Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

BÜYÜK ALEVİ KURULTAYININ ARDINDAN (Abbas TAN )

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Çrş Şub 09, 2011 8:47 am    Mesaj konusu: B?Y?K ALEV? KURULTAYININ ARDINDAN (Abbas TAN ) Alıntıyla Cevap Gönder

B?Y?K ALEV? KURULTAYININ ARDINDAN (Abbas TAN )

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?n?n d?zenledi?i B?Y?K ALEV? KURULTAYI bir?oklar?na b?y?k bir ders verdi?i gibi bir?oklar? da bu kurultay?n sonucunda hak ettikleri tokat? yemi? oldular.

?ncelikle Demokratik Alevi Hareketini b?l?p par?alamak isteyen nice g??ler devreye girdiler biraz ba?ar?l? oldular gibi g?z?kseler de ne yaz?k ki istedikleri sonuca ola?amad?lar. Bu y?zden de hareket her ge?en g?n g?? kazanmaya ba?lad?. Bu defa da baz?lar? var olan mevcut g??ten nemalanmak istediler. Bu nemalanma maddi anlamda de?il tamamen siyasi anlamda nemalanmaya d?n??t?.
Yap?lan etkinlikleri kim ba?latt?, ba?ar?l? olabilir mi? Ba?ar?l? olursa bizim halimiz ne olur hesab? yap?lmaya ba?land?.
Bundan iki y?l ?nce Mara? olaylar?n? anmak i?in Narl? kasabas?nda yap?lan etkinlikle Adana’da yap?lan etkinlik g?c?m?z? par?alamak i?in adeta alternatif etkinlik olarak yap?lm??t? ve d??ar?ya kar?? bir ba?ar? gibi g?z?kse de bizler memnun olamam??t?k.

Hac?bekta? etkinliklerine birka? y?ld?r Alevi K?lt?r Dernekleri ile Pir Sultan Abdal K?lt?r Dernekleri farkl? hareket ederek ve taban?na net bir karar bildirmeden son ana kadar oyalad?lar,son anda tabandan gelen bask?lara dayanamayarak kat?lmak zorunda kald?lar. 9 Kas?m Ankara ve 8 Kas?m ?stanbul mitinglerinde Alevi K?lt?r Dernekleri son g?ne kadar ?rg?te ne yapacaklar?n? a??klamad?lar. ?rg?t genel merkezin karars?zl??? kar??s?nda gerekeni yapt? ve Alevilerin sesinin duyulmas? konusunda deste?ini tam olarak yans?tt?.

Yap?lan etkinlikler yirmi y?la yak?nd?r Avrupa, T?rkiye ayr?m? yap?lmadan birlikte yap?lmaktayd?. AABK Genel Ba?kan? ile T?rkiye ABF Genel Ba?kan? her yerde yan yana olurlarken taban memnun oluyor g?? b?y?yordu. Birileri b?y?yen bu g?? bana yeter dercesine Avrupa T?rkiye ayr?m?n? ?ne s?rd? ve yap?lan etkinliklere Avrupa ?a??r?lmad?.
Avrupa da bu konuda sessiz kalmad? sesini y?kseltti, tabanda bundan rahats?zl?k duydu ve son g?nler g?? kaybedilmeye ba?lad?.
Kay?plar Genel Ba?kan d?zeyindeki birka? ki?iyi rahats?z etmedi.
Rahats?zl?klar? g?rd???m i?in birka? defa bu konuda kurum y?neticilerine yaz?lar yazd?m. Yanl??l?ktan kurtulal?m demi? olmam?za ra?men kimseler kulak asmad?lar. Say?n Veliyettin Ulusoy ise uzunca bir s?re sessiz kald?. Acaba g?n?n birinde bu y?neticiler ak?llar? ba?lar?na gelirde yanl???n neresinden d?n?l?rse kard?r derler diye bekledi ama g?rd? ki kimsenin b?yle bir derdi yok ald? yan?na vekilini t?pk? ge?mi?te oldu?u gibi d??t?ler yollara.

Elbette derinden ve b?y?k bir ses duyulmaya ba?lay?nca bu defa birileri ba?lad? bu etkinlikle kat?lmaya ama insanlar m?r?idimiz Say?n Ulusoy’un ?al??malar?na yama olanlar?n ne yapmak istediklerini ?ok iyi anlam??lard?r.
Say?n M?r?idimiz Veliyettin Ulusoy ?al??malar?n? devam ettirecektir. Taliplerin ayaklar?na gitmeye devam ettikleri s?rece Dernek dedeleri, Cemevi dedeleri de ?yle k??kte oturur gibi oturman?n Alevili?e ve Alevilere bir ?ey kazand?rmad???n? g?r?p onlarda taliplerinin yan?na kadar gitmek zorunda kalacaklard?r. Kendi memleketindeki, k?y?ndeki, kasabas?ndaki taliplerini b?rak?p ta Avrupalardaki ba?ka ocak taliplerine sahiplenmeye ?al??an dedelere de bu bir ?rnek olur d???ncesindeyim.

Kurultaya gelince; elbette g?zel bir sonu? bildirgesiydi, eksikleri noksanl?klar? olsa da herkesin kabul etti?i ba?l?klar bir anlam ifade ediyor.
Ke?ke kapristen, bencillikten kurtulup da bu genel ?a?r?ya g?nler ?nce ABF, AKD, PSAKD de kat?lsalard? ad?na B?y?k Alevi Kurultay? denilen bu etkinlik belki de unutulmayacak bir etkinlik olacakt?.
ABF Genel Ba?kan? Say?n Ali Balk?z san?r?m kendi inisiyatifi ile hareket etme imk?n?na sahip de?il ki ?rg?t?n? toplay?p bu konuda neler yapaca??n? tart??maya bile gelemedi.

Alevi K?lt?r Dernekleri GYK toplant?s?nda bu konuyu g?ndemine ald?, toplant?da etkinli?e kat?lma karar? al?nd??? s?ylenmesine ra?men uzunca bir s?re ?ubelerine yaz? dahi yazmaktan ka??nd? ve sonunda baz? ?ubelere “isteyen kat?labilir” ?eklinde yaz? g?nderdi. Bir?ok ?ubelere hi? bilgi dahi verilmedi.

Pir Sultan Abdal K?lt?r Dernekleri sadece temsilci d?zeyinde kat?lma karar? ald? ve Kurultay?n birinci g?n?ne Dan??ma Kurulu toplant?s? yapt? ki ?st d?zey y?neticilerinin en az?ndan birinci g?nk? y?neticilerin yat?ld??? toplant?da bulunmas?nlar diye.
Sonu?ta B?y?k Kurultay sabah? erken saatlerde salon t?kl?m t?kl?m dolunca bu defa ?? genel ba?kan da bu toplant?ya kat?lmak zorunda kald?lar.
Burada ama? ?u idi.

Kurultayda beklenen kat?l?m olmasayd? “bak?n?z biz yoktuk sonu? bu oldu” diyeceklerdi ama istedikleri olmay?nca ?rg?tlerin gelmesini engellerlerken kendileri salona geldiler ama ?z?lerek belirtelim ki ?zellikle AKD ve PSAKD Genel Ba?kanlar? salonda oturacak yer bulamad?lar. Kendi ?ube Ba?kanlar? dahi yer vermediler de salon g?revlileri seyyar koltuklar temin ederek ??k?? koridorlar?n?n yerle?tirdiler ama her iki Genel Ba?kan?n koltuklar? da seyyar oldu?u i?in sallan?p duruyordu ve dikkatlerden ka?mad?.

Sonu?ta her ?? kurumun genel ba?kanlar? da s?z verildi?i i?in ??k?p k?rs?den konu?tular ama ??? de salondan istedikleri deste?i alamad?lar ve ?ok ?ubeli, ?ok ?yeli iki kurumun ba?kan? da konu?malar?ndan k?sa bir s?re sonra salonu terk etmek zorunda kald?lar.
Bunlar bizim kurumlar?m?z?n i? i?leyi?ine yak??m?yor.


Aleviler sahiplenmeyi biliyorlar.

Her ?? genel ba?kan (ABF, AKD, PSAKD) arad?klar?n? bulamad?lar ama Savc? ?lhan Cihaner anons edildi?inde salon yerinden oynad? hele salondan ayr?l?yor anonsu ile izleyicilerin tamam?na yak?n? (Protokol hari?) dakikalarca ayakta alk??lad?lar.
Say?n Seyfi Oktay salona ge? gelmi? olmas?na ra?men gerekli ilgiyi g?rd? ve memnuniyetini mimikleri ile dile getirdi.

B?t?n engellemelere ra?men beklenen kat?l?m?n olmas?,6 Martta ?zmir mitingi karar?n?n al?nmas? i?in bir ba?ka yan?n? olu?turmaktad?r. ?zmir mitingi karar? gere?ince kanuni formalitelerin ba?lad??? g?n yani ?zmir Valili?ine m?racaat?n yap?ld??? g?n ABF ad?na da ayn? g?n ayn? saat ayn? alanda ayn? anlamda miting yapmak i?in m?racaat edilmesi de ayr? bir ?z?nt? kayna??d?r.

Yap?lan bu yanl?? uygulamalar?n, ?rg?tlerin taban? taraf?ndan kayg?yla izlenmesi san?r?m kurum ba?kanlar?n? ve y?neticilerini bir defa daha d???nmeye zorlayacakt?r.
Demokratik Alevi Hareketi i?erisinde yer alan hangi kurum olursa olsun iyi ve g?zel ?eyler yapt??? s?rece taban her t?rl? deste?i verecektir, yukar?daki kavgalarda bir s?re sonra bitecektir ??nk? bu kavgay? ba?latanlar ?ncelikle kendileri biteceklerdir.

AKD isin de?i?tirecekmi?.

Aleviler ilk ?rg?tlenmeye ba?lad?klar? y?llarda Alevi s?zc???n?, cemevi s?zc???n? kullanmak su? oldu?u i?in Alevi ulular?n?n isimleri alt?nda dernek ve vak?flar kurulmaktayd?. T?z?klerinde Alevi y?da Cemevi ge?ti?i i?in yarg?lanan ba?ta Kayseri HBVKD olmak ?zere Ankara, ?zmir, ?stanbul’da bir?ok dernek ve vak?flar y?llarca yarg?land?lar sonu?ta berat ettiler. 2002 y?l?nda ABF mahkeme karar?yla bu ismi kullanmaya ba?lay?nca art?k herkesin ger?ek Alevilik kimli?i ile ?rg?tlenmeleri gerekti?i kabul g?rd?.

HBVAKD isim de?i?tirerek Alevi K?lt?r Dernekleri oldu. Kayseri Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i ise Kayseri Alevi K?lt?r Merkezi oldu. B?t?n derneklerin de buna benzer isimlere d?n??t?r?lmesi beklenirken Alevi K?lt?r Dernekleri Genel Y?netim Kurulu i?erisindeki birka? ?ye san?r?m Alevi s?zc???n?n siyasi y?da ticari anlamda s?k?nt?s?n? ya?ayacaklar?ndan yeniden Hac? Bekta? Derne?i olarak de?i?tirilmesi m?cadelesini vermekteler.

AKD nin logosunda H?nk?r Hac? Bekta? Veli var ve herkes gururla, onurla bu rozetleri yakalar?nda, kalplerinin ?zerinde ta??maktad?rlar. Ama Alevi K?lt?r Dernekleri ad? birilerini rahats?z ediyorsa onlarda derne?in ad?n? de?i?tirme yoluna gitmesinler kendilerine ba?ka bir yer bulsunlar sayg?yla kar??layal?m.

T?m AKD y?neticilerin ve ?yelerine sesleniyorum. L?tfen bu yanl??l??a f?rsat vermeyin. Birilerinin ki?isel h?rslar?, kaprisleri y?da farkl? ??kar hesaplar? i?in alet olmay?n. Alevilerin bulundu?u her ilde, il?ede, kasabada, k?yde K?rm?z? zeminli Alevi K?lt?r Dernekleri levhalar?n? onurla, ?erefle ve gururla bulundural?m.

8.2.2011
Abbas Tan

_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye