Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

TÜRKÜ HİKAYELERİ

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> T?rk? S?zleri ve Hikayeleri
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Atilla YıldırımKayıt: 12 Ksm 2007
Mesajlar: 97
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 13, 2007 3:02 pm    Mesaj konusu: T?RK? H?KAYELER? Alıntıyla Cevap Gönder

?nsan K?s?m K?s?m Yer Damar Damar


Ne halday?m ala g?z?n s?zenler
Ne olur suna boylum g?r beni beni
E?inden ayr?l?p yasl? gezenler
Her sabah, her ak?am der beni beni

Der ya! ?nsan e?inden ayr?l?r da "vay beni beni" diye yak?nmaz m?? D???n?p yak?nmakla kalmaz insan, az bu?uk ?airli?i, ???kl??? varsa; saza s?ze d?ker i?ini. T?pk? H?seyin gibi.

H?seyin garip bir k?y ?ocu?u. Sivas k?ylerinden birinde do?mu?. Askere gidene dek hi? ayr?lmam?? k?y?nden. Ne zamanki askerli?ini yapm?? d?nm?? k?ye, anas? ?ekmi? dizinin dibine. "Bak o?ul, gayr? zaman?d?r; seni everelim. Tez zamanda torun ver bana. Evimiz ?enlensin" demi?. Ana s?z? ata s?z?. Ne desin H?seyin. Bulmu? dengince birini, evermi? H?seyin'i. ?yi ama, ge?im zor. Tarla tak?m hak getire. ?u kap? senin, bu kap? benim. Irgatl?k, tutmakl?k kar?n doyurmuyor ki. ?? g?nl?k yiyecek ??k?yor, sonras? yok. Bir g?n anas?na "Bak ana, ikiydik ?? olduk. Yak?nda d?rt olaca??z. Bu ge?im ge?im de?il, bir ?eyler yapmak gerek. Ben gurbete ??k?p i? tutmak istiyorum. ??-Be? kuru? biriktirir de bir ka? d?n?m tarla edinirsek, bir g?venimiz olur. Eker bi?er, ge?inir gideriz". Anas? "h?k-m?k" etmi? ilkin, bakm?? ki H?seyin kafas?na takm?? bir kere. "Yolun a??k olsun o?ul. Sa?l?kla git, sa?l?kla gel" demi?. H?seyin anas?yla, kar?s?yla vedala??p, tutmu? gurbetin yolunu. ?uras? senin, buras? benim derken, var?p ?stanbul'a ula?m??. Ula?m?? ya, ha deyince i? bulamam??. Ekmek aslan?n a?z?nda. Sokaklar i?siz dolu. Bir hem?ehrisinin kald??? hana yerle?mi? H?seyin. Handakilerin ?o?u gurbet?i. ?o?u da i?siz. Haz?rdan yiyorlar. ?lkin ufak tefek g?nl?k i?ler bulmu? H?seyin. Bo?az toklu?una ?al???yor nerdeyse. Elinde avucunda bir ?ey kalm?yor. Bir dolu i? de?i?tirdikten sonra, bir fabrikaya girmi? i??i olarak, bir g?n, be? g?n, bir ay, be? ay. De?i?en bir ?ey yok. H?seyin ?? kuru? biriktirip bir yana atmaktan ?te, ge?im s?k?nt?s?na d??m?? bir de. S?la ?zlemi bir yan?an; ge?im derdi bir yandan. Bir de yaln?zl?k sarm?? ki duygular?n?. Eh!.. Milyonluk bir kent; bir tek de H?seyin. Yollar sokaklar insen seli. ?nsanlar ?en, insanlar ?akrak. Bir tek H?seyin garip. Boynu b?k?k H?seyin, arada bir mektup yaz?yor k?y?ne. Bir iki sat?r da onlardan geliyor. Ama yetmiyor ki! Ge?im bir yandan, s?la ?zlemi bir yandan. Bir de on d?n?ml?k tarla var ki g?nl?nde. ??yle g?zelinden, sulusundan. Ta?? eksen bitirir cinsinden. S?z?n ?z?, karma kar?ſ?k H?seyin'in kafas?. Bir dal?yor. Kayboluyor. Gidiyor k?y?ne. Elleri dolu dolu. Anas?, kar?s?, h?s?m akrab?s? bir g?zel kar??l?yor. Sarma? dola?. Giysilik kuma?lar, pabu?lar, urbalar. Tarlal?rdan tarla be?eniyor. On d?n?m. Ama tarla! Ta?? eksen bitirir cinsinden. Kollar? s?v?yor. Bir ekin ekiyor. Bir ekin ki, o y?rede g?r?lmemi?. Boy dersen, insan kaybolur i?inde. Ba?aklar koca koca. Bir g?r, bir i?tahl? ki, g?ren ma?allah demeden ge?miyor. ?ok yoruluyor H?seyin. Ter aln?ndan ??p?r ??p?r daml?yor. Ama olsun. Emek olmadan? yemek olmazm??. B?yle demi? atalar?m?z. Olsun! Ter olsun. Ter iyidir. Ter mal? haller "Ter.. Ter" diye inlerken H?seyi?, b?r eli de otomatik dokuma arac?n?n kolunda bir ileri, bi? geri gidip gelmektedir. Birden ?ylesine "ter" diye ba??r?r ki, yan?ndan bir el uzan?r H?seyin'in omuzuna. " Ne o H?seyin garda? hasta m?s?n? Kendi kendine konu?up duruyorsun. Hem, hi? bu kadar terlemezdin ?al???rken. Bir ?eyin mi var?"

H?seyin ay?k?r birden "?ey, bir ?eyim yok be bac?. Memleketi d???n?yordum da."

G?n o g?n!. saat o saat. Art?k H?seyin de bir dost edinmi?tir. Milyonluk kentte yaln?z de?ildir art?k. Derdini anlataca??, yard?m anlay?? g?rece?i bir dostu olmu?tur. H?seyin'in de. Bir dost ki, tertemiz. ?yi. Do?ru. ?al??kan. Bir dost ki, s?cakl?k veriyor insana. Yan?nda huzurlu oluyor insan. Leb demeden leblebiyi anlay?p, elini uzat?yor H?seyin'e.
G?n g?n?, ay ay? eskitiyor. Ge?e? her g?nle dost?uklar? daha da peki?iyor H?seyin'le kom?u makinada ?al??an i??i kad?n?n. Dostluk ?ylesine geli?iyor ki, g?n geliyor H?seyin onsuz; o H?seyin'siz olamayaca??n? anl?yor. Uzun s?z?n k?sas?, evleniyorlar. ?yi ama, H?seyin evli zaten. K?y?nde bekleyeni var. Ama g?n?l ferman dinler mi? Kimbilir, g?n?l m? ferman dinlemedi, yoksa H?seyin arad???n? buldu?u i?in mi ba?ka ?eyi d???nemedi, oras? kay?p? Bir de ?u var ki, k?y?nde evlenirken hi?bir tercihi olmam??t? H?seyin'in. Yani "?u k?z m?, bu k?z m?" denmemi?ti. "Dengi dengine" demi?ti anas?, o kadar. Hi? tan?mad???, huyunu suyunu bilmedi?i biriyle evlendirilmi?ti H?seyin. B?t?n bunlar? bir yana itmi? miydi? Anas?ndan, k?y?nden kopmu? muydu H?seyin?. ??te oras?n? bilmiyoruz i?in. E?er k?y?nden, anas?ndan, kar?s?ndan kopsa, ?yk?s?n? sundu?umuz t?rk? olmayacakt? bug?n.

Anas?n?, kar?s?n?, k?y?n? birbir anlatm?? H?seyin, Suna'ya. Suna da hi? birine olmaz dememi?. "Senin k?y?n benim k?y?m. Senin anan, benim anam say?l?r. Kar?nla da bac? karde? gibi ge?inip gideriz. K?y?n ?artlar? dersen, seninle olduktan sonra her g??l??? yenerim ben" der. Eee devir de eski devir. Arkada? sen resmen evlisin. Bir daha evlenemezsin. Yasakt?r, diyen yok.

S?rt s?rta bir s?re daha ?al???p, k?ye d?nm??ler. D?nm??ler ya, Suna ?stanbul k?z?. Ne de olsa konu?mas?, giyini?i, davran??? de?i?ik. Kendisi, iyi ho?! ?yle kendini be?enmi? cinsinden de?il. Zaten ?yle olsa, kalkar al??t??? ?evreyi b?rak?p, k?y?n ?artlar?na raz? olur muydu? Olurdu ya da olmazd?! Sorun o de?il. As?l sorun, kentte do?mu? b?y?m?? k?z?n, k?y ?artlar?na tez zamanda uyamamas?. Alm?? ortal??? bir dedikodu:

"H?seyin"in ?stanbul'lu avrad? ?ar?af giymiyor. H?seyin'in avrad? ite, k?pek diyor. H?seyin'in avrad? a?a??, H?seyin'in avrad? yukar?. Bir iki olsa, neyse ne! G?n yok ki yeni bir dedikodu gelmesin H?seyin'in kula??na.
Doluya koymu? almam??, bo?a koymu? dolmam??. ?nsan ?e?ittir demi?. K?s?m k?s?md?r demi?. Her insan do?du?u, b?y?d??? yerin ?art?yla olu?ur demi?. Ama dinleyen kim? Her ?n?ne gelen veryans?n ediyor H?seyin'in ?stanbul'lu kar?s?na. H?seyin'se duygulu bir insan. Sanat?? yan? da var biraz. Saz? dinlenir, s?z? sohbeti yerinde. Ama ne etmi?se alamam?? dedikodular?n ?n?n?. Uykular? ka?ar olmu?. Hayal meyal d??lerle uyan?r olmu?. Uyanmak i?in, uyumak gerek. Uyuyam?yor ki H?seyin. Giriyor yata?a, ??k?yor yataktan. Kirpik kirpi?e de?miyor. Hayal mi, d?? m? karmakan??k duygular i?inde.

"Bu b?yle s?r?p gidemez, bir ?eyler yapmak gerek" diyor ve karar?n? veriyor. "Haydi ?stanbul'a gidiyoruk. Anan? baban? g?resmi?sindir. Aylar ge?ti g?rmedin onlar?" diyor Suna'ya. Suna itiraz edecek oluyor. "De?mez o yolu ?ekmeye. Hele yaz olsun. Gidip gelmesi kolay olur" diyorsa da H?seyin kararl?. Art?k bu huzursuzlu?a bir son verecek. Kalk?p d???yorlar yola. ?l?eye gelip, biniyorlar trene. ?kinci istasyona geldiklerinde, H?seyin'in bir elinde saz?, bir elinde su testisi iniyor a?a??. Su doldurup gelece?ini s?yl?yor. ?ni? o ini?. ?ki dakika. ?? dakika ge?iyor H?seyin yok. Tren usul usul hareket ediyor, yine ortal?kta yok. Suna, bir bekliyor, iki bekliyor, sark?yor pencereden ?evreyi g?zetliyor, H?seyin yok. Arka kap?lardan binmi?tir deyip oturuyor yerine.
A?a??da H?seyin, trenin hareketiyle ??k?yor gizlendi?i yerden. Al?yor saz?n? eline. Oturuyor bir ta??n ?st?ne. Vuruyor tellerine saz?n. Vuruyor ki, k?zg?n, ?fkeli, ?zlemli. Yalvar?yor mu, bir ?eylere ba? m? kald?r?yor, oras? kay?p!

?nsan k?s?m k?s?m, yer damar damar
Ka?lar?n lamelif, g?zlerin kamer
?nce bel ?st?ne olay?m kemer
Yak???r g?zelim, g?r beni beni

H?seyin der, ?stanbul'a gideyim
De?men bana bu dertten ?leyim
G?zelim kap?na k?le olay?m
M??teri bulursan ver beni beni

Ve avu?lay?p y?re?ini, koyuyor ortaya. K?le olup sat?lmaya raz?. Ama ayr?lmak gelmiyor i?inden H?seyin'in. Ayr?lmak gelmiyor ya, Suna'y? trene bindirip ?stanbul'a g?nderen de kendisi. Oturup a??d?n? yapan da.
Ne diyelim. Diyece?imiz ?u; kara tren alm?? g?t?rm?? Suna'y? ?stanbul'a. H?seyin de d?nm?? k?y?ne. D?nm?? k?y?ne ama, hali hal de?il H?seyin'in. ??ine kapanm??. kimseyle konu?muyor. Eski ne?esi bitmi? H?seyin'in. Bir tek dostu ba?lamas?. ?ekiyor d???ne, ?al?yor, s?yl?yor. O kadar. G?nde ?zlem dolu, sevgi dolu bir kucak t?rk? kal?yor H?seyin'in g?nden de eriyip ak?yor. Rengi soluyor. Benzi at?yor. ?ok ge?meden de, gen? ya?ta g???p gidiyor d?nyadan. Ard?nda t?m? de ?zlem dolu, sevgi dolu bir kucak t?rk? kal?yor H?seyin'in.


Erzincan’a Girdim T?rk?s?


“Erzincan’a girdim ne g?zel ba?lar.”, Erzincan Halk T?rk?leri i?inde en ?ok sevilen bir uzun havad?r. G?zel oldu?u kadar da ac? bir ger?e?i dile getirir.

Erzincan, yemye?il beldelerimizden biridir. I. D?nya Sava?? y?llar?nda bu “g?zel ba?lar” da t?pk? o g?nk? Erzincanl?lar gibi
h?z?nl?yd? . ??nk? bu ba?lar terk ediliyordu. 1916 y?l?nda, Ruslar Erzurum’u alm?? Erzincan’a do?ru ilerliyorlard? . Halen ya?l? Erzincanl?lar?n hat?ralar? aras?nda kalan gen? nesillerin masal havas? i?inde dinledikleri “Muhacirlik”, binlerce Erzincanl?n?n Anadolu i?lerine g?? etmesini ve aylar sonra Erzincan’a geri d?nmesini hikaye eder.

Bu t?rk? o ac? hat?ralar?n ya?and??? h?z?nl? Erzincan'? dile getirir.


Erzincan’a Girdim T?rk?s?

Erzincan’a girdim ne g?zel ba?lar
Erzurum’a vard?m dumanl? da?lar
Elleri koynunda bir g?zel a?lar
Oy anam anam hallar?m yaman

Y?ce da? ba??nda ?ad?r a?ar?m
Nazl?m seni burdan al?p ka?ar?m
Kahve bulamazsam kenger i?erim
Oy anam anam hallar?m a?lar

Anama s?yleyin lamba yakmas?n
?uha ?alvar?ma u?kur takmas?n
O?lum gelir diye yola bakmas?n
Oy anam anam hallar?m yamanAy?eg?l G?ktepe (Radyo Program Yap?mc?s?)
Ayran T?rk?s?


Gurbet ellerinde e?lendim kald?m
G?zel cemalini g?r?nce durdum
Gelin bu ayran? taze mi yayd?n
H?dan?n a?k?na doldur ayran?
Can?m ayran?, g?zel ayran?

?yi ho? doldursun ayran? ya, sen kimsin? K?yl?k yerde bir gen? k?z her isteyene bir tas ayran? uzat?rsa ne olur, ad? nereye ??kar? Demezler mi; falancan?n k?z?n? g?rd?m, bir yabanc?ya tas? doldurup ayran verdi. Aralar?nda bir ?ey var, elin yabanc?s?na yoksa verir mi ayran?? Hem k?y?n geleneklerine de ters d??mez mi? Hem de gen? bir k?z! Yok can?m, bu i?in i?inde bir i? var mutlaka.

Cemile g?zelli?i dillere destan bir k?z, Aziz k?y?n yak???kl? gen?lerinden. Eh g?z g?r?p g?n?l de sevince, her ?ey tamam gerisi b?y?klerin bilece?i i?. ??-be? emmi day?; k?y?n muhtar? imam?, bir de Aziz’in babas? var?p istemi?ler Cemile’yi. K?z evi nazevi derler, olacak o kadar naz. Araya bir ka? g?r??me daha girer, sonunda i? tamam. ?? tamam da daha askerli?ini yapmam?? Aziz. Bug?n yar?n derken, ni?anlar?n?n haftas? askerlik ?a?r?s? gelmi?. Aman yaman daha yeni ni?anland?m hi? olmazsa bir iki ay ge?sin dese kimse dinlemez. G?n? gelince vurmu? s?rt?na ?antas?n?, dost ahbap hel?lle?mi?, varm?? Cemile’nin yan?na. “?? y?l ?abuk ge?er bak. B?y?k seli hat?rla be? y?l oldu, d?n olmu? gibi. Esat emmi ?leli d?rt y?l oldu. Demem ?u ki g?nler tez ge?iyor; bir g?z a??p kapay?nca burday?m g?nl?n? ferah tut” demi?. Bekleyeceklerine s?z verip ayr?lm?? Cemile ile Aziz. Kara trenin d?d??? ile ilk kez k?y?nden ayr?lm?? Aziz. S?k s?k mektup yazm?? k?y?ne, i?indekileri d?km?? mektuplar?na. Anas?na babas?na, dolayl? olarak da ni?anl?s?na selamlar?n?, ?zlemlerini iletmi?.

Aziz askerdeyken, k?t? bir haber yay?lm?? asker oca??na; “Uzakdo?u’da sava? patlam??, bizi de sava?a ?a??r?yorlarm??”. Kimi “Yok can?m yalan s?yl?yorlar d?nyan?n bir ucundaki kavgadan bize ne” dese de, “Bizim s?z?m?z varm??, onlar sava?a girerse biz yard?m edece?iz, biz girersek onlar yard?ma gelecekmi?. NATO mu, ne diyorlar i?te onun i?in” diyormu? kimileri. . Derken Aziz’in kura g?n? gelip ?atm??. Ad? cepheye gidecekler aras?ndaym??. Bir yandan ?z?l?r ?l?rse yaban ellerde ?lecek, hem ne i?in sava?t???n? da bilmeyecek. “Yurduma d??man sald?rmad?, ar?ma, namusuma dil uzatan olmad? peki bu sava?tan bize ne” der “Acep oralar?n havas? nas?l olur, ka? g?n de gidilir” diye kendi kendine d???n?r durur. ?ok ge?meden de cephede bulur kendini. Gecesi g?nd?z? yok sava??n Aziz g?n?n? ay?n? ?a??r?yor, tek amac? ?lmemek ve bir an ?nce Cemile’sine kavu?mak.

Demokrat Partinin “Alt?n ?a??” denilen bu d?nem 1947 de ki yabanc? sermayeyi te?vik kanunu 1951 de sermaye b?l???m?n? daha da kolayla?t?r?c? do?rultuda yap?lan de?i?iklik ve Kore sava??na bir tugay asker g?ndermesiydi. ABD’nin iste?i ve NATO’ya ?ye olmak i?in Tu?general Tahsin Yaz?c? emrinde 5 bin asker Kore’ye g?nderilmi?ti. T?rkiye sava?? standart 5 bin ki?iyle s?rd?rece?ine s?z verdi?i i?in eksilmeler olduk?a asker g?ndermeye devam etmi? ve sava??n T?rkiye’ye faturas? 717 ?l? 5247 yaral? 229 esir 167 kay?p olmu?tu. Bu da ABD’den sonra en fazla kay?p veren ?lkenin T?rkiye oldu?unun g?stergesiydi.

Her taraftan ate? ya?makta tam bir cehennem mis?li. Bu arada ?arapnel par?alar?ndan biri de gelip Aziz’i buluyor ki, hem de yapayaln?z. D??t??? yerde kal?yor. Aziz eli y?z? parampar?a esir kamp?na g?t?r?l?r. Can? kurtuluyor kurtulmas?na ya Aziz eski Aziz de?ildir art?k. Radyo b?ltenlerinde kay?p listeleri okunur, birli?ine gelemeyenler aras?nda Aziz’in de ad? vard?r. Cemile vurulmu?a d?ner. Herkes birbirini avutmaya ?al??sa da Aziz’in art?k d?nmeyece?ine ??nk? onun ?ld???ne inan?rlar. Ama Cemile hi? ?midini kesmemi?tir, “Aziz ?lmedi, ?lse k?nyesi bulunurdu” diye diye aradan y?llar ge?er ve tek bir haber ??kmam??t?r Aziz’den. G?nlerden bir g?n Cemile ?e?me ba??nda yay??? alm?? ?n?ne ayran yap?yormu?. Ba??n? kald?rd???nda bir atl?n?n yoldan sap?p ?e?meye do?ru geldi?ini g?rm??. Cemile kafas?n? ?n?ne e?ip g?z ucuyla da yabanc?ya bakm??. Y?z? g?z? yara bere i?inde olan yabanc? Cemile’den bir tas ayran istemi?. Cemile de yabanc?y? terslemi?, ??nk? yabanc? ayran? s?zle de?il t?rk? ?a??rarak istemi?. Cemile de ayran vermek istemedi?ini yine t?rk? ile yan?tlam??. Kar??l?kl? t?rk? d?eti ba?lam??. T?rk?n?n sonunda yabanc?n?n Aziz oldu?unu anlam?? Cemile. Anl?yor da ayran yay???n? bir yana, bakrac? bir yana at?p boynuna sar?lm?? Aziz’in. Y?llar?n ?zlemini bir t?rk?yle dillendirip, iki sevgilinin kavu?tu?u bu t?rk?n?n s?zlerine bakal?m...

Ayran T?rk?s?

Aziz:
Uzak yollardan da k?vrand?m geldim
Tatl? dillerine e?lendim kald?m
Gelin bu ayran? tazemi yayd?n
H?da’n?n a?k?na doldur ayran?
Cemile:
Uzak yollar?n vefas? m?s?n
Ak aln?m?n da sen cefas? m?s?n
Yayd???m ayran?n kahyas? m?s?n
Anamdan habersiz vermem ayran?
Aziz:
Bunca y?ld?r gurbet elde dururum
?eker silah?m? seni vururum
Ya ayran? al?r?m ya da ?l?r?m
Gel k?z kerem eyle doldur ayran?
Cemile:
Ayran? atlar?ma y?klerim
G?t?r?r de da? ba??na d?kerim
Gurbet elde y?rim vard?r beklerim
Ondan ba?kas?na vermem ayran?
Aziz:
O nedir ki yer alt?nda paslanmaz
O nedir ki suya d??er ?slanmaz
O nedir ki etin kessen seslenmez
Ya bunun cevab?n ya da ayran?n
Cemile:
O alt?nd?r yer alt?nda paslanmaz
O g?ne?tir su alt?nda ?slanmaz
O ?l?d?r etin kessen seslenmez
Bilirim bunlar? vermem ayran?
Aziz:
Tepsiye koydum da binli?i tozu
Ortadan kald?rd?k hele Aziz’i
Bir ka??k ayran? ver hala k?z?
H?da’ n?n a?k?na doldur ayran?
Cemile:
Tepsiye koydum binli?i tozu
Ortadan kald?rd?m hele Aziz’i
Sana feda ettim iki ala g?z?
Getir kab?n? da doldur ayran?
Zahidem T?rk?s?n?n HikayesiHalk arasinda “Zahidem” adiyla un yapan turkunun sairi Asik Arap Mustafa, 1901 yilinda Cicekdagi’na bagli Orta Haci Ahmetli koyunde dunyaya gelmistir. Babasini annesini cok kucuk yaslarda yitirdi. Ilk once bir akrabasinin himayesinde, daha sonralari da onun bunun yaninda buyudu.

Arap Mustafa’nin babasi dugunlerde, toplantilarda “Koca Oyunu” adi verilen oyunda “Arap” rolunu ustlenirdi. Bu nedenle Mustafa’ya da “Arap” lakabi takilmistir. Kimsesiz kalan Arap Mustafa 10 yasina gelince Yukari Haci Ahmetli koyunden Haci Burozadeler’den Mehmet’e ciftci durdu. Zaman icinde caliskan, babayigit, giyimine ozen gosteren yakisikli bir delikanli olan Arap Mustafa, Agasinin yeni yetisen Zahide’ye gonlunu kaptirdi. Fakir ve kimsesiz oldugundan bu sirrini bir turlu aciga vuramadi.

20’sinde askere giden Mustafa’nin akli, deliler gibi sevdigi Zahide’de kalmisti. Koydeki dostlarina mektuplar gondererek Zahide’den haber almaya calisan Arap Mustafa, Zahide’nin baska biriyle evlendirildigini ve dugunun’un de bir hafta sonra olacagini duyunca uzuntusunu asagida icli misralara dokmustur. Turkuyu Neset Ertas plaga okuyup tanitmistir. (1)

Zahide Kurbanim n'olacak Halim
Gene bir laf duydum kirildi belim
Gelenden gidenden haber sorarim
Zahidem bu hafta oluyor gelin

Hezeli de deli gonul hezeli
Cicekdagi doktu m'ola gazeli
Dolastim alemi gurbet gezeli
Bulamadim Zahidem'den guzeli

Ay ile dogar da gun ile asar,
Zahide’mi gorenin tebdili sasar
Iyinin kaderi kotuye duser,
Diken arasinda kalmis gul gibi.

Zahide’m kurbanim kurtar bu dardan
Baban anlamadi bizim bu haldan
Kekiline surmus kokulu yagdan,
Derdin beni del’ediyor Zahide’m.

Ziyaret’ten ciktim Cender’in ozu
Kum gibi kayniyor Zahide’m gozu
Aslini sorarsan esalet yerden
Haci Burolardan Mehmet’in kizi.

Gurbet ellerinde esinim esir
Zahide’m kurbanim hep bende kusur
Eger baban seni bana verirse
Nemize yetmiyor el kadar hasir.

Cicekdagi’nda da hic gitmez duman
Zahide’rn kurbanim hallarim yaman
Yapamadim su babayin gonlunu
Fakir diye bana vermedi baban.

Anamdan dogali cok cektim cefa,
Su yalan dunyada surmedim sefa,
Adimi namimi soran olursa,
Orta Haci Ahmetli Arap Mustafa.

Arapoglu Mustafa’nin kendisine Mecnun gibi asik oldugundan etkilenen Zahide, Mustafa icin siirler soylemistir. Bu siirin uc kitasini H. Vahit
Bulut, 1973 yilinda Yukari Haci Ahmetli koyunden Zahide’nin yakin arkadasi ve sirdasi Fatik’ten derlemistir.(2) Bastaki iki kita tarafimizdan derlenmistir.

Bu nasil sevdaymis geldi basima
Felek agu katti tatli asima
Sevda cekenlere zor gelir gurbet
Gece gunduz elim kalkmaz isime.

Asagida sap kagnisi geliyo
Derdin beni elik elik eliyo
Kurbanlar olayim gara Mustafam
Babam beni yad ellere veriyo.

Arapoglu derler gayeten atik
Gozleri kara da, kaslari catik
Git nazli y de bir haber getir
Bastigin yerlere kurbanim Fatik.

Aglayarak yayigimi yayarim
Yarim gitti gunlerini sayarim
Ciksa Buyukoz’e mendil sallasa
Islik calsa isligini duyarim.

Coskuna da deli gonul coskuna
Askindan Zahide dondu saskina
Sensiz edemiyom nazli civanim
N’olur bir yol gorun Allah askina.

_________________

Cahil bize dinsiz demiş sevgidir dinimiz bizim...!
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> T?rk? S?zleri ve Hikayeleri Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye