Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ALEVİLER NE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR - Abbas Tan

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
canKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Cum Oca 14, 2011 4:54 pm    Mesaj konusu: ALEV?LER NE YAPMAYA ?ALI?IYORLAR - Abbas Tan Alıntıyla Cevap Gönder

ALEV?LER NE YAPMAYA ?ALI?IYORLAR

Elbette Aleviler ne yapmaya ?al???yorlar derken Alevilerin b?t?n?n? kastetmiyorum.

?rg?tl? Alevilerden, onlar?n inan? ?nderlerinden ve ?zelliklede Kanaat ?nderlerinde, daha do?rusu kurum y?neticilerinden bahsetmek istiyorum.
2010 y?l?n? geride b?rak?rken bir?ok sorunlar?nda iplik yuma?? gibi biri birine kar??t?rarak ??z?ms?zl??e do?ru iterek geride b?rakt?k.
“Tozu hal?n?n alt?na saklama” mant??? adeta bu kurum temsilcilerinin yapt??? i?le tam? tam?na ?rt??t?.
Onca sorunlar g?rmemezlikten gelinirken yap?lmas? gerekenlerde san?r?m bir ba?kalar?na b?rak?lmaktad?r.

2010 y?l?nda neler ya?and? ?nce bunlara bir g?z at?p sonra gerek?eleri, ??z?m yollar? yada yap?lamama nedenlerine de?inmek gerekir.

ABF nin DURUMU
Demokratik Alevi Hareketinin ?at? ?rg?t?, binbir zorluklarla bu g?nlere getirilen ABF adeta birilerinin elinde oyuncak oldu. Yetki kimde, sorumluluk kimde, kim ne yap?yor kimsenin bildi?i yok. Uygulamalardan GYK ?yeleri ne kadar haberdar, GYK, MYK ne yapar, neler yapmal? san?r?m tamamen devre d??? b?rak?lm??. Ge?mi?ten gelen bir al??kanl?kla g?ven tazeleme, g?revden alma tehditleri hi? de Alevilerin ?at? ?rg?t? y?neticilerine yak??m?yor.


ABF B?LE?ENLER?N?N HAL?
Otuz bir olarak ??renebildi?imiz ABF bile?enlerinin bir?o?unun ABF nin ne yapt???ndan haberleri dahi yok. Sorma gere?i dahi duymuyorlar.
?ok ?ubeli Dernekler ise adeta Alevilik diye bir sorunlar? yok yeter ki 2011 genel se?imlerde biz y?netimde olal?m. Belki bir imk?n do?arsa bunu en uygun ?ekilde ve istedi?imiz do?rultuda bizler de?erlendirelim hesab?m? yap?yorlar.
B?t?n bu d???ncelerini hayata ge?irebilmek i?inde her yol mubah anlay??? ile hareket etmektedirler.
??i?leyi? diye bir ?ey kalmad?. ?ubelerin sesine kulak vermek yok, onlar?n sorunlar?n? ??zme diye bir gayrette yok. Ama ?ube se?imleri olunca o b?lgeye adeta kararg?h kurarak se?imleri kazanabilmek i?in her yol denenmekte. Se?imler diyorum genel kurul demenin bir esprisi kalmad?. Gerek duyulursa kar?? duran ihra? edilir, gerek duyulursa y?llar ?nce ve kendi d?nemlerinden ?nce ihra? edilen ?yeyi genel kurul karar? olmadan, GYK n?n bilgisi dahi olmadan Hazurun cetveline eklemek ve se?im kazanmak gibi uygulamalara kadar gidilmektedir.


AVRUPA T?RK?YE ?RG?T Y?NET?C?LER?N?N S?RT??MELER?

Her ?ey bitmi? de sadece Avrupa T?rkiye ?rg?tlerini kavgas? kalm?? gibi bir anlay?? i?erisine girilmi?tir. Bundan bir an ?nce kurtulmak gerekir.
Ge?mi?te b?yle bir ayr?m s?z konusu de?ildi. Gerek Alevi Bekta?i Temsilciler Meclisinin kurulu?unda gerekse birinci Alevi Bekta?i Kurulu?lar? Federasyonunun kurulu?unda ve ?imdiki faaliyet g?steren ?at? ?rg?t?m?z?n (ABF) kurulu?unda Avrupa’daki Alevi Kurum temsilcileri de vard?. Y?netimler ayr?m yap?lmadan Avrupa ve T?rkiye kurumlar?ndan olu?maktayd?.
O tarihlerde Avrupa’dan yap?lan a??klamalar?n T?rkiye arkas?ndayd?,T?rkiye’deki her t?rl? etkinliklerde Avrupa’daki arkada?lar?m?z yan?m?zdayd?.
Bir?ok yerlerde AABK Gn.B?k. ?a??r?l?p konu?turuluyordu. ?imdilerde bu tersine d?nd?.
?? y?l ?nce iki Temmuzda Sivas’ta ?elenk koyma s?ras?nda d??a vuran ?atlak,mad?mak ?n?ndeki ara? ?zerinde konu?ma an?nda ya?anan iti? kalk??la insanlar? h?srana u?ratt?.
Her yerde yan yana g?z?ken ba?kanlar?n biribirlerinden rahats?zl?k duymaya ba?lamalar? kurumlar aras?nda da ayn? s?k?nt?y? ya?atmay? s?rd?rd?.
9 kas?m Ankara,8 Kas?m ?stanbul mitinglerine Avrupa-T?rkiye s?rt??mesi t?m kamuoyu taraf?ndan duyuldu. Bu tarihten sonra sadece Avrupa-T?rkiye de?il ayn? zamanda ABF ve Bile?enleri aras?nda da ayn? kavgalar b?t?n ?iddetiyle devam etmektedir.
Ortada bir YOL TV var. Avrupa’daki y?neticiler T?rkiye’deki y?neticiler ile bu konuyu konu?muyorlar,onlarda sorma gere?i duymuyorlar.
Ama kendilerini g?sterme olunca yapmac?k tav?rlarla ayn? televizyonda yan yana yada telefon arac?l???yla ortak tart??man?n i?erisine girebiliyorlar.
Bu bir samimiyetsizliktir. Alevi ??retisine yak??mayan bir ?sluptur.
Hele ilk defa bir s?nav verdi?imiz Mara?’ta Yay?n arac?n?n ?zerinde ya?anan ac? tablosu, buda ?ok birac? tabloydu.
?ok bekledim. 19 Aral?k ak?am? acaba hangi ?rg?t y?neticisi bu ay?b?n alt?nda ezilmemek i?in “ben bu uygulamaya su? orta?? olamam g?revimden ?ekiliyorum” der diye bekledim ama bunu g?remedim.
Daha sonra Narl?da yap?lan de?erlendirme toplant?s?ndaki konu?malar adeta bir ?ey olmam?? gibi sunulu?u videolardan izlenince inan?n kayg?lar?m daha da artmaya ba?lad?.ALEV? DEDELER?N?N KONUMU

Alevi ?rg?tlerinin bu i? ?eki?meleri kendili?inden yeni bir sorunu da ortaya ??kartt?. Dedelerin durumu tam bir belirsizlik i?erisinde.
Ocak dedesi,dernek dedesi,cemevi dedesi.. gibi yeni unvanlar verilen dedelerin taliplere y?nelik ?al??malar? ortadan kalkt?. Do?rudan kurumlar?n talimatlar?yla ?al??maya ba?lad?lar.
Birilerinin Diyanet ??leri Ba?kanl???na ba?lans?n dedi?i noktada bizlerde dedeleri derneklere ba?lad?k ve sorunu ??zm?? m? olduk acaba.
Dedeler ??reti gere?i,?rg?tsel ahlak ve mevcut yap? kar??s?nda bu konuda kendilerini tav?rs?z kalmak zorunda hissediyorlarsa bundan kurtulmalar? gerekmektedir.
Alevilerin ve Alevili?in dedelere bug?nlerde daha ?ok ihtiyac? vard?r.
Dedeler y?netimlerde olmamal?lar ama Alevilerin sorunlar? ile ilgili de yeri geldi?inde gere?ini yapmal?lar.
S?VAS, ?ORUM, MARA? ANMA ETK?NL?KLER?

Ge?mi?te sadece Sivas Mad?mak anma etkinli?i vard? ama art?k ?orum,Mara? var arkas?ndan Gazi ve Malatya olmal?. Ama nas?l olur kayg?lar?m?z her ge?en g?n daha da artmaktad?r. Hele Mara?’ta ya?anan ?lk?c? hareketin pervas?zca sald?r?s? kar??s?ndaki tutumumuz, yukar?da de?indi?im gibi Kurum y?neticilerinin d???ncelerini halkla payla?malar?na dizgin vurma hesaplar? neredeyse g?c? yeten yetene anlay???ndaki bir alevi ?rg?tlenmesine gidiyor gibi bir g?r?nt? sergilemeye ba?lad?.ALEV? DE?ERLER?NE BAKI?

Alevi ulular?n? anmak,onlar?n d???ncelerinden,yapt?klar?ndan ve bizlere b?rakt?klar? mirastan yararlanma yerine oralarda yar?? ve kavga alanlar? olu?turma hesaplar? i?erisinde olanlar sanki alevi ?rg?t y?neticileri de?ilmi? ve d??ar?dan birisi imi? gibi hareket etmektedirler.
Yap?lan etkinliklere kat?l?m her ge?en g?n azalmakta,kimseler bunun nedenlerine bakmamaktad?r.
Hi? de bizim Alevilik anlay???m?za uymayan birileri ??k?p buralara sahiplenmektedirler.DEVLETLE OLAN ?L??K?LER

Alevi ?al??taylar? s?recini gerilerde b?rakt?k.
MEB Din ??retimi Gn. Md. a??klamalar?,
2011-2010 ??retim y?l?nda d?rd?nc? s?n?ftan onikinci s?n?fa kadar Din K?lt?r? ve Ahlak bilgisi derslerinde Alevilik ders olarak okutulacakt?r. Konular Alevi inan? ?nderleri ve Alevi temsilcileri ile birlikte haz?rland?. Aram?zda ?ok de?erli Alevi bilim adamlar? vard?r deniyor. Bu dersleri verecek ders ??retmenlerine bir?ok b?lgede e?itim verilmi?tir. Bu dersler nas?l verilecek diye.
Burada son derece ciddi bir tezat var sanki di?er derslerle ilgili b?yle bir uygulama yap?l?yordu da Alevilik konusunda da bu uygulama tekrarland? gibi.
Bu tehlikeli uygulamaya kar?? al?nmas? gereken tedbirler acaba kurum y?neticileri ve Alevi Dedeleri taraf?ndan nas?l kar??lanmaktad?r.


??rencilerin camiye g?t?r?l??leri,?orumda ya?anan bu ?irkin uygulama kar??s?nda bir Alevi Dedesi bireysel ?abalar? ile bas?n arac?l???yla duyurmaya ?al???yor ama bizim y?neticiler duyuyorlar m?,uyuyorlar m?? Bilene a?k olsun.

Cemevine sald?r?ya kar?? a??klama yapanlar?n yetki ve sorumlulu?u,sorumlulu?u olanlar?n suskunlu?u, hedef belirleme yada hedef sapt?rma gibi bir uygulaman?n sorumlulu?unu ileriki d?nemlerde kimler ?stleneceklerdir.
Kimler taraf?ndan olursa olsun yap?lan bu sald?r? kar??s?nda Alevi kurum y?neticileri ola?an?st? bir toplant? ile bir araya gelmeliydi ve binlerce,onbinlerce insan? o cemevi ?n?nde toplamal?yd?lar.
T?m kurum Ba?kanlar? yada Y?neticiler ve Dedeler bir araya gelip ortak bir a??klama yapmalar? gerekirdi ve sadece a??klaman?n arkas?na saklan?p kalmamal?yd?lar.
Emniyet M?d?r?nden Valiye,??i?leri Bakan?ndan Ba?bakan ve Cumhurba?kan?na kadar herkesin kap?s?na dayanmal? ve bunun hesab?n? verin demeleri gerekirken,yine siyasi partilerin Genel Ba?kanlar? ve demokrat ge?inen milletvekillerinin tamam?n? s?z konusu Cemevi ?n?ne ?a??rmal? ve getirmeliydiler. Ama bu y?neticilerin b?yle bir sorumluluklar? ne yaz?k ki g?z?km?yor.S?YAS? K?ML?KL? ALEV?LER

Yeri geldi?inde Alevi kimli?i ile ?v?n?p yada o kimlikle bir yerlere yap??abilmenin hesab?n? yapanlar?n Alevilerin ba??na i? geldi?inde saklanmalar?n?n hesab? sorulmal?.
Sivas, ?orum ve ?zellikle Mara? anma etkinliklerinde nerelerde saklan?yorlard? acaba?
Sak?n Mara?’a gitmeyin, sorun ya?ars?n?z diyenler acaba yar?nlarda kendileri Mara?’a gitmeyecekler mi?
Sadece siyasi kimlikliler de?il,sanat??lar da bunlardan farkl? de?illerdir.

Bu kadar sorun varken birk?sm?n? s?ralad???m uygulamalar herkes taraf?ndan (y?neticiler) biliniyor olmas?na ra?men kimse bu konularda ??k?p bir a??klama yapma gere?i duymuyor.
Ge?mi?te bu konularla ilgili iki yaz? yazm??t?m. Bu ???nc? yaz?m oluyor. Bu yaz?lar?m? sadece ?rg?t y?neticileri ile dedelere g?ndermi?tim.
San?r?m bundan sonraki yaz?m t?m Alevi kamuoyuna olur..
?nsana ve insanl??a yara??r yeni bir y?l dileklerimle.
Abbas Tan
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye