Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Aleviler Neden Camiiye Gitmezler.??

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Atilla YıldırımKayıt: 12 Ksm 2007
Mesajlar: 97
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 13, 2007 2:34 pm    Mesaj konusu: Aleviler Neden Camiiye Gitmezler.?? Alıntıyla Cevap Gönder

Smile Question Smile

Aleviler Neden Camiye Gitmezler

Anadolu Alevileri Allah'a inan?rlar. Allah'?n birli?ine, Hz. Muhammet'in peygamberli?ine ve Hz. Ali'nin velili?ine inan?lar? tamd?r. Hatta bunu; "Allah-Muahammet-Ali" ??lemesi ile ifade ederler.

Ayr?ca Kuran'? kutsal kitaplar? olarak g?r?rler. Kuran, Hz. Muhammet zaman?nda de?il de daha sonraki halifelerden, ?nce Ebubekir, sonra ?mer taraf?ndan sahabelerden al?nan bilgilerle yaz?ya ge?ilmesi s?ras?nda tart??malar nedeni ile toplanan baz? ayetlerin ve hadislerin yok edildi?ini, yak?ld???n? da iddia ederler.

Eldeki Kuran'?n 3. halife Osman zaman?nda olu?mu? oldu?undan da baz? ?ekinceleri vard?r. Bu d???ncelerini eskiler; "Kuran'a kalem kar??t?" diye ifade ederler.

Ayr?ca, 620 y?llar?n?n Bedevi Arap toplumunun sosyolojik yap?s?na uygun getirilen kurallarla de?i?en sosyal ve toplumsal ?artlara ra?men d?nyan?n s?rgit bu kurallarla y?netilmeye kalk?lmas?n?n s?k?nt?lar yaratac???n? d???n?rler...

Bu nedenlerle Allah'?n d?nyam?z ve insanl?k i?in s?yledikleri Kuran'? Bat?ni yoruma tabi tutarlar. Kuran'?n ilham kayna?? olmas? gerekti?ine inan?rlar. Bu nedenle de Hz. Ali'yi "Kuran'? Nat?k" yani "Konu?an Kuran" olarak de?erlendirir ve buyruklar?na ?nem verirler.

Namaz?n 5 vakit veya 3 vakit olmas?n?, 30 g?n tutulan Ramazan orucunu, ?slam?n 5 ?art?ndan biri olarak g?rmezler. ?rne?in, Kuran'da 5 vakit namaz k?lman?n ne say?s?, ne ?ekli, ne de yeri olmad???na Aleviler inan?rlar. Namaz?n bu bi?imde ve 5 vakit k?l?nmas?n?n ?slama Emeviler ve Abbasiler zaman?nda konan kurallardan biri oldu?una inan?rlar.

?iilerin namaz? 5 de?il de 3 vakit k?lmalar?n? da ?iilerin namaz? 5 de?il de 3 vakit k?lmalar?n? da ?iilerin olu?turdu?u bir kural olarak de?erlendirirler.

?slam?n 5 ?art? olarak ifade edilen ?artlar?n da Kuran'da olmad???n?, bunlar?n da ?slama sonraki d?nemlerde girdi?ini kabul ederler. 30 g?n orucun da Kuran'da olmad???n? s?ylerler.

Ger?ekten de Kuran incelendi?inde; oru? ve ibadetten bahseder. Ama ne orucun s?resi, ne de ibadetin bi?imi ve say?s? Kuran'da yoktur. Ayr?ca Kuran'da camiden ve camide k?l?nan namazdan da s?z edilmiyor. Bu da gene daha sonra ?slama giren kurallardan birisidir.

Aleviler bu d???ncelerini Kuran'daki baz? ayetlere dayanarak ileri s?rerler; ?rne?in ibadetin bi?imi ile ilgili olarak Ali ?mran Suresi 191. ayette; "Onlar ki, ayakta iken, otururken, yatarken Allah'? anarlar" ?eklinde oldu?unu an?msatarak ibadetin baz? kurallara ba?lanamayaca??n?, bunlar?n g?stermelik ve ?ekilcilikten kaynakland???n? d???n?rler.

Aleviler, "Her oru? tutmayan, namaz k?lmayan M?sl?manlar? biz ?slamdan saymazsak bu b?y?k bir ?o?unluk olu?turan insan toplumunu ?slam dini d???nda saymak (kafir) anlam?na gelir ki, buna kimsenin hakk? yoktur. Ayr?ca bu ?slam'a da ayk?r?d?r"diyorlar.

Bu konuda Kuran'?n Nisa Suresi'nin 94. ayetinde; "Size M?sl?man oldu?una bildiren d?nya hayat?n?n ge?ici menfaatlerine g?zdikerek, sen m?min de?ilsin demeyin"diyor. O halde ?slama sonradan konan ?artlar olan 5 ?art? yerine getirmeyene ?slam de?ilsiniz denemez.

Aleviler ibadetin ille de camide yap?lmas? gerekti?ini de kabul etmiyorlar. Onlar "Yery?z?n?n t?m? ibadet yeridir" diye d???n?yorlar. ?badet i?in camiye gitmek gibi bir zorunlulu?u gerekli g?rm?yorlar.

Kendi inan?lar?na g?re; cami etimolojik anlamda tap?nak de?il, toplant? yeridir. ?slamiyetin ilk y?llar?nda Hz. Muhammet bir ibadet yeri yapmaya gerek g?rmemi?tir. ??nk? belli bir tap?nak olu?turmak ve d?zenli olarak sadece orada ibadet yapmak onun getirdi?i inan? sistemine ayk?r?d?r. Nitekim o y?llarda ibadetin ?zellikle gece yap?lmas?, g?steri?ten ka??n?lmas? isteniyordu.

Baz? m?sl?manlar?n Mekke-Medine yolu ?st?nde Ku?ba K?y?nde
yapt?rd??? Camiyi Hz. Muhammed, "Dedikodudan ba?ka bir ?eye yaram?yor" gerek?esiyle y?kt?rm??t?r. Peygamber elbette bunu Allah'?n ilham?na ayk?r? olarak yapmaz. Bu konuda Kurandaki 2 ayet ilgin?tir. ??te T?vbe Suresin'de 107. ayet: "Zarar vermek, inkar etmek m?minlerin aras?n? a?mak Allah ve Peygamber'ine kar?? sava?anlara daha ?nceden g?zc?l?k yapmak ?zere bir mescit kurup, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin edenlerin yalanc? olduklar?na ??phesiz ki

Allah'da ?ahittir."

Bu ayetin devam?ndaki 108. ayette ise; bak?n Kuran ne diyor:

"Ey Muhammed, o mescide hi? gitme, Allah'a kar?? gelmekden sak?nanlarla bulanman daha uygundur. Orada ar?nmak isteyen insanlar vard?r. Allah, ar?nmak isteyenleri sever." Demek ki ibadet yapmak i?in cami ?art? aranamayaca?? gibi her yap?lan camiyi

"Allah'?n Evi" olarakda g?rmek de do?ru de?ildir.

Aleviler, Allah i?in ille de ?u ?artlar yerine getirilerek yap?l?r gibi kat?

kurallara kat?lm?yorlar. Kuran'daki bir ayet bu d???nceyi do?ruluyorlar. Bak?n

Hadid Suresi 4. ayet ne diyor. "Nerede olursan?z olun o sizinle beraberdir.

Allah ne yapt?klar?n?z? g?r?r."

Namaz ve cami ili?kisini Hac? Bekta?i Veli soyevlatlar?ndan A.Celalettin Ulusoy

"Alevi Bekta?i yolu" kitab?nda bak?n ??yle ifade ediyor:

"Hz. Muhammed'den sonra halifeler ?zellikle ?meyyeo?ullar? ve Abbaso?ullar?

istedikleri d?zeyde manevi sayg?nl??a sahip olamam??lard?. H?k?mranl?klar?n?

g??lendirmek i?in, ?slam toplumunun her kesimine ula?an bir propagandaya

gereksinme duyuyorlard?. Bunun o ?a?da en kolay ve etkili yolu topluluklara

hitap etmek ?ekli idi. Bu ama?la M?sl?manlar?n belli saatlerde belli yerlerde

toplanmalar? ihtilal ?evrelerincede te?vik ediliyor ve hatta zorunlu

tutuluyordu. Nitekim, Emeviler zaman?nda camiler Ali'yi ve onun soyunu k?t?lemek

i?in konu?ma yerleri olmu?tur."

Bu ve benzeri nedenlerle ibadet i?in camilere gitmeyen Aleviler-Bekta?iler

ibadetlerini,Cemlerini uygun evlerde yap?yorlar. Cemiyet evi veya Cemevi ad? ile

toplant? yap?lan Cem yap?lan binalar? bulunan k?y say?s? yok denecek kadar az

buluyor.

Aleviler'in Cemine kad?n-erkek, ya?l?-gen? herkes gelebilir. Dede ?nderli?inde

ve ba?lama e?li?inde ibadet yap?l?r. Oturu? bi?imi ise toplumsal ili?kiyi

geli?tiren, k?sk?nl?kleri gideren, kin ve d??manl?k kap?lar?n? kapat?p, bar??a

karde?li?e y?nelmeyi kolayla?t?ran i?tenlikli bir ibadet tarz? olarak y?z y?ze,

cemal cemale oturma bi?imindedir. Allah'a ibadet ve dualarla birlikte sohbet,

yard?mla?ma, ki?i ve toplum sorunlar?na ?are bulma imkanlar? sa?layan toplu

tap?nma bi?imidir. ?nsan?n insana yak?n olmas? bu bi?imde daha kolay olu?uyor.

Duvara de?il cemale, "Didar-? pak'e" yani temiz insan y?z?ne bakmak, insan?n

yapt??? cami binas?ndan ?nce Allah'?n ?zenle yarat?p, "B?t?n meleklerin secde

etti?i" insan? kutsal g?rmek Alevilerde ibadetin esas?n? olu?turuyor. Bu

anlay??la Aleviler; "Secde ademedir", "Hak ademedir" d???ncesiyle insan?, insan

sevgisini dinin esas? haline getirmi?erdir.

Alevi-Bekta?inin ibadet tarz?n? bir ozandan ?rneklemek gerekirse bak?n Edip Harabi ne diyor:

"Z?hd ? riya ile olan ibadet

Hatad?r Hz. Settar'a kar??

B?yle namaz ile olamaz ?mmet

Hi? kimse Ahmet-i Muhtar'a kar??

Tarikats?z m?'min olamaz kimse

Nur'u n?b?vvetle dolamaz kimse

Hakk'? Peygamber'i bulamaz kimse

Yatup kalkmak ile duvara kar??

Allah g?zlerine ?ekmi? bir perde

Yok dersin Allah'? g?kde ve yerde

G?sterelim gelde g?r Hakk'? nerde

Secde edersin Didar'a kar??"Sayg?lar?mla...
__________________
BEN SEN? ASLA BIRAKAM P?R?M..D?NEN D?NS?N BEN D?NMEZEM..!

_________________

Cahil bize dinsiz demiş sevgidir dinimiz bizim...!
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye