Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

OCAKLAR

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Dede Ocaklar? ve Talipler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
can



Kayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Çrş Arl 08, 2010 9:22 am    Mesaj konusu: OCAKLAR Alıntıyla Cevap Gönder

BABA MANSUR OCA?I

Mazgirt il?esinin do?usunda Dar?kent (Muhundi) Bucag?'nda ?nl? Alevi evliyalar?ndan Baba Mansur'un y?r?tt???ne inan?lan bir duvar bulunur. Ali Kemali'ye g?re Baba Mansur Dedeleri seyyidlerdendir, kollar? yoktur, ?? b?y?k kabiledir. Bir kabilesi Mazgirt Dar?kent (Muhundi) buca??nda, ikincisi P?l?m?r'?n Taht? ve ???nc?s? yine P?l?m?r'?n Gersinot k?ylerinde bulunur. Gersinot'ta oturanlara ?ahverdi Evlad? derler ki, Sivas ve Ko?giri a?iretinin seyyitleridir. (Ali Kemali 1932: 193) Bu seyyitler ayr?ca Erzincan'?n K?sm?k?r ve Erdene, P?l?m?r'?n Seyyitler Kapiri ve Tahsini k?ylerinde bulunurlar. Mazgirt kazas?nda da vard?r. (Ali Kemali 1932: 184) Bir ara?t?rmada Tunceli P?l?m?r Yelde?en Bucag?'nda ?ah Mansur'un evlatlar?n?n t?rbesinin ve Sivas Zara K?z?lkale K?y?'nde de Baba Mansurlular?n bulundu?u ifade edilmi?tir. (Clarke 1998: 205) Baba Mansur'un Horasan'dan geldi?ine inan?l?r. Halk Cuma ak?amlar? buraya toplan?r, kurbanlar keser, cem yaparlard?. Baba Mansur'un y?zy?llard?r dilden dile dola?an menkibelerinin en bilineni ?u ?ekildedir: Baba Kureys (Haci Kureys) bir g?n vah?i bir ay?ya binmi? ve bile?ine de bir y?lan dolam??, onunla ay?y? kam??layarak y?r?tm??. O s?rada duvar yapmakta olan Baba Mansur ise, bu duvara binerek Baba Kurey?'e do?ru y?r?m??. Kurey? Baba bu mucize kar??s?nda hayran olarak "Sen ta? duvara can verdin." diyerek, Baba Mansur'un eline sar?l?p ?pm??. Baba Kurey? Ocag?'n?n talipleri, Kureys Baba'n?n Baba Mansur'a ba?l?l??? ?zere, Baba Mansur Oca??'n?n da m?ritleridir. Y?zy?llard?r Kurey?an Oca?? Dedeleri'nin m?r?idleri de Baba Mansurlu Dedeler olmu?tur. Pir ve seyitleriyle birlikte Ko?giri ve X?ran a?iretleri de Baba Mansur Ocag?'na bagl?d?rlar. (Ayr?ca bk: Ulu? 1939 1939a: 83; 1939b: 34; Dersimi 1997: 140-141.) Ayr?ca Baba Mansur Dedeleri , Kurey?anlar , Savalanlar , Arelliler , Gaboranl?lar , Butkanl?lar A?iretlerine Dedelik ve Lolanl?lar, ?arekanl?lar ve di?er a?iretlere de m?r?idlik yapmaktad?rlar. Bu oca??n dedelerinin de ba?l? oldu?u Baba Mansurlu dede ailesi, Baba Mansur'un y?r?tt??? duvar?n yan?nda bulunan evin sahibidirler ve ziyaretle bu aile ilgilenmektedir.


--------------------------------------------------------------------------------

D?ZG?NBABA EFSANESI

?ah Haydar Seyyit Mahmud-i Hayraninin o?ludur. Zeve yak?nlar?nda bulunan Zargovit tepesinde hayvanlar?n? otlatmak i?in bir ev yapar. Burada hayvanlar? ile me?gul olur.
K???n zemherinde ke?ilerinin gayet g?zel beslendiklerini g?ren Seyyit Mahmud-i Hayrani "Acaba ?ah Haydar bu k???n ortas?nda bu hayvanlara ne yediriyor ki hayvanlar bu kadar g?zel besleniyorlar. "Diye merak eder ve ?ah Haydar ile hayvanlar?n bulundu?u yere gider. Bir de bakar ki ?ah Haydar elindeki ?ubu?u hangi me?e a?ac?na de?diriyorsa a?a? hemen ye?eriyor.Taze s?sleniyor,ke?ilerde bu filizlerden yiyerek besleniyor.
Seyyit Mahmud-i Hayrani durumu g?r?nce sesini ??karmadan geri d?nmek ister. Ancak o s?rada bir ke?i,bir ka? kez ?st ?ste hap??r?r. ?ah Haydar da ne oldu Babam Dervi? Mahmudumu g?rd?n ki bu kadar hap??r?rs?n, der ve arkas?na bakt???nda babas?n?n kendisine g?r?nmeden gitmek istedi?ini g?r?r.
Babas?na bizzat ismi ile hitap etti?i i?in utan?r mahcup olur.Mahcubiyetinden ka??p halen D?zg?n baba da?? olarak s?ylenen bir tepeye ??kar ve burada mekan tutar.(Rivayet olunur ki ?ah Haydar babas?na ismen hitap etti?i i?in Mahcubiyetinden ?t?r? ka?t??? zaman aya??nda k???n karda giyilen hedik veya lekan varm??.Bu hediklerle Zargovitden D?zg?n Baba tepesine kadar (takriben 5km) ?? ad?m atm?? bast??? her yerde hedikler ta?a iz b?rakm?? ve bu izler hala durmaktad?r.)
Bir iki g?n eve gelmeyen ?ah Haydar?n annesi endi?elenir. Durumunu ??renmesi i?in babas?na rica eder. O da yan?ndaki m?ritlerine gidin bak?n bakal?m bizim ?ah Haydar ne alemde? der.
M?ritlerinden birka? ki?i bu 24500 m. y?ksekli?indeki da??n tepesine ??k?p ?ah Haydar ile g?r???rler. Durumun iyi oldu?unu her hangi bir sorununun olmad???n? ??renirler ve tekrar Zeveye d?nerler. Seyyid Mahmud-i Hayraniye durumu d?zg?nd? merak edilecek herhangi bir ?ey yoktur.Selam ve h?rmet eder ellerinizden ?per derler. (Bu i?i d?zg?nd?r s?z? dilden dile dola??r ve as?l ad? ?ah Haydar olan bu zata art?k bir s?re sonra D?zg?n Baba olarak bir isim atfedilir. O g?nden bu g?ne D?zg?n baba olarak s?ylenir.) Bug?n de dahi halk ?ifa bulmak i?in D?zg?n Babaya gider
adaklar adar ve ziyaret eder.

KUREY?AN/HACI KUREY? OCA?I

Nuri Dersimi "Hat?rat?m'da" Kurey?anl?lar? ??yle anlat?r: " Kure? ismindeki evliya bilinmi? zat?n, kendisini ate?li f?r?na atmak suretiyle keramet g?sterdi?i rivayet edilmektedir. Osmanl? padi?ahlar?ndan Sultan Murad'?n bu kerametinden dolay? ferman verdi?ide bildirilmektedir.....Kure?an A?ireti 7-8 kabileye ayr?lm??t?r. Bu kabilelerden ba?l?calar?: H?senan, Golan, Kalyan, Dalyan, Alyan, Haman, S?leymanan, ??tan, Kodan, Seyhan, Kaziyan kabileleridir...." Bu soydan dedelerin anlatt???na g?re Hac? Kurey?, Seyyid Mahmut Hayrani'nin soyundan gelmektedir. D?zg?n Baba'da Hac? Kurey?'in tek o?ludur. Ziyaret, Mazgirt kazas?n?n D?zg?n Baba Da?? civar?ndaki B?y?k K?y?'ndedir. Rivayete g?re Mo?ol istilas?yla ba?layan g?? s?ras?nda Hac? Kurey?, Horasan'dan ??karak Nizip'in Milelis K?y?'ne gelmi?, burada Hakka y?r?m?? ve k?y civar?ndaki Zarar mevkiine defnedilmi?tir. Tunceli, Nazimiye ve Mazgirt'te, Ad?yaman'?n Yukar? ?eyhler K?y?'nde de bu oca?a mensup Dede aileleri bulunmaktad?r. Halk taraf?ndan Kurey?an Oca?? Dedeleri ruh hastal?klar?na ?ifa bulmak amac?yla ziyaret edilmektedirler. Bu oca??n bir merkezinin de Malatya'n?n eski Ad?yaman m?nt?kas?nda oldu?u ileri s?r?lmektedir. Bahtiyarlar, ?i?anlar, Erzincan'?n Cibice Bo?az?'ndaki Balabanlar, Kuzi?an'daki ?arekanl?lar, Haydaran, Demenan, Yusufan, Karsan, Alan, Lolan, ?eyhmehmetli a?iretleri ve Ko? ve Kalan a?iretlerinin bir b?l?m? Kurey?an Oca??'n?n talipleridir. Yine bir ara?t?rmada belirtildi?i ?zere Ad?yaman'?n Kayaba?? K?y?'n?n 2 km g?neyinde Hac? Kurey? ve o?lunun bulundu?u ziyaret vard?r.(Clarke 1998: 204). Bir rivayete g?re, bir keramet olay? sonras?nda Baba Mansur m?r?id, Kurey? Baba pir, Dervi? Cemal'da rehberlik g?revlerini payla?m??lard?r. (Ayn? y?nde bk.: Yaz?c? 1996: 53-55)


--------------------------------------------------------------------------------

DERV?? CEMAL - SEY?T CEMAL

Nuri Dersimi Derv?? Cemal Seyitlerini ??yle anlat?r: " Bu seyitler bir kabileden ibarettir. Lisanlar? tamamen Zaza'd?r. Kurman? leh?esini asla bilmez ve T?rk?e konu?mazlar. . Tetkikat?ma kati olarak dayanarak diyebilirim ki, bu ailenin Sa?man Emirli?i beylerinden Keyhusrev Bey'in ?? evlad?ndan Kas?m Bey'in s?lalesine mensup olmalar? muhakkakt?r. ?stinad etti?im en y?ksek delil, Dervi? Cemal Seyitlerinin evlerinde yapt???m cok say?da tetkikatt?r. Evlerinde eba ve ecdatlar?ndan kendilerine yadigar b?rak?lm?? olan pek eski ve ?ok b?y?k bak?rdan mamul siniler ve tepsilerin pek eski yaz?larla acayip nak??lar?na tesad?f ettim. Bu yaz?lar " Sa?man Beyli?i", "Sa?man Sanca??", "Sa?man Emareti" s?zlerinden ibaret bulunmakta idi....." Rivayetlere g?re Dervi? Cemal Efsanesi ??yledir: K???n en so?uk g?nlerinde, yokluk ve k?tl?k d?nemlerinde bile, sahip oldu?u s?r?y? en iyi ?ekilde besleyip, bu durumunu merak eden k?yl?lerden biri, birg?n Dervi? Cemal'i takip eder, Dervi? Cemal her zamanki gibi s?r?s?n? al?p yola ??kar. S?r? me?e ormanlar?na geldi?inde Dervi? Cemal, elinde tuttu?u tarik* denilen a?a? par?as? (ba?ka bir deyi?le asas?yla) ile kuru a?ac dallar?na dokunur. Tarikin her de?di?i kuru me?e, taze s?ng?ler ve yapraklar vermeye ba?lar. S?r?deki hayvanlar ise, bu yapraklar? yemeye ba?larlar. Bu s?rada, Dervi? Cemal'i takip etmekte olan k?yl?, olanlar? g?rd?kten sonra k?ye geri d?nerek, g?rd?klerini di?er k?yl?lere anlat?r. Ak?am, Dervi? Cemal evine d?nd???nde, b?t?n k?y halk? evine giderek elini ?per ve onun sevgisini kazan?r. Hozat il?e merkezine yak?n Seyit Cemaller (Dervi? Cemal) K?y?'ne ad?n? vermi?tir. Erzincan'?n Tercan il?esinin otuz kilometre g?neybat?s?ndaki Bulmus K?y?'nde ve yine Erzincan Tercan'a ba?l? Zorum K?y?'nde de Dervi? Cemal Oca?? Dedeleri ve ziyaretler bulunur. Bir ba?ka rivayete g?re de, Dervi? Cemal, Hac? Bekta? Dergah?'nda hizmet g?rm?? erenlerdendi. Hatta bu konuyu, Dervi? Cemalli dedeler s?rekli anlat?rlar. Ali Kemali'nin verdi?i bilgilere g?re ?eyh Hasan koluna mensup a?iretler Dervi? Cemal Oca?? talipleridir. (Bak Ali Kemali 1932: 185)


--------------------------------------------------------------------------------

SARI SALTIK Z?YARET?

Hozat-Ovac?k yolu ?zerinde, Derik k?y? (Sar?salt?k) yak?n?nda, 2000 metre y?kseklikte bir tepede, bir t?rbe i?inde Sar? ?smail ve Sar? Sultan da denilen (Ayn? y?nde bk. Ali Kemali 1932: 192) Sar? Salt?k yatmaktadir. Sar? Salt?k Hakka y?r?d???nde yedi tabutta ba? g?stermi?. Sar? Salt?k'?n Anadolu d???nda da makamlar? bulunmaktad?r. Eskiden Sar? Salt?k ziyareti Dersim a?iretlerinin vicdan? durumundayd?. En b?y?k antlar onun ba??nda i?ilir, a?iretler antla?malar?n? bu ziyaretin ba??nda yaparlard?. Bu ziyaretin yak?n?nda bulunan Karaca K?y?'nde bulunan seyitler Sar? Saltuk Ocag? dedeleridir.(44) Ancak eskiden g?? etmi? ve Sivas, Erzincan gibi ba?ka yerlere yerle?mi? bulunan Sar? Salt?k Oca??'na mensup dede aileleride bulunmaktadir. G?lp?narl?'ya g?re Divrik G?renlerli K?y?'nde de Sar? Saltuklu Dede aileleri vard?r. (G?lp?narl? 1961: 45); Eskiden halk a??z ve g?z hastal?klar? i?in Sar? Salt?k Dedelerine gelirlerdi.....Sar? Salt?k'?n menkibevi ya?am?na g?re yedi tabutta ba? g?sterdi?ine inan?l?r ve buna dayanarak da bir ?ok yerde makam ve t?rbelerinin oldu?u s?ylenir. Bunlar?n en tan?nm??lar? Hozat'daki ziyaret ve Romanya Kaligra'da Babada?'da bulunan Sar? Saltuk t?rbeleridir. Ayr?ca son olarak Sivas Koyulhisar Bah?e K?y? Delmece yaylas?nda da bir Sar? Saltuk ziyareti bulundu?u s?yleniyor.


--------------------------------------------------------------------------------

A?U??EN OCA?I

(KARA DONLU CAN BABA)


Hozat il?esine ba?l? Karabak?r (Bargini) K?y?'ndedir. Nuri Dersimi A?u?an Seyitlerini "Hat?rat?m' da" ??yle anlat?r: "... A?u?an nam?ndaki Alevi evliyas? i?te bu k?yde g?m?l?d?r.B?y?k bir mezar? vard?r.Dersimliler ekseri zamanlar bu mezar? ziyaret ederler, kurben keserler...Bu evliyan?n esas ismi Seyit Hasan olmakla beraber, zehir i?mi? ve i?ti?i zehiri parmaklar?ndan s?zd?rmak suretiyle keramet g?stermi? oldu?undan A?u?an denilmi?tir...Ana lisanlar? tamamen K?rt?e Kurman? ?ivesidir. Kendileri Zeynel Abidin s?lalesine mensup olduklar?n? iddia ederler. Ve lakin bu hususda tarihi bir vesika yoktur. Ancak bir Hurafe vard?r ki o da ?udur: Sultan Mecit zaman?nda Seyit Mahmut isminde bir zat kendisini keramet ehli olarak halka tan?tm?? ve etraf?ndaa bir?ok m?rit toplam??. Ve N?fuz sahibi olmu?. Kendisini ?ekemeyenler ?ikayet etmi?ler. Sultan Mecit'de ?eyh Mahmud'u baz? m?ritleriyle beraber ?stanbul'a celb etmi? ve zehirlemek istemi?. A?ulu bir kase ?erbet haz?rlam?? ve ?eyh Mahmut'a vermi?. ?eyh Mahmut al?p i?mi?, zehirlenip de ?lmemi?. Sultan Mecit'de hayret i?inde kalarak her sene hazineden Seyh Mahmud'a 200 alt?n verdirmi?. Ve bu sebeple Mahmud'a A?u ??en (A?u?an) denilmi? diye rivayet edilmektedir. Bu kabile seyitleri M?r?it, K?se Seyyit, Seyit Mencik, Koca Seyit nam?yla d?rt ?ubeye ayr?lm??lard?r."


--------------------------------------------------------------------------------

SULTAN HIDIR EFSANES?

Sultan H?d?r Ziyareti, Pertek-Hozat yolu kenar?nda bir s?rt?n ?zerinde bulunan Dorutay (Zewe) K?y?'ndedir. Bu k?yde ?ryan H?z?r'?n (Sultan H?d?r'?n ) ziyareti bulunur. Bu ocak ?ocu?u olmayanlar, sara ve ak?l hastalar?n?n ak?n?na u?ramakla ?nl?d?r. (Ayr?ca bak: Dersimi 1997: 128) Bu oca??n Kahramanmara? ve Erzurumda'da talipleri bulunur. Hubyar Dedeleri m?r?it ocaklar?n?n ?ryan H?z?r oldu?unu s?ylerler.

Rivayete g?re Zewe k?y? yak?nlar?nda yasl? bir zat ya?arm??. O tarihlerde Sultan Al?eddin ordusu ile birlikte buralar?n denetimini yaparken ak?am olur ve Zewe k?y? yak?nlar?ndaki Sultan g?l? mevkiinde geceyi ge?irmeye karar verir.

?ad?rlar kurullur, yerle?me ba?lar. O s?rada Sultan Al?eddin'in yan?na gelen g?zc?lerden biri; "Sultan?m ?u ileride ?ad?ra benzer bir ?ey ve i?inde bir ???k h?zmesi var " der . Sultan Al?eddin de; gidin bak?n bakal?m, kim varsa gelip bana bilgi verin der. ?ki tane atl? asker bu ?ad?r?n yan?na g?nderilir. Askerler gelip bakarlar ki, bir eski ?ad?r ve bu ?ad?r?n i?inde ya?l? bir zattan ba?ka kimse yok. Askerler sorarlar: "?htiyar kimsin sen? burada ne i?in var? ?htiyar: G?rd???n?z gibi bir ben-i Ademim, ad?m Sultan H?d?r'd?r der. Bir toprak g?vecim , bir seccadem ve bir de at?ma yedirmek i?in bir miktar arpam var. Askerler:-Biz Sultan Al?eddin'in askerleriyiz , seni sultan?m?za g?t?rmek istiyoruz , deyince bu defa ihtiyar; buralara kadar zahmet edip gelen sultan?n?za s?yleyiniz buyursun, misafirim olsun.

Fakirhanemize ?eref versin. -?yi ama gelecek olan koca bir sultan. Yan?nda bir hayli vezir , vezir?zam ve kumandalar? var. Bunlar? oturtmak i?in hal?n bile yok. Hem kald? ki koca ordu gelince, ekmek ister, a? ister. Bunlar? nas?l a??rlars?n? ?yisi mi, biz seni oraya huzura g?t?relim. ?htiyar:-Tanr? misafiri umdu?unu de?il, buldu?unu yer. Y?ce Allah'?n izni ile mah?up olmay?z. Buyursunlar gelsinler!" diye cevap verir. Askerler geri d?ner , durumu Sultan Al?eddin Keykubat'a anlat?rlar. Al?eddin Keykubat'da bu ihtiyari merak eder ve ertesi g?n ihtiyar? ziyaret eder. ?ad?ra gelir gelmez ihtiyar nezaketle sultan? selamlar ve alt?na seccadesini serer. Her gelen bu seccadeye oturur, fakat seccadenin bir kenar? daima bo? kal?r.

Sultan Al?eddin hayretler i?inde kal?r ve hayretini gizleyemez, durumu ??renmek i?in seccadeye oturan vezir, kumandan ve askerlerine bir komutla "Aya?a kalk" der. Herkes aya?a kalkar. Sultan bakar ki, yerde k???c?k bir seccade var. "Otur" diye emir verir. Bakar ki herkes seccadenin ?zerinde oturmu?. Hayretler i?inde kal?rsa da sesini ??karmaz. Biraz sonra ya?l? adam topraktan yap?lm?? g?veci, i?erisinde bir miktar a? ile Sultan Al?eddin'in ?n?ne b?rak?r. Sultan: "-Baba erenler, bunu hangimiz yiyece?iz?" ?htiyarda; "Sultan?m Besmele ile ba?lay?n yemeye, in?allah hepinize yetecek kadar vard?r." diye cevap verir. Sultan Al?eddin ve yan?ndakiler ba?larlar yemeye , k???k g?vecin i?erisindeki yemek b?t?n askerler taraf?ndan yenilir.

Herkesin karn? doyar. Fakat yemek bir t?rl? bitmez. Sonra direkte as?l? bulunan da?arc??'?n (kuzu ve o?lak derisinin tabaklanm??, kurutulmu? ismi) i?indeki arpadan, atlara arpa da??tmaya ba?lar. B?t?n atlara arpa verildi?i halde da?arc?ktaki arpan?n hala bitmedi?i g?r?l?r. Sultan Al?eddin bu zat?n ermi? ve keramet sahibi bir zat oldu?unu anlar ve ona: "Sen burada yaln?z ba??na, ya?l? bir ihtiyar olarak zor ya?ars?n. Ben sana askerlerimin i?erisinden ak?ll?, d?r?st, itaatk?r birka? asker verece?im. Bunlar ?l?nceye kadar senin emrinde ve hizmetinde olacaklar." der . 3 veya 5 askeri ve o b?lgeyi vak?f olarak kendisine b?rakarak, vedala??p ayr?l?rlar.

Rivayet olunur ki, Sultan Al?eddin'in b?rakt??? 3 askerin isimleri Resul, Munzur ve Delil'dir. Bunlar ya?l? Sultan H?d?r ?l?nceye kadar, ona h?rmet ve itaatte kusur etmezler. Sultan H?d?r ?ld??? zaman Zewe k?y?n?n g?neyinde ve k?y?n alt taraf?nda, fakirlik denen mevkiye defnedilir. Ancak buras? k?yl?ler taraf?nfan temiz tutulmaz. G?bre d?k?l?r, ah?r olarak kullan?l?r. Bir s?re sonra bir cuma gecesinin sabah?nda, bir de bakarlar ki oradaki mezar, k?y?n ortas?nda bulunan y?ksek tepenin ?zerine gelmi?, ve buradaki ulu a?ac?n alt?n? mekan tutmu?tur. Sonradan ?zerine Sel?uklu Sultan? taraf?ndan bug?nk? t?rbesi yap?lm??t?r.


--------------------------------------------------------------------------------

MUNZUR EFSANES?

Bug?nk? Tunceli ili Ovac?k il?esine ba?l? Koyunlu k?y? civar?nda ya?ayan bir a?a ve a?an?n koyunlar?na gitmek i?in yan?na ald??? Munzur isminde bir ?oban? varm??.
Munzurun a?as? hac zaman? hacca gitmi?. A?a hacda iken Munzur bir g?n a?an?n han?m?n?n yan?na gelir ve ,
- Hatun, a?am?n can? s?cak helve ister. Helvay? yaparsan ben kendisine g?t?r?r?m der.
A?an?n han?m? ?nce ?a??r?r, sonra herhalde zavall? ?oban?n can? helva yemek istiyor, do?rudan s?ylemeye dili varm?yor, utan?yordur. A?as?n? da bahane ediyordur. Kendisine bir helve yapay?n da yesin der. Helvay? pi?irir, bir boh?an?n i?ine ba?lar ve Munzura;
-Al evlad?m g?t?r der
O s?rada a?a hac da namaz k?lmaktad?r. Namaz s?ras?nda sa?a selam verirken birde bakar ki sa? yan?nda elinde bir boh?a ile Munzur dikilmi? duruyor. Namaz?n? bitirip Munzura;
-Ho? geldin evlad?m, burada ne ar?yorsun? nedir o elindeki der.
Munzur da:
-A?am can?n s?cak helva istemi?ti. Onu sana getirdim der.
Elindeki boh?ay? a?as?na uzat?r. A?as? boh?ay? a?ar ve bakarki i?inde s?cac?k helva paketlemi? duruyor. Hayretle i?inde Munzura bir ?eyler s?ylemek i?in ba??n? ?evirdi?inde birde bakar ki Munzur yan?nda yok
Hac farizesini tamamlay?p k?y?ne d?nd???nde kom?ular? herkes elinde bir hediye ile hac?y? kar??lamaya giderler. Munzurda , g?t?recek bir ba?ka hediyesi olmad???ndan, bir ?ana??n i?erisine koyunlar?ndan bir miktar s?t sa?ar ve bununlar a?as?n? kar??lamaya gider. A?a Munzuru g?r?nce yan?ndakilere:
-As?l hac? Munzurdur. ?p?lecek el varsa Munzurun elidir. ?nce ben ?pece?im der ve Munzura do?ru ko?ar. Munzur bu konu?malr? duydu?unda ;
-Aman a?am Allah a?k?na. B?yle bir ?ey olmaz. Ben y?lard?r senin ekme?inle a??nla b?y?d?m. Sen nas?l benim elimi ?persin. Ben sana elimi ?pt?rmem , der ve ka?maya ba?lar. Munzur ?nde, a?a ve yan?ndakiler arkas?nda bir kovalamaca ba?lar.
?imdiki Munzur ?rma??n?n ??kt??? ilk yere geldikleri zaman Munzurun elindeki s?t dolu ?anak d?k?l?r, ve s?t?n d?k?ld??? yerde , s?t gibi bembeyaz bir su f??k?r?r . Bundan sonra Munzur k?rk ad?m daha atar. Att??? her ad?mda bir kaynak f??k?r?r. Ve f??k?ran bu sulardan bir ?rmak meydana gelir. Munzurun arkas?ndan ko?anlar bu ?rmaktan ?teye ge?emezler. Munzur da bu da?larda kaybolur gider.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Dede Ocaklar? ve Talipler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye