?. Biz de ?stanbul'dan gelmi?tik.Otob?s katarlar? d?ne d?ne Toroslar'? a??p Abdal Musa'ya var?yordu.?stanbul'dan toplam sekiz otob?s ve onu a?k?n ?zel gelmi?ti Tekke K?y?'ne. Karacaahmet Dergah? ?stanbul'da Abdal Musa'ya hareketten ?nce Karacaahmet Dergah?nda sabah yedide bulu?tuk.Ya?l?,gen?,kad?nl?,erkekli heyecanl? bir kalabal?k vard? .Bir?o?u Abdal Musa'ya ilk defa gitmenin heyecan?n? ya??yordu.?nce Karacaahmet T?rbesi ziyaret edilip niyaz ediliyor,dualar edilip ,hay?rl? yolculuklar dileniyordu.

Anadolu Alevileri'nin;bin y?la yak?n bir s?redir,bu topraklarda inan?lar? y?z?nden u?ramad?klar? k?t?l?k kalmam??t?.Osmanl?'n?n ve Cumhuriyet'in kurulu?unda b?y?k b?y?k yararl?l?k g?stemelerine ra?men Osmanl?'n?n Yavuz Sultan Selim'le birlikte a??r? meshep?i bir tarzda s?nnile?mesi'nden bu yana bir?ok katliama u?rad?lar.?nan?lar? y?z?nden ,ya?am tarzlar? y?z?nden ,d???nce yap?lar? ve hayat felsefeleri y?z?nden ,d???nce yap?lar? ve hayat felsefeleri y?z?nden ?ok k?t? g?nler ya?ad?lar.Ve ne yaz?k ki hala da ya??n?yor. ??nk? Anadolu Alevili?i ,do?u?tan bug?ne dek,her t?rl? toplumsal haks?zl??a kar?? ba?kald?rm?? olmalar?n?n cezas?n? ?ok a??r tarzda ?demi?tir.Son y?llardaki toplumsal ?alk?nt?dan gene en a??r fatura Aleviler'e ??km??t?r.

T?rbedeki kalabal?ktan hangisiyle sohbete ba?lasam, bir yaras?n? hemen a??veriyordu.Bir ara?t?rmac? 12Eyl?l'de;siyasi nedenlerle i?eri al?nanlarla ilgili;Alevi mi S?nni mi,t?r?nden kay?tlar tutuldu?unu s?ylemi?ti.Hatta bu d?nemde siyasi sorgudan ge?en yakla??k 750bin ki?iden 500 bininin Alevi k?kenli insanlar oldu?u yolundaki s?ylentiyi ister istemez an?msad?m.?ahkulu ?n?ndeki kalabal???n ?nemli bir b?l?m? kimi ?orum olaylar?ndan ,kimi Sivas kimi Mara?'tan ka??p ?stanbul'a gelmi? insanlardan olu?uyor.

Evlat ac?s? ?stanbul'dan yola ??kmadan ?nce tan?k oldu?um bir olay beni ?ok d???nd?rd? ve etkiledi.Yola ??kmadan ?nce t?m kitle Karacaahmet T?rbesi'nde ki Konukevi'nde biraraya geldi.Dede ?nce dili d?nd?k?e Abdal Musa'y? anlatt?.Arkas?ndan dua etti ve son olarak uzun bir "g?lbenk"?ekti.?ekilen g?lbenkte bir dizi dua ve temenni vard?.Dede ailelere sa?l?k diliyordu ,aile yuvalar?na birlik,dirlik diliyordu.Mal ,m?lk sahibi olmay? diliyordu. B?t?n bu iyi dilekler s?ras?nda cemaat de "Allah Allah"diyerek bu dileklere kat?l?yordu.(Alevi inanc?nda amin denilmez ,Allah, Allah denilir.) Dede;"?ah-? Merdan Ali evlat ac?s? vermesin" deyince,Konukevi'nde ?yle canh?ra? bir "Allah Allah ,Allah Allah," sesleri y?kseldi ki,t?ylerim diken diken oldu.Baz? analar h??k?ra h??k?ra a?lamaya ba?lad? .Ordakiler, o kadar ?ok evlat ac?s? g?rm??t? ki, art?k b?ylesi bir ac?y? ya?amak istemiyorlard?.Bu durum beni ?ok sarst?. Yolculuk ba?l?yor Derken otob?slere binildi ve yola koyulduk.Programda Abdal Musa'dan ?nce ,Aleviler'ce kutsal say?lan baz? t?rbelerin ziyaret edilmesi de yer al?yordu.

Bunlar?n ba??nda Osmanl? Devleti'nin kurulu?unda b?y?k emekleri ge?en ?eyh Edebali'nin Bilecik'teki t?rbesi vard?. ?eyh Edebali ;Ahi-Bekta?i dervi?lerindendir.Fakat S?nni Osmanl? anlay??? Edabali ve Dursun Fakih gibi Ahi-Bekta?i T?rk dervi?lerini ehli s?nnet mensubu gibi lanse edilmi?tir.TRT deki "Kurulu?" adl? dizide bu i? ?ok pervas?zca yp?lm??t?r.?eyh Edebali S?nni de?ildir. Alevi k?ylerine cami Bilecek'teki t?rbenin hemen yan?na da bir cami yapt?r?lm??.Caminin yap?l?? tarihi 1500'l? y?llara dayan?yor.Alevi k?ylere cami yapt?rma politikas? Anadolu'da 500 y?l ?nce uygulanmaya konulmu?tur.Anadolu'da nerede bir Bekta?i t?rbe ve k?lliyesi varsa ,hemen yan?na bir cami oturtulmu?tur.

Aleviler'in ibadet i?in camiye gitmedikleri bilindi?i halde... Ankara Keskin'deki Hasan Dede T?rbesi,Hac? Bekta?'? Veli T?rbesi,Sultan ??caattin Veli T?rbesi,Seyit Battal Gazi ve Abdal Musa T?rbesi i?in de durum b?yledir.Ad? ge?en t?m k?lliyelerin yan?ba??na birer cami in?a edilmi?tir. Bilecik'te ?eyh Edebali ,Dursun Fakih ile k?z? Balhun Hatunve di?er dervi?lerin t?rbeleri ziyaret edildi,dualar okundu ,lokmalar da??ld? ve yola devam edildi. Tarih,Abdal Musa'n?n Buhara'dan gelen K?rk Abdallar'dan biri oldu?unu yazar.

G?n?l dostu bir sava??? 14'?nc? y?zy?lda, Osmanl? Devleti'nin ilk devirlerinde Yeni?eri Oca??'n?n kurulu?una ad?n?n kar??t??? anlat?lan Abdal Musa'n?n, Bursa'n?n fethinde b?y?k kahramanl?klar g? sterdi?i, Geyikli Baba ile Bursa'da bulundu?u s?rada kendisine makam verildi?i,ancak Bursa'n?n S?nni Osmanl?'n?n merkezi olmas?ndan sonra Antalya civar?ndaki Tekke K?y?'nde dergah kurdu?u rivayet edilir. ?kinci durak;Eski?ehir-Seyit Gazi beldesindeki Seyit Battal Gazi T?rbesi'ni ziyaret oldu. T?rbede dede ?nc?l???nde k?sa bir cem yap?ld?.G?lbenkear okundu. Ba?lama e?li?inde Hz.Ali,Ehlibeyt ve Kerbele ?ehitleri ile ilgili a??tlar,deyi?ler ,okundu.

Dede ve bir ana tevhit ?ekti. Burdan sonra yolumuz;Eski?ehir Aslanbeyli K?y?'ndeki Sultan ??caattin Veli T?rbesi'ne Ula?t?. ??caattin Veli geleneksele anma t?renleri May?s ay?nda olurmu?. Oraya binlerce Alev-i Bekta?i gelir. Cemler kurulur, semahlar d?n?l?r ve adakl? kurbanlar kesilirmi?. ??caatin Veli T?rbesi'nde bizi Nevzat Dede kar??lad?. Kurbanlar kesildi ve kazanlar Kaynad?.Gelenler t?rbe ve ?evresini gezip, ziyaretlerini edinceye kadar kurbanlar da pi?ti. Cem yap?ld?ktan sonra kurbanlar yenildi. Bah?ede Nevzat Dede ve e?inin g?zel ve yan?k Sesleri ile Hz Ali ve Kerbela ?ehitleri ?st?ne okuduklar? mersiyeler,a??tlar t?m canlar? Etkiledi, duyguland?rd? ve bir?o?unu a?latt?.Gece saat 10:00 olmu?tu. Antalya y?n?ne Yola koyulduk.

Nevzat Dede Sultan ??caattin T?rbesi'nin kazan?n? kaynatmaya devam Ediyordu. Otob?slerdeki t?m canlar birbirlerine sevgi ve sayg? ile davran?yorlard?. Bu durumu otob?s ?o F?r?m?z de saptam?? olacak ki, "Aleviler birbirlerine kar?? ?ok sayg?l?, sevgili davran?yorlar. Bu yanlar?na hayran?m. Ge?en y?l Hac? Bekta?'a da grup g?t?rd?m. ?ok memnun kald?m. Gene olursa severek giderim. Bize Aleviler'i yanl?? tan?tm??lar. ?ok sab?rl?,sakin ve sayg?l? ?nsanlar. Yolculuktan sonra otob?s de ?ok temiz kal?yor."diyerek duygular?n? dile getirdi.

Evet, ger?ekten insanlar birbirine kar?? ?ok insani, sayg?l? ve sevecen bak?yorlard?. Bu da savunduklar? felsefeden olsa gerekti. ??nk?; Alev-i Bekta?i inanc?nda en kutsal varl?k insan Ve en y?ce sevgi de insan sevgisidir. Aleviler bu olguyu en g?zel ?u dizelerde dile getirirler: Ellerin kabesi var Benim kabem insand?r Kuran da kurtaran da ?nsano?lu insand?r. T?rbeyi ziyaret Sabah g?ne?i ile birlikte uzun yollar? arkada b?rakarak Tekke K?y?'ne ula?t?k Otob?slerimiz Do?ruca Abdal Musa T?rbesi'nin bah?esine geldiler. Halk ak?n ak?n t?rbeyi ziyarete koyuldu. Anadolo'nun d?rt bir yan?ndan i?ini g?c?n? b?rak?p, da?lar?,ta?lar?,uzun yollar? a??p gelen bu ?nsanlar buralarda ne ar?yorlar? As?rlard?r s?ren bu sevgi ve sayg? selinin kayna?? nedir? Bu B?y?k insan kimdir? Abdal Musa Sultan T?rbesi,Anadolu Alev-i Bekta?ileri'nce kutsal say?lan, sevgi ve sayg? duyulan Hac-? Bekta?ileri'nce kutsal say?lan, sevgi ve sayg? duyulan Hac? Bekta?-? Veli T?rbe Si'nden sonra en b?y?k ziyaretgah olarak kabul edilen bir t?rbe.

Abdal Musa Sultan 14'?nc? y?zy?lda Elmal?'da ya?am??t?r. Tarihi kaynaklar; Abdal Musa'n?n Buhara'dan gelen K?rk Abdallar'dan biri oldu?unu, babas?n?n, Hac? Bekta?-? Veli'nin Amcas? olan Haydar Ata'n?n o?lu Hasan Gazi'nin oldu?unu yazar. Anas?, Ana Sultan,k?zkarde?i ise H?sniye Bac?'d?r. Gene yaz?l? kaynaklar, Abdal Musan?n bir s?re Hac? Bekta?ta pir evinde Kad?nc?k Ana n?n yan?nda kald???n? bildirir.14'?nc? y?zy?lda Bat? Anadolu da ??hret kazanan Abl?ler dal Musa'n?n , Osmanl? n?n ilk devirlerinde Yeni?eri Oca??n?n kurulu?una da ad? kar??t??? rivayetler aras?ndad?r.

Ayr?ca, ?kinci Osmanl? Padi?ah? Orhan Gazi zaman?nda Bursa'n?n fethinde b?y?k kahramanl?klar? g?r?ld??? ?e?itli fetihlere kat?ld???, Geyikli Baba ile birlikte Bursa'da bulundu?u s?rada kendisine makam verildi?i, Bursa'n?n S?nni Osmanl?'n?n merkezi olmas? ile oray? terkedip Denizli, Ayd?n taraflar?na geldi?i ve oradan da Antalya civar?na ge?ip Elmal? Tekke K?y?'nde ?e?it kerametler g?stererek dergah?n? bu k?yde a?t??? bilinir, anlat?l?r. Kendisi ?airdir, sava???d?r, keramet sahibidir, felsefecidir, g?n?l dostudur. Bunlardan ba?ka Hac? Bekta?? Veli'nin ?nde gelen halifelerindendir. Alev-i Bekta?i-lerce kutsal say?lan on iki posttan on birinci olan "Ayak?? Postu " ?ah Abdal Musa postudur.G?n?m?ze kadar gelmi? ?zdeyi?leri vard?r. Rumeli'de ser?e?me (kumandan) oldu?u, tahta k?l?? ile ta?? ikiye b?ld??? de anlat?lan rivayetler aras?ndad?r. 600 y?ll?k k?lliye Kar??m?zda duran; k?y?n ba??nda b?y?k bir bah?enin i?inde ye?iller aras?nda Abdal Musa T?rbesi'nin bulundu?u bu k?lliyenin 600 y?ll?k bir tarihi var.

Bu g?n bir oda ve ?n?ndeki salondan olu?an t?rbe ?ok ihti?aml? bir ge?mi?e sahip Bu k?sm? k?y?n ya?l?lar?ndan dinleyelim: K?y ge?mi?te daha da ba? ve bah?elikmi?, evler ah?ap ?rt?l?ym??. K?y halk? hi? vergi vermezmi?. Dergaha gelen, yer, i?er, gidermi?. Tekkenin tamiri, bak?m? dervi?lerin ve konuklar?n t?m ihtiya?lar?n? k?yl?ler temin edermi?. K?yl?ler bug?n vergi ?d?yorlar, ama di?er hizmetler gene en sevecen bir ?ekilde veriliyor. Bu dergah ge?mi?te ?ok b?y?km?? Dergaha i? i?e yedi kap?dan ge?ildikten sonra ula??l?rm??. Abdal Musa Sultan; d?rt bin ad?ml? bir ba? ortas?nda, ?st? ?am tahtalar? ile kapl?, kagir bir kubbe alt?nda yatarm??. T?rbe ?st?ndeki alt?n alem be? saatlik yoldan g?r?l?rm??. K?lliyenin ?evresinde geni? ba? ve bah?eler misafirhaneler, meydanlar, kiler ve mutfaklar varm??. Tekke'de, dergahta 500 civar?nda m?cerret dervi? oturmu?.

Mutfakta 40 dervi? hizmet vermi?.Erzak dolu 20 ambar varm??.Misafirhanenin ?st?nde konak ,alt?nda ise 200 at?n kalabilece?i b?y?kl?kte ah?r varm??.Her g?n y?zlerce misafir gelirmi?.T?rbeye ilk gelene "Baba ?orbas?"ikram edilirmi?.Bu tekke o kadar i?lermi? ki ,yap?ld??? g?nden beri mutfa??nda ate? s?nmezmi?. Tekkenin ?ok zengin vak?flar? varm??:Evliya ?elebi'nin yazd???na g?re ,tekkenin mal varl??? ;onbinden ?ok koyun ,bin manda ,on kadar deve,yedi katar kat?r,bini a?k?n s???r,yedi y?z k?srak ,yedi de?irmen ,ba?lar,bah?eler ve da?larki korulardan olu?uyormu?. Bug?n bu tekke,toplam 30 metre kareye s??d?r?lm?? durumda .Ama O'nun sevgisi,sayg?s? milyonlarca insan?n kalbine ?yle yer etmi? ki,600 y?l ge?mesine ra?men gene dolup ta??yor .Adeta bir insan seline sahne oluyor. ??te sabah?n g?ndo?umu ile birlikte otob?slerimiz bizi bu t?rbenin ?n?ne b?rakt?.Grubumuzdaki bir arkada??m?z ge?en y?l da geldi?i i?in bizi ge?en y?l misafir kald??? eve g?t?recekti.

T?rbenin d?? bah?e e?i?i olduk?a y?ksek .Alevi inanc?nda e?i?e basmak g?nah .E?ik ?zel olarak y?ksek tutulmu? ki ,bilmeyenler de basmas?n diye .Basmaya kalkanlar?n kafas? kap? do?ramas?n? "niyaz etmek"zorunda kal?yor. Alevilerde cem t?renleri ALEV?-Bekta?ilerin cemaatle birlikte yapt??? ibatede cem denir.Cem t?reni,?nceden hebr verilen insanlar?n kat?l?m? ile olur.Ceme Alevi-Bekta?i din adamlar? olan dedeler veya babalar ?nderlik ederler.

Cem evinde bir araya gelen kad?nl? erkekli toplulu?a dede ?nderlik eder.Ba?lama e?ili?inde ,zakir ad? verilen ozan taraf?ndan ,Hz.Muhammed,Ali Ehlibeyt ,12 ?mamlar ve Kerbela katliam? ?zerine deyi?ler, mersiyeler,dualar okunur.Bu okunan eserler genellikle Fuzuli'nin,?ah Hatayi'nin ,Pir Sultan Abdal,Yunus Emre ve di?er Alevi-Bekta?? ozanlar?nd?r. Dede ,cemde halk?n sorular?n? da dinler,k?sk?nler,darg?nlar bar??t?r?l?r.Aleviler ?eriata inanmad?klar? i?in,Osmanl? d?neminde sorunlar bu cemlerde kurulan halk mahkemeleri denen y?ntemle ??z?l?rd?. Cem s?recinde herkes halka halinde y?z-y?ze bakacak tarzda oturur.Halk namaz? ad? verilen tek veya iki rakatl? namaz secde edilir.Kad?nl? erkekli ba?lama e?ili?inde semah d?n?l?r.12 hizmet ad? verilen hizmetler yerine getirilir.Kurban kesilir,lokmalar da??l?r.Cem ,dedenin izini ile biter.Bu cemler baz? yerlerde halen devam etmektedir.Yar? gizli olarak.Bu cemlere kat?l?mlar?na g?re Birlik Cemleri veya G?rg? Cemleri ad? verilirBaz? y?resel farkl?l?klara ra?men esas olarak felsefe ve d???nsel yap? ayn?d?r.Cemler Anadolu alevilerine ?zg? bir ibatet bi?imidir.

Kayna??n?n Hz.Muhammed'in Mira?'ta K?rklar Cem'inden kald???na inan?l?r.Aleviler;camiye gitmezler.Camide k?l?nan 5 vakit namaz? ve cami olay?n? ?slamiyete ayk?r? bulurlar. Buz gibi yemye?il bir g?l kenar?nda canlar semah d?n?yor,dostluk d?ne d?ne semaya ??k?yor. U?ar Su'da canl? tutulan dostluk Tekke K?y?'n?n her yan? Abdal Musa ile ilgili anlat?lan rivayetlerle dolu .U?ar Su efsanesi de bunlardan biri.Abdal Musa'y? anma t?renlerinden ?nce ,U?ar Su efsanesinin ge?ti?i rivayet edilen Ye?ilg?l'e yolculuk yap?l?yor.Canlar ,Ye?ilg?le'?n k?y?s?nda ,cem t?reni sonras? semah d?n?yorlar . Dergah?n ?n? ana baba g?n?... ?nce Abdal Musa'ya y?z s?r?l?p ?p?l?yor,sonra diz?st? s?r?nerek i?eri giriliyor. Abdal Musa'n?n sandukas?n?n etraf?nda insanlar sayg? ile sevgi ile d?n?yorlar. ?perken a?layanlar, kapan?p y?z s?renler... Dertlerine derman,yaralar?na merhem arayanlar...

Dedenin uzunca okudu?u mersiye ve g?lbenk ?ekmesi t?m i?erideki canlar? ?ok etkiledi. ?nsanlar sevgi ile sayg? ile hayranl?klar?n? ifade ediyorlard?. Abdal Musa Sultan'?n sandukas?n? niyaz edenler daha sonra onun kar??s?nda annesi Ana Sultan'la k?z karde?i H?sniye Bac?n'?n sandukalar?n? ziyaret ediyorlar. Arkas?ndan babas? Hasan Gazi ve dervi?i Kaygusuz Abdal sandukalar?na sayg? ve sevgilerini iletip, onlar?n da etraf?nda diz?sti y?r?yorlar. Sonunda Abdal Musa'n?n ayakucundaki deli?e kollar?n? sokup, dilek diledikten sonra, ??kan ??heri (kutsal topra??) mendiline koyup d???ml?yorlar. Bu kutsal toprak yeniyor, a?r?lara iyi geldi?ine inan?l?yor, u?ur say?l?yor. T?rbeyi ziyaretten sonra bizi arkada??m?z kalaca??m?z eve do?ru g?t?rmeye ba?lad?. Kar??la?t???m?z her k?yl? kad?n ve erkek bize "Ho? geldiniz, ziyaretiniz Kabul ola,kalaca??n?z yer var m??" gibi ifadelerle o kadar dost?a ve sevecen bir yakla??mla yakla??yorlard? ki, do?rusu ?ok ?a??rd?k. Yer Sofras?nda yemek Bu g?lery?zl?, misafirperver ve sevecen insanlara hayranl?kla kalaca??m?z eve geldik.

Ev sahiplerimiz gen? evli bir ?iftti. O denli s?cak bir dostlukla kap?lar?n? a?t?lar ki, bu insanlara sar?l?p ?pmemek i?in kendimi zor tuttum. Sanki k?rk y?ll?k dostmu?uz gibi davrand?lar bizlere. Hemen yer sofras? kuruldu. Sofrada yok yok. Her ?ey taze ve do?al. Tereya?lar, yumurtalar, peynirlerin bir ba?ka tad? vard?. Hele sa? ?st?nde pi?mi? k?y ekme?i, nefisti. Abdal Musa t?renleri i?in k?yl?ler b?y?k bir istekle gelecek konuklar? bekliyorlard?. K?y halk? bir hafta ?ncesinden adeta bayrama haz?rlan?r gibi bu t?renlere haz?rlan?rm??. Evler badana olur, y?kan?r, temizlenir,e?yalar, yataklar ziyaret?ileri i?in elden ge?irmi?. Bir bayram co?kusu i?inde... Bizim kald???m?z evde yedi ki?iydik. Ge?en y?l ayn? evde 20 ki?i kalm??. Bu y?zden ev sahibimiz bu y?l 'az misafirim var' diye, adeta komplekse kap?ld?. Gitti?imiz evin birisinde 45 misafir vard?,bir di?erinde ise, tam 57 misafir kal?yordu. Ama hi? kimsede,en k???k bir memnuniyetsizlik ifadesine rastlamad?k.

Ev sahipleri de konuklar da hayatlar?ndan ho?nut. Bu k?yde otel yok,pansiyon yok.T?renlere kat?lan 15 bin civar?ndaki konu?un 10 bini uzaktan gelmi?ti.Ve konuklar 250 hanelik bu k?ye misafir ediliyorlard?.Evsahiplerinde ne varsa g?n?lleri ile birlikte,kilerlerini,sofralar?n? da a??yorlar uzaklardan gelen konuklar?na...Herhangi bir maddi kar??l?k beklemeden...Abdal Musa'ya sayg?n?n,ibadetin bir par?as? olarak... T?renlerden ?nceki g?n,??laden sonra Abdal Musa Sultan ile ilgili U?ar Su rivayetinin ge?ti?i yeri ziyaret ettik.Bir saatlik otob?s yolculu?undan sonra,bir saati a?k?n s?rede yaya olarak dik Toroslar'a,hem de 40 derece s?cakta t?rmanmadan sonra... Bir taraftan 40 derece s?cak,?te yandan buz gibi yemye?il bir g?l ve g?l?n yan?nda karlar,karl? kaynak sular?n? birlikte i?tik... Tekke K?y?'n?n her yan? Abdal Musa ile ilgili anlat?lan rivayetlerle dolu.Tersten ?al??an de?irmen ta?? efsanesi,Gelin P?nar efsanesi,Ate?te Pervaz efsanesi,Dur Da?? efsanesi,Yaral? Geyik efsanesi...i?te bunlardan biri de U?ar Su efsanesidir. U?ar Su ile ilgili halk?n anlatt??? rivayet ??yle: Abdal Musa,y?renin Hristiyanlar'?n elinden al?nmas? s?ras?nda,tekkesine yeni g?n?lda?lar,canlar,m?ridler kazanmak i?in s?rt?nda heybesi ile k?y k?y dola??rm??.

Bug?nk? Ka? il?esinin G?mbe beldesi ?evresinde gezerken,G?mbe'nin bat?s?ndaki U?ar Su'yun arka y?n?nde bir k?ye gitmi?.K?y halk? ?ok yoksulmu?.Susuzluk y?z?nden ekinleri kurumu?.Abdal Musa'ya ikram edecek evlerinde nafaka kalmam??.Bu y?zden ?ok utanm??lar.Sultan bu durumu g?r?nce k?yl?lere: "Ben size su verirsem.siz de elde edece?iniz ?r?nlerden bana pay verir misiniz?" diye sormu?.K?yl?ler: "Ne demek,sen yeter ki su ver,?r?n?n laf? m? olur?" diye s?z vermi?ler.Bunun ?zerine Abdal Musa asas?n? yere vurarak yerden su f??k?rtm??.K?yl? buna ?ok sevinmi?.O y?l ?ok bol ?r?n elde etmi?ler. Abdal Musa,hasat sonu,k?yl?n?n s?z verdi?i ?r?n? almaya geldi?inde,k?yl?ler so?uk davranm??lar.Abdal Musa verdikleri s?z? hat?rlat?nca da "Hadi be dervi?,bu suyu Allah verdi,sen de kim oluyorsun" demi?ler.Abdal Musa k?yl?lere yapt?klar? bu kalle?likten dolay? beddua ederek; "Siz yaz?n su i?meye,k???n ge?meye yol bulamay?n" demi?.??te o g?n bu g?nd?r kupkuru da? yamac?nda ta?lar aras?ndan f??k?ran ve g?r?l g?r?l akan sular,yaz?n Elmal? Ovas?'na,k???n ise Ka? Ovas?'na akarm??.B?ylece beddual? k?yl?ler k???n suyun co?kulu akmas?ndan ge?mek i?in yol bulamazlarken,yaz?n i?meye su bulamazlarm??.

?ok ilgin?tir,bu sular k?yl?lerin anlatt???na g?re 6 May?s'a kadar Ka? Ovas?'na akarm??,tam 6 May?s'ta Elmal? Ovas?'na akmaya ba?lar ve 21 Kas?m'da da kaynaklar aniden kurur,su yeniden Ka? Ovas?'na akarm??.??te onun i?in bu sulara "U?ar Su" ad? verilmi?. G?l?n yan?nda dede ?nderli?inde kitle ile a??k havada cem yap?ld?.Semahlar d?n?ld?.Kesilen kurbanlar pi?irildi.Sofralar kuruldu ve lokmalar yenilip mutlu bir ?ekilde Tekke K?y?'ne d?n?? i?in yola koyulduk... G?lbenk nedir? CEM ayinlerinin a??l???,kapan??? ve y?r?t?lmesi s?recinde dedenin yapt??? dualara g?lbenk denir.Yerine g?re uzun ya da k?sa olan g?lbenge dede "Bism-i ?ah Allah Allah" diye ba?lar.Kat?lan canlar da amin yerine "Allah,Allah" diye kar??l?k verir.G?lbenk;g?l sesi,b?lb?l sesi anlamlar?na da gelir. ??te bir ?rnek g?lbenk (Cem a??? i?indir). "Bism-i ?ah,Allah Allah....Ak?amlar?n?z hay?r ola,hay?rlar vas?l ola,?erler def ola,m?nkirler mat ola,m?naf?klar bertaraf ola,cemi c?mlemizi namerde muhta? etmeye, neydim ne oldum dedirtmeye, g?kten hay?rl? rahmet, yerden hay?rl? bereket,evliyalardan himmet,Hz.Peygamber'den ?efaat eyleye.Hak Erenler,Rum Erenler,Horosan Pirleri,Gaip Erenleri,Pirimiz H?nkar Hac? Bekta?-? Veli,Bal?m Sultan,Abdal Musa Sultan,Kaygusuz Sultan,Veli Baba Sultan ve c?mle sultanlar daim,kaim eyleyip keremlerimize berdevam eyleye...Dil bizden,nefes On ?ki ?mam,?ah Abdal Musa'dan ola...ak?amlar hayrola... Ger?ekler demine hu diyelim hu..." B?R KEZ G?N?L YIKTIN ?SE BU KILDI?IN NAMAZ DE??L YETM?? ?K? M?LLET DAH? EL?N Y?Z?N YUMAZ DE??L Yunus Emre Teke Beyi,Abdal Musa ve m?ritlerini ate?te yakmak ister,?ok kerametler belirir. Semah d?nerek ate?i s?nd?rmek S?z rivayetlerden a??lm??ken alevi-Bekte?i gelene?inde ?nemli bir yeri olan,ozan ve dervi? Kaygusuz Abdal'?n Abdal Musa ile olan ili?kisini de anlatmak istiyorum.

Tarihi rivayetlere dayal? olarak bu ikili ili?ki ??yle anlat?l?yor: Kaygusuz Abdal,bir g?n avda bir geyik vurur.Yaral? geyik ka?a ka?a Abdal Musa'n?n k?lliyesine gelir ve kap?dan i?eri girer.Kaygusuz da (Gaybi) arkas?ndan dergaha gelir,dervi?lerinden geyi?i sorar.Dervi?ler haberleri olmad???n? s?ylerler. Gaybi,dergaha girmekte ?srar eder,n?bet?iler koymazlar.Abdal Musa'ya haber iletilir.Abdal Musa gelmesine izin verir.Kaygusuz i?eri al?n?r.Abdal Musa, Gaybi'yi huzura ?a??r?r.Geyikte sapl? kalan oku tan?y?p,tan?mad???n? sorar,koltu?unun alt?na sapl? duran oku g?sterir.Gaybi oku tan?r.Me?er geyik olarak g?r?len bu varl?k Abdal Musa imi?.Bu kerametten Gaybi ?ok etkilenir. "?eyhim sana m?rit olmak istiyorum"der.Abdal Musa bu i?in zorluklar?n? anlat?r,babas?ndan izin almas?n? ister.Gaybi dergaha girip,dervi? olmak i?in ?srar edince kabul edilir.Tarikat usul?nce t?ra? edilir,ta? ve h?rka giydirilir,kemer ba?lan?r.Abdal Musa'ya m?rit olur.Bunu duyan babas? Alaiye Sanca?? Beyi ?ok ?z?l?r ve k?zar.Hemen Teke Bey'ine giderek,Abdal Musa'n?n o?lunu esir ald???n?,onu kurtarmas?n? ister.

Teke Beyi,K?la??l? ?sa adl? bir adam?n? Abdal Musa'ya g?nderir.?eyhin kerameti ile attan inerken aya?? ?zengiye tak?l?nca at ?rker ve parampar?a olur.Bunun ?st?ne Teke Beyi ?ok sinirlenir.Abdal Musa'n?n ?st?ne asker yollar.Abdal Musa'y? yakalay?p ate?te yakmak i?in b?y?k bir ate? haz?rlat?r.Ortal?k ate?ten yan?p kavrulmaktad?r.Bu olup bitenler kar??s?nda Abdal Musa dergahtaki 500 m?ridi ile birlikte dergah ?n?nde toplan?r,kendi ba?ta olmak ?zere,m?ritleriyle "semah" d?ne d?ne yanan ate?e do?ru y?r?meye ba?larlar.Da?lar,ta?lar,a?a?lar da onunla birlikte y?r?rler.B?ylece ate?in yand??? yere gelirler.Ate?in i?ine girerler. "semah"d?ne d?ne atei s?nd?r?rler. Abdal Musa' n?n bu kerameti kar??s?nda Alaliye Beyi 500 adam? ile birlikte,Abdal Musa'n?n elini ?p?p af diler. O?lunun dergahta kalmas?na r?za g?sterir.Gaybi, Tekke'de 40 y?l kal?r,hizmet g?r?r ve Kaygusuz Abdal lakab?n? al?r.Abdal Musa ona icazetname verir. Kaygusuz daha sonra M?s?r'a gider. ??te "Padi?ahlar tac? ile taht?n?, Bo?lar gider Abdal Musa'ya " Dizeleri buradan geliyor. Cumartesi sabah erkenden kalk?p t?ren alan? olan Ulu??nar Meydan?'na gitti?imizde alan t?kl?m t?kl?m dolu idi.Meydan ana baba g?n?ne d?nm??t?.??ne atsan yere d??mez misali... Bir yandan da en temiz giysiler ile insanlar ak?n ak?n Abdal Musa T?rbesi'ne ak?yorlar.Sevgi,sayg? ve muhabbetlerini sunup,kutsamak ve dileklerde bulunmak ?zere... Her taraf t?kl?m t?kl?m.T?rbe,bah?e,meyve a?a?lar?n?n altlar?,600 y?ll?k mezarl?k,su sarn?c?,kurban kesme yeri...

Yer bulup i?eri girmek,ayakta da olsa t?reni izleyebilmek bir imtiyaz say?l?r.??nk? binlerce insan kap?s?na bile yakla?am?yor.Ulu??nar Meydan?'n?n. Ve t?ren ba?l?yor Sunucu d?zg?n ve g?r sesi ile Anadolu'nun d?rt bir yan?ndan gelen canlara,"Ho?geldiniz,sefa geldiniz"diyor,birlik ve beraberli?in g?zel renginden bahsediyor. S?z? Abdal Musa K?lliyesi Dernek Ba?kan? al?yor.?zg?n ?ivesi ve heyecanl? ifadesi ile t? canlar? selaml?yor.Abdal Musa'n?n k?sa hayat?n? anlatan bir konu?mac?dan sonra da k?y?n dedesi Ali dede ?zg?n ve mahalli ?ivesi ile: Bismi ?ah,Allah Allah"diye ba?layan t?m Anadolu Alev-i Bekta?i erenlerinin isimlerinin ge?ti?i,Hz.Ali,Hz ,Muhammet,Hasan ve H?seyin ile 12 ?mamlar'?n,Ehlibeytin isimlerinin ge?ti?i dilekli,temennili,niyazl? uzun,duygulu bir g?lbenk okuyor.T?m kitle co?ku ile izliyor,hop oturuyor,hop kalk?yor.Koca meydan kendinden ge?enlerle,a?layanlarla dolu. Ulu??nar Meydan?,Ali sevgisi,Ehlibeyt sevgisi,Kerbela a?k? ile dolup ta??yor.Ulu??nar Meydan? bir sevgi,sayg?,duygu seli adeta... Ulu??nar'dan Kerbela'ya bir k?pr? uzan?yor.

Ali Dede'nin konu?mas?n? Tekke k?y? semah Ekibi izliyor.Ve a??l?? ba?l?yor.?ok do?al,otantik,s?cak bir a??l??.?nanmadan konu?an, protokol gere?i konu?an,reklam i?in sahneye ??kan,boy g?steren bir tek ki?i yok.Her ?ey Abdal Musa'ya lay?k,ona ?zg?... So?uk,zoraki,ba?tan savma resmi t?ren konu?malarn?n yoklu?u bir eksiklik olu?turmuyor.Tersine ayr? bir renk,ayr? bir ?zellik kat?yor,ayr? bir do?all?k kat?yor havaya. Cem'de semah d?nmek Alevilerin dini t?renlerinden cem ayinlerinin Cem ayinlerinin ayrlmaz bir par?as? da semah d?n?lmesidir.Semah,Cem'in belli bir s?ras?nda,ba?lama e?li?inde kad?nl?-erkekli canlar?n belli m?zikler e?li?inde yapt?klar? dinsel i?erikli oyunlard?r. Ayin s?ras?nda semah d?nen canlar duygunun,sevginin,a?k?n dorukta oldu?u bir trans halindedirler. Semah d?nenler adeta kendilerinden ge?ercesine b?y?k bir a?kla,?evkle hu?u i?inde u?arcas?na dans ederler.

Aleviler,semah?n kayna??ndan Hz. Muhammed'in Mira?'taki K?rklar Cem'inden kald???na inan?rlar.Mevlevi semah?ndan olduk?a farkl?d?r.K?lt?rel kaynaklar? ?amanizme,Zerd??t dinine,Maniheizme kadar gider. Anadolu Alevilerine ?zg? bir olayd?r. Semah d?n?l?yor,muhabbetler ilerliyor,yeni dostluklar ba?l?yor; a?k ve co?ku ayn? minval ?zre devam ediyor Hz. Pir'in lokmas? canlar? Kayna?t?r?yor Tekke k?y? Alevi k?y? olmas?na ra?men, Abdal Musa'n?n k?y? olmas?na ra?men, Camisi b?t?n ihti?am? ile ortada,ama Cem Evi,caminin arka soka??ndaki gizli sakl? bir yerde penceresiz ve gizli Bir kap?dan girilen bir mekan. Tekke K?y? Semah Ekibi'ni ba?ka ozanlar,?airler,ba?ka semah ekipleri izliyor.?stanbul'dan kalk?p gelen sayabildi?im d?rt semah ekibi var: ?ahkulu Sultan Semah ekibi,Karaca Ahmet Sultan ekibi,Otman Baba Sultan Semah ekibi ve Fig?r Semah ekibi.Bunlardan ba?ka,di?er semah ekiplerinin bir k?sm? Bursa'dan,Eski?ehir'den,Tokat'tan,Ankara'dan,Silifke'den,Emi rda?'dan v.s.gelmi? T?renin ilk g?n?; konu?mac?lar?n,?airlerin,semah ekiplerinin co?kun g?sterileriyle karanl?k bas?ncaya kadar devam etti. Ak?am bas?nca Ulu??nar Meydan?,ak?am karanl??? ile birlikte olduk?a yo?un kat?l?ml? ve mikrofon ile takdimli 5-6 dedenin ?nderlik etti?i bir "Cem"e tan?k oldu. Sevgili, sayg?l?, co?kulu, inan?l?, kalabal?k ak?am saat 19.00'dan itibaren gece 02'ye kadar devam ettiler. "Cem"e. Yurdun d?rt bir yan?ndan gelen Alevi-Bekta?iler doyumsayarak kendi k?lt?rleri i?inde,inan?lar? do?rultusunda ya?ad?lar.Bu durumdan,bizimle birlikte gelen Sunni k?kenli arkada?lar?n daduygulanmalar?n?, co?kularn? ve sevecen yakla??mlar?n? ifade etmeliyim.

Gece, Ulu??nar Meydan?'nda "Cem" s?rerken ay? anda 50'ye yak?n evde ve k?y camisinin hemen yan?ndaki "Cem Evi"nde de Cem'ler s?r?yordu.Ayn? a?k,ayn? co?ku ve duygularla... Tekke k?y?'nde cami de var.Alevi k?y? olmas?na ra?men camiside var.Alevi k?y? s?nni cami kampanyas?n?n 500 y?l ?ncesi icrat?ndan kalan... Osmanl?'dan,Muhte?em S?leyman'dan miras... Merak edip sorduk,cami-halk ili?kisini.Caminin iman? da Aleviymi?.Ezan? ve di?er ibadet bi?imlerini Alevi usul?ne g?re yap?yormu?.Ali ve Ehlibeytin ad? bu camide yasak de?ilmi?.Ama,Cem Evi'ne de geliyormu?.K?yde ya?l?lar?n bir k?sm? Cuma g?nleri camiye gidermi?. Bir de bayram namazlar?na gidilirmi?. Tekke K?y?,Alevi k?y? olmas?na ra?men,Abdal Musa'n?n k?y? olmas?na ra?men,camisi b?t?n ihtisam? ile k?y? s?slerken,Cem evi, caminin arka soka??nda gizli,sak?l bir yerde penceresiz ve gizli bir kap?dan girilen bir mekanda yer al?yor.Hazin ama ger?ek. Aleviler'in hakl? taleplerinin arkas?nda "Devletin Alevi Oyunu "nu arayanlara,Aleviler'in s?yleyece?i ?ok ?ey var. Bu hakl? ve demokratik talepleri destekleyecekleriyerde olaya "??pheli" bir bak?? a??s?yla yakla?anlar i?in durup d???nmek laz?m. Uluorta mesnetsiz iddialarla Alevi halk? ayd?nlar? "Devlet Oyunu" i?inde g?stermek bence talihsizlikten ba?ka bir ?ey de?il. Y?zbinlerce insan? k???c?k Hac?bekta? kasabas?na ?eken 15 insan? 250 tanelik Tekke K?y?'ne,hem de ?ok zor ?artlarda biraraya getiren,?stanbul,Ankara gibi ?ehirlerde k?y ve kasaba derneklerinin d?zenledi?i "Semah" gecelerinde on binleri toplayan "Devlet Oyunu" de?il, hakl? ve do?ru taleplerdir. Bu bir sosyal olayd?r,hi? kimsenin g?z?n? kapamayaca??.

Bu ?o?kun kalabal?klar?n biraraya gelmesi "Devlet Oyunu" ile izah edilemez. ?kinci g?n Birinci g?n bitmeyen program,ayn? co?kun havada ikinci g?n de devan etti. Ortada ?e?itli y?relerden gelen semah ekipleri d?nmeye devam ediyor,rengarenk giysilerle... Ozanlar da ?l?p s?yl?yor. Ne zaman Ali, Kerbela ?ehitleri,12 ?mam'?n isimleri ile Hac? Bekta?-? Veli ve Abdal Musa 'n?n adlar? ge?iyor,i?te o zaman binlerce ba? ?ne e?ilip i?aret parmaklar? ?p?l?p, sayg? sevgi ve a?k ile niyaz ediliyor. ?e?itli y?relerden gelen Aleviler durmadan birbirleri ile tan???yorlar. Muhabbetler ilerliyor yeni dostluklar ba?l?yor. ??k?ndan ??kan lokmalar, ?nde, arkada, yanda oturan canlarla b?y?k bir a?kla istekle payla??l?yor. Hz.Pir'in lokmas?,canlar? kayna?t?r?yor, muhabbeti art?r?yor. Dinsel menk?beler anlat?lmaya ba?lan?yor. K?y?n yeri g??? ozan ve saz dolu.Her a?a? g?lgesinde,her k??ede bir grup can,kad?nl?,erkekli,sohbette. Kurbanlar kesiliyor, ??er,be?er ko?lar gidiyor. adak yerine... Kurban etleri da??l?yor binlerce cana... Daha sonra bir anons yap?l?yor: "Bu ak?am da Cem var "diye... Arkas?ndan semah ekibi,"Ali ?ah,Ali ?ah" diye yeri g??? inletiyor. Tekke k?y? ayn? zamanda b?y?k bir Pazar-panay?r yerine d?n???yor. Her ?ey sat?l?yor. Kar suyundan yap?lm?? k?rm?z? ?erbetten,limonatalardan tutun,tost ve hediyelik e?yaya kadar.Al??-veri? olduk?a canl?. 70 ya??nda bir saka Bu arada 70 ya?lar?nda ya?l? bir adam dikkatimi ?ekiyor. S?rt?nda su testileri,elinde plastik testilerle suculuk yap?yor.

S?rekli testilerden barda?a su doldurup,s?caktan yanan canlara,su da??t?yor. Ben de su istedim, arkas?ndan gayri ihtiyari paray? uzatt?m. Kafas? ile "hay?r"i?areti yaparak paray? almad?."?mam Zeynel Abidin a?k?na" dedi. Bu uzun boylu,k?r sa?l?, ya?? 70'e ula?m?? k?yl?, sabah dokuzdan ak?am dokuza kadar ibadet edercesine ve vecd halinde insanlara kar??l?ks?z su ta??yordu.Her bardak su veri?inde, Kerbela ?ehitleri,12 ?mamlar ve di?er Alevi-Bekta?i kutsal ki?ilerinin ad?n? anarak. Cem s?ras?nda trans haline ge?enleri,tevhid ?ekenleri,semah d?n?l?nce trans haline ge?enleri duymu?tum.Ama Ulu??nar Meydan?'nda 40 derece s?cak alt?nda para ile bile su bulunmazken,bu ya?l? Bekta?i'nin,inanc? u?runa, adeta abadet edercesine, su da??tmas?,insanl?k ad?na g?r?lmeye de?er bir g?r?nt?yd?. Ayn? ihtiyari,ak?am saat dokuzda,gene testileriyle birlikte yorgun,bitkin,fakat cansiperane bir ?ekilde su ta??d???n? g?r?nce ?a?k?n ve hayranl?k dolu bak??larla izlemekten kendimi alamad?m. Otob?slere binip ?stanbul'a d?n??e haz?rlan?rken evsahipleriyle misafirler aras?nda s?cak bir dostluk olu?mu?tu. Ayr?l?rken ?p??enler,a?la?anlar, ?o?unluktayd?.Benim kafam ise, su da??tan ya?l? ihtiyar?n sil?etiyle doluydu. Tekke K?y? arkada kald?. 12 ?mam Hz.Ali,Hz. Muhammed'in amca o?lu ve k?z? Fatma'n?n e?idir,yani damad?d?r. Hz.Muhammed'in soyu k?z? vas?tas? ile devam eder.

Alev-i Bekta?i inanc?ndaki 12 ?MAMLAR Hz. Ali ile ba?layan Mehdi ile son bulan imamlard?r. Bunlar s?ras? ile ?unlard?r: 1-?MAM AL? 2-?MAM Hasan 3-?MAM H?seyin 4-?MAM Zeynel Abidin 5-?MAM Muhammet Bak?r 6-?MAM Cafer-i Sad?k 7-?MAM Musa-i Kaz?m 8-?MAM Ali'yy?r R?za 9-?MAM Muhammed Taki 10-?MAM Ali Naki 11-?MAM Hasan-?l Askeri 12-?MAM Muhammed Mehdi Dede Alevilerde dini-ruhani ?nderlere Dede ad? verilir.Dedelerin Seyyid oldu?una inan?l?r.Yani soylar?n?n Hz.Ali'ye ula?t??? varsay?l?r. Dedelik kurum olarak Anadolu'da Hac? Bekta?-i Veli ve Erdebil Tekkesi'ne ba?l? olarak ?al??m??. Bu organik ba? son y?llarda kalmam??.Bekta?ilerde dedelik,Babal?k, ve ?elebilik diye ikiye ayr?l?r. Dedelerin Alevilerde dini ?nderli?in yan?s?ra, toplumsal hayatta da ?nemli rolleri vard?r. Cem ayinleri d???nda hemen hemen kendi toplumunun yani taliplerinin (?yelerinin)her ?eyinden sorumludurlar. Dedelerin Alevi toplumunda yar? kutsal bir yap?lar? vard?r. Dede, Pir, M?r?it, Baba hemen hemen ayn? anlam y?kl? kavramlard?r. Abdal Musa Sultan'a "Dede Sultan" da denilir._________________
Umut Yıldırım
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye