Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Önemli MAVİ EQRAN Hataları..!!

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Teknoloji K??esi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
RazorKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 6
Konum: Ankara

MesajTarih: Çrş Ksm 14, 2007 1:24 pm    Mesaj konusu: ?nemli MAV? EQRAN Hatalar?..!! Alıntıyla Cevap GönderGenel Durma Hatalar?
Durma hatas? ekran?nda da g?sterilen a?a??daki ad?mlar hatan?n nedenini belirlemenize ve sorunu d?zeltmenize yard?mc? olur.

Genel Durma Hatalar?nda Sorun Giderme

1. Bilgisayar?n?z yeniden ba?lat?n.


2. Yeni donan?m veya yaz?l?m?n d?zg?n bir ?ekilde kurulmu? oldu?undan emin olun. Her seferinde yeni donan?m ayg?tlar?ndan birini ??kararak hatan?n giderilip giderilmedi?ini kontrol edin. Hata giderilmi? ise 3. ad?ma ge?in.

Bu test s?ras?nda hatal? oldu?unu anlad???n?z donan?m? de?i?tirin. Ayr?ca, bilgisayar ?reticileri taraf?ndan verilen donan?m tan?lama yaz?l?m?n? ?al??t?rmay? deneyin.

E?er bu, yeni y?klenmi? bir donan?m veya yaz?l?m ise, ?retici firma ile irtibat kurarak, Windows XP Professional i?in ihtiyac?n?z olabilecek herhangi bir g?ncelle?tirme veya s?r?c?n?n olup olmad???n? ??renin.


3. Ba?lat'? t?klay?n ve sonra Yard?m ve Destek'i t?klay?n. Destek al?n veya Windows XP haber gruplar?ndan bilgi bulun'u t?klay?n ("Yard?m isteyin" se?ene?inin alt?nda) ve sonra sol s?tunda bulunan Microsoft'tan yard?m al?n se?ene?ini t?klay?n.


4. Ba?lat'?, Yard?m ve Destek'i ve sonra Sorun Gidericilerin bir listesini g?rmek i?in Sorun ??zme ("Bir Yard?m konusu se?in"in alt?nda) se?ene?ini t?klay?n.


5. Microsoft Donan?m Uyumlulu?u Listesi'ni (HCL) kontrol ederek t?m donan?m ve s?r?c?lerinizin Windows XP Professional ile uyumlu oldu?undan emin olun.

HCL'nin en g?ncel s?r?m?n? g?rmek i?in Microsoft Web sitesi'ni ziyaret edin.


6. Yeni y?klenmi? t?m donan?m? (RAM, ba?da?t?r?c?lar, sabit diskler, modemler v.b.), s?r?c?leri ve yaz?l?m? devre d??? b?rak?n veya kald?r?n.

o E?er Windows XP Professional'i ba?latabiliyorsan?z, Olay G?r?nt?leyicisi'ndeki Sistem G?nl???'n? kontrol ederek, soruna neden olan ayg?t veya s?r?c?y? belirlemenize yard?mc? olabilecek di?er hata mesajlar?na bak?n. Sistem G?nl???'n? g?rmek i?in Ba?lat'? ve sonra Denetim Masas?'n? t?klay?n. Performans ve Bak?m'? t?klay?n ve sonra Y?netimsel Ara?lar'? t?klay?n. Olay G?r?nt?leyicisi'ni ?ift t?klatarak a??n ve Sistem G?nl???'n? a?arak mesajlar? kontrol edin


o Windows XP Professional'i ba?latam?yorsan?z, bilgisayar?n?z? g?venli modda ba?latmay? deneyin ve sonra yeni eklenmi? olan programlar? ve s?r?c?leri kald?r?n veya devre d??? b?rak?n. Bilgisayar?n?z? g?venli modda ba?latmak i?in, bilgisayar?n?z? yeniden ba?lat?n; sonra, mevcut i?letim sistemlerini i?eren liste kar??n?za geldi?inde F8 tu?una bas?n. Geli?mi? Se?enekler ekran?nda, G?venli Mod'u se?in ve ENTER'a bas?n.

Daha fazla bilgi i?in Yard?m ve Destek Merkezine girerek Ara kutusuna "G?venli Mod Se?enekleri" yaz?n.

7. Internet eri?iminiz varsa, Microsoft Support sitesi'ni ziyaret edin.

Microsoft Knowledge Base'de "Windows XP Professional" ve ald???n?z durma hatas? ile ili?kilendirilmi? numaray? aray?n. ?rne?in mesaj "Dur: 0x0000000A" ?eklindeyse "0x0000000A" aramas? yap?n.

8. Antivir?s yaz?l?m?n?z?n g?ncel bir s?r?m?n? kullanarak bilgisayar?n?zda vir?s taramas? yap?n. Bir vir?s bulman?z durumunda, bu vir?s? bilgisayar?n?zdan silmek i?in gerekli ad?mlar? uygulay?n. Bu ad?mlar i?in antivir?s yaz?l?m?n?z?n talimatlar?na bak?n.


9. Donan?m ayg?tlar?n?z?n s?r?c?lerinin ve sistem BIOS'unuzun en g?ncel s?r?mler oldu?unu onaylay?n. Donan?m ?reticileriniz en g?ncel s?r?m? bulman?zda veya bu s?r?m? elde etmenizde size yard?mc? olabilirler.


10. Caching veya shadowing gibi BIOS bellek se?eneklerini devre d??? b?rak?n. Yard?ma gereksiniminiz olursa donan?m ?reticisi ile irtibat kurun.


11. Bilgisayar ?reticiniz taraf?ndan verilen, ?zellikle bellek denetimi ama?l? bir sistem tan?lama yaz?l?m? varsa ?al??t?r?n.


12. Bilgisayar?n?zda en son ??kan Hizmet Paketi'nin y?kl? oldu?undan emin olun. Hizmet paketlerinin bir listesini ve bunlar? indirmek i?in gerekli talimatlar? g?rmek i?in, Windows Update Web sitesi'ne gidin.

13. Oturum a?am?yorsan?z bilgisayar?n?z yeniden ba?lat?n. Kullan?labilir i?letim sistemlerinin listesi kar??n?za geldi?inde F8 tu?una bas?n. Geli?mi? Se?enekler ekran?nda, En Yeni ?yi Yap?land?rma se?ene?ini se?in ve ENTER'a bas?n.Belirli Durma Hatalar?
Baz? durma hatalar?, hatan?n nas?l giderilebilece?ini belirlemenize yard?mc? olacak "DATA_BUS_ERROR" gibi a??klay?c? mesajlar g?r?nt?ler. Bu b?l?mde belirli durma hatalar?nda, ald???n?z mesaj?n t?r?ne g?re sorun giderme i?leminin nas?l yap?laca?? a??klanmaktad?r.

?NEML?

Bu b?l?mde anlat?lanlar sadece uzman kullan?c?lar taraf?ndan uygulanmal?d?r,sadece bilgi olarak verilmi?tir.Tablo 1 Yaz?l?m ve ayg?t s?r?c?s? hatalar?

Hata Numaras? A??klay?c? Metin
0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0X000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0X0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
0XC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
0XC0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH


Not: 0x0000001E, 0x0000000A ve 0x0000007B numaral? durma hatalar? genel donan?m hatalar?ndan da kaynaklanabilir. Burada g?sterilen ad?mlar bu hatalar? gidermezse, Donan?m Ar?zalar?ndan Kaynaklanan Hatalar konusunda anlat?lan ad?mlara bak?n.

Genel Durma Hatalar? b?l?m?ndeki ad?mlar? uygulay?n. Durma hatas? devam ediyorsa, a?a??daki ad?mlar? deneyin.

Yaz?l?m ve ayg?t s?r?c?s?nden kaynaklanan durma hatalar?n? gidermek

1. Durma mesaj?nda belirtilen s?r?c?n?n Windows Donan?m Quality Labs (WHQL) taraf?ndan imzalanm?? ve onaylanm?? olup olmad???n? kontrol edin. ?mzalanmam?? s?r?c?leri kontrol etmek i?in Sigveriv.exe uygulamas?n? ?al??t?r?n.

2. Durma mesaj?nda belirtilen s?r?c?y? y?kleme ortam?n?zdaki daha iyi bir kopyas?yla veya ?reticiden edinece?iniz g?ncelle?tirilmi? bir s?r?m? ile de?i?tirmeyi deneyin.

3. Durma mesaj?nda belirtilen s?r?c?y? veya yeni y?klenen s?r?c?leri devre d??? b?rak?n.

4. Windows XP Professional ile birlikte verilmeyen bir video s?r?c?n?z varsa, onun yerine standart VGA s?r?c?s?n? veya Windows XP ile birlikte verilen uyumlu bir s?r?c?y? kullanmay? deneyin.

5. Antivir?s, disk birle?tirme, uzaktan kumanda, g?venlik duvar? veya yedekleme programlar? gibi filtre s?r?c?leri kullanan yaz?l?mlar? kald?r?n.

6. Kurtarma Konsolunu ?al??t?r?n ve sistemin alg?lad??? hatalar? onarmas?na izin verin.

Kurtarma Konsolu ile ilgili daha fazla bilgi i?in Bilgilerinizi Yedekleme ve Kurtarma konusuna bak?n veya Yard?m ve Destek Merkezini kullan?n.

7. E?er hata, bilgisayar?n?za RAM ekledikten hemen sonra olu?tuysa, sayfalama dosyas? hasar g?rm?? veya yeni RAM bozuk ya da uyumsuz olabilir. Bu durumda, Pagefile.sys dosyas?n? silin ve sistemin RAM yap?land?rmas?n? eski haline getirin.

Dosya sistemi hatalar?

Hata Numaras?
A??klay?c? Metin

0x00000023
FAT_FILE_SYSTEM

0x00000024
NTFS_FILE_SYSTEM

Genel Durma Hatalar? b?l?m?ndeki ad?mlar? uygulay?n. Durma hatas? devam ediyorsa, a?a??daki ad?mlar? deneyin.

Dosya sistemi durma hatalar?nda sorun giderme

1. K???k bilgisayar sistemi arabirimi (SCSI) ba?da?t?r?c?s? kullan?yorsan?z, donan?m sat?c?n?zdan en yeni Windows XP Professional s?r?c?s?n? edinin, SCSI ayg?t i?in e?leme g?r??mesini devre d??? b?rak?n, SCSI zincirinin do?ru bir ?ekilde sonland?r?ld???ndan emin olun ve ayg?tlar?n SCSI ID'lerini kontrol edin. Bu ad?mlar? nas?l yapaca??n?zdan emin de?ilseniz ayg?t i?in verilen talimatlara bak?n.

2. Entegre ayg?t elektronikleri (IDE) ayg?tlar kullan?yorsan?z, kart-?zerinde IDE ba?lant? noktas?n? sadece Birincil olarak tan?mlay?n. IDE ayg?tlar?n Master/Slave/Only ayarlar?n? kontrol edin. Sabit disk hari? t?m IDE ayg?tlar? kald?r?n. Bu ad?mlar? nas?l yapaca??n?zdan emin de?ilseniz ayg?t i?in verilen talimatlara bak?n.

3. Antivir?s, disk birle?tirme, uzaktan kumanda, g?venlik duvar? veya yedekleme programlar? gibi filtre s?r?c?leri kullanan yaz?l?mlar? devre d??? b?rak?n veya kald?r?n.

4. Dosya sisteminin bozulup bozulmad???n? anlamak i?in Chkdsk /f komutunu ?al??t?r?n. Windows XP Professional Chkdsk komutunu ?al??t?ram?yorsa, s?r?c?y? Windows XP Professional i?letim sistemini kullanan ba?ka bir bilgisayara ba?lay?n ve s?r?c? ?zerinde Chkdsk komutunu o bilgisayardan ?al??t?r?n.

Tablo 3 Donan?m Ar?zalar? ile ilgili hatalar?

Hata Numaras?
A??klay?c? Metin

0x0000001E
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

0x0000000A
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

0x0000007B
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

0x0000007F
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

0xC0000218
UNKNOWN_HARD_ERROR

Not: 0x0000001E, 0x0000000A ve 0x0000007B numaral? durma hatalar? yaz?l?m ve ayg?t s?r?c?s? hatalar?ndan da kaynaklanabilir. Burada g?sterilen ad?mlar bu hatalar? gidermezse, Yaz?l?m ve Ayg?t S?r?c?s? Hatalar? konusunda anlat?lan ad?mlara bak?n.

Bu kitab?n ?nceki b?l?mlerinde yer alan Genel Durma Hatalar? konusundaki ad?mlar? uygulay?n. Durma hatas? devam ediyorsa, a?a??daki ad?mlar? deneyin.

Donan?m ar?zalar? ile ilgili durma hatalar?nda sorun giderme

1. Bilgisayar?n?zdaki ayg?tlar?n Windows Hardware Quality Labs (WHQL) taraf?ndan imzalanm?? ve onaylanm?? s?r?c?lere sahip olup olmad???n? kontrol edin. ?mzalanmam?? s?r?c?leri kontrol etmek i?in Sigveriv.exe uygulamas?n? ?al??t?r?n.


2. ?retici firman?n donan?m?n?z i?in kullanabilece?iniz s?r?c? g?ncelle?tirmeleri ??kar?p ??karmad???n? kontrol edin.


3. Antivir?s, disk birle?tirme, uzaktan kumanda, g?venlik duvar? veya yedekleme programlar? gibi filtre s?r?c?leri kullanan yaz?l?mlar? g?ncelle?tirin.


4. Soruna neden olan ??eyi bulabilmek i?in ?nemli olmayan donan?m ve yaz?l?mlar? kald?r?n.


5. Windows XP'yi yeni bir klas?re y?kleyin. Soruna neden olan s?r?c?y? bulabilmek i?in s?r?c?leri s?rayla ekleyin ve yeniden ba?lat?n.


6. Kurtarma Konsolunu ?al??t?r?n ve sistemin alg?lad??? hatalar? onarmas?na izin verin.

Kurtarma Konsolu ile ilgili daha fazla bilgi i?in Bilgilerinizi Yedekleme ve Kurtarma konusuna bak?n veya Yard?m ve Destek Merkezini kullan?n.

Hata Mesaj? Almaya Devam M? Ediyorsunuz?
Baz? ender durumlarda, Windows XP Professional'i kald?r?p i?letim sisteminizi eski haline getirmeniz gerekebilir.

Windows XP'yi kald?rmak i?in

? Ba?lat'?, Denetim Masas?'n?, Program Ekle Kald?r'? t?klay?n.

? Windows XP Professional'i t?klay?n ve Kald?r se?ene?ini se?erek ekran?n?zda beliren talimatlar? uygulay?n.Kaynak: Microsoft
_________________
ASN-Razor
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Teknoloji K??esi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye