Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Ben Bir Öğretmenim!..

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:02 pm    Mesaj konusu: Ben Bir ??retmenim!.. Alıntıyla Cevap Gönder

Ben Bir ??retmenim
??retmen Hasan Sancak’?n En G?zel “??retmen” ?iirleri

Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.

Sayg?lar?mla.

BEN B?R ??RETMEN?M
??RETMEN?N ENG?ZEL“??RETMEN” ???RLER?
137 tane ??retmen ?iirinden olu?maktad?r.

De?erli Okuyucu,
Sevgili ?ocuklar ve Gen?ler…
Ailemizden sonra ilk d?zenli e?itimi okullarda al?r?z.??retmenlerimizin anlatt?klar? konularla geli?ir,gelece?e haz?rlan?r?z.
Bizlere okumay?,yazmay?,d???nmeyi;iyiyi ve g?zeli ??retmenlerimiz ??retir.Onlar, ??rencileri topluma kazand?rmak i?in gecesini g?nd?z?ne katarak, ?al??maktad?rlar.?ok zor ve kutsal bir g?rev ?stlenmi?lerdir.Hepsine duydu?umuz sayg? ve sevgi sonsuzdur.Vatan?m?z?n kalk?nmas? i?in emek veren b?t?n ??retmenlerimize devlet ve millet olarak gereken ?nemi ve de?eri vermeliyiz.??retmenlerin topluma yapm?? oldu?u hizmetler ?ok b?y?kt?r.Bizlere vermi? olduklar? emekleri hi? bir zaman ?deyemeyiz. ?ocuklar? ve gen?leri yar?n?n T?rkiye’si i?in yeti?tiren,?mr?n? harcayan ??retmenlerimizi anne ve babam?z gibi sevip saymal?y?z.Bizlere vermi? olduklar? eme?i bo?a ??karmamal?y?z. ??lerinde bulundu?u ?artlar ne kadar iyi olursa,o kadar ba?ar?l? olurlar. Bundan hem memleketimiz hem de devletimiz kazan?l? ??kar.
T?rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalk?nmas?nda ve geli?mesinde ??retmenlerimize b?y?k sorumluluk ve g?revler d??mektedir.??retmenlik mesle?ine b?y?k de?er veren,gen?leri ??retmenlere emanet eden Atat?rk gibi de?erli insanlara ihtiya? vard?r.Devletimizi idare eden y?neticilerimiz ??retmenlere gerekli ilgiyi mutlaka g?stermelidir.Yar?n?m?z?n d?nyas?nda s?z sahibi olmak,s?ylediklerimizin dinlenmesini, sa?l?kl? ve sa?lam bir nesle sahip olmak istiyorsak, o insanlara de?er vererek k?fte ve ekmek satmalar?n?,bu zamana harcayacaklar? vakitleri e?itim ve ??retime harcamalar? i?in ?ste d??en g?revlerin yap?lmas?n? bekliyoruz. Maa?,aile ve ?ocuk bak?m?,ders ?cretleri yeniden d?zenlenmelidir...
Bu duygu ve d???ncelerle T?rkiye Cumhuriyeti Devletinin y?zy?llarca ya?amas?n? Y?ce Mevl?'m?zdan diliyor,en derin sayg? ve sevgilerimi sunuyorum. Okullar?nda ders verirken ?ehit olan b?t?n ??retmenlerimizi rahmet ve minnetle an?yor,gerideki ailelerine sab?r ve tahamm?l g?c? diliyorum.
Mutlu olun.Sa?l?kla kal?n.
Sayg?lar?mla.


BEN B?R ??RETMEN?M

"Bize renkleri tan?tan-al gibisin ??retmenim
A??zlar? tatland?ran-bal gibisin ??retmenim
?nsanlara destek olan-bel gibisin ??retmenim
Sorulara cevap veren-bil gibisin ??retmenim
Anlatt?k?a anlat?rs?n -bol gibisin ??retmenim
Art? eksi ?arp? e?it- b?l gibisin ??retmenim
Aranan? cana sunan-bul gibisin ??retmenim
Merhem olup yaralara-?al gibisin ??retmenim
Cehaleti ?nl?yorsun-?el gibisin ??retmenim
Sar? sar? alt?n lira-?il gibisin ??retmenim
???y?nce bizi ?rten-?ul gibisin ??retmenim
E?itimde par?ldayan-dal gibisin ??retmenim
A??lmayan da?? a?an-del gibisin ??retmenim
?u canlar? anla?t?ran-dil gibisin ??retmenim
?stedik?e bize veren-dol gibisin ??retmenim
Bereketli tohumun var-d?l gibisin ??retmenim
Sevgi ile ok?uyorsun- el gibisin ??retmenim
?ans?m?za ?ans katars?n-fal gibisin ??retmenim
??renciler emrinizde-ful gibisin ??retmenim
Anlatmaya haz?rs?n?z-gel gibisin ??retmenim
Penalt?y? ka??rmazs?n-gol gibisin ??retmenim
Tabiat?n bir harika- g?l gibisin ??retmenim
Baharlarda koku salan-g?l gibisin ??retmenim
Fikirlerin ?a?? a?ar -h?l gibisin ??retmenim
D??er isek uzan?rs?n-kol gibisin ??retmenim
?a?r?l?nca yan?m?zda- ol gibisin ??retmenim
Sesin y?ksek ??nlat?rs?n-pil gibisin ??retmenim
?nemlisin de?erlisin-pul gibisin ??retmenim
Tiyatroyu oynatt?ran-rol gibisin ??retmenim
Kar?? tarafa ta??yan-sal gibisin ??retmenim
Enerjiniz hi? eksilmez-sel gibisin ??retmenim
?amurlar? y?katt?ran-sil gibisin ??retmenim
Notalara ?ekil veren-Sol gibisin ??retmenim
So?uklarda sar?l?rs?n-?al gibisin ??retmenim
D???m atar sarmalars?n-tel gibisin ??retmenim
Tenin beyaz ?l?t?rs?n-t?l gibisin ??retmenim
Konu?ur da hi? susmazs?n-zil gibisin ??retmenim..."

" Hasan s?yler daim s?z? -hayat?mda sizsiniz tek
Okutarak ??retirsin- bal olursun petek petek
Sayg? sevgi azd?r size-?a?a do?ru ko?ars?n?z
S?k?nt?da kalsan?z da-zorluklar? a?ars?n?z...”

BAR? ??RETMEN OLSUN-BUNU DEMEK ?OK AYIP
???E?? SOLDURURSUN-SENELER OLUR KAYIP

Biz geli?mekte olan-yurtlar aras?nday?z
Kalk?nma ilerleme-orta s?ras?nday?z
?retim ve t?ketim-kat?l?m etkinli?i
??retmen sayesinde-kapat?l?r deli?i
Bari ??retmen olsun-bunu demek ?ok ay?p
?i?e?i soldurursun-seneler olur kay?p
K?sa yoldan hayata-at?l?p meslek tutma
Hi?bir ?ey olamad?-olsun bari avutma
Bu g?r?? sa?ma sapan-?ocuklar? ?ld?r?r
Sahip ??k?lamazsa-memleketi b?ld?r?r
Bari ??retmen olsun-bunu demek ?ok ay?p
?i?e?i soldurursun-seneler olur kay?p
Sevmiyor isen se?me-mesle?e sak?n girme
Ne ??hret ne servet var-sak?n ola hi? yerme
Adalet ve insanl?k-ki?ilere ??retir
Sevgi sab?r ho?g?r?-toplumlara kavrat?r
Bari ??retmen olsun-bunu demek ?ok ay?p
?i?e?i soldurursun-seneler olur kay?p
B?t?n meslekler kutsal-birbirini tamamlar
Zincirin halkas?d?r-kaybolur b?t?n gamlar
??retmenlik temeldir-??nk? ana bir meslek
E?i ve benzeri yok-ayn? zamanda bil tek
Bari ??retmen olsun-bunu demek ?ok ay?p
?i?e?i soldurursun-seneler olur kay?p
?zlerine rastlan?r-mimar?n ?iziminde
Ressam?n f?r?as?nda-hecenin diziminde
??retmenin her harfi -ta??r ger?ek bir mana
Ay ile G?ne? olur-zevk verir b?t?n cana
Bari ??retmen olsun-bunu demek ?ok ay?p
?i?e?i soldurursun-seneler olur kay?p
Bu duygu ve g?r???-T?rk gencine kavratan
??retmendir biliniz- ?a?a do?ru f?rlatan
??retme g?revleri-g?venilir ellerde
Okullar ve s?n?flar-?aba gayret dillerde
Bari ??retmen olsun-bunu demek ?ok ay?p
?i?e?i soldurursun-seneler olur kay?p
Vatan ?ocuklar?n?n-okumas? yazmas?
Onlar ile sa?lan?r-dost d??man? sezmesi
?lerlemeye a??k-?yle g?zel bir meslek
Hasan s?z? s?yleyen-ders verir ?bek ?bek
Bari ??retmen olsun-bunu demek ?ok ay?p
?i?e?i soldurursun-seneler olur kay?p


BA? ??RETMEN ATAT?RK-O BEN?M ??RETMEN?M
G?STERD??? DE?ERLE-YARINIMDAN EM?N?M

Tarih sayfalar?n?-kar??t?rd???m?zda
E?itim ve ??retim-yar??t?rd???m?zda
De?er veren devletler-daima y?kselirler
Vatana sald?ran?n-haklar?ndan gelirler
Ba???retmen Atat?rk-O benim ??retmenim
G?sterdi?i de?erle-yar?n?mdan eminim
Fatih Sultan Mehmet Han-bilin verirdi ?nem
Ay?rmazd? yan?ndan-hafta ay d?nem d?nem
Ak ?emsettin G?r?ni-daim Molla H?srev'i
O ba? tac? ederdi-yaparlard? ?devi
Ba???retmen Atat?rk-O benim ??retmenim
G?sterdi?i de?erle-yar?n?mdan eminim
Bir toplumun yap?s?-ilk olu?turulmadan
??retmen s?z sahibi-halk bulu?turulmadan
Ba???retmen Atat?rk- vurgulam??t?r bunu
D???n?p ta??narak-?vm??t?r daim onu
Ba???retmen Atat?rk-O benim ??retmenim
G?sterdi?i de?erle-yar?n?mdan eminim
"Milletleri Kurtaran- Yaln?z ??retmenlerdir
Bu nesil eseriniz-yeti?tiren canlard?r"
Bu anlaml? s?zlerle- Atam onurland?rm??
Hitap T?rk Milleti'ne-onu hep s?rland?rm??
Ba???retmen Atat?rk-O benim ??retmenim
G?sterdi?i de?erle-yar?n?mdan eminim
D?nyam?z bilgi ?a??-y?ksek k?lt?rler ?a??
Sevgi ile donat?r-b?t?n ??retmen sa??
Daha iyi g?zele-iter ileri do?ru
Birlik beraberlikle-sordurur t?rl? soru
Ba???retmen Atat?rk-O benim ??retmenim
G?sterdi?i de?erle-yar?n?mdan eminim
Hayat damarlar?d?r-eksik olsa mahvolur
T?kan?kl?k kopmalar-??kmeye mahk?m olur
??renciye gen?lere-verilecek e?itim
??retilmeli ruha-dost ve d??manlar?n kim
Ba???retmen Atat?rk-O benim ??retmenim
G?sterdi?i de?erle-yar?n?mdan eminim
Anne baba ?nemli-s?cak tutun yuvay?
Ba? ve bah?ede dola?-i?e ?ekin havay?
Mutlu olmazsa onlar-zay?f d??er ve gider
Hasan'?n s?z? ger?ek-millet can? kaybeder
Ba???retmen Atat?rk-O benim ??retmenim
G?sterdi?i de?erle-yar?n?mdan eminimBA? ??RETMEN ATAT?RK-O G?NE?T?R B?ZLER AY
G?STERD??? HEDEFTEN-D?NER ?SEK DER?Z VAY

E?itim ve ??retim-asla ihm?le gelmez
?yi uygulanmazsa-bilmeli y?zler g?lmez
Atam verdi ?nemi-sava?ta ve bar??ta
Gece g?nd?z ?al??t?-bahar? yaz? k??ta
Ba???retmen Atat?rk-O G?ne?tir bizler Ay
G?sterdi?i hedeften-d?ner isek deriz vay
Asker? ve siyas?-vatanda ink?l?plar
B?t?n?yle ?al??t?-i? g?rd? elde saplar
Emanet gen?liktedir-g?rev ??retmenlerde
Okullar ve s?n?flar-hizmeti y?z binlerde
Ba???retmen Atat?rk-O G?ne?tir bizler Ay
G?sterdi?i hedeften-d?ner isek deriz vay
"Milleti Kurtaranlar-Yaln?z o Muallimim
"Onlar?n verdikleri-hem bilgi hem de ilim
Yeti?en b?t?n nesle-vatan millet sevgisi
Kitap defter kalemler-yurtta ??kmal? sesi
Ba???retmen Atat?rk-O G?ne?tir bizler Ay
G?sterdi?i hedeften-d?ner isek deriz vay
Mill? birlik b?t?nl?k-asla sars?lmamal?
Vurup y?k?p ?ld?r?p-k?rmay?n ye?il dal?
Hedef ve direktifler-ger?ekle?tirilmeli
Sorumluluk duyarak-ilk tekle?tirilmeli
Ba???retmen Atat?rk-O G?ne?tir bizler Ay
G?sterdi?i hedeften-d?ner isek deriz vay
Hizmet hayat ba?ar?-geli?me ?zellikler
Hepsi sa?lam olmal?-bulunsun g?zellikler
Milleti millet yapan-ilk ba?taki o yi?it
?imlendirdi gen?li?i-oku ??ren ?a?a git
Ba???retmen Atat?rk-O G?ne?tir bizler Ay
G?sterdi?i hedeften-d?ner isek deriz vay
Hedef belirlenmeli-vatan y?k?lmamal?
B?l?p ve par?alay?p-?ste ??k?lmamal?
I??k yan?k durmal?-asla s?nmemelidir
S?z verildi?i zaman-ondan d?nmemelidir
Ba???retmen Atat?rk-O G?ne?tir bizler Ay
G?sterdi?i hedeften-d?ner isek deriz vay
Vatana ve bayra?a-sahip ??kan bir nesil
??retmenle sa?lan?r-bunu ?nce iyi bil
De?er de?er olmal?-bir ?ey d???nmemeli
Hasan der okutmal?-uzans?n devlet eli
Ba???retmen Atat?rk-O G?ne?tir bizler Ay
G?sterdi?i hedeften-d?ner isek deriz vay


B?LG? I?I?ISINIZ-SEVG?L? ??RETMEN?M
Y?KSELECEK ?ANINIZ-S?ZS?N?Z CANIM BEN?M

Cana yak?n birisin-i?tensin g?ler y?zl?
Bizi sevip ok?ayan-ger?ekten tatl? s?zl?
Cahillik bilgisizlik-olgun bir insan yapt?n
Toplad?n ve ??kartt?n-say?lar? hep ?arpt?n
Bilgi ?????s?n?z-sevgili ??retmenim
Y?kselecek ?an?n?z-sizsiniz can?m benim
Vatana ve millete-faydal? birer nesil
Kendini fed? ettin-yoruldu ayak ve dil
Hi? b?kt?m demezsiniz-ye?il tahta ba??nda
Tebe?ir elindedir-sevin? ve g?zya??nda
Bilgi ?????s?n?z-sevgili ??retmenim
Y?kselecek ?an?n?z-sizsiniz can?m benim
Biz a?larken a?lars?n-g?ler iken g?lersin
Can? teselli eder-a?lar iken silersin
Sizler olmasayd?n?z-bilin bilgi olmazd?
?al???p didinmeler-insan b?yle kalmazd?
Bilgi ?????s?n?z-sevgili ??retmenim
Y?kselecek ?an?n?z-sizsiniz can?m benim
T?pk? bir ???ks?n?z-okunan habersiniz
H?liniz nas?l sizin-s?yle ne edersiniz
Bir baba yuvas?n?-anne ise o?lunu
Millet yurdunu sever-biz g?zleriz yolunu
Bilgi ?????s?n?z-sevgili ??retmenim
Y?kselecek ?an?n?z-sizsiniz can?m benim
B?t?n yeti?en canlar-duyarlar size sayg?
S?z?n?z tesir eder-ortadan kalkar kayg?
Senin i?in yaz?l?r-?iirler hik?yeler
Onun i?in verilir-size daim payeler
Bilgi ?????s?n?z-sevgili ??retmenim
Y?kselecek ?an?n?z-sizsiniz can?m benim
Hep kendi kendimizi-biz e?itebilseydik
?yilik olur muydu-Biz da??tabilseydik
Ya?ayan ?u canlar?n-ekmek sevgi havaya
Bulunursa duygular-su koyarlar kovaya
Bilgi ?????s?n?z-sevgili ??retmenim
Y?kselecek ?an?n?z-sizsiniz can?m benim
Ger?ekten ihtiya? var-toplumu e?itene
Mill? k?lt?r sokarak-?a?a do?ru itene
Yeti?en yeni nesle-bilgi veren ?ndersin
Hasan der g?rev kutsal-Allah ?m?rler versin
Bilgi ?????s?n?z-sevgili ??retmenim
Y?kselecek ?an?n?z-sizsiniz can?m benimB?R TOPLUM GEL??M??SE-??RETMENLER ?LK BA?TA
M?LLET?YLE BERABER-HEPS? DA?M U?RA?TA

Ruhunda hizmet a?k?-her an volkanla??yor
Vurup k?r?p d?kmeden-canlarla anla??yor
T?rkiye ve T?rk ismi-bilinmeli hakikat
Baz? beyinsizler var-bilmiyor bunu heyhat
Bir toplum geli?mi?se-??retmenler ilk ba?ta
Milletiyle beraber-hepsi daim u?ra?ta
?limde beynelmilel-k?lt?r?m?zde mill?
Sabr?n ile ?efkatin-sizsiniz tatl? dilli
Hayk?r?rs?n cihana-ba??r?p g?r sesinle
Anlat?r yazd?r?rs?n-ruhunla nefesinle
Bir toplum geli?mi?se-??retmenler ilk ba?ta
Milletiyle beraber-hepsi daim u?ra?ta
Ellerimi uzatt?m-??retmenim g?l ile
N' olur bir tebess?m et-bana bir kez g?l hele
K?y?mde kasabamda-il?emde soka??mda
Daim senin s?zlerin-??nlar salon ve oda
Bir toplum geli?mi?se-??retmenler ilk ba?ta
Milletiyle beraber-hepsi daim u?ra?ta
Bu mutlu g?n?n?zde-sizlere te?ekk?r az
??retmenim kalbime-seni seviyorum yaz
Bir s?z hayat misali-z?mr?t kadar de?erli
Vatan?m kadar kutsal-o her ?eyden haberli
Bir toplum geli?mi?se-??retmenler ilk ba?ta
Milletiyle beraber-hepsi daim u?ra?ta
Milletin uyan???-ileri g?t?ren yol
Bu u?urda harcan?r-beden ruh ve kafa kol
??i savsaklamayan-devletin yap?s?na
Hi? toz kondurmuyorlar-ger?ekten kap?s?na
Bir toplum geli?mi?se-??retmenler ilk ba?ta
Milletiyle beraber-hepsi daim u?ra?ta
Kararl? disiplinli-g?r?yor ufuklar?
Durmadan ?al???yor-i?i b?rakmaz yar?
?evresiyle uyumlu-iyi ili?ki kuran
Ne kadar zorda kalsa-odur s?z?nde duran
Bir toplum geli?mi?se-??retmenler ilk ba?ta
Milletiyle beraber-hepsi daim u?ra?ta
?nsana olaylara-??retir hakikati
?leriye ko?turur-toplumu cemiyeti
Elindeki me?ale-?a?lara ???k sa?ar
Hasan s?z? s?yleyen -kilitli kap? a?ar
Bir toplum geli?mi?se-??retmenler ilk ba?ta
Milletiyle beraber-hepsi daim u?ra?ta


B?Y?YEN SEVDAMIZSIN-GER?EKTEN ??RETMEN?M
VATANI B?LD?RTMEY?Z-BU S?ZE B?R YEM?N?M

??retmen tan?yorum-?z? s?z? uyuyor
K?t? bir laf s?ylense-onu hemen duyuyor
?yilikler onlar?n-a?t?r?yor ?a?lar?
B?t?n k?rpe beyinle-co?turuyor ba?lar?
B?y?yen sevdam?zs?n-ger?ekten ??retmenim
Vatan? b?ld?rtmeyiz-bu size bir yeminim
Karanl?ktan korkard?m-g?rd?m senin y?z?n?
Tebess?m ile bakt?n-bana d?nd?n g?z?n?
Y?r?meyi ??rendim-gittim ?ok ileriye
Sizlerin sayesinde-hi? bakmad?m geriye
B?y?yen sevdam?zs?n-ger?ekten ??retmenim
Vatan? b?ld?rtmeyiz-bu size bir yeminim
D?nyada G?ne? vard?r-bu G?ne? bende iki
I??k oldun kalbime-ger?ek b?rakt? etki
Farkl?s?n canl?lardan-sizde h?nerler dolu
Yediden yetmi?e dek-g?sterdin do?ru yolu
B?y?yen sevdam?zs?n-ger?ekten ??retmenim
Vatan? b?ld?rtmeyiz-bu size bir yeminim
Cesaretim sizlerle-artt? hi? eksilmedi
Bizleri anlad?n?z-ba?kalar? bilmedi
K????? k???k bilip-hep b?y?kleri sayan
Zorda bile kalsan?z-ilk y?r?rs?n?z yayan
B?y?yen sevdam?zs?n-ger?ekten ??retmenim
Vatan? b?ld?rtmeyiz-bu size bir yeminim
Sevgi ve esenli?i-?nce sizden ??rendim
Hakikat sayenizde-b?t?n zorlu?u yendim
Elinin parmaklar?-tebe?ir tozlar?na
Bulanm?? ??rp?n?rs?n-hayran?z h?zlar?na
B?y?yen sevdam?zs?n-ger?ekten ??retmenim
Vatan? b?ld?rtmeyiz-bu size bir yeminim
?i?ekli bahar kokan-sesleri heyecanl?
Anlat?rlar durmadan-s?zleri olur canl?
Korku nedir bilmezler-efendi ve h?rd?rler
Esarete gelmezler-do?u?tan ?zg?rd?rler
B?y?yen sevdam?zs?n-ger?ekten ??retmenim
Vatan? b?ld?rtmeyiz-bu size bir yeminim
Y?re?e sevgi ta??r- iste?i dostluk bar??
??renciyi durmadan-hepsi yapt?r?r yar??
"T?rkiye Sevdas?d?r"-gezer “Seksen Bir ?li”
Hasan der destek verin-susmas?n onun dili
B?y?yen sevdam?zs?n-ger?ekten ??retmenim
Vatan? b?ld?rtmeyiz-bu size bir yeminim?OK ZORDUR ??RETMENL?K-??NK? ATA MESLE??
DOLDURMAK GEREK?YOR-B?T?N?YLE PETE??

?p?p ve koklayarak- ula?mak sonsuzlu?a
??retmenle birlikte -canlar ko?mal? ?a?a
Cahilli?e set vurmak-karanl??? yok etmek
Hep onlar?n g?revi -gencin yan?nda bitmek
?ok zordur ??retmenlik-??nk? Ata mesle?i
Doldurmak gerekiyor-b?t?n?yle pete?i
Ya?ad??? m?ddet?e-bizlere yol g?steren
Kem g?z ile bakmayan-cahilli?i hep yeren
G?r?l g?r?l akan su-onlard?r ?a?layanlar
El ele tutu?arak-canlar? ba?layanlar
?ok zordur ??retmenlik-??nk? Ata mesle?i
Doldurmak gerekiyor-b?t?n?yle pete?i
Ruha hayat vermektir-?mit olmak kalplere
Ellerini uzatan-yeti?en o Alplere
?lk?ye ula?makt?r-g?rleyen ?a??l ?a??l
Birlik ve b?t?nl?kle-b?yle ge?mektedir y?l
?ok zordur ??retmenlik-??nk? Ata mesle?i
Doldurmak gerekiyor-b?t?n?yle pete?i
Yeni y?l ve ?a?lara-ula?t?raca??z biz
Hainler ?erefsizler-kar??m?zda ??ker diz
G?ne? olmak Ay olmak-vazifemiz ?ok b?y?k
Ne kadar fazla gelse-yine ta??n?r bu y?k
?ok zordur ??retmenlik-??nk? Ata mesle?i
Doldurmak gerekiyor-b?t?n?yle pete?i
G?revimiz bellidir-vatana insanl??a
Esenlikler vermeli-ki?iye ya da ba?a
Bu i?ler ?ok ?nemli-?zerinde dural?m
Vakit hemen ge?meden-yeni pl?n kural?m
?ok zordur ??retmenlik-??nk? Ata mesle?i
Doldurmak gerekiyor-b?t?n?yle pete?i
?stikl?l Sava??'n?-unutma o g?nleri
Hesap bizden sorulur-bug?n yar?n d?nleri
Cehalet bilgisizlik-verilmelidir sava?
Tedbir al?namazsa-gideriz yava? yava?
?ok zordur ??retmenlik-??nk? Ata mesle?i
Doldurmak gerekiyor-b?t?n?yle pete?i
H?rriyet t?rk?s?n?-s?ylemek birlik ile
Da? ova sonsuzluklar-hep gelmelidir dile
??retmen olmak ?eref-?ereflerin en has?
Hasan der duyun sesi-kalplerden silin pas?
?ok zordur ??retmenlik-??nk? Ata mesle?i
Doldurmak gerekiyor-b?t?n?yle pete?i
DE?ER VER K? YA?ASIN-D???NS?N B?R TEK ?EY?
O ZAMAN ??RETMENLER-?ALDIRIR SAZ VE NEY?

Hayat? anlar iken -seni b?rakmayay?m
Elimi uzatay?m-yerlere ?akmayay?m
Bilgimle d???ncemle-kucaklayay?m derhal
??renmek ister isen-gel de bana haber sal
De?er ver ki ya?as?n-d???ns?n bir tek ?eyi
O zaman ??retmenler-?ald?r?r saz ve neyi
Atom ?ekirde?ini-h?crenin yap?s?n?
Anlatay?m durmadan-birle?en kap?s?n?
Y?celtmeli insan?-ger?ek fener misali
Cahillik k?t?l?kten-kurtulsun insan h?li
De?er ver ki ya?as?n-d???ns?n bir tek ?eyi
O zaman ??retmenler-?ald?r?r saz ve neyi
Yo?rulan hamur gibi-hep ?ekillendireyim
Konu?mayan ?ocu?u-hemen dillendireyim
Muhta? olana ?efkat-uzans?n yard?m eli
?nsanca ya?as?nlar-do?rulsun onun beli
De?er ver ki ya?as?n-d???ns?n bir tek ?eyi
O zaman ??retmenler-?ald?r?r saz ve neyi
Acizsen gel bul beni-olay?m anne baba
Ruhum ruhuna dolsun-bo?a gitmesin ?aba
Kara toprak susuz yaz-okulsuz yolsuz k?yler
Kalplerimiz birle?sin-d?zelsin ?o?u ?eyler
De?er ver ki ya?as?n-d???ns?n bir tek ?eyi
O zaman ??retmenler-?ald?r?r saz ve neyi
Tohumlar?m serpilsin-?o?als?n meyvelerim
Ye?ersin k?k olu?sun-?stlerde olsun yerim
G??e do?ru y?kselsin-sars?n dal ve budaklar
Ge?mi?ten gelece?e-vatan?ma kals?n k?r
De?er ver ki ya?as?n-d???ns?n bir tek ?eyi
O zaman ??retmenler-?ald?r?r saz ve neyi
Memleketin ?midi-yar?nlar sizi bekler
Karanl?k nura d?ner-i?imizde tutar yer
Yurdumun g?zelli?i-da? ta?lar ovas?n?
Tan?tay?m sizlere-iyice havas?n?
De?er ver ki ya?as?n-d???ns?n bir tek ?eyi
O zaman ??retmenler-?ald?r?r saz ve neyi
Kelimeler c?mleler-anlat?lmaz s?zlerle
Kollay?p savunmal?-a??k duran g?zlerle
Gelecek hepimizin-Hasan der el birle?sin
Bu sese kulak verin-vatan?m?z g?rle?sin
De?er ver ki ya?as?n-d???ns?n bir tek ?eyi
O zaman ??retmenler-?ald?r?r saz ve neyi


D?NLE ?OCU?UM D?NLE-??RETMEN?N? D?NLE
SABAH ??LE VE AK?AM-O DA?MA SEN?NLE

De?erin hi? ?l??lmez-gelecek g?nler senin
G?l?msersin durmadan-?ok saydam inan tenin
Yanl??l?k cahilli?e-yalana ve dolana
S?zlerini s?ylersin -vuranlara ?alana
Dinle ?ocu?um dinle-??retmenini dinle
Sabah ??le ve ak?am-o daima seninle
"Yurtta Sulh Cihanda Sulh"-ilkeleri rehberi
M?cadele veriyor-n?bet bekleyen eri
D??meyen sars?lmayan- sa?lam basan yerlere
Yanl??lar? d?zelten-?aba veren erlere
Dinle ?ocu?um dinle-??retmenini dinle
Sabah ??le ve ak?am-o daima seninle
Daima ileriye-gidiyor ayaklar?
Sa?lar? dalgalanm??-g?r?n?yor aklar?
?lke ve hedefleri-tespit etmi? ??retmi?
E?itmi? uygulam??-ger?ek vatana yetmi?
Dinle ?ocu?um dinle-??retmenini dinle
Sabah ??le ve ak?am-o daima seninle
Heyecan ve zevk ile-yurduma att? temel
"Hakiki M?r?it ?lim"-yukar?ya kalkt? el
Anlay?? ilkesiyle-o g?venmi? gen?li?e
Vatan onlara teslim-sayg? duymu? din?li?e
Dinle ?ocu?um dinle-??retmenini dinle
Sabah ??le ve ak?am-o daima seninle
E?itim ordusunun-y?lmayan m?cahidi
Hizmet verdi herkese-y?kseldi onun ad?
Ge?mi? ve gelecekte- ?retici sizsiniz
On ikiden m?hlars?n-ger?ekten azizsiniz
Dinle ?ocu?um dinle-??retmenini dinle
Sabah ??le ve ak?am-o daima seninle
??nk? biliyorsunuz-vatan?n kurtulmas?
Nesil ile k?kle?ir-ilelebet kalmas?
Birer ilham kayna??-n?bet?isi ?ocu?un
Hep onlardan sorulur-yar?n? kuzucu?un
Dinle ?ocu?um dinle-??retmenini dinle
Sabah ??le ve ak?am-o daima seninle
D?n ile bug?n yar?n-inan? ve iman?yla
Okuyup geli?tirdi-o muhte?em ?an?yla
Hasan der asaletli -tarihin derinli?i
Hep onlardan sorulur-b?t?n can?n benli?i
Dinle ?ocu?um dinle-??retmenini dinle
Sabah ??le ve ak?am-o daima seninle
E??T?M VE ??RET?M-??RETMENLE SA?LANIR
CAH?LL?K B?LG?S?ZL?K-OKULLARDA BA?LANIR

E?itim ve ??retim-bel kemi?i vatan?n
Toprak ve do?al kaynak-okuyarak canlan?n
Hayat?n ka??n?lmaz-vazge?ilmez unsuru
??retmen sayesinde-ger?ek sa?lamd?r suru
E?itim ve ??retim-??retmenle sa?lan?r
Cahillik bilgisizlik-okullarda ba?lan?r
Devletimin g?revi-kanunu d?zenlemek
Okuyan ??reteni-?nem verip dinlemek
Mill? de?er uygarl?k-temel sa?lam olmal?
?lm? ve teknolojik-y?netmelik dolmal?
E?itim ve ??retim-??retmenle sa?lan?r
Cahillik bilgisizlik-okullarda ba?lan?r
?lkeler muhta?t?rlar-bilin birbirlerine
Siyas? ekonomik-ta?lar konsun yerine
Dengeyi sa?lamal?-sevmeliyiz milleti
Ortadan kald?rmal?-b?len y?kan illeti
E?itim ve ??retim-??retmenle sa?lan?r
Cahillik bilgisizlik-okullarda ba?lan?r
Unutmamak gerekir-e?itim problemi
H?lledilmesi gerek-yok edin ikilemi
Hedef sava?ta de?il-bar??ta korumal?
Vatan?n kalk?nmas?-olmamal? yamal?
E?itim ve ??retim-??retmenle sa?lan?r
Cahillik bilgisizlik-okullarda ba?lan?r
Ulu ?nder Atat?rk-memleket kaderinde
Okudu ve ??retti-hi? durmad? yerinde
Adam??t?r kendini-??renci ve okula
Teknik sanat ve spor-?nem verdi ak?la
E?itim ve ??retim-??retmenle sa?lan?r
Cahillik bilgisizlik-okullarda ba?lan?r
“.Dokuz Y?z Yirmi Sekiz-Yirmi D?rt Kas?m G?n?"
Ba???retmen olmu?tur- ar?a ??km??t?r ?n?
Evler ve apartmanlar-hele okullar?m?z
Sayg? sevgi hayranl?k-uzan?r kollar?m?z
E?itim ve ??retim-??retmenle sa?lan?r
Cahillik bilgisizlik-okullarda ba?lan?r
Vatan?n b?t?nl???-g?n?l birli?i g?rev
"Tek Bayrak Tek Bir Millet"-??retilmeli ?dev
??retmen Hasan Sancak-ba? koymu?tur bu yola
?hanet edenler var-olmay?n bize bel?
E?itim ve ??retim-??retmenle sa?lan?r
Cahillik bilgisizlik-okullarda ba?lan?r

EN DER?N SAYGI SEVG? -S?ZLERE MUALL?MLER
S?ZLER?N SAYES?NDE- Y?KSELECEK ?L?MLER

Tarih boyu geli?en-b?t?n g??l? devletler
K?lt?re ?nem vermi?-kalk?nm?? o milletler
Ger?ek hassas hayat?-g?revimiz ?ok b?y?k
??retmen sayesinde-ta??n?yor b?t?n y?k
En derin sayg? sevgi-sizlere muallimler
Sizlerin sayesinde-y?kselecek ilimler
B?t?n asker? zafer-e?itim zaferiyle
?nce desteklenmeli-genci ?ocuk eriyle
Ba???retmen olarak-ilk cehaletle sava?
Atam ?nderlik yapt?-kayboldu yava? yava?
En derin sayg? sevgi-sizlere muallimler
Sizlerin sayesinde-y?kselecek ilimler
Vatana Atat?rk'e-millete ve bayra?a
?lk ba?l?l?k ??retir-insanlara topra?a
Kenara itilerek-ihm?l edilmemeli
Bo?az?n? s?karak-?a?a gidilmemeli
En derin sayg? sevgi-sizlere muallimler
Sizlerin sayesinde-y?kselecek ilimler
E?itimin ??esi-ba?ar?l?r onunla
Sistem tesis program-insan koyulur yola
??retmende ?ahsiyet-olmal? g?vencesi
Yerinde durmamal?-?al??mal? gecesi
En derin sayg? sevgi-sizlere muallimler
Sizlerin sayesinde-y?kselecek ilimler
"Atat?rk G?ne?i"nin-ideali ?????
Kuvay-? Milliye' nin-hepsi birer ?????
Mutluluk esenlikle-daim nuru sa?arlar
G?n?l kap?lar?n?-??renciye a?arlar
En derin sayg? sevgi-sizlere muallimler
Sizlerin sayesinde-y?kselecek ilimler
Sizden inan? ve sab?r-azim ile g?? ald?k
Fedak?rl?k cesaret-haine korku sald?k
???n?yor co?uyor-biz k?van? duyuyoruz
Ald???m?z bilgiyi-d?nyaya yay?yoruz
En derin sayg? sevgi-sizlere muallimler
Sizlerin sayesinde-y?kselecek ilimler
?lkemin teminat?-d???n?yor yar?n?
Birlikte ?al???yor-harc?yorlar var?n?
Hasan Sancak seslenir-o y?rekler solmas?n
B?t?n verilen s?zler-hi? ge?mi?te kalmas?n
En derin sayg? sevgi-sizlere muallimler
Sizlerin sayesinde-y?kselecek ilimler


Ben Bir ??retmenim!..
?iir Kitab?ma Destekleyici Ar?yorum.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye