Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

12 Eylül'ün 'Alevi önderleri' - Ergin Doğru

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Genel Forum
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
canKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Pts Oca 25, 2010 9:48 am    Mesaj konusu: 12 Eyl?l'?n 'Alevi ?nderleri' - Ergin Do?ru Alıntıyla Cevap Gönder

12 Eyl?l'?n 'Alevi ?nderleri' - Ergin Do?ru

12 Eyl?l darbesi T?rkiye'de demokratik sol muhalefetle beraber Alevi ?rg?tl?l???n? de ezmi?tir. Daha ?ok sol g??ler i?erisinde ?rg?tl? olan Aleviler a??s?ndan bu durum ka??n?lmaz bir sondu. Cumhuriyet d?nemi boyunca asimilasyon ve katliamlara maruz kalan Aleviler, darbenin a??r bask?lar?na maruz kald?.

Darbe pa?alar? toplumun ya?am?ndan, siyasetine ve inanc?na her alan? yeniden ?ekillendirdiler. Yap?lan toplum m?hendisli?i ile devletin resmi anlay??? olu?turulmaya ?al???ld?.12 Eyl?l valisi Kenan G?ven'in Dersim'i camilerle donatma ?abalar? bu politikalar?n sonucuydu. 12 Eyl?l zihniyeti pratik olarak cami yapt?rma, zorunlu din dersi uygulamalar?n? kat?la?t?rma, imam hatiplerin ?n?n? a?ma gibi uygulamalar? y?r?rl??e koyarken, bir yandan da, bunun kadrolar?n? olu?turdu.

Yeni belirlenen T?rk-?slamc? ?izgi devletin anlay??? yap?l?rken, Aleviler de bunun i?ine yerle?tirilmeye ?al???ld?. 90'larla beraber demokratik K?rt muhalefetinin y?kselmesi, devletin Alevilere d?n?k politikalar?n? da de?i?tirdi. Devlet, birden yok sayd??? Alevileri hat?rlamaya ba?lad?, yeni 'Alevi ?nderleri' a???a ??kmaya ba?lad?. Yine bu s?re?te resmiyeti olmasa da cemevlerinin ?n? a??ld?.

Bug?nlerde isimleri reva?ta olan Fethullah?? ve ?slamc? medyan?n hazine bulmu? gibi sar?ld?klar? ve ilerici Alevilere k?f?r etmenin dayana?? yapt?klar? 'Alevi ?nderleri' ve yazarlar?, i?te bu d?nemde a???a ??kar?ld?. Bu isimlerden ?ne ??kan Fermani Altun ve ?zzettin Do?an'? derinlemesine incelemek 12 Eyl?l politikas?n? anlamam?z? sa?lar.

Egemenlerin 'Alevi ?nderleri'nden Fermani Altun

12 Eyl?l'le beraber ticari olarak b?y?yen, SHP i?erisinde siyaset y?r?ten, daha sonra ise iktidar olan ANAP'la yak?nla?an Fermani Altun, sonraki s?re?lerde d?nem d?nem medyada boy g?stererek Alevilerin temsilcisi boyutuna getirilmeye ?al???ld?. Fermani Altun ve kurucusu oldu?u Ehlibeyt Vakf?, s?re? i?erisinde Refah Partisi ve o gelenekten gelen siyasi partilerle siyasi ili?kilerini s?rd?rd?.

Fermani Altun'un siyasi ili?ki bi?imi, a???a ??kt??? d?nem ve Alevili?i yorumlama bi?imi hangi anlay???n ve politikan?n y?r?t?c?s? oldu?unu anlamam?z bak?m?ndan ?nemli ipu?lar? veriyor. 12 Ekim'de Ey?p'te a??l??? yap?lan Ehlibeyt Vakf?'n?n merkez binas?n?n a??l??? bu anlay??? tan?mam?z i?in fazla s?ze gerek b?rakm?yor. AKP'li Ey?p Belediyesi'nin arazisini verdi?i binan?n a??l???na AKP'li bakanlar gelerek methiyeler d?z?yor. Sokaklarda a??l??la ilgili pankartlara bakt???n?zda AKP'li B?y?k?ehir Belediyesi'nin imzas?, a??l?? i?in gezen anons arabalar? ise ayn? partinin Ey?p Belediyesi'ne ait. Daha ilginci vak?f binas?n?n a??l??? mehter tak?m? ile yap?l?yor. Bir ?ey s?ylemeye gerek var m?? Destekleyicilerine bakt???n?zda, Fermani Altun'un ve ehlibeytin nereye hizmet etti?i g?r?l?yor.

Ge?mi?e gidip Fermani Altun'un Yeni ?afak Gazetesi'ndeki r?portaj?n? okudu?unuzda ise anlay?? ve hedeflerini kendi a?z?ndan daha a??k g?rebilirsiniz. Alevilik tan?mlar?n?, siyasal yakla??mlar?n?, ?slama bak???n? g?r?yorsunuz. Fermani Bey r?portaj?nda, cuma namazlar?n? ka??rmad???n?, zaman bulduk?a vakit namazlar?na da gitti?ini s?yl?yor. Kendilerinin Alevili?in ?slam'?n ayr?lmaz bir par?as? oldu?unu g?sterdikten sonra samimi M?sl?man karde?lerinin de Ehlibeyt Vakf?'na ?ye olduklar?n? ise b?b?rlenerek anlat?yor. Daha neler neler...

Fermani Altun ?rne?i Alevilik ?zerinde oynanan oyunlar?n bir par?as?. Alevili?i ?slamla?t?rma politikas?n?n bir aya??. 12 Eyl?l pa?alar?n? T?rk-?slam anlay??? i?erisine ?ekerek sisteme ba?lamaya ?al??t??? Alevilik politikalar?n? nas?l ger?ekle?tirilmeye ?al??t??? Fermani Altun ?zerinden iyi anla??l?yor. Hedeflenen bir yandan inan?sal olarak asimile ederek Sunnile?tirme, ?te yandan bunun ?zerinde siyasal olarak sa?c?la?t?rarak demokratik m?cadele gelene?inden koparma.

Has devlet?i ?zzettin Do?an

12 Eyl?l cuntas?n?n a???a ??kard??? isimlerden biri de ?zzettin Do?an'd?r. Aslen Dersimli olan Malatyal? ?zzettin hocan?n ismi darbe sonras? s?k s?k duyulur oldu. Babas? Hasan Do?an 1 Haziran 1960'ta Sivas'ta olu?turulan toplama kamp?na konulan isimlerden biriydi. Darbe sonras? devlet aleyhine y?k?c? ve b?l?c? faaliyet su?lamas?yla tutuklanan 458 isimden biri ?zzettin hocan?n babas?d?r.

12 Eyl?l darbesine kadar pek ortalarda g?z?kmeyen ?zzettin Do?an, darbe sonras? kurulan generallerin destekledi?i Turgut Sunalp'in partisinde yer ald?. Daha sonraki s?re?lerde ise kurdu?u cumhuriyet?i e?itim vakf? tart???lan bir isim oldu.

?zzettin Do?an'?n ortaya ??k??? ve ili?kilendi?i ?evreler g?z ?n?ne al?nd???nda cuntac?lar?n yapt??? toplum m?hendisli?inde ?zel bir g?rev ?stlendi?ini s?ylemek yanl?? olmaz. Fermani Altun, Zelyut, ?ener vb. isimlerle birlikte Alevili?i asimile ve sistem yede?ine ?ekme noktas?nda yap?lan bu g?revlendirme pratikte kendini g?steriyor.

Cuntac?lar?n Alevili?i ?z?nden kopararak sisteme yamalama, yaratt?klar? T?rk-?slam ?izgisi i?ine yerle?tirme amac?yla ?zel roller bi?ilen isimlerin ba??nda ?zzettin hoca gelir. Alevili?in M?sl?manl???n ?z? ve ?z be ?z T?rkl?k oldu?u tezini hayata ge?irmeye ?al??an bu yeni strateji var g?c?yle ya?ama ge?irilmeye ?al???ld?.

T?rkiye'de demokrasi m?cadelesi i?erisinde ?nemli bir rol oynayan Alevileri yeni strateji ile beraber siyasal anlamda demokratik m?cadele gelene?inden koparmaya ?al???lan bu yeni ?izginin bir di?er ?abas? da Alevi hareketinin demokratik K?rt hareketiyle bulu?ma olas?l???n? ortadan kald?rma niyetidir.

Demokratik K?rt hareketinin y?kselmesiyle beraber ortaya ??kan bu isimlerin izledi?i yol ve s?ylemlerine bakt???n?zda devletin izledi?i s?re?le paralellik arz eder.

?zzettin hoca siyasal anlamda Sunalp'in MDP'siyle ba?lad??? aray???na t?m sa? partilerle g?r??mekte sak?nca g?rmemi? pazarl?klar yapm??t?r. Alevilerin gerekirse MHP'yi dahi destekleyebilece?ini s?ylemekten ?ekinmemi?tir. Alevili?i siyasal anlamda sa?c?la?t?ran ?zzettin hoca, k?ken olarak da ne kadar T?rk oldu?umuzu kan?tlamaya giri?mi?tir. Babas? K?rt??l?kten tutuklanan ?zzettin hocan?n K?rt d??manl???n? anlamak i?in yeni stratejide ald??? g?rev ?nemlidir diye d???n?lebilinir.

Fethullah - ?zzettin ortakl???

Alevili?in ?slam'?n ?z? oldu?u, ger?ek M?sl?manl???n Alevilik oldu?u tezini savunan ?zzettin hocan?n Fethullah G?len'le var olan ili?kileri bu etkilenmenin nereden kaynakland???na da i?aret ediyor. BOP ?er?evesinde ?l?ml? ?slam projesi kapsam?nda g?revlendirilen T?rk??le?tirme ?al??malar?nda ?zel g?revli olan Fethullah-?zzettin ili?kisinin daha derinlikli oldu?unu anlamak i?in kahin olmaya gerek yok. Nurcular?n ?nde gelen isimlerinden Mehmet K?rk?nc? hoca; ?zzettin hocan?n babas?yla tan??mas?na ili?kin anlatt??? an?lar?nda Hasan Do?an'? nas?l namaz k?lmaya ikna etti?ini mutluluk i?erisinde anlat?r.

Fethullah?? bas?n?n ?zzettin hocay? ?ne ??karmas?, onu Alevi ?nderi olarak kabul ettirme ?abalar? bu noktada anla??l?rd?r. ?zzetin hocan?n Fethullah G?len'i Naz?m'la k?yaslayan ucubeli?i bu tarihsel dostlu?a ba?lamak yanl?? olmaz. Fethullah G?len'e g?zellemeler d?zen ?zzettin hoca Alevi ?rg?tlemelerinin ?nde gelenlerine hakaret etmekten vazge?miyor. Fethullah hoca i?in d?kt??? g?zya?lar?n? sivasta katledilen canlar?m?zdan sak?n?yor. Bug?ne kadar Sivas katliam? protestolar?na kat?lmayan ?zzettin hoca her f?rsatta Fethullah hocaya yap?lanlar? protesto etmeyi kendine bor? biliyor.

?zzettin Do?an'?n b?y?k Ankara mitingi ?ncesinde Fethulah?? ve ?slamc? bas?na yapt??? a??klamalarla gerek mitingi bo?a ??karma gerekse organizat?rleri Alevi g?rm?yorum diyerek maskesini biraz daha d???rm??t?r.

Yine Semah Dergisi'nde yer alan bir habere g?re Cem(cumhuriyet?i e?itim vakf?) Avrupa'da devletle ortak ?al??malar y?r?t?yor. Tan?nm?? fa?istlerden Musa Serdar ?elebi, ?zzettin Do?an'a dan??manl?k yap?yor. T?rk? faaliyetleri ortak y?r?t?rlerken Avrupa'da g?? olmaya ?al??t?klar? bir ger?ek. Son olarak Ba?bakan'la yapt??? pazarl?kla bir kez daha g?ndeme gelen hocan?n neyi tart??t??? ?aibeli olarak ortada duruyor.

Bu oyuna dikkat

Tayyip Erdo?an, ?amuro?lu'yla beceremedi?i s?zde a??l?m? bu sefer ?zzettin hoca ?zerinden ger?ekle?tirmek istiyor herhalde. Bu ili?kinin bir di?er yan? da zaten fiiliyatta y?r?t?len ?al??malara resmiyet katma ?abas?m? acaba? Hocaya ba?l? Alevi din adamlar?n?n Avrupa'ya g?nderildi?i biliniyor. Kendinden olan canlara kar?? d??manl?k g?den, onlar? Alevi dahi kabul etmeyen ?zzettin Do?an'?n art?k iyi anla??lmas? ve te?hir edilmesi gerekiyor. Fethullah?? bas?n?n ve sistem g??lerinin abartarak ?zzettin hocay? Alevilerin yegane temsilcisi konumunda g?stermek istemesi oyunun ba?ka bir boyutu.

Sistem Alevilik ?zerinde oynamaktan vazge?miyor. Ge?mi?te kaba y?ntemler, imhalar ve asimile politikalar? ile yok etmek istedikleri Alevili?i g?n?m?zde Fermani Altun, ?zzettin Do?an vb isimlerle ?z?nden koparmaya ?al???yorlar. Kendilerinin a???a ??kard??? 'Alevi ?nder'leri ile i?ten inceltilmi? politikalar y?r?t?l?yor. Bu kesimler ?zerinden Alevili?in tarihsel ?z?ne ve duru?una sahip ??kmaya ?al??an ?rg?tlenmeler karalanmaya ?al???l?yor. Y?r?t?len tart??malara dikkat edildi?inde Alevili?in demokratik talepleri do?rultusunda m?cadele y?r?t?l?rken kar??m?za ??kar?lan Cem Vakf?, Ehlibeyt Vakf? vb ?rg?tlenmeler oluyor. ?ok dillendirilen bir s?ylem 'Siz demokratik taleplerde bulunuyorsunuz ama ehlibeyt, cem vakf? vb bunlar? istemiyor ve kar?? ??k?yorlar' s?ylemi. Sanki sunni ?slam anlay???nda olanlar?n t?m? ayn? ?eyleri istiyormu? gibi kendi yeti?tirmelerini kar??m?za koyuyorlar.

Alevilerin tarihte H?z?r pa?alarda, Cemalletin efendilerde g?rd???, bildi?i bu anlay??lardan kurtulmas?n?n yolu Demokratik Alevi Hareketi'nin b?y?mesi ve geli?mesindedir. ?nanc?m?z? dejenere ederek ?slamla?t?rmaya ?al??anlara, felsefemizi, k?lt?r?m?z? yok sayarak ehli s?nnet anlay???n? dayatanlara kar?? yapmam?z gereken bunlar? te?hir ederek yolumuza devam etmektir.

Tarih bilincimiz gereken dersleri ??karmak i?in yeterlidir. Bir derede ayn? suyla iki kere y?kan?lmayaca?? gibi Alevilerin ayn? oyunu bir kez daha yutmas?n? kimse beklememelidir.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Genel Forum Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye