Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Samsun İller Sultanı

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:14 pm    Mesaj konusu: Samsun ?ller Sultan? Alıntıyla Cevap Gönder

Samsun ?ller Sultan?
Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.
"SAMSUN ?LLER SULTANI"-SEV VE KORU SAMSUN'U
RUHLARDA Y?REKLERDE -YA?ATMALIYIZ ONU

Tan?tal?m sizlere-"B?y?k?ehir Samsun'u"
Asla hi? unutmay?n-daima sevin onu
Karadeniz'imizin-o ger?ek gururudur
Tarihlerden bu g?ne-y?k?lmayan surudur
Yurdumuzun en ?irin-?zel canl? k??esi
?nsanlar? sevecen-daim s?rer ne?esi
Samsun ve ?evresinde-ilk insan izlerine
Tekkek?y'de rastlan?r-ya?ay?? s?zlerine
Yap?lan kaz?larda-"Eski Ta? Devre" ait
Eserler bulunmu?tur-"Orta Ta? Devri" lahit
M.?. 5000-sonundan ba?layarak
Ege k?lt?r? ile-ili?kili b?t?n halk
K?y? gemicili?i-geli?mi? y?zy?llarca
Bu ger?ek neticedir-t?tm?? toplumda baca
Orta Asya'dan gelen-T?rk'ten etkilenmi?ler
Ak?llarda ruhlarda-b?rakm??t?r b?y?k yer
Meskenler Sitesi'nde-Mert Irma?? yan?nda
?ks?r?k Tepe Bah?e-S???tl?’de an?nda
Yap?lan kaz?larda-Gaska adl? ahali
Burada ya?am??t?r-b?yleydi insan h?li
Hititlerin Ba??ehri-Bo?azk?y'de bulunmu?
Tabletten anla??l?r-i?lerine dal?nm??
Ya?ant? varl???n?-s?rd?rm?? uzun s?re
Bask? alt?na girmi?-hepsi sinmi?ler yere
Anadolu'ya gelen-o topluluk Hititler
Bo?azk?y? ba??ehir-yapm??t?r ba?taki er
Medeniyet kurmu?lar-merkez d?zg?n yollar?
Hepten in?a etmi?ler-uzatm??lar kollar?
Kollar?n en b?y???-o Orta Anadolu
Samsun'a ba?lan?yor-huzur ve sevgi dolu
Hep Kavak il?esinden-o g?nden itibaren
Asfalt ?ose yoludur-izler bu yola giren
Yap?lan ara?t?rma-s?z konusu sonucu
G?ney-Kuzey tali yol-ordan ge?iyor ucu
Havza ve Il?ca'm?z-Demir Yurt ?ak?ralan
Kap? Kaya ?zeri-Bafra’ya ula??r can
Hitit Krall???'n?n-Kurucusu Labarnas
K?kl? bir devlet kurdu-kendisine ait has
O?ullar? Zalpuwa-Hassuwa ve Halpuwa
Ya vali kral yapt?-b?yleydi orda hava
Hititlerin uygarl?k-tarihi ortadad?r
18 ve 19-y?z y?lla k?tadad?r
Bilahare yap?lan-d?zenli b?t?n kaz?
Bilgileri vermi?tir-ortadad?r bu yaz?
K?z?l?rmak kenar?-Samsun ili Bafra'm?z
?kiz Tepe mevkii-uzak de?il aram?z
8.000 ?zerinde-arkeolojik e?ya
Bilinmeli de?erli-orada toprak kaya
Sil?h at?lyeleri-?e?itli malzemeler
4.500 y?l ?nce-bizlere verir haber
?nceye ait beyin-olmu? ameliyat?
Uygarl?klar? g??l?-de?i?tirmi? surat?
Hititlerden sonra da-Samsun ve ?evresine
Frigler h?kim olmu?-ev bah?e deresine
Egemenlik sa?larken-h?rpaland?lar b?t?n
Kimmerlere yenildi-bilinmeli onlar d?n
En b?y?k k?t?l???-hepsi ?evreye verdi
Her yana h?cum edip-topluluklar? gerdi
Trabzon ile Sinop-aras?nda canlar?
Ya?malay?p y?kt?lar-hep d?kt?ler kanlar?
Lidya Lideri Giges-Kimmerleri yenerek
Miletliler Samsun'da-yerle?ti s?ylenerek
Lidyal?lar Perslerle-tutu?tular sava?a
Perslere yenildiler-??kamad?lar ba?a
?skender'de Persleri-hep ortadan kald?rd?
S?rd? el de?i?mesi-gelen ge?en sald?rd?
?u Pontuslular Roma-?mparatorlu?unda
?ehir bir harabedir-??kmaz canlarda seda
Sezar d?neminde de-verilir ba??ms?zl?k
?ld?r?lmesi ile-?ekildi haz?ms?zl?k
Do?u-Bat? olarak-tam da ikiye b?ld?
Piskoposluk merkezi-evet Bizans'ta kald?
Hazreti ?dem Havva-denir ya?ad? burda
Gezdi yedi dola?t?-k?y belde il?e k?rda
Bizansl?lar Devrinde-artt? faaliyetler
?ok papazlar yeti?ti-o tarihler b?yle der
K?lt?r? yaymak i?in-me?ru ve gayri me?ru
Yollara ba?vurmu?lar-sormu? binlerce soru
Onlar T?rk Milleti'ne-ya?att? ?st?rab?
Olmad? ba?ar?l?-bo? kald? b?t?n kab?
1071'den sonra-feth i?in Amisos'a
Ak?nlar d?zenlendi-?st?ne basa basa
Sel?uklu Sultan?m?z-?kinci K?l?? Arslan
D?neminde al?nm??-sevinmi? binlerce can
1185 Y?l?-R?kneddin S?leyman ?ah
?dareyi alm??t?r-ortalardan kalkt? ah
Tatt?rd? yenilgiyi-Bizans'a Sel?uklular
Avrupa hep ?a??rd?-ba??rd? b?t?n davar
Ha?l? Ordular?n?-olu?turup ittifak
Yollad?lar vatana-karard? b?t?n ?afak
Direni? m?thi? oldu-sefer ?st?ne sefer
G???s g???se sava?-m?cadele verdi er
Her defas?nda bozgun-kald? kursaklar?nda
Tehlikeler ?nlendi-yurtta y?kseldi nida
1214'te-Sel?uklu H?k?mdar?
O ?zzettin Keykavus- sevindirdi her dar?
Y?netimi al?nca-halka mal can ve inan?
Hele h?rriyetine-dokunmad? takt? ta?
1243’te-??ren -1 Temmuz g?n?
K?seda? Sava??nda-ters gitti b?t?n y?n?
Mo?ol istil?s?n?-?nleyemedi kuvvet
Sel?uklular y?k?ld?-ba?a geldi o afet
Samsun’un ilk ad?ysa-‘Amisos’ bilinmekte
?yonyal?lar verdi-b?ylece s?ylenmekte
Bug?n kulland???m?z-Samsun’umuzun ad?
T?rkler ile ba?lad?-bilinmelidir y?d?
12. ve 13-as?rlar?nda Samsun
?smi kullan?lm??t?r-??renin ya da duyun
Bat? kaynaklar?nda-ayn? y?zy?lda ise
"Sampson" s?yleniyordu-dikkat edin bu sese
Sel?uklular bu yeri-feth ettikleri zaman
Yerle?im yeri kurmu?-Samsun geliyor bundan
Sel?uklu T?rklerinin-verdi?i ?zel isim
Merkeze Samsun denmi?-bilmeli amca abim
?l s?n?rlar? ile-?evrili olan yere
Canik s?ylemi?lerdir-??renmeliyiz nere
Cumhuriyet Devrinde -1924
Samsun merkez il?esi-il oldu duydu her mert
Anlatal?m sizlere-Yirminci Y?zy?l?n?
??renmi? olursunuz-ge?mi?inin dal?n?
Salname kay?tlar?-Y?l 1870
Gayri-M?slim olan halk-hep istifade etmi?
Geli?mi? iktisaden-bulmu?lar iyi f?rsat
Hepten zenginle?mi?ler-??km?? kat ?st?ne kat
19. Y?zy?l-?nem kazand? t?t?n
Yabanc? etnik grup-doldu b?lgeye b?t?n
Rum ve Ermeni t?ccar-alt ?stlerden t?redi
T?t?n i?letmesinde-bunlar ?o?altt? derdi
Onlar b?t?n canlar?-ba?lad?lar ezmeye
Maddeten ve manen de-?stlerini ?izmeye
Rumlar gayet pl?nl?-ediyordu hareket
Yapt?klar? i?lerle-kayboldu hep bereket
Pontus Rum Devleti’ni–duy 1840’ta
Canland?rmak istedi-bilinmeli bu hatta
Birtak?m vaatlerle-kand?r?lan Ermeni
Katliamlar yapt?lar-?zd?ler seni beni
Yerli olan insana-g?r?nmek i?in ?irin
T?ccarlar? dil d?kt?-hepsi yere kazd? in
Uzun vade az faiz-verdi?i krediyle
Sempatiyi toplad?-halka ?ektirdi ?ile
?yi avlam??lard?-kazand??? parayla
?stanbul Patrikhane-azd?r?lan yarayla
N?fus ?o?unlu?unu-sa?lay?nca bu ?ete
Sil?ha sar?ld?lar-yazd? ac? re?ete
Hep Rum Patrikhanesi-Yunan Konsoloslu?u
Tabanca t?fek bomba-yok ettiler ?ocu?u
Mavri Mira isminde-te?ekk?l etti heyet
Talimat Venizelos-oyun oynad? velet
Hele Patrik Vekili-Dreteos denen it
Enez Metropoliti-Atenagoras o bit
?u Yunan Kaymakam?-Giritli Katekhakis
Katelopulos ile-Ayinpa Dipasimos
Palitimis Siyara-yard?m yapan mahl?klar
Patrik Zaven Efendi-daha bir?oklar? var
K???t ?zerindeki-i?te b?yle davran??
"Pontus Rum Devleti'ni"-olu?turmak b?y?k i?
Samsun ve il?eleri-b?t?n?yle Rum k?y?
Sil?h deposu oldu-kurutmakt? gen? beyi
Emir Amasya Samsun-?u Rum Metropoliti
Yermanos veriyordu-soysuzun g?vur iti
Osmanl? Devletimiz-tek ba??na ?aresiz
Maddi manevi deprem-el ayak kopuk bu diz
?ok ge?meden bask?nlar-?iddetli vah?et ?l?m
Tarih sayfalar?nda-vard?r i?te bu b?l?m
Soyk?r?m evet buydu-?ocuk gen? ihtiyar?
Kundaktaki bebeler-a?larlar zar? zar?
?nsanl?k duygusunu-kaybeden bu barbarlar
?ftirada bulundu-ne ?eref var ne de ar
G?ne? gibi parlad?-?ne ??kt? Liderim
Bizlere yol g?sterdi-Atat?rk'?m ?nder'im
B?t?n Halk F?rkas?’n?n–15–20 Ekim'i
.927-halka ??retti ilmi
Ankara'da toplanan-ikinci kurultayda
G?zel konu?ma yapt?-b?yle ?erefli ayda
"Muhterem Efendiler-bu s?zlerim millete
?yice dinleyiniz-u?ramay?n illete
1840 Y?l?-hep ba?lang?? tarihi
Yunanl?n?n emeli-bilinmelidir sahi
B?t?n Karadeniz'de-evet Rize'ye kadar
"Megola ?deali"-o g?nden bu g?ne var
Rahip Klematios-ilk yerle?im yerini
?nebolu'da kurdu-y?z?nde vard? kini
E?k?yal?k yapt?lar-?ar?amba ve Bafra'da
Sil?h deposu oldu-bu b?lge ve orada
M?tarekeden sonra-Rumlar ve Yunanl?lar
Faaliyete ge?ti-canlar?m? yapt? dar
B?t?n bu havalide-Rum Metropoliti
Yermanos'un emrinde-toplad? e?ya iti
Rum Komitac?lar?-ba??nda Tokamandis
?yice az?tt?lar-o i?leri b?t?n pis
Ecnebi h?k?metler-Pontus hay?l? ile
?etecilik yapt?lar-yayd?lar bir?ok ile
?uhumda Haralambos-isminde bir azg?n?
Hepsi ba?a getirdi-bizlere sundu kini
N?mayi?ler yap?ld?-ilk 7 Nisan g?n?
1919-hat?rlat?yor d?n?
Hep toplan?yorlard?-gizli kiliselerde
Sil?h tabanca bomba-o g?n ba?ka bir yerde
Batum'da h?k?meti-kurdular o esnada
19 Temmuz -20-kongre verdi seda
B?sb?t?n az?tt?lar-ya?malar ?ld?rmeler
Hunharca katletmeler-vatan?ma girmeler
Atam?n anlatt???-i?te tarihten b?l?m
Milletini uyard?-"Ya ?stikl?l ya ?l?m"
Kemal'in o s?zleri-ruhlara kaz?lmal?
Birlik beraberlikle-bir tarih yaz?lmal?
??mar?k ve sald?rgan-Rum Ermeni d?ne?i
Vah?etleri ortada-pislettiler ?ana??
Yabanc? ?lkelerin-bunda var b?y?k rol?
?lk ba?ta Sovyet Rusya-soldurdu ?o?u g?l?
Samsun Bafra Ala?am-n?fusu ?o?altarak
Hep g?nderiyorlard?-t?rl? soysuzlar? bak
Rumlar gerek i?inden-gerek yabanc? g??ten
Destek al?yorlard?-oku ??ren bunu sen
16 ve 19–1919
Aylardan May?s ay?-hepimiz T?rk o?luyuz
Yolculu?u hat?rla-ama kolay de?ildi
Atat?rk’?n ?n?nde-b?t?n ba?lar e?ildi
?nemli olaylardan-biri unutma bunu
Evet seveceksiniz-T?rk’?m? bir de O’nu
Samsun'a ayak bas??-?aresiz bir milleti
B?t?n?yle yok etti-ortadaki illeti
Birinci D?nya Harbi-k?t?le?mi?ti durum
?n?m?ze konmu?tu-s?k?nt?l? bir yorum
??te b?yle bir g?nde-??kt? B?y?k Bir ?nder
D???n dedi pe?ime-tarih bize bunu der
Samsun’a ayakbast?- Milli M?cadele'yi
Atam burda ba?latt?-hem ak?ll? hem iyi
?stanbul’dan ba?layan-b?yle y?ce yolculuk
Kurtulu?u simgeler-meydanda ?oluk ?ocuk
??gal kuvveti i?in-Samsun ?nemli nokta
Bunlar? biliyordu-Mustafa Kemal Ata
Stratejik bak?mdan-bilinsin ?nemliydi
Can?m Atat?rk’?m?z-O ba?ar?l? idi
?ngilizler 9 Mart -1919
Samsun'a ??km??lard?-ba?r?m?za bast? tuz
Manzara ??yle idi-?ngiliz kuvvetleri
Boy g?steriyorlard?-kaplam??lard? yeri
?stanbul'dan ba?layan-Samsun'da eren sona
Yolculuk esnas?nda-?ok g?rev d??t? cana
Atam Tu?generaldi- g?revli bir askerdi
Giyim buna uygundu-Kemal yi?it bir erdi
G?revi belli idi-Samsun ve civar?nda
Huzuru sa?lamakt?-enerji vard? canda
Kendisine ba?l?yd?-Sivas ile Erzincan
Trabzon ve Erzurum-?teki ilimiz Van
16 May?s g?n?-g?nlerden Cumartesi
Kaptan ?smail Hakk?-o gemi idaresi
Band?rma Vapuruyla-ayr?ld? ?stanbul'dan
18 Subay ile-??kt? Samsun'a yaman
?simleri bellidir-tan?yal?m onlar?
Bir dua g?nderelim-verelim itibar?
M?fetti? Kurmay Ba?kan-O Albay Kaz?m Dirik
Mehmet Arif Ay?c?-ba?kan yard?mc?s? ilk
Kurmay Binba?? H?srev- Binba?? Kemal Do?an
Dr. Albay ?brahim Tali ?ng?ren bu can
Binba?? Refik Saydam-Cevat Abbas G?rer’im
Ali ?evket ?ndersev- Muzaffer K?l?? erim
?ste?men Hayati’yle-Y?zba?? M?mtaz T?nay
?smail Hakk? ile- can?m Mustafa S?soy
?ste?men Abdullah’?m- K?tip Memduh’um ile
Katip Faik Aybars’?m-onlarda geldi ile
Albay Refet Bele Bey- Te?men Hikmet Ger?ek?i
Korumay? sa?lad?-Atama oldu bek?i
?? g?nd?z? ?? gece-Sal? sabah alt?da
O M?nt?ka Palasta-ayr?ld? birer oda
Rumlar bask?n yap?yor-y?ld?rma ve katliam
B?lge ?yle hassast?-durmuyordu o yamyam
Atat?rk’? Samsun’dan-bilin Havza’ya kadar
Yan?ndan ayr?lmayan-??kr? Tolun eri var
??nk? o Ala?aml?-yapt? vazifesini
Ger?ekten sevindirdi-il?emizi ve beni
Emrindeki kuvvetle korudu Atat?rk’?
Samsun’umdan Havza’ya- ula?t?rd? o T?rk’?
25 May?s g?n?-Atam kararg?h?n?
Havza'ya naklettirdi-unutmay?n o an?
Mesudiye Oteli-kiralan?p se?ildi
B?t?n te?hizatlarla-odalara ge?ildi
Olu?tu milis g?c?-bask? artt? iyice
Askeri ?niforma-??kart?ld? netice
Samsun'uma ??k???-o h?rriyet ate?i
Memleketimi sard?-topland? baba e?i
Hep r?zg?r? ekenler-evet bi?ti f?rt?na
Y?rekli sesi duydu-?ocuk genci ve ana
Kurtulu? Sava??'n?-kazanan milletimiz
Devletine kavu?tu-o an cemiyetimiz
1924–20 Eyl?l g?n?nde
Atam tekrar Samsun'da-e?i amca ve dede
Devletimiz kurulmu?-o sava? sona ermi?
?brahim Veysi Ba?kan-onura yemek vermi?
Yapt??? o konu?ma-?ok ?nemli manal?
Mesajlar i?ermekte-s?zleri 'Anzer Bal?'
‘Ben Samsun'un halk?n?-evet g?rd???m zaman
Yurt ve millete ait-kararlara ko?tu can
G?zlerinde g?rd???m-?mit vatanseverlik
M?spet inanca sahip-ruhunda fedak?rl?k’
Samsunluyu anlatan-nice na?iz ifade
Manas? ?ok ?nemli-bak s?ylendi nerede
Atam?n do?um g?n?-??nk? 19 May?s
Hainleri g?r?nce-kalbimize basar h?rs
Samsun'un jeolojik-anlatal?m yap?y?
Delta ovalar?yla-dik yamac? ve yay?
G?neydeki o da?l?k- ge?i? olan b?lgesi
Ya?l? neojen killi-?ak?ll? tortu sesi
Kretase Eosen-rastlan?r fli?ine
Volkanik olu?umlar-sebeptir neojene
Samsun genel olarak-deprem b?lgesi de?il
Sal?pazar? L?dik-Havza etkilenir bil
Anadolu fay hatt?-uzant?s? ge?mekte
Erzincan'dan sonra da-ula?maktad?r ?te
Amasya ve ?ank?r?-Bolu ve D?zce y?n?
Hareket hissedilir-al?ns?n hemen ?n?
Co?rafi durumunu-yurt i?indeki yeri
Verimli topraklar?-?irin asildir eri
Orta Karadeniz'in-o deniz kenar?nda
Yerini almaktad?r-?yle y?kselir nida
Al?vyonlu topraklar-K?z?l?rmak Nehriyle
Hep Ye?il Irma??yla-sona erer bu ?ile
Hele ?ehir merkezi-iki delta aras?
Uzunca sahil yolu-ge?er varsa s?ras?
Do?usunda Ordu'muz-Bat? y?n?nde Sinop
Amasya Tokat ili-G?neydedir bilin hep
Demir ve kara yolu-ula??m? ?ok kolay
Boylamlar? bellidir-?izer ?ylece bir yay
Yery?z? ?ekilleri-atal?m ??ylece g?z
Ovalar? da?lar?-demeyelim ba?ka s?z
Ala?am'la ?ar?amba-uzant?s? denize
Do?ruyu konu?mal?-verimi ?oktur bize
Platolar g?z?k?r-Canik S?rada?lar?
Birlikte kayna??rlar- ye?il rengi ve sar?
?angal Da?lar? Akda?-L?dik hudutlar?nda
Bilin bulunmaktad?r-bize yapmazlar veda
Bafra'daki Nebiyan-Ala?am’daki D?rtmen
Vezirk?pr?'de Kunduz-o bin metredir hemen
Say?s?z g?ller vard?r-bal?klar oyna??rlar
Sazan ve alabal?k-sularda bulu?urlar
Bitki ?rt?s? ile-ye?il ve mavi tonu
Her ?eyi bulunmakta-i?e ?ekelim onu
Yanl?? ve yasak kesim-bilin?sizce kullan?m
Azaltt? orman?m?-?yle de?il mi can?m
Buna ra?men bilhassa-Ala?am ve Asarc?k
Terme ?ar?amba Kavak-Bafra ile Ayvac?k
Vezirk?pr? il?esi-evet g?z kama?t?r?r
A?ac?na sahip ??k-bencillik h?rs?n? k?r
Ba? bah?e geni? mera-Bafra Terme ?ar?amba
L?dik sazl?k batakl?k-gerekir g?? ve ?aba
Orman ve belediye-tar?m m?d?rl?kleri
Gayretli projeli-ye?illendirir yeri
Akarsu a??s?ndan-Samsun zengin bir ildir
Karadeniz'e gider-bunu s?yleten dildir
K?z?l ve Ye?il Irmak-Terme ve K?rt?n ?ay?
Tersakan Mert Irma??-g?r?r anne ve bay?
Kara bo?az ve Abdal-Karadeniz'e giden
?ki?er baraj ile-sanki onlar bir maden
?rili ufakl? g?l-tabii Baraj G?l?
Ger?ekten verimlidir-asla de?ildir ?l?
L?dik ve Kara bo?az-Simenit bal?k cernek
Liman ile Uzun g?l-b?y?k k???k verir ek
Ulu g?l Ayan Akg?l-S?l?kl? ?nce Ac?
Batakl?yla Kah?rl?-Kurtgirmez Tombul K?c?
Dutdibi ve Borabay-hepsi de tabii g?l
Baraj g?l? be? tane-??rensin yeti?en d?l
Alt?nkaya ve Derbent-Hasan Suat U?urlu
?akmak Baraj g?lleri-bilinmelidir ulu
?l iklim bak?m?ndan-iki ayr? ?zellik
G?stermekte biliniz-?e?it ?e?it g?zellik
Merkez il?e ?ar?amba-Terme ile Tekkek?y
19 May?s Bafra-Ala?am Yakakent hey
Karadeniz iklimi-?zelli?i g?r?l?r
Yaz s?cak k??lar ?l?k-ya???larla ?r?l?r
Vezirk?pr? ve Havza-L?dik Kavak Asarc?k
Sal?pazar? ile-bulunmakta Ayvac?k
Daha da sert bir iklim-h?k?m s?rer burada
K??lar?m?z ya???l?-yaz? serin orada
Enteresan ?zellik-s?cakl?k ile ya???
Birka? mevsim ya?an?r-bazen yaz bazen de k??
Temmuz ile A?ustos-en s?cak aylar?d?r
Ocak ?ubat so?uktur-bilinmiyor nedir s?r
En fazla ya??? ?ekli-evet aral?k ay?
Kuzey R?zg?r? eser-???t?r anne bay?
Karayel Y?ld?z Poyraz-bunlarda ?ok etkili
?nsanlar? s?zlat?r-sarar gider bu ili
Kara deniz ve hava-hele de demir yolu
D?rt t?rl? ula??m var-yorar eli ve kolu
Karadeniz'imizi-ba?lar di?er illere
Gelip ge?en vatanda?-buradan iner yere
800 kilometre-devlet karayollar?
169'uysa-demiryoludur k?r?
Merkezi ?ar?ambad?r-Kavak ve Havza'ya dek
Stabilize asfalt-verilmi?tir hep emek
Toplam 9500-o kilometrekare
Evet k?y yolu a??-hizmet sunuyor ere
G?nl?k ula??m vard?r-vatan?n her yan?na
Otob?s terminali-yenisi de?er cana
Samsun ?nye Merzifon-Yakakent'e y?nelen
?ift yol ?al??malar?-yap?l?yor gen? ??ren
Samsun toplam n?fusu-bir milyon iki y?zd?r
B?t?n?yle insanlar-daima ya?arlar h?r
Samsun idari y?nden-tamamen on d?rt il?e
B?ylece ayr?lm??t?r-huzur veriyor i?e
Ala?am Asarc?k'la-Bafra ?ar?amba Havza
On dokuz May?s Kavak-L?dik yeti?ir h?za
Sal?pazar? Terme-Tekkek?y Vezirk?pr?
Yakakent'im son durak-ister ko? ister y?r?
B?y?k?ehir denmekte-o stat?s? ?yle
?al???r ?abalarlar-ak?am sabah ve ??le
Atakum Canik Gazi-?lkad?m ve Atakent
Alt?nkum'la ?atal?am-Taflan ve Kurupelit
Ye?ilkent'i unutma-konu?ur tane tane
Evleri apartman?-durular hane hane
965 k?y-il hudutlar?nda
215 yeri-ayr? ayr?d?r oda
B?t?n bakanl?klar?n-ta?ra te?kilatlar?
Samsun'da bulunmakta-bunlar canlar?n var?
?limiz uzun y?llar-o H?ristiyanlar?n
Biliniz merkeziydi-hep h?k?md? onlar?n
Tevhid-i Tedrisat'la-b?ylelikle kapand?
Ne ismi ne de cismi-kalmad? hi?bir ad?
1912-Dar?'l Eytam Okulu
1925-liseye d?nd? yolu
1 Kas?m 28-o Latin Alfabesi
Bilin kabul edildi-sevindirdi herkesi
B?t?n ders kitaplar?-bast?r?ld? yeniden
??renmeye ba?lad?-b?t?n canlar aniden
Devlet ile vatanda?-hep i?birli?i ile
Bug?nk? seviyeye-geldi bitti bu ?ile
?l Mill? E?itimi-e?itim ??retimi
Tamamen y?r?tmekte-bunu bilin siz emi
Hep okullar?m?zda-can ??retmenlerimiz
Etrafa ???k sa?ar-evet g?zel yerimiz
Devlet kaynaklar?n?-yapt? cana seferber
Yat?r?mlar yap?l?r-s?ze uyar b?t?n er
Bir?ok hay?r kurumu-yurtlar? pansiyonu
Hizmete a?m??lard?r-artar yoktur hi? sonu
E?itim hizmetleri-?rg?n yayg?n e?itim
Biliniz uygulan?r-verilmekte ??retim
1975-evet 1 Nisan G?n?
?u Bafra Karayolu-hat?rlat?yor d?n?
Can?m ?niversite-bu tarihte kuruldu
6 bin d?n?m toprak-i? ?st?nde duruldu
?ktisadi y?n?n?-sizlere anlatal?m
Kalp v?cut ve ruhlar?-?iirle ??nlatal?m
F?rsat ve imk?nlar?-hepten zorlamaktad?r
Belki 19 May?s-Atat?rk'ten kalan s?r
1970'ten- sonra m?esseseler
Kurulmaya ba?land?-hep bellidir hisseler
Sanayi ve zirai-ticaret kaynaklar?
Verimi art?rmakta-i?i b?rakmaz yar?
Yerel el sanatlar?-duy yok olmak ?zere
Teknolojik geli?me-?o?al?yor ha bire
Hal? kilim ve zembil-??mlek?ilik ve has?r
Ta? i??ili?i ?orap-kuma? oya ve bak?r
Bez dokumac?l???-abac?l?k sara?l?k
Heybecilik su kab?-bodu? ve tahta be?ik
Hepsi de ya?as?nlar-kaybolmas?nlar sak?n
Devletim i?adam?-o farlar? siz yak?n
?u do?um ?detleri-bebe?in ?eyizleri
Z?b?n tulum giyecek-kalplerde vard?r yeri
?r?l?r k?yafetler-kazak ?apka ve patik
Bebek battaniyesi-be?ikler bir de yelek
Hamilelik d?nemi-onun ?deti vard?r
Makas ile b??a??-b?t?n canlara k?rd?r
?u b??ak kasapl???-makassa terzili?i
Simgelemektedir bil-ger?ektir bu dile?i
Do?umda ebelere-vazifeler d??mekte
Sanc? oldu?u zaman-gidilir hemen ?te
Bebek do?ar kordonu-makas ile kesilir
Y?kan?r ve sar?l?r-suyla ak?t?l?r kir
Bebek k?rk g?n i?inde-kundaklan?r daima
Hastal?klara kar??-sebep olunmaz gama
Y?z? a??lmamal?-s?ylenir olur ars?z
Bo? be?ik sallan?lmaz-karn? a?r?r o?ul k?z
?sim verme gelenek-Samsun ve ?evresinde
Koymaktad?r biliniz-anne baba ve dede
Emine Fatma Ay?e-Ahmet Mehmet H?seyin
Genellikle isimler-b?yledir anne beyin
Bebek do?duktan sonra-yap?lmakta t?reni
Yat?r?l?r yata?a-?ocu?a g?re eni
6–9 ay sonra-di?i ??kmaya ba?lar
?lk g?ren hediyeyi-al?r y?kselir ba?lar
Gelenekler ?e?itli-muska yazd?rma adak
Hocaya okutmalar-adamalar iyi bak
Nazar de?me inanc?-evet biliniz yayg?n
T?rna?? kesilmeden-el cebe girer bayg?n
Bil s?nnet gelene?i-farkl? farkl? de?i?ik
E?lence d?zenlenir-?ocu?un g?n?nde ilk
Kirvelik ?nemlidir-k?lfet ve masraflar?
Sanal akrabal?klar-masraflar olur yar?
Yata?? haz?rlan?r-hal?lar cibinlikler
T?ller ile balonlar-?stte durur bayraklar
Atlar ve arabalar-onlarla hemen yola
Gezip e?lendirilir-hep olunur kol kola
Mevlid-i ?eriflerde-yemek ile hediye
Bilin i? d??mektedir-baba nine anneye
Askerlik ?ok ?nemli-ilk askerlik ?ubesi
Muayene edilir-y?rektedir hevesi
Piyade ve Jandarma-Komanda ve Bahriye
Top?u b?l?klerine-ayr?l?r sormaz niye
U?urlama t?reni-toplan?r kolu kom?u
Otob?s ile turlar-ba?lar b?ylece ko?u
Yurt g?revini yapan-o gen? evine d?ner
Aileler sevinir-yanar ???k ve fener
Ba??rt?s? ve k?na-da??t?l?r o yerde
?ay ?eker ile lokum-uzatmaktad?r vade
D???n gelenekleri-burada ?e?it ?e?it
S?z kesme nik?h ni?an-erkek k?z yapar akit
Yava? yava? t?kendi-evet be?ik kertmesi
Sevindirir herkesi-bu i?lerin bitmesi
?a??na giren gen?ler-be?enirler k?zlar?
Annesini g?nderir-?ok fazlad?r h?zlar?
G?r?c? g?nderilir-sorup soru?turulur
Anla??rsa aile-ilk ?at?s? kurulur
S?z kesimi yap?l?r-ni?an d???n tarihi
?yice belirlenir-bu i?ler olur sahi
Ba?l?k paras? vard?r-kald?r?lmal? hemen
Topluca sorumluyuz-bu i?ten sen ve ben
S?z ?erbeti i?ilir- yenir kuru yemi?ler
Bu durum g?zelle?ir-canlar daima i?ler
Ni?an haz?rl?klar?-ba?lat?l?r ?nceden
Erkek taraf? yapar-hem sabah ve geceden
Dini nik?h yap?l?r-sa?lamla??r aile
K?z ilk ad?m? atar-evden ba?ka bir ele
?eyiz serimi vard?r-g?r?l?r kom?ularca
Az kald? t?tecektir-ba?ka evde bir baca
Herkes hemen ?a?r?l?r-verilir davetiye
D???ne ula?anlar-getirirler hediye
Kedi pen?esi y?ks?k-burmal? ve ku?g?z?
Dilberduda?? ele-k?na yak?l?? s?z?
D???n g?n? ?nceden-ilk kararla?t?r?l?r
Erkenden kalk?larak- ?nce eve var?l?r
Etli pilav ve ho?af-tatl? pilav ve ke?kek
Sofralara serilir-a?za koyulur tek tek
Bu i?ler esnas?nda-?e?itli uygulama
?ki taraf da yapar-zevk verilir o hama
Giyim g?re? hediye-hele de post yar???
Birlik a?k? sa?lan?r-b?ylece tutar a??
Gelini almak i?in-?e?itli e?lenceler
Erkek evi k?z evi-zora sokulur o er
Hep gelinin evine-gidilir birlik ile
Evden ??kartmak zordur-damad? sarar ?ile
Y?ksek dal par?as?na-as?l?r bir yumurta
Onu vurmak gerekir-kabul edilmez hata
K?z?n o sand???na-oturur b?y?k karde?
O bah?i?ini al?r-elli ya da yetmi? be?
Gelinin aya??na-bir bak?r kap vurulur
U?ur diye bilinir-olu?turur b?y?k sur
?u bah?e kap?s?n?-kapat?rlar iyice
Zarf? ald?ktan sonra-ortadad?r netice
Damattan ?nce haber-yeti?ir o eve tez
Haberci para al?r-bu durumu anla sez
Gelin ara?tan inmez-?a?r?l?r anne baba
?nek koyun olursa-gerekir biraz ?aba
Hayvan?n kula??na-i?areti konulur
Gelin eve girmeden-?u testiyi yere vur
Gelin girer mutfa?a-kar??t?r?r ?orbay?
Evi bereketlenir-gerektirir ?abay?
Tekrar imam nik?h?-bu evde tazelenir
Damat kalbur kald?r?r-birlikte yemek yenir
Erkek ?ocuk verilir-gelinin kuca??na
K?s?r olmas?n diye-dikkat eder her ana
"Ask? Asma T?reni"-damat boynuna havlu
As?l?nca silkeler- i? olur dolu dolu
G?vey getirme g?n?-o yats? namaz?yla
Bu i? o zaman olur-b?yle koyulur yola
Hep evin kap?s?nda-g?vey ?evik olmal?
Yumruklar? yer hemen-bunu iyi bilmeli
?ki rek?t namazda-Rabb'e dua edilir
Mutlu bahtiyar olur-ileriye gidilir
G?vey hamama gider-ba?lar duvak t?reni
Hemen yufka yap?l?r-ortaya konur teni
K?z taraf? kom?uya-derhal verilir haber
?lk t?rene gelirler-anne baba ?ocuk er
D??manlar?n ?errinden-hemen korunmak i?in
Gelin derhal ba?lan?r-sorulmaz nas?l ni?in
?? ?hl?s okuyarak-anahtarla o kilit
El ile kapat?l?r-asla beklenmez davet
D???nden on g?n sonra-k?z damad? yeme?e
?a??r?r aileyle-olmaz bu teke teke
"Kavun Yedilik"-denir-haz?rlan?r boh?alar
E?lence d?zenlenir-daha bir?oklar? var
Bir hafta sonra erkek-k?z taraf?n? hemen
Yeme?e davet eder-haber verilir erken
"Ters Gece" denir buna-b?yle mutlu geceye
Konu?ulur birlikte-s?z d??er anne beye
Son g?nlerde de?i?ti-il il?ede d???nler
Davetiyeler ile-davet ediliyor er
Ni?an d???n s?nnetler-d???n salonlar?nda
Her ?eyi bitirirler-damat k?z durur yanda
Dondurma limonata-da??t?l?yor pasta
M?zik e?li?inde dans-ya ev ya da ?st kata
Arabayla tur atma-hemen oluyor gezme
Kap?n?n e?i?inde-olur yumurta ezme
Trafik kazas?yla-kar??la?t?klar?nda
Dinimizin gere?i-ne var bak?l?r canda
?l?m h?linde ise-Tevhit ya da ?ahadet
Devaml? okunmakta-gelir hemen anne cet
G?zleri yumdurulur-?enesi kapat?l?r
S?rt ?st? yat?r?l?r-elbise ??kart?l?r
Karn? ?st?ne demir-ya b??ak ya da makas
El yana uzat?l?r-evde ba?lar b?yle yas
Akraba ?ocu?una-o an sal?n?r haber
Otob?s u?aklarla-hep gelinir beraber
Tahta sedir divana-evet k?bleye do?ru
?ylece yat?r?l?r-sorulmaz asla soru
?mam ?l?y? y?kar-havluyla kurulan?r
Kefen g?mle?i giyer-canlar? ezer kah?r
Evet son bir kez daha-hep bak?l?r mevtaya
Bu i?ler d??mektedir-anne ?ocuk ve baya
Omuzlar ?zerinde-?nce cami mezarl?k
Kollar semaya kalkar-titrer o anda ilik
Elle toprak serpilir-at?l?r teker teker
?lk ?st? kapat?l?r-toplulukla beraber
Turizm insanlar?-bir yerden ba?ka yere
Ara?larla ta??t?r-ge?ilir ?rmak dere
De?erlendirilmeli-ekonomik k?lt?rel
?nce sosyal a??dan-verilmeli buna el
Turizm ?lkelerin-hepten kalk?nmas?nda
B?y?k bir yer tutmakta-illerde ve her yanda
Bacas?z sanayidir-fazla k?lfeti yoktur
?nsanlara yapt?r?r-s?ra ile g?zel tur
Canlar? harekete-y?nelten i? ile d??
De?erlendirilmeli-tarih k?lt?r spor i?
Dinlenme ve e?lence-sa?l?k ile ziyaret
D?? fakt?rler tan?tma-rekl?m tan?t?m? et
Samsun'un zenginli?i-ye?ili g?zelli?i
Ger?ekten de fazlad?r-budur o ?zelli?i
Tarihi yer k?lt?r?-h?y?k ve t?m?l?sler
Camiler t?rbeleri-?e?me m?ze gelin der
Do?al sit alanlar?-hamam ve yap?lar?
?nsanlar? ?ekiyor-apartman kap?lar?
Hepsi Samsun'a g?re-hep turistleri ?eker
Araba otob?sler-gelinir teker teker
‘Merkez il?enin halk?-Milattan ?ncesinde
3500 y?llar?-Gaskal? anne dede
Mert Irma?? yan?nda-Sosyal Meskenler yan?
Burada h?k?m s?rm??-?e?it ?e?it insan?
Milattan ?ncesinde-Miletliler ticari
Samsun’da hayat s?rm??-ya?ayan b?t?n eri
Cedit Mahallesi'nin-bulundu?u o b?lge
En ?nemli kap?s?-ya?ar teyze ve yenge
Milattan ?ncesinin–280 Y?l?
Duy Pontus Krall???-kuruldu a?t? yolu
Mithridates D?nemi-en parlak bir zaman?
Tarihlere ge?mi?tir-b?yledir orda an?
Tap?naklar saraylar-ev liman tersaneler
Zeytinlik bah?eleri-ev binalar haneler
Romal?lar Pontus'u-u?ratt?lar bozguna
?nlerini yayd?lar-b?ylelikle d?rt yana
395 Y?l?-Roma ?mparatorluk
?kiye b?l?n?nce-Bizans'a akt? oluk
Justinianus Devri-tamamen geli?tiler
Piskoposluk Merkezi-oldu budur ilk haber
B?t?n Cenevizliler-ticareti hep ele
B?ylece ge?irdiler-??renip bile bile
Samsun’umun Liman?-b?yle artt? ?nemi
Sultan Keykavus ile-Keykubat'?n d?nemi
Bu d?nemde Samsun'un- ?l Merkezi ger?ekten
"M?sl?man-Gayrim?slim"- bilmelidir bunu ten
"Kara ve G?vur Samsun"-M?slimlerin o ismi
Kuzey-Bat?da idi-kitaba ge?ti resmi
Anadolu Sel?uklu- Devleti y?k?l?rken
Canik'e Ba?kent oldu-M?sl?man Samsun erken’
‘1645'te-O Evliya ?elebi
Samsun’umuza geldi-g?rd? anne ve abi
??yle anlatmaktad?r-o an Samsun'umuzu
Ta?tan yap?lm?? kale-bilmem kald? m? tozu
Gemicilik ve kendir-lezzetli ba? suyundan
Yaban ?z?m? armut-bahseder tur?udan can’
Gene bir ba?ka seyyah–1701 Y?l?
Anlat?r Tournefort-yazar b?ylece eli
Bu g?nk? merkez il?e-k?y olarak niteler
?ngiliz J Macdonald-kitab?nda verdi yer
1814'te-?irin g?zel denizi
2000 n?fusu var-ilgilendirir bizi
Osmanl? Devleti'nde-idari yap?lanma
Tabi oldu Samsun'um-cesaret verdi hama
Rumiye-i Su?ra’n?n-?u Beylerbeyli?inin
Bir vilayeti idi-haberin var m? senin
6 il?esi vard?-Karadeniz Liman?
?kinci derecede-oldu bilir insan?
Sakin hayat? vard?-tersane asker sivil
Orda bulunuyordu-??ren ?nce bunu bil
Rum Pontus Devleti'yle-bozuldu ya?ay???
Rumlar?n sayesinde-g?zde g?r?ld? ya??
Samsun Trabzon Ordu-Giresun ve Amasya
B?l?c? faaliyet-eziyet etti baya
19.Y?zy?l–20. Y?zy?l ba??
?yice az?tt?lar-zehir ettiler a??
1.D?nya Harbi-?tilaf Devletinin
Deste?ini ald?lar-kustular bizlere kin
Ac?lar katliamlar-?arl?k Rusya'dan sil?h
Alarak sald?rd?lar-bize ?ektirdiler ah
?ngilizler Rumlara-t?fekleri da??tt?
?er halkas? olu?tu-b?yle bozuldu ?at?
G??men ad? alt?nda–25 bin ki?iyi
Katt?lar saflar?na-vurdular anne beyi
Merkez il?e i?inde-kundaklama ?ld?rme
Yaralama ?o?ald?-oldu haneye girme
1919-?ngilizler Hintliler
D?rt bin ki?ilik kuvvet-Samsun'da kaplad? yer
Sokak ile caddeler-tepeden t?rna?a dek
Pontus?u Rum ?etesi-ev yan?nda tuttu bek
Bir ?eyler yap?lmal?-olmal? hayat hakk?
B?t?n canlar birlikte-s?ylemeliydi H?kk?
Karanl?k bulutlar?n-??kt??? o ruh h?li
Bozulmaya ba?lad?-kald?ramad?k eli
Mutlu geli?me oldu-Tu?general Kemal'im
M?fetti?li?i ald?-sevin? duydu hep ?L’ im
Yapt? ?al??malar?-?stanbul'a bildirdi
Samsun'u y?nlendirdi-onla murada erdi
H?rriyet ba??ms?zl?k-me?alesi tutu?tu
Havza Amasya Sivas-s?k?nt? sard? pu?tu
Erzurum'la birlikte-hele 23 Nisan
1920'de-Meclis a??ld? yaman
D?rt y?l s?ren bir sava?-d??mandan temizlendi
"Ya ?stikl?l Ya ?l?m"-yurdu kurtard? kendi
Samsun'daki o Rumlar-hemen Yunanistan'a
Birlikte g?nderildi-huzur geldi hep cana
Ankara Sinop Ordu- Merkez ?l?e ortas?
Birle?ti?i noktada-onun o haritas?
Do?usunda Tekkek?y-Bat?s?nda Bafra'm?z
19 May?s Kavak-ya?ar anne baba k?z
Engebeli arazi-?zerinde yap?s?
Hemen sahilden ba?lar-bil a??kt?r kap?s?
Y?ksek yeri Toraman- 125 metre bak
?ad?r Tepe 110'dur-nefes al gitsin ayak
Karadeniz iklimi-burada h?k?m s?rer
Havas? ?l?mand?r-y?reklerde tutar yer
Yazlar s?cak ve ?l?k-bilin ge?er ya???l?
Don olay? bulunmaz-hepsi yurdumun bal?
Ye?ili epey fazla-pl?nl? ?al??malar
B?y?k?ehir beldeler-daha bir?oklar? var
?am g?rgen me?e s???t-akasya a?a?lar?
Y?ksek kesimlerdedir-sevindiriyor dar?
Ula??m bak?m?ndan-var ?? ana unsuru
Kara ve deniz yolu-demiryoludur suru
Trafik hareketli-yurdumun her yan?na
Ula?mas? kolayd?r-huzur veriyor cana
Otogar hizmet verir-gemiler u?rak yeri
Yurt i?i ve yurt d???-ya ileri ya geri
Tren Gar? Sivas'a-ba?lant?l? olarak
Vatanda??m ula??r-bize verirsiniz hak
19 Y?zy?l-n?fus?a k???k bir yer
4–5 bin civar?nda-tarih bize b?yle der
T?t?n buharl? gemi-artt?rm??t?r verimi
Hamleleri ya?and?-bunlar bilinsin emi
Merkez il?e n?fusu–2000 say?m?nda
435'Bin'dir-burdan y?kselir seda
362 Bin-bulunuyor Merkezde
73 bini k?yde-ya?ar anne ve dede
E?itim ve ??retim-Mill? E?itim kutsal
Y?r?t?lmekte bilin-onun ile mutlu kal
M?d?r yard?mc? ?ube-tefti? kurulu vard?r
Hepsi hizmet veriyor-ta??rlar b?y?k sab?r
?u anda g?? veriyor-k?lt?rel ile sosyal
?zellikler g?sterir-s?k?nt?da b?t?n h?l
3 tane g?zel m?ze-bir b?y?k k?t?phane
"K?lt?r Saray?" vard?r-bilir apartman hane
Ka?amak m?s?r ?orba-baklal? yaprak dolma
P?rasa salmas?yla- zevk verir yiyen hama
Peynir s?nd?rmesiyle-yan?c? kaypanca??
Mutfak ?r?nleriyle-co?turur b?t?n sa??
Yeralt? ve yer?st?-zenginlikleri bilin
?retim hizmet a?k?-?n taraflara gelin
Ticaret ve Sanayi- Odas? ekonomi
?yice y?n vermekte-biliniyor d?nemi
Zirai ?r?nleri-hele zirai mamul
El eme?i g?z nuru-?al???yor bilin kul
Ukrayna G?rcistan’a-yap?l?r ihracat?
Almanya ile Rusya-olu?turuyor ?at?
Tarihi ve turistik-?nemlidir yerleri
Sizlere veriyorum-?iirimle haberi
Antik h?y?k T?m?l?s-yerle?im alanlar?
?al??al?m Samsun'um-bizlere kals?n k?r?
Cehalet s?k?nt?y?-birlik a?k? yok eder
?nemi kavran?rsa-can yolda rahat gider
Sesleni?im herkese-?iiri okuyana
Mutluluk esenlikle-kalpleri dokuyana
El ele verilirse a??l?r b?t?n setler
Durmadan ?a?a gider-?al??an cemiyetler
Anlayan ve okuyan-gel birle?tir elleri
Samsun’dan g?ne? do?du-konu?turun dilleri
Yaz?lan bu d?rtl?kler-Samsun’un tarihinden
Oku ?ocuklar gen?ler-sorumlusun bundan sen
??retmen Hasan yazd?-okudu tarihini
Siz de ?n safa gelin-ortaya koyun teni
"Samsun ?ller Sultan?"-sev ve koru Samsun'u
Ruhlarda y?reklerde- ya?atmal?y?z onu
SAMSUN ?LLER SUNTANI ???R K?TABIMA DESTEKLEY?C? ARIYORUM
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye