Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

En Komik Gerçek Olaylar

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Mizah G?lmece
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 6:50 pm    Mesaj konusu: En Komik Ger?ek Olaylar Alıntıyla Cevap Gönder

En Komik Ger?ek Olaylar

GOOGLE’DEN BLOGCU HASAN SANCAK
BLOGCU NOTER ONAYLI R?YA YAZARAK GER?EKLER? OKUYUNUZ…

Ba??n?zdan ge?en en komik olaylar?n kitab?n? ??kartaca??z. ??phesiz ba??n?zdan ?ok komik olaylar ge?mi?tir. Bu olaylar?n insanlar taraf?ndan okunmas?n?, duyulmas?n?, yay?nlanacak kitapta yer almas?n? istiyorsan?z; yapaca??n?z tek ?ey ad?n?z? ve soyad?n?z?, adresinizi ve ba??n?zdan ge?en bu olay? yazarak bizi bilgilendirmenizdir. Nas?l g?ld?rmek istiyorsan?z serbestsiniz. Yaz?lar?n?z? bekliyorum...
Size bir telefon kadar yak?n?z
ANNEN ?OK ?Y?YM??. H?? MERAK ETME
22.04.2003 tarihin de Samsun T?p Fak?ltesi Kad?n Hastal?klar? b?l?m?nde sezaryenle do?um yapan bir bac?m?z devaml? s?zlan?yor. Of anam! Of anam! Beyi de bir a?a?? bir yukar? ko?uyor. Onun isteklerini yerine getiriyor. Kad?n tekrar
Of anam. Of anam diye ba??rmaya ba?lay?nca... F?r?nc? olan kocas? kendisine cevap veriyor. Cep telefonuyla anneni arad?m.
ANNEN ?OK ?Y?YM??.H?? MERAK ETME!..
HAYIR, BEN ABLASIYIM
23.04.2003 ?ar?amba G?n? 19 May?s ?niversitesi T?p Fak?ltesi'nde ?azen Kundak (Asistan) onun yan?na bir hasta geliyor. Elinde de bir tas m?s?r ?orbas? var. Ameliyat olan hastaya bu ?orbay? i?irebilir miyim? Diyor. Doktor han?m da o ora birisiyle konu?uyor. Bir taraftan da onu dinliyor. Hayret eder bir ?ekilde. Han?m sen deli misin?
Cevap Hay?r. Ben onun ablas?y?m.
ALO BABA BEN CEBRA?L!
24.04.2003 PER?EMBE G?n? E?im G?lten Sancak 19 May?s ?niversitesi T?p Fak?ltesi'nde ameliyat oluyor. Biz de s?k?nt?l? bir ?ekilde onun oradan sa?l?kla ??kmas?n? bekliyoruz. Bu arada 5–10 metre ilerde bir ki?i babas?n? ar?yor. Babas?na sesini yeti?tiremiyor. Birden cep telefonu kar??da ?almaya ba?l?yor. Babas?n?n kulaklar? duymuyor. Evlat ba?lad? babas?na ba??rmaya.
Alo Baba Ben Cebrail, Ben Cebrail!


REHA MUHTAR BEN? KARABASANDAN KURTARDI !..

NOT: Reha Muhtar’?n beni kurtarm?? oldu?u k?bus, Ocak 2001 y?l?nda Samsun’un Ala?am il?esinde g?r?lm??t?r. Anlat?lan iki k?bus da tamamen ger?ektir.

Sayg?de?er Okuyucu,


Y?llard?r gecelerimi k?busa ?eviren Karabasan (Davara) denen illet yakam? bir t?rl? b?rakmamaktad?r. T?p dilinde buna “Uyku Felci” denmektedir. Baz?lar? da bunun “Cin” oldu?unu s?ylemektedirler. Yaz?m, g?r?len Karabasandan sonra Reha Muhtar’a yaz?lan te?ekk?rd?r. Bu olaylarla ilgili olarak ba??mdan ge?en ve di?er vatanda?lardan dinledi?im olaylar? ”EN KOM?K GER?EKLER” kitab?mda okuyuculara bulu?turaca??m. Bu yaz?m faksla Reha Muhtar’a da g?nderilmi?tir. Anlat?lan ikinci olay ise, ilk defa bana musallat olan, Karabasanla ilk defa tan??mam?z?n ?r?n? olan ger?ek k?bustur.

“REHA MUHTAR BEN? KURTAR!”
TE?EKK?R
Sayg?de?er Reha Muhtar’a,

?ahs?m? tan?tan bir yaz? ile birlikte yazm?? oldu?um ?iirimi de size g?nderiyorum. Ni?in te?ekk?r etti?imi merak etmi?sinizdir. Konuyu okudu?unuz zaman bunu anlayacaks?n?z. Karabasanla ilgili olarak g?rm?? oldu?um bir k?busu sizinle payla?mak istedim. Bu anlatt???m durum uydurma de?ildir. Tamamen g?r?len bir k?busun a??klanmas?d?r. Ama ger?ekten ?ok komiktir. Beni b?y?k bir s?k?nt?dan kurtard?n?z. Bu tamamen bana aittir. Ba?kas? sahip ??kmas?n diye size anlat?yorum. Karabasan? bilir misiniz? Bunu duydunuz mu? Bu ?ok de?i?ik bir duygudur.. Kimisi t?p dilinde buna “Uyku Felci” ,kimisi de “Cin” diyor, Toplumda bu hastal???n pen?esinde olan binlerce insan vard?r. Bir ak?am bunu da canl? yay?nda g?ndeme getirip ??z?m yolu bulursan?z ?ok sevinirim.
Yata?a yatt???m zaman Karabasan- Davara ?st?me ?ulland?. Ba??r?yorum. H?lbuki ben ?yle zannediyorum, Asl?nda ba??rm?yorum. Sesim ??km?yor. Ben, sesimin ??kt???n? zannediyorum. R?yada oldu?un h?lde kendini uyan?k zannediyorsun. Han?m?n ismi ?eng?l ba??r?yorum. ?eng?l! Beni kurtar! Beni kurtar! Han?mdan ses seda ??km?yor. Bir taraftan da onunla m?cadele ediyorum. Ondan kurtulam?yorum. Han?m? sall?yorum, tekme at?yorum, ?imdikliyorum… Bunlar? da yapt?m zannediyorum. H?lbuki bir taraf?m? oynatam?yorum. ?ok karma??k bir durumdur. Bir taraftan uykudas?n, bir taraftan r?ya g?r?yorsun, i?inden dua okuyorsun… Bunlar?n hepsini uykuda yapt?ran mahl?kun esiri olmu? oluyorsunuz. O,sizi tamamen teslim alm?? oluyor. Allah kimsenin ba??na b?yle bir durum vermesin. O anda can ?eki?en bir insan durumundas?n?z. Sizi biri uyand?rmazsa bo?ulmak ?zere kal?yorsunuz.
Han?mdan ses ??kmay?nca akl?ma nereden geldiyse ba?l?yorum ba??rmaya. “Reha Muhtar Beni Kurtar!” ?nan?n sizin isminizi duyan Karabasan ?st?mden ?yle ?abuk ka?t? ki! Bir karabulut tufan?ndan kurtuldum. Bilmiyorum bunun bir anlam? var m?? Bundan sonra ba??ma b?yle bir durum geldi?i zaman kimseden yard?m istemeyece?im. Sizin isminizi s?ylemek inan ki yetti. Bundan sonra Karabasanlar?n vay h?line. Bu olayla ilgilenirsiniz ilgilenmezsiniz pek umurumda da de?il. Beni b?y?k bir s?k?nt?dan kurtard???n?z i?in size bu yaz?m? yazd?m.
Sayg?lar?mla.

?LK GER?EK KARABASAN K?BUSU !..
KONUir yaz mevsimi.R?yamda k?? g?r?yorum.D??ar?da kar, k?? k?yamet..Birden bire yatt???m odan?n penceresi ard?na kadar a??l?yor.T?l ve perde r?zgar?n tesiriyle tavana do?ru ??k?yor.Pencere demirlerinden 2,5-3 metre boyunda ?eytana benzer bir yarat?k.s?z?l?yor.Boyu ?nce tavana de?iyor.Sonra da ayaklar?mdan ba?layarak yukar? do?ru salyal? a?z? ba??ma do?ru yana??yor.Beni tam a?z?yla kafam? yutaca?? zaman ya Allah deyip buna bir tekme sallad?m. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kalkt???m zaman ????? yakt?m. Yorgan?n ?st?mde de?il, kap?n?n yan?nda oldu?unu g?rd?m.YOK ET KARABASANI
KURTARALIM HASAN'I

K?bus oldu geceler
Hi? ??km?yor heceler
Soru ?st?ne soru
Anlams?z bilmeceler
Yok et Karabasan?
Kurtaral?m Hasan'?
?b?r ad? Davara
?nsan? sokar dara
G??s?me bast?r?yor
Kalpte a?t?r?r yara
Yok et Karabasan?
Kurtaral?m Hasan'?
Hep ?st?me ??k?yor
O kirini d?k?yor
Beynimi y?re?imi
Ci?erimi s?k?yor
Yok et Karabasan?
Kurtaral?m Hasan'?
Hastanede yat?rd?
??nesini bat?rd?
Feryatlar aras?nda
Nefesimi bitirdi
Yok et Karabasan?
Kurtaral?m Hasan'?
Ses solu?um ??km?yor
Kimse bana bakm?yor
?a??r?p kal?yorum
Canlar ???k yakm?yor
Yok et Karabasan?
Kurtaral?m Hasan'?
Bitirir sarar beni
Ortadan yarar beni
Rabbim ?st?mden defet
D?nd?r?p karar beni
Yok et Karabasan?
Kurtaral?m Hasan'?
Sanki bir karabulut
Daim atar bana ?ut
Bast?r?yor durmadan
Ne et kald? ne de but
Yok et Karabasan?
Kurtaral?m Hasan'?
Beni konu?turmuyor
Canla dan??t?rm?yor
Kemendi boyna att?
Zorlu?u a?t?rm?yor
Yok et Karabasan?
Kurtaral?m Hasan'?
Bo?az?m d???m d???m
Bulamad?m bir ??z?m
Bu ne bi?im s?k?nt?
Y?re?im atar g?m g?m
Yok et Karabasan?
Kurtaral?m Hasan'?
Bu ses Hasan'?n sesi
Ha kaybettim nefesi
Yok ederim Davara
Tutsam sendeki fesi
Yok et Karabasan?
Kurtaral?m Hasan'?
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Mizah G?lmece Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye