Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Alevilik Nedir ? Günümüz Aleviliğinin Evrensel Değerleri

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Cem YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 64
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 27, 2007 9:12 am    Mesaj konusu: Alevilik Nedir ? G?n?m?z Alevili?inin Evrensel De?erleri Alıntıyla Cevap Gönder

Alevilik Nedir ?

G?n?m?z Alevili?inin Evrensel De?erleri
Anadolu etnik, inan?sal, k?lt?rel farkl?l?klar? b?nyesinde bar?nd?ran ?ok renkli bir mozaiktir. B?y?k ve zengin tarihsel ge?mi?i ile bir d?nya k?lt?r miras? co?rafyas?d?r. Do?ald?r ki bu d?nyan?n insanl?k ailesi i?in son derece de?erli bir?ok inan?sal/k?lt?rel unsuru yeterince bilinip tan?nmamaktad?r.

Anadolu’da ya?ayan k?lt?rel inan?sal topluluklardan birini de kendilerine ?zg?n yap?lar? ile Aleviler meydana getirir.

Alevilik nedir, Aleviler kimlerdir?

Alevilik ?e?itli ve farkl? k?lt?rlerden, dinlerden, inan?lardan ald??? ?geleri sentezleyerek b?nyesine alarak orjinal bir ??reti yaratm??t?r. Alevilikte H?r?stiyanl?k’tan, ?slamiyet’ten, Budizim’den, Mani inanc?ndan, Zerd??l?k’ten, Anadolu’nun yerli inan?lar?ndan vb. unsurlar g?r?l?r. D???n?ld???n?n tersine Alevilik ?slamiyet’ten fark?, onun ?artlar?na, olmazsa olmazlar?na uzak duran bir felsefedir.

Alevilik; insan? merkezine koyan (insan? merkez alan) Anadolu’ya ?zg? e?i benzeri olmayan bir felsefe, bir inan?, bir ya?am bi?imi, bir k?lt?r, bir ??reti ve hatta bunlar?n t?m?n? de a?an bir toplumsal olgudur.

Aleviler Anadolu topraklar? ?zerinde 1000 y?ld?r ya?amlar?n? s?rd?rmektedirler. Anadolu Alevi n?fusu ise 20 milyon civar?ndad?r.

Alevilik Anadolu’daki resmi dinsel anlay???n d???nda olu?mu? ve olmu?tur. Bu nedenledir ki tarihte Anadolu’da kurulan gerek Sel?uklu devleti zaman?nda gerekse Osmanl? ?mparatorlu?unun hakimiyeti alt?nda s?rekli olarak Aleviler bask? ve zul?m g?rm??ler, a?a??lanm??lar, horlanm??lar, yads?n?p yok edilmeye kalk???lm??lard?r.

Alevilik Osmanl?’n?n resmi dinsel anlay??? olan ?eriat?/?slamiyeti yads?yan bir inan?/??reti oldu?undan Aleviler bir?ok katliama maruz kalm??, tarihsel s?re?te kendi varl???n? korumak i?in bedeller ?demi?tir. Avrupa’da orta?a?da ya?anan engizisyonun bir benzeri Anadolu’da Aleviler ?zerinde uygulanm??t?r.

H?manizm Alevili?in Temel Karakteridir

Aleviler tarihte salt inan?lar?ndan/ k?lt?rlerinden/??retilerinden dolay? bir?ok katliam ya?am?? olmalar?na ra?men Alevi ??retisinin temelini insan sevgisi yani h?manizm olu?tur. Aleviler insanda tanr?sal ?zellikler g?r?rler. Onlara g?re insan tanr?n?n yery?z?ndeki yans?mas?d?r. ?nsana g?sterilecek sevgi ve sayg? yery?z?ndeki her t?rl? ibadetten daha de?erlidir. ?nsana de?er verilmelidir ??nk? insan d?nyadaki her ?eyin yarat?c?s?d?r. ?nsan yaratan ve ya?atand?r. H?manizm, insan sevgisi temelinde t?m “kerametlerin/ mucizelerin” insanda oldu?una inan?r. Bunu “her ne arar isen insanda ara” ?zdeyi?iyle dile getirir.

Aleviler insanlar aras?ndaki her t?rl? ayr?mc?l??a kar??d?rlar. ?nsan?n insan olarak do?mas?ndan ?t?r? sayg?ya, hak ve ?zg?rl?klere lay?k oldu?una inan?rlar.

?nsan haklar? evrensel bildirgesinde ifadesini bulan temel insan haklar?n?n b?t?n insanlar i?in ger?ekle?mesi gere?ine inan?rlar.

Alevi toplumu bar??tan, dostluktan, ho?g?r?den yana, bilime ve geli?ime a??k zengin sanatsal ve estetik de?erleri ile insanl???n geli?imine katk?da bulunmaktad?r.

Alevilik d?nyada ya?ayan t?m insanl?k ailesini/t?m insanlar? dost ve karde? bilir. Farkl? olmay? insanl?k i?in bir zenginlik sayar.

Aleviler Demokrasiden Yanad?r

Aleviler ve Alevi ??retisi demokrasiye ba?l?d?r. Bu onun tarihsel gelene?inden, Alevi ??retisinin yap?s?ndan kaynaklan?r. Aleviler kendilerini demokrasi cephesinde g?r?r. ??nk? demokrasi genel anlam?yla halka ve ?o?ulculu?a dayanan ama bireyin ve az?nl?klar?n haklar?na g?vence veren inan?lar?n, d???ncelerin, siyasi e?ilimlerin ?zg?rce tart???ld??? farkl?l?klar?n kendisini ifade edebildi?i ?o?unluk ilkesinin hakim oldu?u ve sorumluluklar?n?n y?klendi?i bir ortam? vark?lar.

Yoksul Anadolu insanlar?n?n varolu? ??retisi olan Alevilik s?rekli bir geli?im, olu?um ve de?i?im i?erisinde olmu?tur. Alevilik 1000 y?ll?k tarihi boyunca mazlumdan yana zalime kar??, ezilenden yana ezene kar??, zulme, zorbal??a bask?ya kar?? haktan ve hakl?dan yana olmu?tur.

Kendi d???ndaki inan?sal, dinsel, k?lt?rel farkl?l?klar? bir ger?eklik olarak g?ren ve sayg? ile yakla?an Aleviler t?m toplumsal kararlar?n o toplumda varolan bireylerin ortak iradesi ele al?nmas? gere?ini savunur.

Alevilikteki toplumun iradesini arama anlay??? g?n?m?zde demokrasi olgusu ile b?t?n?yle ?rt??mektedir. G?n?m?z Alevi toplulu?u tamam?yla demokrasiden yanad?r. Ya?ad?klar? ortamlarda eksiksiz bir demokrasinin ger?ekle?mesi i?in u?ra? vermektedirler. Alevi hareketi insan?n? do?as? ve tarihi birikim bak?m?ndan dolay? ?zg?rl?k??d?r ve demokrasi yanl?s?d?r. ??nk? ?zg?rl?k insan ki?ili?ini ve d???ncesinin geli?mesi, gerek bireyin gerek toplumun yarat?c?, yetenekli ve s?rekli geli?ebilmesi i?in ba?ta gelen ko?uldur. ?zg?rl?k, ayn? zamanda yenilenme, geli?im ve de?i?im i?in gereklidir.

Bu anlam?yla Alevi ?rg?tlenmesi, inan? ?zg?rl???n?, siyasi ?rg?tlenme ?zg?rl???n?, d???nce ve bas?n yay?n ?zg?rl???n?n, insan hak ve ?zg?rl?klerini savunur.T?m sorunlar?n ancak demokrasi temelinde ??z?lebilece?ine inan?rlar.

ALEV?L?K DO?MAT?K VE BA?NAZ DE??LD?R ALEV?L?K RASYONELD?R

Alevilik dogmatik ve ba?naz de?ildir. Aleviler kuralc? ve bi?imcili?i reddederler. ?ze, ?nem verirler. Di?er dinlerde, inan?larda olan, insan ya?am?n?n her alan?na m?dahale eden kendileri d???nda “do?ruyu” g?rmeyen kat? donuk yakla??mlar? Alevilikte bulamazs?n?z. Dogmatizme kar??, bilimden yana, insan akl?n?n ve iradesinin ?zg?rl???ne inan?rlar. Alevilik ele?tirel bir yakla??m? savunur. Alevi ??retisinde “mutlak”l?k, “de?i?mez”lik s?z konusu de?ildir.

K?l?k-k?yafetten, ibabet etme bi?imine, d?nyaya, ya?ama bak??ta bu farkl?l?klar? a??k se?ik g?rmek m?mk?nd?r.

Bu durum ayn? zamanda Alevili?in bir zenginli?idir. Aleviler hi? kimsenin kendileri gibi inanmak ve d???nmek zorunda oldu?unu dayatmazlar. Kimseyi kendilerine benzetmek istemezler. Herkesi kendilerini ifade edi? bi?imlerine g?re alg?larlar, e?it ko?ullarda bir arada ?zg?rce ya?amay? savunurlar. Alevilik rasyoneldir. Alevilikte ak?l ve mant??a ayk?r? d???ncelere / inan?lara / uygulamalara yer yoktur. Alevilik ger?ekli?i temel ald???ndan dolay?, realisttir, ilericidir.

ALEV?L?K ?A?DA?TIR S?REKL? B?R DE????M VE GEL???MDEN YANADIR

Alevlik donmu?, kal?pla?m?? bir ??reti/inan? de?ildir. T?m tarihi boyunca s?rekli bir geli?im, de?i?im ve ilerleme i?erisinde olmu?tur. Alevilikte bir s?z vard?r: “Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy!”

Aleviler t?m ?a?da? yeniliklere ??retilerini uyarlamay? bilmi?lerdir. Alevilik ya?ad??? ?lkeye, zamana, mekana, yenilik ve de?i?imlere uyma yetene?ini her zaman g?sterebilmi?tir. Alevilik bilimsel ve teknolojik geli?melerden yana olmu?, de?i?im ve geli?ime her ortamda ?nc?l?k etmi?lerdir.Bilim d???l???, ak?l d???l??? ?iddetle reddeder. Bilim her ko?ulda Alevili?in yol g?stericisi olmu?tur. Bir Alevi ?zdeyi?i bu anlay??? ?u ?ekilde ifade eder: “Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanl?kt?r!”

ALEV? ??RET?S? EVRENSELD?R HO?G?R? ?ZER?NE Y?KSEL?R

Anadolu Alevili?i evrensel ?zellikler g?sterir.

Bu nedenle yaln?z ba??na hi?bir ulusa, etnik guruba mal edilemez, onunla s?n?rlan?p daralt?lamaz.

Alevilik yery?z?nde ya?ayan t?m insanlar? din, dil, ?rk, inan?, cinsiyet ayr?m? yapmaks?z?n bir ve e?it olarak g?r?r. Alevi ??retisinde “72 millete bir nazarla bakmak” ilkesi esast?r. Bu t?m insanlar i?in e?itlik ve karde?lik demektir.

Aleviler ge?mi?ten bug?ne hi?bir ulusa kendi d???ndaki hi?bir inanca ve k?lt?re ar?? d??manl?k beslememi?tir. Tersine karde??e bir arada e?it?e ya?amay? ?ne ??kartm??t?r. ?ok k?lt?rl?, ?ok inan?l?, ?ok milliyetli bir bar?? ve karde?lik ortam?n? ?zler.

Alevi ??retisi ho?g?r? temeli ?zerine kurulmu?tur.

Aleviler hi?bir insan? inanc?ndan dolay? k?namazlar, hakir g?rmezler, k???msemezler. Hi? bir insandan kendileri gibi inanmalar?n? talep etmezler. Kendi yollar?na girmeye zorlamazlar. Kimseyi kendilerine benzetmek istemezler. ?slamiyet’in fetih anlay???na ?iddetle kar??d?rlar. Dinsel ba?nazl??a, fundamentalizmi ?iddetle reddeder.

Alevilik ?rk??l??? insanl?k su?u olarak de?erlendirir.

Uluslar?st? bir inan? bir ya?am tarz? olan Alevilik, kendisini Alevi g?ren, Alevi hisseden b?t?n uluslardan insanlar?n, yani T?rklerin, K?rtlerin, Araplar?n, Arnavut ve di?er uluslar?n ortak bir inanc? k?lt?r mozai?idir.

Aleviler, Anadolu’nun zengin mozai?inden, ulus ve inan? k?lt?r kimlikleri temelinde e?it ko?ullarda karde??e bir arada ya?amay? hayata ge?irecek, imha ve inkar politikalar?n? reddeder ve yeni bir toplumsal bar?? projenin yarat?lmas?ndan yanad?rlar.

Bu ?er?evede Alevi ??retisi Alevi inanc? ve k?lt?r? her t?rl? ?rk??-?ovenist ve milliyet?i ak?m? reddeder. Ona kar?? m?cadele eder. Bu anlay??larda bar????, e?itlik?i ve evrenseldir

ALEV?LER LA?K TOPLUM LA?K DEVLET ?LKES?N? SAVUNURLAR

Alevi toplumu ya?ad??? her toplumda kamusal ve toplumsal hayat?n laiklik ilkesine uygun olarak yap?land?r?lmas? gere?ini savunurlar. Laiklik, siyasal, hukuksal ve felsefi bir b?t?nl?k arzeden, imam ve inan? yerine akl?n hakimiyetini, bilimi ?ne ??karan laiklik ayn? zamanda, siyasi iktidarlar?n dini kudretten ayr?lmas? dinin kamu hayat? ?st?ndeki etkisini s?n?rlamak ve genel olarak devletle din i?lerinin birbirinden ayr?lmas? anlam?n? da ta??r.

Laiklik ilkesinin reddi, kamusal ve toplumsal hayat?n bir inanca, bir dine g?re ?ekillendirilmesi ?a?d???l?kt?r, toplumsal bir ?at??ma nedenidir.

Laiklik inananlar?n, farkl? inananlar farkl? d???nenlerin kendi tercihlerinin ortak g?vencesidir. Bunun i?in laiklikte devlet inan?lar kar??s?nda taraf de?il, ortak g?vencedir. Laiklik inan? d?nyas?n?n sivil topluma devridir. Bu ?er?evede laiklik demokrasinin temel bir ilkesidir.Bunun i?indir ki Aleviler laiklik ilkesini ?srarla benimserler. Laiklik i?in m?cadeleyi her zaman y?r?t?r ve savunurlar.

ALEV?L?K DO?A VE ?EVRE DOSTUDUR

Alevi ??retisi do?a ve insan dostudur. Alevilikte “her ?eyin bir can?/ruhu” oldu?u inanc? vard?r. Dolay?s?yla da??n, ta??n, a?ac?n, ?rma??n, b?ce?in yani do?adaki t?m canl? ve cans?z varl?klar?n da bir can? vard?r. Ve hi? bir can? incitmemek gerekir. Aleviler do?ayla dosttur. Do?an?n tahrip edilmesine, insanlar?n insanca ya?ayaca?? ortam?n yok edilerek ?evrenin kirletilmesine kar?? dururlar. Hatta Alevilikte a?a?lar?n, da?lar?n, sular?n kutsall??? s?z konusudur. Bu kutsall?k ya?am kayna?? olan do?an?n korunmas?ndan kaynaklan?yor olsa gerekir.

ALEV?L?KTE KADIN ERKEK E??TL??? VARDIR

Alevi felsefe ve ??retisinde cinsiyet ayr?mc?l???na yer yoktur. Kad?n ve erkek toplumda e?it stat?dedirler. Alevilik t?m k?lt?r ve inan? eylemlerinde kad?n ve erke?in e?it bi?imde yer almas?n? ?ng?r?r. Alevilikte kad?n erkek e?itli?i “aslan?n di?isi de asland?r” ?zdeyi?i ile dile getirilir.

SANAT ALEV?L???N?N VAROLU? UNSURUDUR

Sanat Alevi ??retisini var eden temel unsurlar?n ba??nda gelir. Alevili?in toplumsal/inan?sal kurumlar?n?n ba??nda gelen “cem” ad? verilen toplant?lar saz, ?iir, semah e?li?inde y?r?t?l?r. Alevilik’te Alevi felsefesini dile getiren ?iirleri s?yleyen ozanlara b?y?k sayg? duyulur. Ozanlar?n eren/evliya oldu?u dahi d???n?l?r. ?iirler saz e?li?inde ezgili bir bi?imde s?ylenir. Bir m?zik aleti olan saz da Alevilikte kutsal addedilir. Kad?n ve erkeklerin birlikte kat?ld?klar? semahlar (yani dans) da Alevili?in vazge?ilmez unsurlar?ndand?r. Saz?, ?iiri, semah? ile Alevilik estetize edilmi? bir ya?am sunar. Estetik g?zellik adeta Alevili?in kendisidir.

ALEV?LER D?NYAYA KUCAK A?IYOR

Farkl? uluslar?n, topluluklar?n, inan?lar?ndan, k?lt?rlerinden, tarihi birikim ve estetik de?erlerinden s?z?l?p gelerek ?zg?n bir ??reti olu?turan Anadolu Alevili?i sosyolojik geli?ime uygun olarak bug?n k?talar? kapsayan bir geni? co?rafyaya yay?lm?? bulunmaktad?r.

Ne var ki b?t?n varl???na ra?men Alevilik T?rkiye’de resmi olarak yok say?lmakta, inkar edilip yads?nmaktad?r. Alevili?in inkar? yaln?z T?rkiye i?in de?il insanl?k ailesi i?in de ?nemli bir kay?pt?r.

D?nya insanl???n? sevgi, sayg? ve ho?g?r? ile birbirine kayna?t?rarak bar?? i?inde uyumlu bir ?ekilde bir ararda ya?amalar?n? ?zleyen/?ng?ren Alevilik bunun i?in t?m d?nya insanl???na kucak a?m?? bulunmaktad?r.

YAZAR: Ali Y?ld?r?m
_________________
Cem Yıldırım
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye