Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Hayatımız Ağaçlar

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Do?a & ?stanbul
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Atilla YıldırımKayıt: 12 Ksm 2007
Mesajlar: 97
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 13, 2007 3:41 pm    Mesaj konusu: Hayat?m?z A?a?lar Alıntıyla Cevap Gönder

Hayat?m?z A?a?lar

Boyu en az 5 metre , ?ap? da 10 cm'den a?a?? olmayan, dal s?rg?n ve yapraklar?n?n olu?turdu?u tepe tac?n? tek bir g?vde ?zerinde ta??yan, her y?l ?ap art?m? yaparak kal?nla?an , s?rg?n vererek boylanan, h?crelerinin b?y?k b?l?m? odunla?m?? olan, uzun ?m?rl? bitkilere A?A? denirmi?...

Bir a?a?; temel olarak k?k, g?vde, dal ve yaprak olmak ?zere 4 ana organdan olu?ur. Bu organlar?n bi?im, boyut, yo?unluk, hacim, a??rl?k, boy, ?ap, y?ll?k art?m gibi ?zellikleri a?ac? bi?imlendiren temel ?zelliklerdir..
Bir a?ac?n ya?ay?p geli?ebilmesi i?in; ???k, s?cakl?k, CO2, O2, su ve mineral madde gereklidir.
A?a?lar?n; topraktan su ve mineral maddelerini, havadan ise karbondioksiti almak, g?ne? enerjisini kullanarak organik madde ?retmek, havaya oksijen vermek, canl?lara besin ve bar?nak sa?lamak gibi ?ok ?nemli i?levleri vard?r.
A?a?lar bu i?levleri yerine getirirken ?evrelerindeki canl? ve cans?z t?m varl?klarla kar??l?kl? olarak birebir ili?ki ve etkile?im halindedirler. Bu y?zden a?a?lar i?inde bulunduklar? ekosistemler i?in vazge?ilmez elemanlard?rlar. A?a?lar?n yok olmas?; ya?ama ortam?n?n bozulmas? ve iklimin olumsuz y?nde etkilenmesi ve devam?nda ya?am zincirinin kopmas?, en sonunda da t?m ya?am?n yok olmas? anlam?na gelir..
A?a?lar ???k, yer, su ve mineral maddeler y?z?nden birbirleriyle amans?z bir rekabet i?erisine girerler. Bu rekabette bask?n ??kabilmek ve dolay?s?yla hayatta kalabilmek i?in tepe ve k?klerini h?zla geli?tirmeye ?al???r, g?lgeye dayan?kl? yaprak ?retir, i?levini kaybeden organlar?n? (yaprak - dal - k?k) terkeder, rakiplerini g?lgeleyerek altetmeye ?al???rlar. Baz? a?a? t?rleri (ceviz, me?e, hu?, di?budak, ?hlamur gibi..) k?k ve yapraklar?ndan salg?lad?klar? s?v? ve gazlarla kom?u bitkilere zarar bile verebilirler..
A?a?lar olgun ?a?a geldiklerinde ula?acaklar? boylara g?re ?? s?n?fa ayr?lmaktad?r.
Birinci S?n?f A?a?lar:
100 - 150 Ya?lar?nda takriben 35 - 40 m. boylanabilen a?a?lar bu gruba girer: (Ladin, Melez, Sedir, Duglas, Sekoya, San?am, Kara?am, Me?eler, Kay?n, Di?budak, ??naryaprakl? Ak?aa?a?, Ihlamur, Karaa?a?, K?z?la?a?, Okaliptus gibi..)

?kinci S?n?f A?a?lar:
?leri ya?larda 25 m boylanabilen a?a?lar bu gruba girer: (K?z?l?am, F?st?k?am?, Servi, Porsuk, Ard??, ??nar, Titrekkavak, Sahra Ak?aa?ac?, G?rgen, S???tler gibi..)

???nc? S?n?f A?a?lar:
?leri ya?larda ancak 8 - 10 m. boylanabilen a?a?lar bu gruba girer: (And?z, Fenike Ard?c?, Ak?aa?a?, K?z?lc?k, ?itlenbik, Maz? Me?esi, P?rnal Me?esi, Ke?iboynuzu, Defne, Tesbih a?ac? gibi..)

Me?cere:
Ormanc?l?k bilimleri a??s?ndan me?cere, ?ok say?da a?ac?n geni? bir alanda birbirini etkileyecek s?kl?kta ve birarada bulunmas? halidir.
Orman:
Ele al?? bi?imi ve ele alan ki?inin amac?na g?re Orman kavram?n?n farkl? tan?mlar? ile kar??la??lmaktad?r. Bir ?airin, yazar?n ve ressam?n Orman anlay??? ile, ge?imini ormandan sa?layan k?rsal kesim halk?n?n ormana bak?? a??lar? birbirinden ?ok farkl?d?r. B?y?k metropolde ya?ayan insan g?z?nde Orman; temiz hava, kaliteli i?me suyu ve t?rl? rekreaktif etkinliklerin yap?labildi?i do?a par?as? iken, ormanc?l?k, ar?c?l?k ve hayvanc?l?k yaparak ge?imini sa?layan halk g?z?nde Orman; hayat?n? idame ettirebilece?i i? ve ?al??ma ortam?d?r.
Ormanc?l???n de?i?ik bilim dallar? da u?ra? alanlar?na ve bak?? a??lar?na g?re orman? farkl? ?ekilde tan?mlamaktad?r.

Hukuk?u g?z?nde orman:

"Tabii olarak yeti?en veya emekle yeti?tirilen a?a? ve a?a???k topluluklar?, yerleriyle birlikte orman say?l?r." Ancak; sazl?klar, step bitkileriyle ?rt?l? yerler, dikenlikler, park?ar, ?ehir koruluklan, mezarl?klar, y?z?l??m? 3 hektardan az olan sahipli arazi ?zerindeki a?a?l?k alanlar orman tan?m? i?ine girmemektedir (6831 Say?l? Orman Kanunu Madde 1.)
Orman ?r?n ve hizmetlerinin olu?umunu inceleyen ve bu kaynaklar?n miktar?n? artt?rmay? ama? edinen Orman Has?lat Bilgisi y?n?nden Orman; Bask?n eleman? a?a? ve a?a???klardan olu?an otsu ve odunsu bitkilerin di?er mikro ve makro organizmalarla birlikte meydana getirdi?i bir ya?am birli?idir.
?e?itli ormanc?l?k disiplinlerinin kendi y?nlerinden yapt??? tan?mlar?n ortak ?zelliklerine dayanarak orman?; "Belirli yeti?me ortamlar?nda var olan ve geli?en, ana eleman? a?a? ve a?a???k olmak ?zere, di?er bitkisel, hayvansal ve mineral elemanlardan olu?an, bu elemanlar aras?nda kar??l?kl? etkileri ve kendine ?zg? ya?am birli?i olan bir do?a varl???, topluma orman ?r?nleri ile di?er foknsiyon ve hizmetler sa?layan ulusal bir servet.." bi?iminde tan?mlayabiliriz. (ERASLAN, 1983, S.27).

?al? ve A?a?c?k:
?m?rleri ka? y?l olursa olsun, boylar? hi? bir zaman 5 m . y?ksekli?e ula?amayan Sandal, Kocayemi?, Akcakesme , Funda ve Kara?al? gibi odunsu bitkiler ?ap ve boylar?na g?re ?al? veya A?a?c?k olarak an?lmaktad?r . ?al?lar ?ok y?ll?k odunsu bitkiler olup a?a?lardan boyunun k?sal??? ve uzamay? temin eden bir orta s?rg?n?n olmay??? ile ayr?l?r.

T?rklerde A?a? K?lt?r?
Mezarlar?n s?slenmesi i?in a?a?, ?i?ek ve belli otlar da kullan?lmaktad?r. Adana’da mezarda a?a? ve ?i?ek oldu?u s?rece ?lenin kabir azab? ?ekmeyece?ine, ayr?ca mezardaki a?a?lar salland?k?a ?l?n?n g?nahlar?n?n d?k?lece?ine inan?l?r. Mersin’de ?l?n?n ruhunun rahat etmesi i?in mezara a?a? dikilir. Ankara’da g?lgelik etmesi i?in mezar?n ba??na fide dikilir. Yine Ankara’n?n Akyurt il?esinde kabrin ba??na bir i?de a?ac? dikilir, bunun tutmas? halinde ?len ki?inin cennete gidece?ine inan?l?r
Mezara a?a? dikilmesi eski T?rkler’de yayg?n olarak g?r?len a?a? k?lt?yle ilgilidir. A?a?, yerin dibindeki k?kleri, g??e do?ru y?kselen g?vdesi ve g?ky?z?ne da??lan dal, budak ve yapraklar?yla oldu?u kadar mevsimden mevsime kendini yenilemesi ve daha bir?ok ?zelli?iyle en eski d?nemlerden bu yana din? bir yap?ya sahip olmu?tur. Ayr?ca ?o?u zaman hayat?n ve ebedili?in sembol? olarak kabul edilmi?tir. ?zellikle meyvesiz ve ulu a?a?lar kutsal kabul edilmi?tir. Orta Asya Hun T?rkleri’nin ?t?ken’in da?l?k arazisindeki kutsal say?lan bir ?am a?ac?n?n etraf?nda ?zel bir ?yin d?zenledikleri ve k?t? ruhlardan temizlenmek istenen yerlere a?a? diktikleri; bu t?r uygulamalar?n G?kt?rkler’de de bulundu?u kaynaklardan edinilen bilgiler aras?ndad?r. Yine ?eremisler, Buryatlar, Yakutlar, Ba?kurtlar, Kazaklar ve K?rg?zlar da ulu ve ya?l? ?am, kay?n, ard??, servi ve ??nar a?a?lar?na adaklar adam??, kurbanlar kesmi?, birtak?m dualarla onlardan dilekte bulunmu?lard?r. Yakut T?rkleri’nde ise kay?n a?ac?n?n ?zellikle ?amanlar aras?nda b?y?k bir ?nemi vard?r. Her ?aman?n ?zel bir a?ac? bulunur ve ?amanla a?ac? aras?nda bir ba? oldu?una; birinin hayat?n?n ?tekinin varl???yla s?rece?ine inan?l?rd?.
G?n?m?zde mezar ba?lar?na a?a? dikme gelene?inin k?keni de s?z konusu eski T?rk inan??lar?na kadar uzanmakta olup dikilen a?a?la ?len ki?inin g?nahlar?n?n affedilmesinde yard?mc? olunaca??na, b?ylelikle ?l?n?n ruhunun memnun edilece?ine inan?lmaktad?r..


Magnolia soulangiana
Yaprak d?ken bir manolya t?r?d?r. Yapraklanmadan ?nce ?i?ek a?ar. ?i?ekleri pembemsi-beyaz renkli d??tan k?rm?z? ?eritlerle bezeli ?ana??ms? bi?imlidir. G?ne?li yerleri olduk?a sever

_________________

Cahil bize dinsiz demiş sevgidir dinimiz bizim...!
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Do?a & ?stanbul Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye