Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Bir Tuğla da Siz Koyun!..

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:03 pm    Mesaj konusu: Bir Tu?la da Siz Koyun!.. Alıntıyla Cevap Gönder

??retmen Hasan Sancak’?n Deprem ?iirleri
Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.
"17 A?USTOS 1999 SALI G?N? SABAHI ve 12 KASIM 1999 D?ZCE DEPREM?'NDE " memleketimizi b?y?k ac?lara bo?an,binlerce insan?m?z?n ?l?m?ne sebep olan deprem d?nyam?z? devaml? sallanmaktad?r.1 May?s 2003'te Bing?l'de meydana gelen, onlarca ??rencimizin ?l?m?ne sebep olan depremin ac?s? ?u anda bile y?reklerimizdedir. Bu g?nler Cennet vatan T?rkiye'miz ?zerine karabasan gibi ??ken ;binlerce insan?m?z?n ?l?m?ne, ev,bina,apartmanlar?n?n y?k?lmas?na,yediden yetmi?e kadar vatanda?lar?m?z?n a? ve a??kta kald??? g?nlerdir.
Deprem, y?zy?l?m?z?n en korkun? afetlerinden birisidir. T?rk Milleti olarak ne yapt?k,ne yapaca??z? Bundan sonra nas?l hareket edece?iz ? Eksik y?nleri, kanunlar?, y?netmelikleri at?p bir sefer daha tedbirimizi ?nceden almam?z gerekir. Uzmanlar s?rekli depreme kar?? haz?rl?kl? olmam?z gerekti?ini s?yl?yorlar. Yanl?? ataca??m?z bir ad?m tekrar fel?ketimiz olabilir!Ger?ekten deprem oldu?u zaman insanlar?m?z?n acizli?i,hi?bir ?ey yapamamas? ?ok k?t? bir durumdur. Acaba depremde dayan?kl? evler, binalar,apartmanlar yapmayanlar’ Har?,?imento, demir ?alanlar ! Vicdan?n?z hi? s?zlam?yor mu? Hepimiz g?rd?k, Depremde evler bir kum y???n? ?ekline d?n??t?. Bu da yapt???n?z o y?ksek binalardan malzeme ?ald???n?z?n a??k bir delilidir .Bundan sonra y?neticilerimiz, belediye ba?kanlar?m?z, yap?lacak binalar?n sa?lam olmas? i?in tedbirleri vakit ge?meden derhal almalar? gerekir.
Apartmanlar?n? yapt?racak olan insanlar?m?z toprak tahlilini, pl?n ve projesini iyi ?izdirmesi gerekir. Sonra ah -vah k?r etmez. Bunu herkesin bilmesi ve anlamas? gerekir. Art?k yeniden annelerimiz, ninelerimiz, bebeklerimiz bir sefer daha a?lamas?nlar. T?rk Milleti ?ok ?ekti! Deprem, ter?r ,trafik binlerce insan?m?z? kara topra??n ba?r?na g?md?k... D?nyam?z ?u anda bile s?rekli sallanmaktad?r. Japonya' da meydana gelen en ?iddetli depremler insanlar? ?ld?rmemektedir. Ni?in onlar?n kulland??? teknikleri bizler de kullanm?yoruz?Orada ki insanlar evlerini ?elik raylar ?zerine kurarak esneme pay? b?rak?yorlar. TBMM 'ne bu konuda ?ok b?y?k g?rev ve sorumluluk d??mektedir.

Yeniden yap?lacak olan evlere bir standart getirilmelidir .Bunu suiistimal edenlere ?ok b?y?k para ve hapis cezas? verilmelidir. Vatanda?lar?m?z? kahreden,ac?ya sokan o korkun? depremler oldu?u zaman zorda kalan o insanlar?m?z?n mal ve m?lk?n? ?alarak istifleyen,adam diyemeyece?imiz mahl?klar; bar,diskotek, pavyonlarda sanki hi?bir ?ey olmam?? gibi i?ki i?erek m?zik e?li?inde hayvanlar gibi tepiniyorlard?...Acaba diyorum bunlar kimler? Uzaydan m? geldiler? Bulunduklar? yerlerde gazete, radyo,televizyon yok mu?T?rk Milleti a?larken bilerek nas?l tepinirsiniz?Allah'?m ?slah et...Islah olmuyorlarsa, b?l?yorlarsa, par?al?yorlarsa, ?ld?r?yorlarsa ,?niter yap?m?z? bozmak i?in i? ve d?? d??manlarla i?birli?i yap?yorlarsa,Allah'?m f?rsat verme! Bu benim ?ok zoruma gitti.Ne bi?im bir vurdumduymazl?kt?r!
"Kom?usu a? yatarken tok yatan bizden de?ildir" diyen Hadis-i ?erif-imiz "Kom?u kom?unun k?l?ne muhta?t?r "diyen atas?z?m?z ve y?zlercesi...Bizlere b?yle ne oldu?Bizi bu durumlara kimler soktu? Ni?in b?yleyiz? Tarihlere ?an veren atalar?m?z?n torunlar? nerede?Bu ?l? topra??n? ?zerimizden ne zaman ataca??z? 17 A?ustos Depremi oldu?u zaman bulundu?um mahallede bir olaya ?ahit oldum. Baz? gen?ler teybi a?m?? ??lg?nca o m?zi?in ritmine uyarak tepiniyorlard?. Pencereyi a?an bir "T?rk Anas?" T?rk Milleti a?l?yor! Sizler hayvanlar gibi tepiniyorsunuz! Allah sizin gibi gen?leri...Sizler ne diyorsan?z o T?rk Anas? da ayn?s?n? s?yledi. B?yle analar ya?ad??? s?rece,o ?len insanlar?m?z?n ate?ini y?reklerinde duyan milyonlarca "T?rk Genci" oldu?u m?ddet?e;Atat?rk'?m?z?n kurmu? oldu?u "T?rkiye Cumhuriyeti Devleti" sonsuza kadar ya?ayacakt?r...
Sayg?de?er Okuyucu,
B?R TU?LA DA S?Z KOYUN "??RETMEN?N DEPREM ???RLER?" ni elinizin alt?nda tutarak, ?oluk ve ?ocuklar?n?za da okutunuz. O g?nleri hi? unutmamal?y?z ! Nerede hata yapt?k ? Allah g?stermesin, bir sefer daha deprem olursa, hi? zayiat vermeden, olacak olan bir depremi nas?l atlat?r?z?Bu konular? d???nerek tedbirimizi ona g?re almal?y?z. Yetkililerin televizyon, radyo,gazete ile duyurduklar? ikazlar? hep birlikte dikkate almal?y?z.
?unu kesinlikle unutmayal?m. Bu Cennet vatan bize g?kten zembille inmedi. Biz 70 Milyon birlikte olursak kuvvetli oluruz. D??manlar?n oyunlar?na hi?bir zaman gelmeyelim. Bulundu?u durumdan dolay? hi? kimseye ,hi?bir yerde soru sormaya kimsenin hakk? yoktur. ??inde g?c?nde olanlara bir ?ey denmemektedir. Memleketimizin havas?n? teneff?s edip,suyunu i?en,ekme?ini yiyen ve ihanet i?inde olan mahl?klara yuhlar olsun!Hi? yoktan bizlere ya?anabilecek, gezilebilecek, oynanabilecek tertemiz bir yurt b?rakan "Aziz Atat?rk'?m?z?" O'nun sil?h arkada?lar?n?,ve ?ehit olan binlerce T?rk ?nsan?n? unutmayal?m. Unutmayal?m ki bir tane T?RK?YE bulunmaktad?r..Var olursak hep birlikte,yok olursak hep birlikte yok oluruz. Bor,alt?n,g?m?? ve petrol madenlerimizi yabanc?lar de?il, biz i?letirsek d?rt tane T?rkiye oluruz. En kuvvetli biz olursak d?nya ?zerinde o zaman sava?lar, ezmeler, ?ld?rmeler yok olur...
De?erli Okuyucu,
Depremler h?l? T?rkiye ve d?nyam?zda varl???n? s?rd?r?yor.Bu kitab?m?n sunu? k?sm?n? yeniden g?zden ge?irirken Ankara Bala merkezli 5.3 ?iddetindeki deprem tekrar tedirginli?e sebep oldu.Pe?inden 45 art?? sars?nt? olu?tu.Tekrar bu yerde saat gece 2.41’de 4.8 ?iddetinde bir sars?nt? daha meydana geldi.Kitab?m? okurken T?rkiye ve d?nyan?n di?er bir yerinde depremlerle kar??la?abiliriz.Haz?rl?kl? olmakta b?y?k fayda ve ?nem vard?r. Merkez ?ss? Endonezya olmak ?zere G?ney Asya'da meydana gelen 9.0 ?iddetindeki asr?n depremi d?nyam?zda ac?lara sebep olmu?tur.?iir kitab?m? okurken vatanda?lar?m?z o depremin olu? ?eklini ve sonras?nda meydana gelen olaylar? g?zlerinin ?n?nden bir film ?eridi gibi tekrar ge?irerek tedbirlerini ona g?re alacaklard?r.Bu durum T?rk Milleti olarak 17 A?ustos'u,12 Kas?m ve di?er depremleri bir sefer daha hat?rlamam?za sebep oldu.Bundan sonra vakit ge?meden tedbirimizi almal?y?z
Bu ?iir kitab?m b?t?n depremlerde hayatlar?n? kaybeden; yaralanan, ??retmenlerimiz, askerlerimiz,polislerimiz, ?ocuklar?m?z, binlerce insan?m?z ve geride kalan e? ve ?ocuklar?na ithaft?r.
Allah'?m T?rk Milleti'ne,?sl?m Alemine ve insanl??a her ?e?it bel?lar,afetler vermesin. (Amin.) ?lenlerimizin ruhlar? ?ad,mek?nlar? Cennet olsun.Bu vesile ile "17 A?USTOS-12 KASIM -3 ?ubat-1 May?s 2003 "ve di?er depremlerde hayatlar?n? kaybeden b?t?n vatanda?lar?m?za Allah'tan rahmet,.kederli ailelerine de sab?r ve ba?sa?l??? diliyorum

Mutlu olun. Sa?l?kla kal?n.
Sayg? ve sevgilerimi sunar?m.ACI ?EKENLER B?L?R-A?ACIN DALLARIYIZ
B?RL?KTE ??LE ?EKEN-ALLAH'IN KULLARIYIZ

Milletim dinlenmek yok-kaybedilen bir hayat
Paniklemek ?ok k?t?-sa?lam ??k?lmal? kat
B?yle b?y?k afette- olmal?y?z birlikte
Ger?ekten ?nemlidir-ne var ise dirlikte
Ac? ?ekenler bilir-a?ac?n dallar?y?z
Birlikte ?ile ?eken-Allah'?n kullar?y?z
En son teknik aletler-hemen kullanmal?y?z
Fabrikalar kurarak-i?e inanmal?y?z
Yurdun b?y?k b?l?m?-hep deprem ku?a??nda
Ger?ekten i? i?eyiz-ev bina kuca??nda
Ac? ?ekenler bilir-a?ac?n dallar?y?z
Birlikte ?ile ?eken-Allah'?n kullar?y?z
Yap?lmas? gereken-tedbiri derhal almak
G??l? olmam?z i?in-y?zy?llar boyu kalmak
Dayan?ks?z evlere-cezay? vermeliyiz
En a??r bir ?ekilde -yerlere sermeliyiz
Ac? ?ekenler bilir-a?ac?n dallar?y?z
Birlikte ?ile ?eken-Allah'?n kullar?y?z
Denetim ?ok ?nemli- art?r?lmal? ?u an
Ev bina insan dolu-bo?una akmas?n kan
Valilik ve odalar-?al??s?n mekanizma
Tedbir ge? kal?r ise-yeniden b?y?r yama
Ac? ?ekenler bilir-a?ac?n dallar?y?z
Birlikte ?ile ?eken-Allah'?n kullar?y?z
Can?m T?rkiye'mizi-b?yle ac?ya g?men
Binlerce vatanda??-bir s?l?k gibi emen
El ile kollar?n?- gezmesin sallayarak
Vatan? pisletmesin-yumru?u aln?na ?ak
Ac? ?ekenler bilir-a?ac?n dallar?y?z
Birlikte ?ile ?eken-Allah'?n kullar?y?z
?len deprem ?ehidi-elli alt? bin cami
G?yab? namazlar?-k?l?nd? olduk ham?
?anakkale Sava??-ondayd? toplu mezar
?kinci defa g?rd?k-g?m?ld?k azar azar
Ac? ?ekenler bilir-a?ac?n dallar?y?z
Birlikte ?ile ?eken-Allah'?n kullar?y?z
K?r?c? ve y?k?c?-olmadan davranal?m
?len o insanlara-gel y?rekten yanal?m
Derman olma zaman?-kol kanat germek gerek
Hasan Sancak s?z s?yler-toplu ?arpmal? y?rek
Ac? ?ekenler bilir-a?ac?n dallar?y?z
Birlikte ?ile ?eken-Allah'?n kullar?y?zACI OLMASIN ACI-NE D?NYADA VATANDA
ODA I?IKLA DOLSUN-D?KKAT ED?N YATANDA

Ate? d??t??? yeri- yakmas?n vatanda??m
A?layanlar bizimdir-dinmedi g?zde ya??m
Enkazdaki sesleri-i?inizde hissedin
M?sl?man T?rk Milleti-yard?ma ?abuk gidin
Ac? olmas?n ac?-ne d?nyada vatanda
Oda ???kla dolsun-dikkat edin yatanda
?lenler mallar?ndan-oldular canlar?ndan
Topluca y?k?ld?lar-d?k?ld? kanlar?ndan
?n?aat sigortas?-yapt?rs?n bina evi
Yan?na k?r kalmas?n-tamamlas?n ?devi
Ac? olmas?n ac?-ne d?nyada vatanda
Oda ???kla dolsun-dikkat edin yatanda
Dostlar ac? ve sevin?-g?n?nde belli olur
Birbirlerine destek-verip mutluluk bulur
Bug?n bu bizlereyse-yar?n ba?kalar?na
Tarih elbet yap???r-bir g?n yakalar?na
Ac? olmas?n ac?-ne d?nyada vatanda
Oda ???kla dolsun-dikkat edin yatanda
?hm?l suiistimal- hile ve tedbirsizlik
T?rkiye kan a?l?yor-nedir bu habersizlik
?lk anda bir ?a?k?nl?k- peri?anl??a bak?n
Sanki sava? ya?anm??-b?lgeye olmu? ak?n
Ac? olmas?n ac?-ne d?nyada vatanda
Oda ???kla dolsun-dikkat edin yatanda
Deprem sel yang?n afet-T?rkiye'mde de?il az
Kendimize gelelim-hep d???nelim biraz
Mal ve m?lk? olan?n-yerinde yeller eser
Anne baba ?ocuklar-al?nm?yor bir haber
Ac? olmas?n ac?-ne d?nyada vatanda
Oda ???kla dolsun-dikkat edin yatanda
Bir diri iri olmak-y?rekli bir tav?rd?r
G?nlerce a? susuzluk-bu ?ok b?y?k sab?rd?r
Akut' un gen?lerine-te?ekk?r y?llar boyu
Herkesten bir ?ndeler-takip et T?rk'?n soyu
Ac? olmas?n ac?-ne d?nyada vatanda
Oda ???kla dolsun-dikkat edin yatanda
B?t?e ?ad?r aras?-birbirine ?ok tezat
Derhal ?ekilmelidir-hemen aras?na hat
De?i?me vakti geldi-g?r geldi de ge?iyor
S?yl?yor Hasan Sancak-yeri alacaksan sor
Ac? olmas?n ac?-ne d?nyada vatanda
Oda ???kla dolsun-dikkat edin yatanda


ACILAR HEP?M?Z?N-D???N?N SOLAN CANI
UYANDIRMAK GEREK?R-M?LLET? VE VATANI


Marmara'm?z y?k?ld?- a?latt? ve kahretti
Bizleri hayli ?zd?-solan can? mahvetti
Sevenler peri?and?r-ruhlarda ac? feryat
Anne baba ?ocuklar-s?k?nt?y? ruhtan at
Ac?lar hepimizin-d???n?n solan can?
Uyand?rmak gerekir-milleti ve vatan?
Ayr?l?k ve s?k?nt?-verdi herkese azap
???l?klar ve imdatlar-sanki d?k?ld? kezzap
G?zlerden y?z?m?ze-doldu kan damlalar?
Cuma g?n? verildi-hepsinin sal?lar?
Ac?lar hepimizin-d???n?n solan can?
Uyand?rmak gerekir-milleti ve vatan?
Dram ve trajedi- ci?erler alev alev
?mitler s?nen ocak-tamamlanmal? ?dev
Sab?r diren? g?sterme-?l? dolu mek?n?
Gece ??te uyurken-devriliverdi can?
Ac?lar hepimizin-d???n?n solan can?
Uyand?rmak gerekir-milleti ve vatan?
Diskotekler ve barlar-nedir o fink atmalar
??ki ?arap ?ampanya- k?v?rarak yatmalar
Karabasan m?s?n?z-Titre ve kendine d?n
Yolun do?ru de?ildir-?ahs?na bul sa?lam y?n
Ac?lar hepimizin-d???n?n solan can?
Uyand?rmak gerekir-milleti ve vatan?
Bu i?leri yapanlar-yuhlar olsun sizlere
Fazla g?bek atmay?n-fel? gelsin o dizlere
Hep devam ederseniz-ac? g?n?n?z olsun
Akrep y?lan s?l?kler-g?zlerinize dolsun
Ac?lar hepimizin-d???n?n solan can?
Uyand?rmak gerekir-milleti ve vatan?
Yetkili ve yetkisiz-ahtapota kananlar
Kimliksiz ki?iliksiz-kendini bey sananlar
As?l deprem sebebi-insan ?eklinde ?eytan
T?rl? t?rl? mahl?klar- solucanlar ve ??yan
Ac?lar hepimizin-d???n?n solan can?
Uyand?rmak gerekir-milleti ve vatan?
??te problemimiz-burada dert karma?a
Ac?madan y?kt?lar-bakmad?lar hi? ya?a
Hasan der k?t?l?kten-koru bizi Yarabb?
Ge?mi?ten gelece?e-inand?k olduk tabi
Ac?lar hepimizin-d???n?n solan can?
Uyand?rmak gerekir-milleti ve vatan?ACILAR PAYLA?TIK?A-AZALACAK B?L?N?Z
D??K?N G?RD???N?ZDE-G?Z YA?INI S?L?N?Z

S?k?nt? ve dertlere -g?r?n muhatap olduk
Ac?lar sard? bizi-hepten elemle dolduk
Tabi? afet bizi-yakalad? o gece
Ters a?a?? ?evirdi-?arpt? bizi gizlice
Ac?lar payla?t?k?a-azalacak biliniz
D??k?n g?rd???n?zde-g?z ya??n? siliniz
Yapacak hi? bir ?ey yok-talih oyunu de?il
Sizler duyun bu sesi-s?zlerime gel e?il
Adam ucuz fiyata-apartman? kuruyor
Bin bir rekl?m dolanla-yalanlar uyduruyor
Ac?lar payla?t?k?a-azalacak biliniz
D??k?n g?rd???n?zde-g?z ya??n? siliniz
Ucuz ev diye millet-binaya h?cum etmi?
Sonu?lar hep ortada-evler yan yat?p gitmi?
Ayn? sokak caddeler-hepsi koyun koyuna
?nsanlar ge? anl?yor-ni?in geldik oyuna
Ac?lar payla?t?k?a-azalacak biliniz
D??k?n g?rd???n?zde-g?z ya??n? siliniz
Ucuz etin yahnisi- yavan olur hakikat
Sekiz on kat ?st?ne-bizlere gelir afat
?nsan sa?l??? ve can-yok mudur g?venli?i
Ne zaman ataca??z-kay?rma ve benli?i
Ac?lar payla?t?k?a-azalacak biliniz
D??k?n g?rd???n?zde-g?z ya??n? siliniz
Bedenler madd? g??ler-fel?ketzedelere
Elleri uzatal?m-yaz?kt?r dedelere
Bu b?yle gitmemeli-sorumludur ?alanlar
Cezas?n? ?ekmeli-??yan akrep y?lanlar
Ac?lar payla?t?k?a-azalacak biliniz
D??k?n g?rd???n?zde-g?z ya??n? siliniz
El birli?i gerekli -teslim olmak m? asla
Bir ucundan tutarak -yemek verelim tasla
E?e?i kaz?klara-gelin sa?lam ba?lay?n
Yerlerde yatanlar?n-y?re?ini da?lay?n
Ac?lar payla?t?k?a-azalacak biliniz
D??k?n g?rd???n?zde-g?z ya??n? siliniz
Bu vatan emanettir-Atam' dan ?ehitlerden
Hesap sormam?z gerek-y?kan b?len itlerden
Hasan der d???n ta??n - anla??n b?y?klerim
Yaz bitmesine az var-deme sonra yok yerim
Ac?lar payla?t?k?a-azalacak biliniz
D??k?n g?rd???n?zde-g?z ya??n? siliniz


ACININ SINIRI YOK-KULAK VER?N BU SESE
ELLER? B?RLE?T?R?N-SOLUK VER?N NEFESE

Fel?keti ya?ad?k-b?t?n boyutlar?yla
Ger?ek ortaya ??kt?-ilk ana hatlar?yla
Y?k?ld?k peri?an?z-derin yaralar?m?z
O k?bus geceleri-bizim karalar?m?z
Ac?n?n s?n?r? yok-kulak verin bu sese
Elleri birle?tirin-soluk verin nefese
A??tlar ??kt? ar?a-destanlar yaz?l?yor
Y?rekteki duygular-kalplere kaz?l?yor
?? deprem ya?an?yor- ?atl?yor sab?r ta??
?ok b?y?k bir ?z?nt?-yere e?dirdi ba??
Ac?n?n s?n?r? yok-kulak verin bu sese
Elleri birle?tirin-soluk verin nefese
Vicdanlar?n sesiyle-millet seferber oldu
El ayak t?rna??yla-cana uzanan koldu
Kurum kurulu? dernek- ge?tiler harekete
Muazzam bir sivil g??-gittiler epey ?te
Ac?n?n s?n?r? yok-kulak verin bu sese
Elleri birle?tirin-soluk verin nefese
Organizasyon yoktu-anla??ld? ?nemi
Ba?ar?l? olmal?-ba?lamal? d?nemi
Pl?n ve programa-acil bir ihtiya? var
?leri d?n?k tedbir-al hemen yaray? sar
Ac?n?n s?n?r? yok-kulak verin bu sese
Elleri birle?tirin-soluk verin nefese
Birinci derecede-b?t?n idareciler
Sorumlu olmal?d?r- o ?alan fireciler
Ba?a gelen bir afet-b?rakt? bizlerde ?ok
?nlem al?nmal?d?r-yapacak i?imiz ?ok
Ac?n?n s?n?r? yok-kulak verin bu sese
Elleri birle?tirin-soluk verin nefese
Gidenler geri gelmez-bizimdir kalan insan
Tek yumruk olmal?y?z-gel zorlu?a eli ban
Anne baba feryad?-duymal? can?m millet
Ayak yere basmal?-olmamal?d?r illet
Ac?n?n s?n?r? yok-kulak verin bu sese
Elleri birle?tirin-soluk verin nefese
?lene rahmet olsun-kalanlara da sab?r
Y?re?imiz ?arpmal?-vurmal? k?p?r k?p?r
Vakit birlik zaman?-bizler kenetlenelim
Hasan der el birle?sin-hemen kanatlanal?m
Ac?n?n s?n?r? yok-kulak verin bu sese
Elleri birle?tirin-soluk verin nefese

AHL?K? ??K?NT?Y?-ENGELLEY?N ?NLEY?N
BU SESE KULAK VER?N-DO?RU S?Z? D?NLEY?N

Son g?nlerde artmakta-rezillik maskaral?k
Aileler peri?an-g?r?l?yor karal?k
B?t?n k?t? durumlar-?zmektedir milleti
Devaml? yok etmekte-toplumu cemiyeti
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Uyanal?m uykudan-uyaral?m durmadan
?nlemi erken al?n-kimse bize vurmadan
Ger?ekten de ?nemli-tedbir al sor soru?tur
Y?k?nt?y? ?nleyin-hepsinin ?n?nde dur
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Anne baba ?ocuklar-day? hala ve amca
?nim inim inliyor-g?r?n tutu?tu baca
Televizyonlar?m?z-?nlesinler ?irkefi
Onlar hi? ?ald?rmas?n-arkam?zdan o tefi
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Yollar sokaklar doldu-i?imize d??t? kor
Ni?in hep uyuyoruz-bul ara?t?r hemen sor
Oku ??ren bilgi kap- bu ferdi b?lme sak?n
El ele tutu?mal?-olmal? daha yak?n
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
O kad?nlar?m?z-d??mesinler soka?a
Ac?s? dokunacak-yurtta ya?ayan sa?a
Vatan? sevmek gerek-candan da daha y?ce
El birli?i gerekli-sabah g?nd?z ve gece
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Y?k?c? ve b?l?c?-kanmay?n tatl? s?ze
S?k?nt? ve ?z?nt?-sonra gelir o y?ze
B?t?n Bat? y?k?ld?-i?leri oldu harap
?llete tutuldular-hep g?r?yorlar serap
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin
Uyaran ?air Hasan-bilinsin ?ok ?nemli
Bizi yapmak isterler-hem aptal hem de deli
Par?alay?n surlar?-T?rk'?m? b?lmesinler
T?rk Milleti a?larken-kahpeler g?lmesinler
Ahl?ki ??k?nt?y?-engelleyin ?nleyin
Bu sese kulak verin-do?ru s?z? dinleyin

ALLAH'IM VERME SAKIN-YA?AT T?RK M?LLET?'N?
Y?ZLER B?NLER TOPRAKTA-KORU SOLDURMA TEN?

?ok fel?ketler g?rd?k- daha vermesin Rabbim
??imiz sarpa gider-olur ?ok daha vahim
Hayat devam ediyor-gere?i yap?lmal?
Kimler ?ald? ??rpt?ysa-bir g?zel ?arp?lmal?
Allah'?m verme sak?n-ya?at T?rk Milleti'ni
Y?zler binler toprakta-koru soldurma teni
Derin yaralar bizim-millet seferber oldu
Dayan??ma i?inde-cana uzanan koldu
G?nderdi b?t?n millet-hem yard?m? besini
Y?k?nt?dan kurtard?-alttan duydu sesini
Allah'?m verme sak?n-ya?at T?rk Milleti'ni
Y?zler binler toprakta-koru soldurma teni
Bir duvar?n ta?lar?-devaml? olmal?y?z
Hep birlikte sar?l?p-?ylece kalmal?y?z
D?n?n g?kdelenleri-y?k?nt?n?n i?inde
T?rt?klad?k har?lar?-iyi d???n ni?in de
Allah'?m verme sak?n-ya?at T?rk Milleti'ni
Y?zler binler toprakta-koru soldurma teni
?u ?z?nt? son bulsun-tedbirli olmak gerek
Bu s?k?nt? bizlerin-toplu ?arpmal? y?rek
B?rokratik engeller-asgariye inmeli
Eller kenetlenerek-?st?raplar dinmeli
Allah'?m verme sak?n-ya?at T?rk Milleti'ni
Y?zler binler toprakta-koru soldurma teni
Bel? geldi?i zaman-sormuyor kimlikleri
?nsan? birle?tirir-yerer ikilikleri
G???k yalan kavgan?n-galibi ma?lubunu
Ayn? yerlere sokar-d???nmez ay?b?n?
Allah'?m verme sak?n-ya?at T?rk Milleti'ni
Y?zler binler toprakta-koru soldurma teni
Evet k?t? bir durum-az rastlan?r e?ine
G???k alt?ndan ald? -sar?ld? karde?ine
D?? destek ?ok ?nemli-?o?u ???k sa?t?lar
G?n?l kap?lar?n?-hepimize a?t?lar
Allah'?m verme sak?n-ya?at T?rk Milleti'ni
Y?zler binler toprakta-koru soldurma teni
?yle k?t? bir durum-Hasan der ok?ad?lar
Sevgisini g?sterdi-daha milyonlar? var
Yans?yan ifadenin-bunlard?r tezah?r?
Yar?na ko?mak i?in-emin ad?mla y?r?
Allah'?m verme sak?n-ya?at T?rk Milleti'ni
Y?zler binler toprakta-koru soldurma teni


ASIL SU?LU ONLARDIR-SIRITARAK G?LENLER
VATANDA?IM A?LARKEN-?ALMASINI B?LENLER


Her noktada ikilem-ruhumuzda bir ac?
Yard?ma muhta?t?rlar-anne o?lu ve bac?
Radikal ?nlemleri-al?n milletvekili
Vatanda??m do?rulsun-rahat g?rs?n o beli
As?l su?lu onlard?r-s?r?tarak g?lenler
Vatanda??m a?larken-?almas?n? bilenler
?l kriz merkezleri-yard?mlar? bekliyor
Rasgele g?ndermeyin-depremzede tekliyor
Gazete televizyon-??ren yetkililerden
En b?y?k yard?mlar?-bekler etkililerden
As?l su?lu onlard?r-s?r?tarak g?lenler
Vatanda??m a?larken-?almas?n? bilenler
Ba??m?za gelenler- d??man? sevindirdi
Naralar? duyulur-dostlar? d?v?nd?rd?
G?bek at?yorsunuz-b?l?c?ler y?kanlar
T?rkiye'ye s?verek-?st katlara ??kanlar
As?l su?lu onlard?r-s?r?tarak g?lenler
Vatanda??m a?larken-?almas?n? bilenler
Sizler bekliyorsunuz-bizim yok olmam?z?
Elbet tarih yazacak-yeniden kalmam?z?
Dinleyin ?arlatanlar-"O Gazi"me kulak ver
Anla onun h?lini-anlam?yorsan geber
As?l su?lu onlard?r-s?r?tarak g?lenler
Vatanda??m a?larken-?almas?n? bilenler
Uyuz k?pekler gibi-soluyarak yatanlar
As?l siz su?lusunuz-?al??ana ?atanlar
Ger?eklerden korkmay?n-d?nyan?z karard? m?
D???n?p ta??n?n?z-y?rekler sarard? m?
As?l su?lu onlard?r-s?r?tarak g?lenler
Vatanda??m a?larken-?almas?n? bilenler
Siz iyi hat?rlay?n -ne olmu?tu o gece
Sustu b?t?n y?rekler-a??zdan ??kmaz hece
?steki o binalar-yan yat?p kalmad? m?
Apartmanlar ve evler-yerle bir olmad? m?
As?l su?lu onlard?r-s?r?tarak g?lenler
Vatanda??m a?larken-?almas?n? bilenler
Susun art?k bir kere-hi? konu?ma bo?una
El ve ayaklar koptu-hepsi d??t?ler yana
?lenler insan can?-bizim i?in de?erli
S?yleyen Hasan Sancak-zorlu?a ban?n eli
As?l su?lu onlard?r-s?r?tarak g?lenler
Vatanda??m a?larken-?almas?n? bilenlerASRIN B?Y?K DEPREM?-S?L?ND?R G?B? GE?T?
YIKTI B?T?N YERLER?-DEPREMZEDEY? B??T?

On yedi A?ustos'ta-g?nlerden Sal? g?n?
Saat s?f?r ??lerde-hep hat?rlatt? d?n?
"Yedi Onda D?rt" ?iddet-Yirminci asra bedel
?o?u insan?m?z?-ald? da gitti ecel
Asr?n b?y?k depremi-silindir gibi ge?ti
Y?kt? b?t?n yerleri-depremzedeyi bi?ti
Be? bin y?ll?k tarihte-istil? ve sava?lar
G?rd? salg?n hastal?k-?e?it ?e?it u?ra?lar
En k?t?s? bu oldu-"K?rk Be? Saniye" s?rd?
Yatan vatanda?lar?-bir boru gibi d?rd?
Asr?n b?y?k depremi-silindir gibi ge?ti
Y?kt? b?t?n yerleri-depremzedeyi bi?ti
Tahribat?m?z fazla-sava?tan daha beter
Yaln?z yer sars?lmad?-Allah'?m verme yeter
?ok b?y?k ge?mi? olsun-millete ba?sa?l???
Orda herkes kaybetti-ev apartman ba?l???
Asr?n b?y?k depremi-silindir gibi ge?ti
Y?kt? b?t?n yerleri-depremzedeyi bi?ti
"Be? Y?z K?rk Milyon" y?lda-d?nya ?eklini ald?
Dokuz defa de?i?ti-Arabistan'a dald?
O bizi s?k??t?r?r-Anadolu Ege'yi
Bak Avrupa s?rada-kaplayacak b?lgeyi
Asr?n b?y?k depremi-silindir gibi ge?ti
Y?kt? b?t?n yerleri-depremzedeyi bi?ti
Deprem ile birlikte-yer kabu?unda ?atlak
Faylar meydana geldi-her taraf oldu patlak
?ki y?z elli bindir-a??kta aileler
Bir milyon ki?i demek-g?r?n ?oktur ?ileler
Asr?n b?y?k depremi-silindir gibi ge?ti
Y?kt? b?t?n yerleri-depremzedeyi bi?ti
Kat? b?rokrasinin-bunlard?r tezah?r?
Benim" Can?m Devletim"-bu kanunlar? k?r?
Merkeziyet?iliktir-as?l bizleri y?kan
R??vetleri vererek-apartmanlar? ??kan
Asr?n b?y?k depremi-silindir gibi ge?ti
Y?kt? b?t?n yerleri-depremzedeyi bi?ti
Millet devlete sad?k-?ok ?eyler g?nderildi
Hemen da??t?lmad?-gecikerek verildi
K?rk ?lkeden gelenler-?ok faydal? oldular
Hasan der ?al??t?lar-huzur ile doldular
Asr?n b?y?k depremi-silindir gibi ge?ti
Y?kt? b?t?n yerleri-depremzedeyi bi?ti

B?NA SA?LAMSA KORKMA-K?K?NDEN ETT?R TAHL?L
S?Z?ME KULAK VERS?N-K?Y BELDE ?L?E VE ?L

Her an korku y?rekte-ya bug?n ya da yar?n
Bekleyi?ler s?r?yor-y?rek ?tmekte ??n ??n
D?nya ve T?rkiye'de-?e?itli zamanlarda
Depremler olu?uyor-korkuyla dolar oda
Bina sa?lamsa korkma-k?k?nden ettir tahlil
S?z?me kulak versin-k?y belde il?e ve il
B?t?n herkes el ele-yard?ma ko?mal?d?r
Lira Dolar ve Euro-derhal ula?mal?d?r
Tasada ve kaderde-birle?enler ses verin
G?ren ma?allah desin-?imdi murada erin
Bina sa?lamsa korkma-k?k?nden ettir tahlil
S?z?me kulak versin-k?y belde il?e ve il
Bunlar yapmazsan?z-millet affetmez sizi
Sonradan vurursunuz-ya kafa ya da dizi
Mill? seferberlikle-i? ?zerine gidin
Cehalet tutkusunu-gelin hemen mahvedin
Bina sa?lamsa korkma-k?k?nden ettir tahlil
S?z?me kulak versin-k?y belde il?e ve il
Deprem koordinat?-ara?t?r?lmal?d?r
Afet ?ncesi tespit-yar??t?r?lmal?d?r
Bire bir y?ntemleri -denemeliyiz derhal
Ba?ka bir ?aremiz yok-sonra kalmaz bizde h?l
Bina sa?lamsa korkma-k?k?nden ettir tahlil
S?z?me kulak versin-k?y belde il?e ve il
S?k?nt? gelir ise -kolay onar?lamaz
Seferberlik gerekir-yoksa y?k sar?lamaz
O g?zler ya?l? ise-silmeliyiz iyice
Sizlerin sayesinde- sa?lam olsun netice
Bina sa?lamsa korkma-k?k?nden ettir tahlil
S?z?me kulak versin-k?y belde il?e ve il
Tasada ve k?van?ta-birle?enler yol a?ar
D?n oldu?u gibi de-?a?lara do?ru ko?ar
70 Milyon b?t?n?z-a?ar?z her engeli
?nde kimse duramaz-zora banar?z eli
Bina sa?lamsa korkma-k?k?nden ettir tahlil
S?z?me kulak versin-k?y belde il?e ve il
Hep titizlik g?sterin-g?r?yorsan bir a??k
Hasan diyor konu?un-her ?eyi a??k a??k
Elleri birle?tirin-siz sesime ses verin
Yurdumun hududunda-toplu murada erin
Bina sa?lamsa korkma-k?k?nden ettir tahlil
S?z?me kulak versin-k?y belde il?e ve il

Bir Tu?la da Siz Koyun!..

?iir Kitab?ma Destekleyici Ar?yorum.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye