Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Hayat? ve Veciz S?zleri
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Umut YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 85
Konum: İstanbul

MesajTarih: Pts Ksm 19, 2007 2:04 pm    Mesaj konusu: MUSTAFA KEMAL ATAT?RK Alıntıyla Cevap Gönder

Mustafa Kemal, 1881 y?l?nda Selanik'te do?du.

?lk??renimine, Annesi Z?beyde Han?m'?n iste?i ?zerine Haf?z Mehmet Efendi mahalle mektebinde ba?lad?. Bir s?re devam etti?i bu okuldan babas?n?n iste?iyle ayr?ld? ve ??renimini o g?n?n ?a?da? e?itim anlay???n? benimseyen ?emsi Efendi Mektebi'nde tamamlad?.

Mustafa Kemal, askeri dehas?n? ve liderlik yetene?ini geli?tirece?i asker? e?itimine, 1893 y?l?nda Sel?nik Asker? R??tiyesi'nde ba?lad?. 1896-1899 y?llar?nda Manast?r Asker? Lisesi'ni, 1902 y?l?nda te?men r?tbesiyle Kara Harp Okulu'nu, 1905 y?l?nda ise y?zba?? r?tbesiyle Harp Akademisi'ni bitirdi.

1905-1907 y?llar? aras?nda ?am'daki, 5. Ordu'da g?rev yapan Mustafa Kemal, 1907'de, bug?n k?demli y?zba?? olarak adland?r?lan kola?as? r?tbesini ald?.

13 Nisan 1909'da, tarihimizde 31 Mart olay? olarak bilinen ayaklanman?n bast?r?lmas?nda etkin rol oynayan Hareket Ordusu'nda, Kurmay Ba?kan? olarak g?rev yapan Mustafa Kemal, 1910 y?l?nda Picardie Manevralar?'nda T?rk Ordusu'nu temsil eden kurulda yer ald?.

1911 y?l?nda, ?stanbul'da Genelkurmay Ba?kanl???'ndaki g?revinin ard?ndan, ?talyanlar?n Trablusgarp'a sald?r?s?yla ba?layan sava?ta, Tobruk ve Derne b?lgelerinde g?n?ll? yerel g??lerin ba??nda bulundu. Ayn? y?l?n 27 Mart'?nda binba?? oldu, 1912 y?l?n?n 6 Mart'?nda ise Derne Komutanl???'na getirildi.

1912'de Balkan Sava??'n?n ba?lamas?yla, ?stanbul'a geri d?nerek, Gelibolu ve Bolay?r'daki birliklerle sava?a kat?lan Mustafa Kemal, Dimetoka ve Edirne'nin geri al?nmas?nda ?nemli rol oynad?. 1913 y?l?nda atand??? Sofya Ata?emiliterli?i g?revini s?rd?r?rken yarbayl??a y?kseltildi.

1914 y?l?n?n Ekim ay?nda, Osmanl? ?mparatorlu?u'nun ?ttifak Devletleri'nin yan?nda I. D?nya Sava??'na kat?lmas?yla, 19. T?meni kurmak ?zere Tekirda?'da g?revlendirildi. ?tilaf Devletleri'nin t?m g?c?yle y?klendi?i ?anakkale'de e?siz bir direni?in ?nderli?ini yapan, ?arp??man?n yazg?s?n? de?i?tiren ve "?anakkale ge?ilmez" dedirten yine Mustafa Kemal'di.

25 Nisan 1915'te, Ar?burnu'na ??kan d??man kuvvetlerinin yenilgiye u?rat?lmas?n?n ard?ndan, 1 Haziran 1915'te albayl??a y?kselen Mustafa Kemal, Anafartalar Grubu Komutan? olarak 9-10 A?ustos'ta Anafartalar, 17 A?ustos'ta Kire?tepe, 21 A?ustos'ta II. Anafartalar Zaferleriyle ba?ar?lar?na yenilerini ekledi.

27 Ocak 1916'da kararg?h? Edirne'de bulunan 16. Kolordu'nun Komutanl???na atanan Mustafa Kemal, k?sa bir s?re sonra, 16. Kolordu'nun, Do?u Cephesi'nin g??lendirilmesi amac?yla Diyarbak?r'a kayd?r?lmas? kararla?t?r?l?nca, Kolordu Komutan? olarak Diyarbak?r'a g?nderildi ve r?tbesi t?mgeneralli?e y?kseltildi. Rus g??leriyle sava?arak Mu? ve Bitlis'in geri al?nmas?n? sa?lad?.

Mustafa Kemal, 2. Ordu Komutanl???'na, sonra da Halep'te Alman Generali Falkenheim komutas?ndaki Y?ld?r?m Ordular? Grubu'nda, 7. Ordu'nun Komutanl???'na atand?. 15 Aral?k 1917'de Veliaht Vahdettin ile birlikte Almanya'ya yap?lan resm? ziyarete kat?lan Mustafa Kemal, 15 A?ustos 1918'de yeniden 7. Ordu Komutan? olarak Halep'e d?nd?. Mondros Ate?kes Antla?mas?'n?n imzalanmas?ndan bir g?n sonra, Mustafa Kemal'in, 31 Ekim 1918'de getirildi?i Y?ld?r?m Ordular? Komutanl??? g?revi, bu Ordu'nun 13 Kas?m 1918'de kald?r?lmas? ?zerine sona erdi. O'nun art?k g?rev yeri Harbiye Nezareti idi.

Mondros Ate?kesi, yurt topraklar?n?n ?tilaf Devletleri'nce payla??lmas?n? ve i?gal edilmesini ?ng?ren, Osmanl? ?mparatorlu?u'nun ??k?? s?recini h?zland?ran, ko?ullar? a??r bir antla?ma olarak tarihteki yerini ald?.

Ate?kes ko?ullar?n?n yan? s?ra, y?neticilerin yanl?? tutum ve davran??lar? sonucu ?lkenin i?ine s?r?klendi?i durum, Mustafa Kemal'in uzun y?llar boyunca zihninde ye?eren d???ncelerini harekete ge?irmesini ve T?rk Ulusu'nu esenli?e kavu?turacak karar? almas?n? sa?lad?.

Mustafa Kemal'in, "Ulusal egemenli?e dayanan, kay?ts?z, ko?ulsuz ba??ms?z yeni bir T?rk Devleti kurma" karar?n? almas? ve bunu ger?ekle?tirecek ko?ullar? olu?turmak amac?yla Samsun'a hareketi, tarihin ak???n? de?i?tiren bir ad?md?r.

"19 May?s" T?rk Ulusu ve kendi ya?am? i?inde ?yle bir d?n?m noktas?d?r ki, Mustafa Kemal bu g?n? "do?um g?n?" olarak nitelemi?tir.

Mustafa Kemal'in, "Ben, Samsun'a ??kt???m g?n elimde madd? hi?bir kuvvet yoktu. Yaln?z b?y?k T?rk Milletinin asaletinden do?an ve benim vicdan?m? dolduran y?ksek ve manev? bir kuvvet vard?. ??te ben bu ulusal kuvvete, bu T?rk Milletine g?venerek i?e ba?lad?m" s?zleri, O'nun kurtulu? yolunda, ulusal birli?i ger?ekle?tirmek d???ncesiyle ??kt??? Anadolu yolculu?unda T?rk Ulusu'na duydu?u g?veni ortaya koymaktad?r.

Ulusal sava??m?n bayra??n? a?mak i?in bekledi?i f?rsat, 9. Ordu M?fetti?li?ine getirilmesi ile kar??s?na ??kt? ve 19 May?s 1919'da ula?t??? Samsun'da k?sa bir s?re kald?ktan sonra 28 May?s 1919'da gitti?i Havza'da, t?m komutanlara, ?st kademedeki y?neticilere ve ulusal kurulu?lara gizli bir genelge yay?mlayarak, i?gal kar??s?nda b?t?nle?me ?a?r?s?nda bulundu.

22 Haziran 1919'da Amasya'da yay?mlad??? genelgede, "Milletin istikl?lini yine milletin azim ve karar? kurtaracakt?r" ilkesine yer vererek, Sivas Kongresi'ni toplant?ya ?a??rd?. ?ngilizlerin bask?s? sonucu m?fetti?lik g?revinden al?nmak istenmesi ?zerine, askerlikten ve resm? g?revinden ayr?lma karar? alan Mustafa Kemal, 8 Temmuz 1919'da bir duyuruyla, t?m g?c?yle Anadolu'nun ba??ms?zl?k sava?? i?in ?al??aca??n? a??klad?.

23 Temmuz-7 A?ustos 1919 g?nlerinde, gelece?imizin sa?lam temeller ?zerinde bi?imlenmesinin yolunu a?an Kurtulu? Sava??'n?n temel ilke ve y?ntemlerinin belirlendi?i, Erzurum Kongresi'ni toplad?. B?lgesel konular? g?r??mek i?in toplanan Kongre'de ?lkenin t?m?n? ilgilendiren ?nemli kararlar al?narak ulusal sava??m?n esas program? haz?rland?.

Mustafa Kemal 7 A?ustos 1919'da Kongre'nin kapan??? nedeniyle Kongre heyetine yapt??? konu?mada, esasl? kararlar al?nd???n? ve d?nyaya Ulusumuzun varl??? ve birli?inin g?sterildi?ini, tarihin bu Kongre'yi ender ve b?y?k bir eser olarak kaydedece?ini s?yleyerek, toplant?n?n ?nemini ortaya koydu.

4-11 Eyl?l 1919 g?nleri aras?nda toplanan ve Ulusumuzun, birlik ve dayan??ma i?inde ba??ms?zl???ndan hi?bir ko?ulda ?d?n vermeyece?ini d?nyaya duyuran Kongre olma ?zelli?i ta??yan Sivas Kongresi'nde, manda y?netimi t?m?yle reddedildi. Erzurum Kongresi kararlar? geni?letilerek, Misak-? Mill? g?r??? yinelendi. T?m ulusal direni? ?rg?tleri "Anadolu ve Rumeli M?dafaa-i Hukuk Cemiyeti" ad? alt?nda birle?tirildi. Yurdumuzun tamam?n? temsil eden Heyeti Temsiliye'nin ba?kanl???na se?ildi.

20-22 Ekim 1919'da ?stanbul'dan gelen Bahriye Naz?r? Salih Pa?a'yla Amasya'da g?r??t?. Anadolu'da ba?lat?lan ulusal sava??m?n ?stanbul H?k?meti taraf?ndan tan?nmas? y?n?nden b?y?k ?nem ta??yan Amasya Protokol? imzaland?.

7 Kas?m 1919'da, ?stanbul'da toplanmas? kararla?t?r?lan Osmanl? Meclisi i?in Erzurum'dan milletvekili se?ildi.

27 Aral?k 1919'da, Heyeti Temsiliye ?yeleriyle birlikte geldi?i Ankara, bu tarihten sonra T?rk Ulusal Kurtulu? Sava??'n?n ?nemli kararlar?n?n al?narak, t?m Anadolu'ya yay?ld??? ?nemli bir merkez oldu.

?stanbul'un, 16 Mart 1920'de resmen i?gal edilmesi ?zerine, Mustafa Kemal, bu hareketin haks?z ve h?k?ms?z oldu?unu belirterek, kapanan Meclis'in Ankara'da a??laca??n? t?m d?nyaya il?n etti.

Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de yay?nlad??? bir genelgeyle, ulusun yeniden se?ece?i temsilcilerle kurulacak yeni Meclis'in ulusun ba??ms?zl???n? ve devletin kurtar?lmas?n? sa?layacak ?nlemleri alaca??n? ve uygulayaca??n? duyurdu. Bu genelgenin ard?ndan ?lkenin her yerinde se?imler yap?ld? ve Ankara'da toplanacak Millet Meclisi'nin haz?rl?klar? tamamland?.

B?ylece ulusal istenci ger?ekle?tiren ilk Meclis 23 Nisan 1920'de Ankara'da topland? ve Mustafa Kemal Meclis Ba?kanl???'na se?ildi.

Ba??ms?zl?k sava??m?n?n asker? ve siyas? ?nderi ve ileri g?r??l? ki?ili?iyle davan?n beyni olan y?ce ?nder, 11 May?s 1920'de ?stanbul H?k?meti taraf?ndan ?l?m cezas?na ?arpt?r?ld?.

Bir an ?nce kurulmas?na b?y?k ?nem verdi?i d?zenli ordu ilk ba?ar?s?n?, 11 Ocak 1921'de, I. ?n?n?, 31 Mart 1921'de de II. ?n?n? zaferlerini kazan?p, Yunanl?lar?n geri ?ekilmek zorunda kalmas?yla elde etti.

Meclis'te uzun g?r??meler sonucu 20 Ocak 1921'de ilk anayasa olan Te?kilat-? Esasiye Kanunu kabul edildi.

T?rkiye B?y?k Millet Meclisi'ni, Misak-? Milli'ye ve Anayasa'n?n ilkelerine uygun bi?imde ?al???r duruma getirebilmek i?in, 10 May?s 1921'de Anadolu ve Rumeli M?dafaa-i Hukuk Grubu'nu kurdu. Grubun se?ilerek g?reve getirilen ba?kan? Mustafa Kemal'di.

5 A?ustos 1921'de, Mustafa Kemal'in, geni? yetkiler verilerek ?? ay s?re ile Ba?komutanl?k g?revine getirilmesini sa?layan yasa kabul edildi. "Hatt? m?dafaa yoktur, sath? m?dafaa vard?r. O sat?h b?t?n vatand?r. Vatan?n her kar?? topra?? vatanda??n kan?yla ?slanmad?k?a, terk olunamaz." anlay??? ve direktifiyle 23 A?ustos-13 Eyl?l g?nleri aras?nda, 22 g?n 22 gece s?ren ?arp??malardan sonra Yunan Ordusu Sakarya Nehri'nin do?usunda t?m?yle yenilgiye u?rat?ld?. Sakarya Zaferi'nin ard?ndan, TBMM'nin ??kard??? bir yasayla, sava?taki ?st?n ba?ar?s?ndan dolay? Y?ce ?nder Mustafa Kemal'e 19 Eyl?l 1921'de "mare?allik" r?tbesi ve "gazi" unvan? verildi.

26-30 A?ustos 1922 g?nleri aras?nda Mare?al Gazi Mustafa Kemal komutas?ndaki Ba?komutan Meydan Muharebesi, T?rk Ordusu'nun kesin zaferiyle sonu?land?. Ba?komutan'?n "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle T?rk Ordusu, b?y?k bir moral ve g?? ile ?zmir y?n?nde ilerledi. 9 Eyl?l 1922'de ?ekilen d??man kuvvetlerinin ?zmir'de yenilgiye u?rat?lmas?yla, 4 y?l s?ren Ulusal Kurtulu? Sava??m? amac?na ula?t?.

3 Ekim 1922'de imzalanan ve 11 Ekim 1922'de y?r?rl??e giren Mudanya Ate?kes Antla?mas? ile sava? durumu sona erdi. Bar?? Antla?mas?n?n ko?ullar?n? g?r??mek ?zere Lozan'da yap?lacak konferansa ?tilaf Devletleri'nin ?stanbul H?k?meti'ni de ?a??rmas? ?zerine, 1 Kas?m 1922'de TBMM'nce al?nan "Milletin saltanat ve h?kimiyet makam? yaln?z ve ancak TBMM'dir" karar?yla saltanat kald?r?ld?.

Varl???ndan b?y?k g?? ald??? annesi Z?beyde Han?m'? 15 Ocak 1923'te kaybeden Gazi Mustafa Kemal, ac?s?na kar??n, Ulusuna olan g?rev ve sorumluluklar?n? yerine getirmek i?in ?al??malar?na ara vermedi.

29 Ocak 1923'te Gazi Mustafa Kemal, Latife U?akl?gil ile 5 A?ustos 1925'e kadar s?recek evlili?ini yapt?.

17 ?ubat 1923'te ?zmir'de ilk T?rkiye ?ktisat Kongresi'nin a??l???n? yapan Gazi Mustafa Kemal, ?a?da?la?ma yolunda, iktisad? kalk?nman?n gereklili?ini vurgulayarak, siyas? ve asker? zaferlerin, ekonomik zaferlerle desteklenmeden, k?sa s?reli olaca??na dikkat ?ekti.

24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antla?mas?'yla, Devletimizin uluslararas? alanda siyasal, hukuksal, ekonomik ve toplumsal ili?kileri yeniden d?zenlendi. Yeni T?rk Devleti'nin varl???n?n, egemenli?inin ve ba??ms?zl???n?n tan?nmas?n? sa?layan Lozan Antla?mas? ile Misak-? Mill? s?n?rlar? ?tilaf Devletlerince resmen kabul edildi.

Gazi Mustafa Kemal'in, "Lozan Antla?mas?, T?rk milleti aleyhine as?rlardan beri haz?rlanm?? ve Sevr Antla?mas?'yla tamamland??? zannedilmi? b?y?k bir suikastin y?k?l???n? ifade eden bir vesikad?r." s?zleri, Lozan'?n tarihimizdeki yerini ve ?nemini g?zler ?n?ne sermektedir.

13 A?ustos 1923'te, Gazi Mustafa Kemal, ikinci kez TBMM Ba?kanl???'na se?ildi. 9 Eyl?l 1923'te, Cumhuriyet Halk F?rkas?'n? kurdu. TBMM'nin ald??? bir kararla yeni devletin ba?kenti, 13 Ekim 1923'te Ankara oldu.

Ulusal egemenlik esas?n?n tam olarak ancak cumhuriyet y?netimiyle olanakl? olaca??n? d???nen Gazi Mustafa Kemal, 27 Eyl?l 1923'de Neue Freie Presse muhabirine verdi?i deme?te "Yeni T?rkiye Anayasas?n?n ilk maddelerini sizlere tekrar edece?im: Hakimiyet Kay?ts?z ?arts?z milletindir. Y?r?tme kudreti, yasama yetkisi milletin tek ve ger?ek temsilcisi olan mecliste toplanm??t?r. Bu iki kelimeyi bir kelimede anlatmak m?mk?nd?r: Cumhuriyet..." diyerek Cumhuriyet'in kurulmas?n?n yak?n oldu?u i?aretini verdi.

Gazi Mustafa Kemal 28 Ekim ak?am? ?ankaya K??k?'nde yeme?e davet etti?i arkada?lar?na "Yar?n Cumhuriyet'i il?n edece?iz" diyerek, kurtulu? s?recinde temelleri ad?m ad?m at?lan ve ulusal egemenli?e dayanan yeni y?netim bi?imini ya?ama ge?irme zaman?n?n geldi?ini ortaya koydu. O gece, ?smet ?n?n? ile birlikte bir yasa tasar?s? haz?rlad?lar. 1921 Anayasa's?n?n 1. maddesinin sonuna "T?rkiye Devletinin h?k?met bi?imi cumhuriyettir" c?mlesini ekleyerek, ilgili maddelerdeki gerekli de?i?iklikleri kaleme ald?lar.

29 Ekim g?n? toplanan Halk F?rkas? Genel Kurulu'nda konu?an Mustafa Kemal, h?k?met krizi ve bunun ??z?m? i?in Anayasa'n?n 1, 2, 4, 10, 11, 12. maddelerinin de?i?tirilmesini ve h?k?metin ?eklinin Cumhuriyet olmas?n? ?ng?ren teklifi sundu. Parti toplant?s?nda kabul edilmesinin ard?ndan Anayasa Komisyonu'nda incelenen tasar? ?smet ?n?n?'n?n, ivedilikle g?r???lmesi ?nerisi ?zerine okundu ve ivedilikle g?r???ld?: Meclis 29 Ekim 1923 g?n? saat 20.30'da Cumhuriyet'i il?n etti.

Ard?ndan Cumhurba?kan? se?imi i?in oylama yap?ld? ve sonucu ?smet Pa?a Meclis'e ??yle bildirdi.

"T?rkiye Cumhuriyeti Ba?kanl??? i?in yap?lan oylamaya 158 ki?i kat?lm?? ve cumhurba?kanl???na, 158 ?ye oybirli?i ile Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'ni se?mi?lerdir."

Atat?rk'?n "T?rk Mileti'nin karakter ve adetlerine en uygun idare cumhuriyet idaresidir" dedi?i Cumhuriyet'in kurulu?u t?m yurtta co?kuyla kar??land?.

Kazand??? zaferleri, "daha b?y?k gayelere ula?mak i?in gerekli vas?ta" olarak niteleyen Gazi Mustafa Kemal, ba?ar?lar?n?n ard?ndan devlet yap?s?nda ve toplum y?netiminde b?y?k reformlar?n yap?lmas?na ?nc?l?k etmesinin yan? s?ra, ?a?da? ya?am anlay???n?n temellerini de att?.

Bu yakla??mla ilk olarak, 3 Mart 1924'te Cumhuriyet'in ?a?da? y?netim anlay???yla ?rt??meyen Halifelik ile ?er'iye ve Evkaf Vek?leti kald?r?ld?. B?ylece l?ik hukuk sistemine ge?i? s?recinde ?nemli bir ad?m at?lm?? oldu.

3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesiyle, her kademedeki okullarda e?itim birli?i sa?land?. Medreseler kapat?larak, ulusal, l?ik ve ?a?da? e?itim kurumlar?yla T?rkiye Cumhuriyeti geli?imini s?rd?rd?.

Art arda ya?ama ge?irilen devrimlerin Devletin siyasal ve toplumsal d?zeninde ger?ekle?tirdi?i k?kl? de?i?ikliklere ba?l? olarak, 20 Nisan 1924 g?n? T?rkiye Cumhuriyeti'nin ikinci anayasas? kabul edildi.

K?yl?y? T?rkiye'nin ger?ek sahibi ve efendisi olarak niteleyen ve tar?m ile sanayinin birarada geli?iminin istikrarl? ve planl? kalk?nman?n temeli oldu?una inanan Gazi Mustafa Kemal, modern tar?ma ?nc?l?k etmek amac?yla 1925 y?l?nda Atat?rk Orman ?iftli?ini kurdu.

Gazi Mustafa Kemal, 24 A?ustos 1925'te, Kastamonu'ya yapt??? gezide ?apka giyerek, bu ?a?da? simgeyi Ulusuna tan?tt?. 25 Kas?m 1925'te, Ulus'un i?inde bulundu?u b?y?k de?i?im ve d?n???m s?recinin uzant?s? olarak ?apka Yasas? kabul edildi.

30 Kas?m 1925'te tekke ve za'viyeler ile t?rbeler kapat?ld? ve t?rbedarl?klar ile birtak?m unvanlar?n kald?r?lmas?na dair Yasa kabul edildi.

Bat? d?nyas?yla kurulan ili?kilerde, takvim ve zaman ?l??lerinin farkl?l???ndan kaynaklanan sorunlar, 26 Aral?k 1925'te mil?d? takvim ve 24 saat esas?na ge?ilmesiyle a??ld?. 26 Mart 1931 g?n?nde kabul edilen Yasa'yla metre ve kilogram gibi ?a?da? uzunluk ve a??rl?k sistemlerinde uluslararas? standarda ula??ld?.

17 ?ubat 1926'da, Mecelle ve ?er'i Hukuk yerine T?rk Meden? Kanunu kabul edildi. Kad?nlar?m?z?n yasalar ?n?nde erkeklerle e?it haklara sahip olmas?, ?ok e?lili?in yasaklanmas?, meden? nik?h zorunlulu?unun getirilmesi, mahkeme yoluyla bo?anma gibi de?i?iklikler, T?rk toplumunu ?a?da? hukuk anlay??? ve ya?am bi?imi ile tan??t?rd?. T?rk kad?n? 1930'da belediye, 5 Aral?k 1934'te de milletvekili se?imlerinde se?me ve se?ilme haklar?n? elde etti.

1926 Haziran?'nda Gazi Mustafa Kemal'e ?zmir'de d?zenlenmesi tasarlanan suikast giri?imi ?nceden haber al?narak ?nlendi ve d?zenleyicileri tutukland?. Y?ce ?nder bu giri?imi, Anadolu Ajans?'na, "Benim na?iz v?cudum bir g?n elbet toprak olacakt?r, fakat T?rkiye Cumhuriyeti ilelebet p?yidar kalacakt?r" s?z?yle de?erlendirdi.

30 Haziran 1927'de askerlikten emekli oldu.

Toplumlar?n haf?zas?n?n canl? tutulmas?n?n, ulusal birli?imiz ve ayd?nl?k gelece?imiz i?in ta??d??? ?nemin bilinciyle, Samsun'a ??kt??? andan ba?layarak, Kurtulu? Sava??'n?n t?m evrelerini, Cumhuriyet'in kurulu?unu ve devrimlerini, sorumlu devlet adam? ki?ili?iyle B?y?k Nutuk adl? yap?t?nda toplad?. 15 Ekim 1927'deki Cumhuriyet Halk F?rkas?'n?n ?kinci Kurultay?'nda "B?y?k Nutuk"u okudu. B?y?k Nutuk'un sonunda, T?rkiye Cumhuriyeti'ni, her zaman g?vendi?i T?rk gen?li?ine emanet etti.

1 Kas?m 1927'de ikinci kez Cumhurba?kanl???'na se?ildi.

10 Nisan 1928'de, 1924 Anayasas?'ndan "T?rkiye Devleti'nin dini ?sl?md?r" h?km? ??kar?ld?. 1937 y?l?nda ise, T?rkiye'nin l?ik bir devlet oldu?u ilkesi Anayasa'ya kondu.

24 May?s 1928'de, uluslararas? rakamlar, 1 Kas?m 1928'de de yeni T?rk harfleri kabul edildi. O Ulusu'nun "Ba???retmeni"ydi ve yeni harfleri, ??kt??? gezilerde yurtta?lar?na tan?tma g?revini ?stlendi.

4 May?s 1931'de ???nc? kez Cumhurba?kanl???'na se?ildi.

T?rk Ulusu'nun b?y?kl???ne inanan Gazi Mustafa Kemal, onun ?a?da? uluslar aras?nda yer alabilmesi i?in ?nce tarihini bilmesi ve ge?mi? birikimlerini ilk kaynaklardan kendisinin ara?t?rarak ??renmesi gerekti?ine inan?yordu. Bu anlay???n uzant?s? olarak ??kar?lan y?nergeyle, 12 Nisan 1931'de T?rk Tarih Kurumu kuruldu.

T?rkiye Cumhuriyeti'nin temelinin k?lt?r oldu?unu belirten Ulu ?nder, T?rk dilinin g?zelli?ini ve zenginli?ini ortaya ??karmak ve onu ger?ek de?erine eri?tirmek amac?yla, 12 Temmuz 1932'de T?rk Dil Kurumu'nun kurulmas?n? sa?lad?.

26 Haziran 1934'te ??kar?lan Soyad? Yasas? ile TBMM taraf?ndan T?rk Ulusu'nun Y?ce ?nderine "Atat?rk" soyad? verildi.

1 Mart'ta, 1935'te d?rd?nc? kez Cumhurba?kan? se?ildi. Ayn? y?l Cuma g?nleri yap?lan hafta tatili Pazar olarak de?i?tirildi.

5 ?ubat 1937'de, T?rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dayand??? temelleri olu?turan cumhuriyet?ilik, milliyet?ilik, halk??l?k, devlet?ilik, l?iklik, devrimcilik ilkeleri T?rkiye Cumhuriyeti Anayasas?'nda de?i?mez ve de?i?tirilmez yerini ald?.

T?rkiye Cumhuriyeti'nin izledi?i bar???? politikay?, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" s?zleriyle ?zetleyen Atat?rk, b?lgede bar???n sa?lan?p korunmas?na b?y?k ?nem verdi. 1932'de Milletler Cemiyeti'ne giren T?rkiye, 1934'te Balkan, 1937'de de Sadabad paktlar?n? imzalad?. 20 Temmuz 1936'daki Montreux Anla?mas?'yla, Bo?azlar Komisyonu kald?r?larak, yetkisi T?rkiye'ye verildi.

Atat?rk'?n ??z?m? i?in b?y?k u?ra? verdi?i konulardan biri de Hatay sorunu oldu. 2 Eyl?l 1938'de Hatay'da bir T?rk Cumhuriyeti kuruldu. Hatay Millet Meclisi 29 Haziran 1939 g?n?nde oybirli?iyle ald??? kararla T?rkiye Cumhuriyeti'ne kat?ld?. 7 Temmuz 1939 g?n?nde ??kar?lan bir yasa ile de Hatay ili kuruldu ve anavatana kat?lma i?lemi kesinle?tirildi.

Yo?un ?al??malar sonucu sa?l?k durumunun gittik?e bozulmas? ?zerine hastal???yla ilgili olarak Cumhurba?kanl??? taraf?ndan ilk resm? bildiri, 31 Mart 1938'de yay?mland?.

15 Eyl?l 1938'de vasiyetini haz?rlatt?. Sa?l?k durumuna ili?kin raporlar?n yay?mlanmas?na, 16 Ekim 1938'de ba?land?. 10 Kas?m 1938'de Dolmabah?e Saray?'nda saat 09.05'te, ard?nda g?z? ya?l? bir ulus b?rakarak son nefesini verdi.

Tarihe malolmu? sayg?n ki?ili?iyle, insanl???n yeti?tirdi?i unutulmaz liderler aras?ndaki yerini alan Atat?rk'?n ?l?m? yaln?z T?rk Ulusu'nu de?il, t?m d?nyay? derinden ?zd?.

Naa?? 21 Kas?m g?n? ge?ici istirahatg?h? Etnografya M?zesi'ndeki katafalka yerle?tirildi. Cenaze t?renine t?m d?nyadan ?zel temsilciler kat?ld?. Cumhuriyet Halk Partisi, ?l?m?nden bir y?l sonra ola?an?st? kurultay?nda, b?y?k kurucusunun "Ebed? ?ef" olarak sonsuza dek ya?at?lmas?n? kararla?t?rd?.

?l?m?n?n 15. y?l?nda, 10 Kas?m 1953'te, naa?? b?y?k bir t?renle An?tkabir'deki ebedi istirahatg?h?na defnedildi.

E?siz lider, komutan, devrimci, siyaset ve devlet adam? olarak t?m insanl?k i?in esin kayna?? olan Atat?rk, do?umunun 100. y?l?nda T?rkiye'de ve d?nyada t?renlerle an?ld?. UNESCO'nun ayn? y?l? Atat?rk Y?l? olarak ilan etmesi Ulusumuz i?in ?v?n? kayna?? ve Y?ce ?nder'in sayg?n ki?ili?ine yak??an bir davran?? oldu.

S?m?rge halklar?na, ba??ms?zl?klar?n? kazanmalar? sava??m?nda yol g?steren; t?m ?sl?m d?nyas?nda ise, l?ikli?in ilk kez ba?ar?yla ya?ama ge?irilmesinde T?rkiye'nin model olmas?n? sa?layan Gazi Mustafa Kemal Atat?rk, eserleri ve d???nceleriyle, T?rk Ulusu'nun ve ba?ka uluslar?n gelece?ine ???k tutmay? s?rd?rmektedir.

_________________
Umut Yıldırım
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Hayat? ve Veciz S?zleri Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye