Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

W-LAN ADSL kurulumu

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?nternet Ara?lar?
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
BuRakKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 6
Konum: İstanbul-kağıthane

MesajTarih: Prş Arl 13, 2007 1:40 pm    Mesaj konusu: W-LAN ADSL kurulumu Alıntıyla Cevap Gönder

W-LAN ADSL kurulumu

1.

W-LAN sayesinde web’de ADSL h?z?yla kablosuz s?rf yapmak olduk?a keyi?i, ancak beraberinde baz? g?venlik risklerini de getiriyor. CHIP, W-LAN ADSL internet eri?iminizi nas?l profesyonel bir ?ekilde kurabilece?inizi ve koruyabilece?inizi ad?m ad?m a??kl?yor
T?rk Telekom’un son ADSL promosyonlar?ndan sonra, ADSL modem sat??lar?nda patlama ya?and?. ?zel internet servis sa?lay?c?lar da ADSL ba?lant?s? ?n sat??lar?na ba?lad?lar. ?nternet kullan?c?lar? i?in ADSL’in y?ksek h?z? yan?nda, kablosuz modemlerin sundu?u payla??m ve kolay eri?im de olduk?a cazip. Bu tip W-LAN ADSL modemlerin fiyatlar? ADSL kullan?c?lar?n?n b?t?esini zorlamayacak kadar uygun. Ayr?ca kablosuz modem kurulumuyla, mesela t?m bir ofis kat?n?n, hatta binan?n internet eri?imini sa?lamak m?mk?n. Ancak t?m bu avantajlar?na kar??n, a?da kablosuz s?rf ?o?u kullan?c? i?in tehlikeli gibi g?r?n?yor. Ba?ka W-LAN kullan?c?lar?n?n bu sayede kapsama alan? dahilinde ?cretsiz olarak internet ba?lant?s?n? kullanmas?, hatta a?da payla??ma a??k gizli dosya ve bilgilere eri?ebilmeleri ve internette yasad??? faaliyetlerde bulunabilme ihtimali b?y?k tehlikeler olarak ?arp?yor g?ze. Ancak bu teredd?tlere hak vermek pek de m?mk?n de?il. Zira temel bilgilerle bile problemsiz bir ?ekilde kablosuz a? kurabilir ve kurdu?unuz bu a??, veri h?rs?zlar?na ve istenmeyen ziyaret?ilere kar?? koruyabilirsiniz. CHIP, W-LAN ADSL eri?iminin profesyonel bir ?ekilde kurulumunu ve istenmeyen ki?ilere kar?? al?nmas? gereken ?nlemleri ad?m ad?m a??kl?yor.

2.

W-LAN sayesinde web’de ADSL h?z?yla kablosuz s?rf yapmak olduk?a keyi?i, ancak beraberinde baz? g?venlik risklerini de getiriyor. CHIP, W-LAN ADSL internet eri?iminizi nas?l profesyonel bir ?ekilde kurabilece?inizi ve koruyabilece?inizi ad?m ad?m a??kl?yor.Piyasada sat??a sunulan W-LAN ADSL modemler, donan?m ?zellikleri ve konfig?rasyon a??s?ndan pek de farkl? de?iller. Buradaki ?rne?imizde Zyxel Prestige 652/HW W-LAN ADSL modem paketiyle birlikte bir diz?st? bilgisayar?n konfig?rasyonunu a??klayaca??z, ancak bu ?rnek elbette farkl? modemler ve bir masa?st? bilgisayar i?in temel te?kil edebilir.

1. Ad?m: Ba?lant? i?in gerekli ek bile?enlerin tespiti

Kablolamadan ve konfig?rasyondan ?nce, diz?st? bilgisayar?n veya PC’nin gerekli t?m bile?enlere sahip olup olmad???n? kontrol etmelisiniz. ADSL modemlerle birlikte ?o?u zaman router ve splitter da gelir, ancak bilgisayar i?in W-LAN bile?eni genelde ??kmaz. Yeni diz?st? bilgisayarlar ise standart olarak art?k dahili bir W-LAN mod?l?ne sahipler, bu y?zden ek bir W-LAN ?nitesine gerek yok. Buna kar??n, daha eski masa?st? PC’lerde ve diz?st? bilgisayarlarda bir W-LAN arabirimine ihtiya? var. Bu ba?lant? i?in USB adapt?rleri veya diz?st? bilgisayarlar i?in ?zel PC Card formunda (PCMCIA) bir W-LAN adapt?r? uygun. Bizim ?rne?imizde, diz?st? bilgisayar i?in ek bir WLAN kart?na ihtiya? olacak.

2. Ad?m: Router’?n yerle?tirilmesi, kablolama ve montaj

Kulland???m?z Zyxel modemle birlikte splitter ve router geliyor. Bu router, ayn? zamanda eri?im noktas? (access point) olarak hizmet g?r?yor. Splitter ise telefon yuvas?na tak?l?yor ve b?ylece konu?ma kanal?ndan ADSL sinyallerini ay?r?yor. Daha sonra router, telefon, faks veya telesekreter gibi di?er t?m cihazlar? do?rudan splitter’a ba?lamak gerekiyor. WLAN router veya eri?im noktas?, ancak diz?st? PC veya masa?st? PC komple WLAN bile?eni ve yaz?l?m? ile donat?lm??sa monte edilebilir. Zira bu durumda router’?, bilgisayarla aras?nda optimal bir kablosuz ba?lant? sa?lanacak ?ekilde konumland?rmak m?mk?n olabilecektir.

3. Ad?m: Bilgisayardaki haz?rl?klar: G?ncelleme ve yamalar

G?venilir bir kablosuz a? i?letebilmek i?in ilgili i?letim sistemlerinin en g?ncel servis paketlerini (service pack) kurman?z tavsiye edilir. Ayr?ca t?m g?venlik g?ncelle?tirmelerini ilk kullan?mdan ?nce Windows Update ile sisteminize y?kleyin. Ancak bu sayede diz?st? veya masa?st? bilgisayar?n ADSL i?in en uygun ?ekilde kablosuz s?rfe haz?rl?kl? oldu?undan emin olabilirsiniz.

4. Ad?m: ADSL W-LAN kurulumuna ba?l?yoruz

Bu haz?rl?klardan sonra W-LAN bile?enini kurabilirsiniz. Bizim ?rne?imizde bu, diz?st? bilgisayarlar i?in haz?rlanm?? bir W-LAN PC Card olacak. Kart haz?r, ancak hen?z yuvas?na takm?yoruz. G?ncel servis paketlerine ve g?venlik g?ncelle?tirmelerine ra?men,W-LAN kart? i?in s?r?c? yaz?l?m? kuruldu?u anda bir hata mesaj? ??kabilir. Bu uyar? mesaj?nda kablosuz a? kart? yaz?l?m?n?n Microsoft sertifikas?na sahip olmad??? belirtilir ve buna ba?l? olarak kurulumun iptal edilmesi tavsiye edilir.Ancak bu uyar?y? dikkat almayabilir ve s?r?c? kurulumunu devam ettirebilirsiniz. Bu uyar?dan sonra W-LAN PC Card’? PCMCIA veya PC Card yuvas?na takman?z istenecek. Kart yuvas?na tam olarak oturduktan sonra LED’leri yan?p s?necek ve monit?rdeki kontrol ?ubu?unda yeni bir simge belirecektir. Bizim kulland???m?z yaz?l?mda Microsoft’un bilinen her iki ba?lant? ekran?n?n yan?nda bir de ?zel simge beliriyor. Bu ifade, etkin kablosuz ba?lant?da ye?il, aktivite olmad???nda ise mavi bir ok simgesine sahip. Diz?st? bilgisayar ile router aras?nda ba?lant? sa?land?ysa her iki ekran simgesi de yan?p s?necek ve veri transferini g?sterecektir.

5. Ad?m: Router ile ilk kablosuz ba?lant?n?n kurulmas?

Diz?st? PC’niz art?k router ba?lant?s? i?in haz?r. A? Ba?lant?lar?m penceresinde A? ba?lant?lar?n? g?r?nt?le se?ene?iyle Kablosuz A? Ba?lant?lar? simgesine sa? tu?la t?klad?ktan sonra ve ?zellikler’e t?klayarak Kablosuz A? Ba?lant?s? ?zellikleri penceresine ula?abilirsiniz. Listeden Internet ileti?im kurallar? (TCP/IP)’yi se?in ve ?zellikler d??mesine t?klay?n. Ba?ka bir pencere a??lacakt?r. Burada ?u ayarlar se?ili olmal?:

1. Otomatik olarak bir IP adresi al,
2. DNS sunucu adresini otomatik al

Tamam ve Uygula d??melerine birka? defa t?klad?ktan sonra a? ileti?im penceresini kapat?n. Daha sonra Internet Explorer’? veya ba?ka bir internet taray?c?s?n? a??n. Adres sat?r?na router’?n IP adresini girin; bu adresi modemle birlikte gelen kitap??kta veya ayg?t?n ?zerinde bulabilirsiniz. Bizim cihaz?m?z 192.168.1.1 IP adresini “dinliyor”. Bu durumda taray?c?n?n adres sat?r?na tam olarak ?unu girmek gerekiyor: http://192.168.1.1

Daha sonra [Enter] tu?una bas?n. ?imdi bir login giri? istemi penceresi a??lacak ve kullan?c? ad?n? ve buna ait ?ifreyi soracak

W-LAN ADSL kurulumu

W-LAN sayesinde web’de ADSL h?z?yla kablosuz s?rf yapmak olduk?a keyi?i, ancak beraberinde baz? g?venlik risklerini de getiriyor. CHIP, W-LAN ADSL internet eri?iminizi nas?l profesyonel bir ?ekilde kurabilece?inizi ve koruyabilece?inizi ad?m ad?m a??kl?yor.

Bu, W-LAN router’a ilk ba?lant?m?z ve standart olarak ne bir kullan?c? kimli?ine ne de ?ifreye ihtiya? var. Bu y?zden sadece Tamam veya OK d??mesine t?klayarak onaylay?n ve herhangi bir kullan?c? ad? veya ?ifre girmeyin. Bizim kulland???m?z cihazda ek bir g?venlik ?nlemi olarak kullan?c? ad?n?n “admin” ?ifrenin ise “1234” olarak girilmesi gerekiyor. Bu i?lemden sonra do?rudan eri?im noktas? router’?n?n konfig?rasyon men?s?ne ula?acaks?n?z. Konfig?rasyonu koruyacak ?ifreyi daha sonra girmeniz veya de?i?tirmeniz gerekiyor.

6. Ad?m: H?zl? ba?lang?? i?in sihirbaz kullan?m?

?imdi ?ncelikle internet ba?lant?s? kurulacak ve b?ylece W-LAN a??n? ayarlamaya devam edebileceksiniz. Bunun i?in, router’?n ayar men?s?ndeki Wizard Setup alan?ndan internet eri?imini ayarlayabilirsiniz. A??lan pencerede internet eri?imi i?in ba?lant? t?r?n? se?meniz istenecektir. En iyisi otomatik tan?ma (auto detect) se?ene?ini se?meniz. Bu se?enek etkinse bir giri? penceresi ??kacak ve servis sa?lay?c?n?z size sabit bir IP adresi vermi?se OK d??mesine, vermemi?se Cancel d??mesine t?klaman?z istenecektir. IP adresini otomatik olarak alma se?ene?ini 5. ad?mda zaten i?aretledi?imiz i?in, burada Cancel d??mesine t?klaman?z yeterli. ?imdi bulundu?unuz ?lkeyi se?menizi isteyen bir liste ??kacakt?r, biz ?rne?imizde elbette Turkey’yi se?iyoruz. Daha sonra tespit edilen ADSL ayarlar?yla ilgili bilgiler ekrana gelecek. Tamam d??mesiyle onaylad?ktan sonra Next ile bir sonraki men? penceresine ge?ebilirsiniz.

7. Ad?m: Servis sa?lay?c?n?n eri?im bilgilerinin girilmesi

Bir sonraki pencerede PPPoE (PPP over Ethernet) / PPPoA (PPP over ATM) g?r?n?m? a??lacakt?r. Burada T?rk Telekom’dan ald???n?z kullan?c? ad?n? ve ?ifreyi girmeniz gerekiyor. Bu eri?im bilgilerini Wizard Setup /- ISP Parameters for Internet Access alt?na girmelisiniz, buradaki Service Name alan?n? doldurman?za gerek yok. Ayr?ca PPPoE ?zerinden ba?lant?y? etkinle?tirmelisiniz. Ancak genelde buna gerek kalmaz, zira sol ?stteki PPPoE / PPPoA dial kutusundaki onay i?aretinden de fark edebilece?iniz ?zere, bu ba?lant? zaten active olarak i?aretli. Ba?lant?y? her zaman etkin tutma se?ene?i i?aretlenirse router, ADSL ba?lant?s?n? kesmez ve her zaman internete ba?l? kal?r. ?nternet ba?lant?n?z? s?rekli olarak a??k tutacaksan?z bu se?ene?i etkinle?tirmeniz gerekir. Eri?im bilgilerini do?ru olarak girdiyseniz sayfa sonunda Next ile devam edin. Sistem k?sa bir s?re sonra bir pencerede durum bilgisini g?sterecektir. Ethernet WAN status alt?nda ye?il bir kay?tta IP adresi g?sterilir, transfer edilen veriler ve ba?lant? s?resi gibi bilgiler de ayr?ca burada g?r?lebilir. ?imdi internette s?rf yapacak ?ekilde konfig?rasyonu tamamlam?? oldunuz. Art?k Save settings ile ayarlar? kaydedebilirsiniz. Art?k internet taray?c?s?n?n adres sat?r?na bir internet adresi girebilir ve ba?lant?n?n d?zg?n ?al???p ?al??mad???n? kontrol edebilirsiniz. Ancak dikkat, sistem hen?z vir?slere, hacker’lara, istenmeyen ziyaret?ilere ve veri h?rs?zlar?na kar?? g?vende de?il. Bu y?zden sadece k?sa bir s?re s?rf yap?n ve sadece g?vendi?iniz sitelere girin.

8. Ad?m: Kablosuz ba?lant? kalitesi ve router’?n montaj?

Web’de rahats?z edilmeden s?rf yapabilmeniz i?in, router en iyi ?ekilde konumland?r?lmal?, b?ylece ideal bir kablosuz ba?lant? m?mk?n oluyor. Bir kat ?zerinde, d?rt ila alt? metre aras?nda olduk?a iyi bir kablosuz ba?lant? sa?layabilirsiniz. Burada ge?erli olan temel kural ise, al?c? ve verici cihazlar aras?nda ne kadar az duvar ve kap? varsa kapsama alan?n?n da o kadar geni? olaca??. En iyisi, router ile bilgisayar?n birbirlerini do?rudan g?rebilmesi ve arada hi?bir engel olmamas?. Ancak bu, odalar?n konumu nedeniyle pratikte imkans?z gibi.

Sinyal kalitesini kontrol ederek router cihaz?n?n iyi bir konuma sahip olup olmad???n? hemen ??renebilirsiniz. Bunun i?in sistem ?ubu?undaki ye?il “1” simgesine t?klayarak diz?st? bilgisayar?n?zdan W-LAN kart?n?n ayar penceresini a??n. Information sekmesinden sinyal kalitesini ?l?ebilirsiniz. ?ubuk diyagramda ba?lant? kalitesini ve sinyal g?c?n? g?rebilirsiniz. Diz?st? bilgisayar?n?z?n konumunu de?i?tirerek farkl? yerlerdeki farkl? sinyal kalitesini ?l??n. B?ylece en iyi ba?lant?lar?n nerelerde sa?land???n? tespit edebilirsiniz. Masa?st? bilgisayarlarda ise router’?n yerle?imi do?al olarak ?ok daha ?nemli, zira diz?st? PC’lerin aksine, masa?st? PC’lerin yerini de?i?tirmek genelde m?mk?n de?il.

9. Ad?m: SSID Broadcast’in engellenmesi

Temel olarak W-LAN ?zerinden s?rf yapmak, modem veya LAN ?zerinden s?rf yapmakla ayn? g?venlik ?nlemlerine tabidir. Bu y?zden, g?ncel vir?s tan?ma dosyalar?na sahip etkin bir vir?s taray?c?s? olmazsa olmaz. Ayr?ca bir g?venlik duvar?n?n k?s?tlay?c? konfig?rasyonu (?o?u eri?im noktas?nda zaten donan?msal olarak mevcuttur) ek bir koruma sa?lar. G?venlik duvar?n? nas?l ayarlayabilece?iniz, cihaz?n veya yaz?l?m?n kitap????nda ya da yard?m dosyas?nda ayr?nt?l? olarak a??klanm??t?r. Buna ek olarak, g?ncel bir internet taray?c?s? kullan?n ve g?venlik g?ncelle?tirmelerini d?zenli ?ekilde y?kleyin.

Ancak bu g?venlik ?nlemleri kablosuz a? ?zerinden g?venli s?rf yapmak i?in yeterli de?il. Zira bir kablosuz a? eri?im noktas? genelde ?reticisi taraf?ndan g?venlik ?nlemleri al?nmam?? halde verilir. Bu y?zden eri?im noktas?n?n kapsama alan? dahilindeki, W-LAN kart? olan her bilgisayardan bu eri?im noktas?na ba?lanmak m?mk?n olabilir. Ancak kablosuz a??n?z?n g?venli?ini olduk?a kolay bir ?ekilde y?kseltmek m?mk?n. 5. ad?mda anlat?ld??? gibi router’?n ayar penceresini a??n, yani bizim ?rne?imizde Internet Explorer’?n adres sat?r?na http://192.168.1.1 girerek.


Daha sona Advanced Setup alan?nda Wireless LAN se?ene?ini se?in ve Wireless linkine t?klay?n. Burada a? ad?n?n kontrols?z bir ?ekilde etrafa g?nderilmesini (SSID Broadcast) engelleyebilirsiniz, bunun i?in Hide ESSID se?ene?ini Yes olarak ayarlaman?z yeterli. Bu se?enekle ba?ka kablosuz a? kullan?c?lar?n?n a??n?z? tan?mas?na ve ba?lanmas?na engel olabilirsiniz.

?pucu: Eri?im noktas? sadece kablolu LAN router olarak kullan?l?yorsa, kablosuz a? ba?lant?s? se?ene?i devre d??? b?rak?labilir ve b?ylece g?venlik art?r?labilir.

10. Ad?m: WEP anahtar?yla W-LAN g?venli?ini art?rmak

?imdiye kadar ald???n?z ?nlemler tam bir g?venlik i?in yeterli de?il. Eri?im noktas?yla bilgisayar aras?ndaki veri transferini ?ifreleyerek daha da g?venli bir ba?lant? sa?layabilirsiniz. Ayr?ca eri?im noktalar?, etkin ?ifrelemede, ?ifrelemesiz kablosuz kartlarla ileti?ime engel oluyorlar. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta, bu ayarlar? ancak router ile bilgisayar aras?ndaki kablsouz ba?lant? sorunsuz bir ?ekilde kuruldu?unda devreye sokman?z. Bu s?rada ilk temel konfig?rasyondan sonra sistemi yeniden ba?latmay? ve her ?eyin sorunsuz ?al???p ?al??mad???n? kontrol etmeyi unutmay?n. Daha sonra ?ifrelemeyi etkinle?tirebilirsiniz. Tekrar router’?n konfig?rasyon penceresini a??n. WEP ?ifrelemesini Advanced Setup, Wireless LAN ve Wireless, WEP Encryption se?enekleri alt?ndan ayarlayabilirsiniz. ?ifrelemenin derecesine (64 veya 128 bit) ba?l? olarak kablosuz a??n maksimum veri transfer h?z? a??r? bir ?ekilde d??ebilir. Bu y?zden, mant?kl? bir ?ifreleme derecesi bulman?z laz?m. Kapsama alan? birka? metreden ?teye ge?meyece?i i?in, istenmeyen misafirlerin a??n?z? kullanma riskinin ne kadar olabilece?ini kendiniz tespit etmeli ve buna ba?l? olarak uygun bir ?ifreleme derecesi se?melisiniz.

11. Ad?m: MAC adres filtresiyle koruma

Bu iki olas?l???n yan?nda, hangi kablosuz kartlarla ileti?im kurulaca??n? da kesin bir ?ekilde kendiniz de belirleyebilirsiniz. Bunu da MAC adres filtresi (media access control filter) sa?l?yor. Bu filtre, sadece kay?tl? kartlarla ba?lant? kurulmas?na izin veriyor. ??nk? USB adapt?r?nden slot kart?na kadar her W-LAN donan?m?, t?pk? parmak izi gibi sadece kendisine ait bir kimlik numaras?na sahip. W-LAN PC Card ve router’da, bu adres cihaz?n alt taraf?ndaki bir etiket ?zerinde yaz?yor. MAC adres filtresini ayarlamak i?in router’?n konfig?rasyon men?s?n? 5. ad?mda anlat?ld??? gibi yeniden a?mal?s?n?z. Daha sonra Advanced Setup ?zerinden Wireless LAN ve oradan da MAC Filter se?ene?ine girin. Eri?im kontrol?n? etkinle?tirmek i?in Active se?ene?i Enable olarak ayarlanmal?. Daha sonra MAC Address alt?ndaki alanlar eri?im noktas?n?n/ router’?n ve W-LAN PC kart?n?n MAC adresleriyle doldurulabilir. Apply d??mesine t?klayarak filtreyi etkinle?tirebilirsiniz. Art?k sadece listedeki MAC adreslerinden birine sahip istasyonlar eri?im noktas? ile ba?lant? kurabilecektir. Elbette listeye bir?ok cihaz ekleyebilir ve bunlar i?in eri?im noktas?na eri?im izni verebilirsiniz. Ger?i bu tip bir adresi de?i?tirmek de teknik olarak m?mk?n, ancak di?er ?nlemlerle birlikte, yine de etkili bir koruma bu.

12. Ad?m: W-LAN’?n ?ifre ile korunmas?

Router’?n kurulumunda ilk ba?ta ?ifre vermeye gerek yok. Ancak ba?ar?l? bir konfig?rasyondan sonra, konfig?rasyon penceresinin ana men?s?nden Advanced Setup / Password alt?ndan bir ?ifre girmenizi tavsiye ederiz. ?ifre etkinle?tirildi?inde, eri?im noktas?n?n ayarlar?n? sadece bu ?ifreyi bilen kullan?c?lar de?i?tirebilirler, bu ki?inin kablosuz a? i?leticisi olmas? daha iyi. ?ifreyi ilk defa girerken Old password alan?n?n bo? b?rak?lmas? gerekiyor, zira daha ?nce belirlenmi? bir ?ifre yok, bu alan sadece ileride ?ifre de?i?tirmek istedi?inizde ?nem ta??yor. Eri?imi m?mk?n oldu?unca k?s?tlayacak ?ifreler i?in ?u ana kurallar? akl?n?zdan ??karmay?n: ?ifrenin en az be? karakter uzunlu?unda olmas? ve har?erin yan?nda say? da i?ermesi gerekiyor. Ayr?ca b?y?k ve k???k har?eri birlikte kullanman?z daha iyi olacakt?r. Herhangi bir anlam? olan ?ifreler kullanmaktan ka??n?n, bu ?ifrelerin tahmin edilmesi ve k?r?lmas? daha kolay. Apply’? se?erek ?ifreyi onaylad?ktan sonra, ?ifrenin ba?ar?yla kaydedildi?ine dair bir mesaj alacaks?n?z. Bu andan itibaren art?k konfig?rasyon men?s?ne eri?mek istedi?inizde kar??n?za Windows XP’nin login istemi penceresi gelecek. Burada kullan?c? ad?n? bo? b?rak?n ve sadece ?ifreyi girin. Aksi halde eri?ime izin verilmeyecektir, zira eri?im noktas?, kullan?c? kimli?ini (user ID) kaydetmez.

Tebrikler, art?k ba?ard?n?z: W-LAN sisteminiz art?k ayarland?, tehlikelere kar?? korundu ve WWW’nin derinliklerinde kablosuz bir ?ekilde s?rf yapabilirsiniz.

Kaynak - Chip Donanim
_________________
*...GELİN CANLAR BİR OLALIM...*

Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?nternet Ara?lar? Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye