Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

DERSİMİN KAYIP KIZLARI SES GETİRDİ ( Abbas Tan )

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
canKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Çrş Şub 16, 2011 8:42 am    Mesaj konusu: DERS?M?N KAYIP KIZLARI SES GET?RD? ( Abbas Tan ) Alıntıyla Cevap Gönder

DERS?M?N KAYIP KIZLARI SES GET?RD?

Bir vah?et d???n?n?z ki silahs?z, kavgas?z, savunmas?z y?zlerce insan? k?y?n ortas?na toplayacaks?n?z. Sonra erkekleri bir tarafa, kad?nlar? ve ?ocuklar? da bir tarafa ay?racaks?n?z bu insanlar?n g?zleri ?n?nde evlerini ate?e vereceksiniz arkas?ndan da ?nce erkekleri sonra da kad?nlar? ve ?ocuklar? makineli t?feklerle tarayacaks?n?z.
Aralar?nda 104 ya??nda Besi Tun? da olacak 1 ya??ndaki Yusuf ve ?smail de olacak. Ayr?m yapmadan, su?lu ya da su?suz oldu?una bakmayacaks?n?z bu insanlar? katledeceksiniz sonra da g?rev yapt???n?z? sanacaks?n?z.

Bu olay 1937–38 Dersim olaylar?d?r. Bu vah?ete birileri ??k?p utanmadan s?k?lmadan Dersim isyan? diyecekler. Ya?ananlar? dinleyenler, duyanlar anlad?lar ki bu bir isyan de?il tam bir katliam. ?yle hafife al?nmayacak bir vaka. Bir ya da birka? k?yle s?n?rl? de?ildir bu vah?et. Onlarca k?yde on binlerce insan bir anda yok ediliyor. Resmi kay?tlarda on?? bin insan deniliyor ama bu say? ?ok daha fazla.
Bunlara birde s?rg?ne g?nderilen anas?ndan, babas?ndan, ?ocu?undan ay?rt edilen ve evlat ac?s?yla, bac?, karde?, ana baba ac?s?yla gurbette hayatlar?n? kaybeden binlerce insan? da eklerseniz kabullenmeyecek bir ac?, dram, insana ve insanl??a yak??mayan bir tablo ile kar?? kar??ya kal?yorsunuz.

Tarihin gizli sayfalar?nda sakl? duran bu vah?et ne zaman kimler taraf?ndan a???a ??kart?lacak ve bunlar? yapanlar ya da yapt?ranlar hayatta ise onlar de?illerse onlar?n temsilcileri bunlar?n hesab?n? vereceklerdir.
Bu g?ne kadar kimse bildiklerini veya eldeki belgelerini kamuoyu ile payla?mad? ama bu konuda duyarl?l?k g?sterip bu i?in takip?isi olan ba?ta baz? Dersimliler olmak ?zere birka? insan bu konuyu ?e?itli boyutlar? ile ele alarak olaylar? g?n y?z?ne ??kartmaya ?al??maktad?rlar.
Buna bir ?rnek ve i?in en ilgin? y?n?n? ele alarak ortaya bir tablo ??kartan Kaz?m G?ndo?an ve de?erli e?i Nezahat G?ndo?an olmu?lard?r. Yapt?klar? ?al??ma o kadar b?y?k ilgi g?rmeye ba?lad? ki bundan ?imdiden rahats?z olanlar kendilerini g?stermeye ba?lad?lar.

Y?netmenli?ini Nezahat G?ndo?an’?n, Yap?m?n? Nezahat ve Kaz?m G?ndo?an’?n ?stlendi?i ve ciddi bir ?al??ma olan ?ki tutam sa? Dersim’in Kay?p K?zlar adl? belgesel film ?lkenin bir?ok yerinde g?sterimi girdi ve be?eni ile izlenirken 12 ?ubat 2011 tarihinde Kayseri Alevi K?lt?r Merkezi taraf?ndan yap?lan ?al??malar sonunda Kayserililere de sunuldu.
Olduk?a kalabal?k bir toplulu?un izledi?i belgeselin g?steriminden ?nce sunucu Av. Sedat Ok taraf?ndan yap?lan anlaml? sunumla ba?layan gecede AKM Ba?kan? R?stem G?m??’?n duygulu konu?mas? hen?z film izlenmeden insanlar? heyecanland?rd?.
Dersimli iki k?z?n iki tutam sa?lar?n? konu alan film Kayserililer taraf?ndan be?eni ile izlendi.
Filmin izlenmesinden sonra 1938 Dersim katliam?nda yaral? kurtulan, v?cudunda bir kur?un izi ve sekiz s?ng? yaras? olan ve olay?n canl? ?ahidi H?d?r (Haydar) ?akmak konu?unca izleyicilerin b?y?k bir k?sm? h??k?r?klara bo?uldular.
Yap?lan ?al??man?n kamuoyundan g?rd??? deste?e Kayseri’de ya?ad?k.

Nezahat – Kaz?m G?ndo?an ?iftinin yapt??? bu ?al??man?n benzerleri de yap?lmal?d?r. De?i?ik konular ele al?nmal?d?r.
Dersim katliam?ndan kurtulan ve alelacele s?rg?ne g?nderilenler ni?in s?rg?n edildiler,kimlerdi, su?lar? ne idi de s?rg?n cezas?na ?arpt?r?ld?lar.
S?rg?nlere hangi ?artlarla gittiler ve gittikleri yerlerde nelerini kaybettiler. Giderlerken kimleri vard? yanlar?nda. B?t?n bunlar birer ger?e?i yans?tan belgelerdir.

Ovac?k il?esinden alt? veya yedi ya?lar?nda vah?eti ya?ayan bir H?d?r Efe d???n?n?z aylarca babas?,annesi birisi kendisinden k???k,di?eri kendisinden birka? ya? b?y?k k?z karde?leri ile birlikte da?larda ya?ayacaklar,ma?aralarda a?a? kovuklar?nda ya?ayacaklar sonra baba da?larda kalacak anne ve ?? k???c?k evlat trenle s?rg?ne yola ??kacaklar. Anne ile b?y?k k?z (o tarihlerde dokuz on ya?lar?nda) Samsun’a g?nderilecekler. Yedi sekiz ya?ar?ndaki H?d?r ile be? yada alt? ya??ndaki Hatice ?orum’a s?rg?n edilecekler,bu ya?taki iki karde?i yabanc? memlekette biribirlerinden ay?racaklar.
?nsandan sormazlar m?? Hi? T?rk?e bilmeyen yanlar?nda birinci derece akrabas? olmayan bu ?ocuklar oralarda ne yaparlar,kimlerin eline d??erler sonra ne olacaklar?
Elbette bunlar? haz?rlayanlar,karar? verenler kendilerine g?re bir cevapta haz?rlam??lard?r ama bunlar acaba hi? empati yapma gere?i duymam??lar m?d?r.
Bu tip y?zlerce ?rnek ?o?alt?labilir ama ne yaz?k ki bu konuda ?ok az ?al??ma vard?r.
Mevcut olan Kaz?m G?ndo?an’?n iki tutam sa? Dersim’in kay?p k?zlar? ?al??mas?na ba?ta T?rkiye’deki ve Avrupa’daki Alevi Dernek ve Vak?flar? olmak ?zere insan sevgisini y?re?inde ta??yan insanlar,t?m Demokratik Kitle ?rg?tleri,ayd?nlar,yazarlar,ressamlar sahip ??kmal? ve destek olmal?d?rlar.
Verilecek destek Nezahat – Kaz?m G?ndo?an ?iftinin g?c?ne g?? katacak,yar?m kalm?? di?er projelerini de hayata ge?irmelerinde acele edeceklerdir.
Bu deste?i g?renlerde cesaretlenecekler ve yeni konular i?leme imkan?n? bulacaklard?r.

Bu ?al??ma belki de ?ok amat?rce yap?lm?? bir ?al??ma olarak g?r?lebilir. Eksikleri olabilir ve vard?r da. Ama i?erisine k?r amac? g?den sermaye girmeden,farkl? fig?rlerle beslenmeyen tamamen tabi ve yal?n haliyle sunulan ?al??ma esas al?nmal? ve daha y?zlerce kay?p k?zlar?n hangi ?artlarda nerelerde kald?klar?n? bulmak tarihle y?zle?me i?in bir ?n ?al??ma say?lmal?d?r.

Avrupa’da AABK ya ba?l? y?zlerce AKM her biri farkl? ?ehirlerde ve b?lgelerde olmalar?ndan dolay? b?y?k bir avantaja sahiptirler. ?ok b?y?k masraf dahi gerektirmeyen bir organizasyonla Avrupa’n?n her taraf?ndaki insanlara ula?t?rmak zorda olmaz.
T?rkiye’de ABF ve bile?enleri ?lkeyi d?rtbir yandan sarm?? ?ubeleriyle bu ?al??malar? desteklemeleri ayn? zamanda kendileri i?inde bir aktivite olarak de?erlendirilebilir.

Pir Sultan Abdal K?lt?r Derneklerinin y?ze yak?n ?ubesinin yan? s?ra Alevi K?lt?r Derneklerinin y?z?n ?zerindeki ?ubelerine Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?n?n otuzun ?zerindeki ?ubesine birde ba??ms?z dernekleri getirdi?imizde bir y?lda Avrupa ve T?rkiye’de bu ?al??ma ile ula??labilir.
Bu ?al??man?n g?sterime girdi?i b?lgelerde t?pk? Kayseri,Ayval?k,Burhaniye’de oldu?u gibi her yerden olumlu tepkiler ald???n? bildi?imizden bu belgesele destek verilmesi gerekti?i ?zerinde durduk.

Dersim katliam?n?n ?zerinden yetmi? ?? y?l ge?ti kimse ??k?p ta bu yap?lan zulme,vah?ete kar?? devlet ar?ivleri halka ni?in a??lm?yor demedi,diyemedi.
Kahramanmara?,Sivas Ali baba,?orum,Amasya,Malatya,Mad?mak,Gazi olaylar? son yirmi y?lda kurulan Alevi deneklerinin ?abalar? ile g?ndemde tutulmaya ?al???lmaktad?r. Yoksa ortaya ??kart?lm?? bir belge yada karar yoktur. S?zde ?nsan haklar?n? savunan sol yelpazeden gelen ve ayn? anlamda isimlendirilen sa? ideolojiye hizmet veren kar??l?kl? anlay??taki dernekler neredeler.

Ni?in bu konular?n ?zerine gitmekten korkarlar,?ekinirler. Korkunun ecele faydas? yoktur. “Bana de?meyen y?lan biny?l ya?as?n diyenler” “susma sustuk?a s?ra sana gelecek” slogan?n? unutmamal?lar.
Asl?nda ge? kal?nm?? bu tip ?al??malar?n h?zland?r?lmas?n?n ka??n?lmaz oldu?unu biliyoruz.
Bildiklerimizi hayata ge?irmenin bir g?rev oldu?u bilinciyle.

14.2.2011
Abbas Tan
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye