Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Millî Takım Canımız En Güzel Vatanımız

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Spor
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 6:52 pm    Mesaj konusu: Mill? Tak?m Can?m?z En G?zel Vatan?m?z Alıntıyla Cevap Gönder

“Mill? Tak?m Can?m?z En G?zel Vatan?m?z”

Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,
Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.


De?erli Okuyucu,
Ben bu ?iirlerimi ‘ D?nya Kupas?na 48 y?l sonra kat?lan ve 2002 y?l?nda d?nya 3'?nc?s? olan A Milli Futbol Tak?m?’ i?in
yazd?m.Milli Tak?m i?in 124 tane ?iirim bulunmaktad?r.Siz,bu ?iirlerimin baz?lar?n? okurken geriye d?n?p bu g?nleri bir daha hat?rlam?? olacaks?n?z.?iirlerimde ma?lar?n ba?lamas?ndan, ?stanbul’daki b?y?k kar??lamaya kadar neler varsa hepsini anlatt?m. B?yle bir ?iir kitab? ile ilk defa kar??la??yorsunuz. Haluk Ulusoy,Teknik Direkt?r ?enol G?ne?,b?t?n futbolcular?m?z ile eme?i ge?en yediden yetmi?e herkese te?ekk?r etmeyi bir bor? biliyorum.
Ger?ekten Mill? Tak?m?’ m?z?n yapm?? ve g?stermi? oldu?u ba?ar? s?zlerle ve ?iirlerle anlat?lmaz. Dikkat ederseniz bizi yenen Brezilya “D?nya ?ampiyonu” oldu. T?rk Milleti olarak 48 senedir biz b?yle bir duygu ya?amad?k. ?imdiye kadar biz televizyonlarda ba?ka tak?mlar? seyrediyorduk. Mill? Tak?m?’m?z?n “D?nya ???nc?s?” olmas? herkesin y?re?ini kabartm??t?r.
B?yle bir duygu ne g?r?ld? ne g?r?ld? ne de duyuldu. Hi? kimsenin bunu k???k g?stermeye hakk? yoktur. D?nya ?ampiyonu direkten d?nm??t?r. T?rkiye’mizin ?imdiye kadar b?yle bir tan?t?m? hi?bir zaman yap?lmam??t?r. Futbolcular?m?za T?rkiye’mizin tan?t?m? i?in g?revler verilmelidir. Devletler aras?nda ?zel ma?lar tertip edilmeli tan?t?ma ?zen g?sterilmelidir.
?u anda bu ?iirlerimi yeniden okurken tekrar o g?nlerin heyecan?n? ya?ad?m.?nceki heyecanlar? sizinle payla?mak istedim. Ne yaz?k ki bizi bizden ba?kas? anlam?yor.Sizlerle ayn? dilden konu?tu?umuz i?in birbirimizi anlamam?z ?ok kolay oluyor.?al??malar?n?zda ba?ar?lar diler,sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Mutlu olun. Sa?l?kla kal?n.
Sayg?lar?mla."ALTIN ?OCUK- ALTIN GOL"
T?RK?YE'M ?ALI?KAN OL

??te T?rkler gelmekte
Bunu herkes biliyor
Milletim vatan?mda
Temiz hava al?yor
"Alt?n ?ocuk -Alt?n Gol"
T?rkiye'm ?al??kan ol
Sevince bo?duk yurdu
??kt?k a??k al?nla
Severiz can vatan?
Bunu bir kere anla
"Alt?n ?ocuk -Alt?n Gol"
T?rkiye'm ?al??kan ol
“T?rk'?z Cumhuriyetin
G??s?m?z Tun? Siperi”
Biz aya?a kald?rd?k
Kahraman? ve eri
"Alt?n ?ocuk -Alt?n Gol"
T?rkiye'm ?al??kan ol
“T?rk ?nde T?rk ileri
T?rk'e durmak yara?maz”
Sevmeyen vatan?n?
Asla zorlu?u a?maz
"Alt?n ?ocuk -Alt?n Gol"
T?rkiye'm ?al??kan ol
?ekti?imiz bu hasret
?u anda sona erdi
Mill? Tak?m orada
Bize cesaret verdi
"Alt?n ?ocuk -Alt?n Gol"
T?rkiye'm ?al??kan ol
?ilemiz sevgi oldu
Ta??d?k heyecan?
?leriye at?ld?k
Ortaya koyduk can?
"Alt?n ?ocuk -Alt?n Gol"
T?rkiye'm ?al??kan ol
Zafere al?????z
Beraberlik ve birlik
Vatan?mda sa?land?
Topluca b?t?n dirlik
"Alt?n ?ocuk -Alt?n Gol"
T?rkiye'm ?al??kan ol
Ekonomi siyaset
?limde ?a? a?al?m
Elleri tutu?turup
Y?zy?llara ko?al?m
"Alt?n ?ocuk -Alt?n Gol"
T?rkiye'm ?al??kan ol
??te ve d??ta huzur
Mutlulu?un ilk ?art?
Tonlarca a??rl?kta
?ekmiyor art?k tart?
"Alt?n ?ocuk -Alt?n Gol"
T?rkiye'm ?al??kan ol
Yeniden do?uyoruz
Eller kollar yukar?
Hasan s?z? s?yleyen
Yakal?m hemen far?
"Alt?n ?ocuk -Alt?n Gol"
T?rkiye'm ?al??kan ol

ALTIN GOL ALTIN SAYFA
G?REV? YAPTI TAYFA


Evet bu bir d?? de?il
T?rkiye arenada
Bu duyguya kap?ld?
Nine baba ana da
Alt?n gol alt?n sayfa
G?revi yapt? tayfa
O D?nya kupas?n?n
D?rt tak?m?ndan biri
Enerjisi m?kemmel
Hem ak?ll? hem diri
Alt?n gol alt?n sayfa
G?revi yapt? tayfa
Tarafl? ve tarafs?z
Tak?ma herkes hayran
G?revini ba?ard?
Hepsi ta??r y?ce can
Alt?n gol alt?n sayfa
G?revi yapt? tayfa
Oyunu oynayarak
Hepsi vazife yapt?
O rakip tak?mlara
Canlar g?z?n? k?rpt?
Alt?n gol alt?n sayfa
G?revi yapt? tayfa
Anlat?lmaz s?zlerle
Bu duygular bu sevgi
Ger?ekten hak ettiniz
D?nyadan b?y?k ?vg?
Alt?n gol alt?n sayfa
G?revi yapt? tayfa
Ruh ?yle canlan?yor
G?r?l?r d?rt tarafta
?al?p s?yl?yor millet
El kol kola bir safta
Alt?n gol alt?n sayfa
G?revi yapt? tayfa
Ay-Y?ld?zl? Bayra??m
Asla asla s?nmesin
Hep arts?n ba?ar?m?z
Kimse s?zden d?nmesin
Alt?n gol alt?n sayfa
G?revi yapt? tayfa
A?s?n T?rkiye'm ?a??
??sizlik sona ersin
Rabbim T?rk Milleti'ne
Uzun ?m?rler versin
Alt?n gol alt?n sayfa
G?revi yapt? tayfa
O dakika "Doksan d?rt"
Sahada ?lhan Mans?z
Canl? ve heyecanl?
Hep Senegal etti c?z
Alt?n gol alt?n sayfa
G?revi yapt? tayfa
S?yler ??retmen Hasan
T?rk'e art?k durmak yok
Tarihten geliyoruz
Yukar? f?rlad? ok
Alt?n gol alt?n sayfa
G?revi yapt? tayfa


A?TIK ??N ENGEL?N?
TUT M?LLET?M EL?N?

T?rkiye’nin bu g?c?
B?t?n her yan? sard?
Mill? Tak?m gururla
Bir ?ste daha vard?
A?t?k ?in engelini
Tut milletim elini
O g?ne?i ufuktan
Tamam?yla do?durduk
Karanl?k geceleri
Enerjiyle bo?durduk
A?t?k ?in engelini
Tut milletim elini
Bizler daha da iyi
Birlikte olaca??z
Bu birlik azmi il
El ele kalaca??z
A?t?k ?in engelini
Tut milletim elini
Vard?r ?st?nl???m?z
O di?er tak?mlardan
Olsun destekler b?y?k
Her t?rl? bak?mlardan
A?t?k ?in engelini
Tut milletim elini
Hallettik i?imizi
Biz b?rakmad?k yar?m
Bug?n ve gelecekte
?nan daima var?m
A?t?k ?in engelini
Tut milletim elini
Hasan B?lent ve ?mit
Gol?n kahramanlar?
Onlar bu milletimin
En asil bir canlar?
A?t?k ?in engelini
Tut milletim elini
Damgam?z? vurduk hep
Biz s?zde duruyoruz
?nden sa?dan ve soldan
Rakibi yar?yoruz
A?t?k ?in engelini
Tut milletim elini
Kalbimiz duracakt?
Sizlerde gurur duyun
Bu konuda ortada
Olsun senin be? duyun
A?t?k ?in engelini
Tut milletim elini
Daha b?y?k ba?ar?
Hakikat bekler bizi
Ruhlarda ve kalplerde
Bilin kalacak izi
A?t?k ?in engelini
Tut milletim elini
Bak T?rkiye bekliyor
Diyorlar geliyoruz
G?veniyor Hasan’da
Ger?e?i biliyoruz
A?t?k ?in engelini
Tut milletim elini


AY YILDIZIN DEPREM?
YOL ALIYOR BU GEM?

Sevgiye verin sevgi
Zorlu?a g???s gerin
Mill? Tak?m m?kemmel
Deste?i ?ok?a verin
Ay Y?ld?z?n Depremi
Yol al?yor bu gemi
T?rkiye'miz hak etti
O yolu a??k olsun
??lerine hep huzur
Sayg? mutluluk dolsun
Ay Y?ld?z?n Depremi
Yol al?yor bu gemi
Sevincimiz ?ok b?y?k
Y?zy?llar boyu s?rs?n
Hel?l olsun T?rkiye'm
Sen do?u?tan ?zg?rs?n
Ay Y?ld?z?n Depremi
Yol al?yor bu gemi
B?yle b?y?k zaferi
Mevla'm daim g?stersin
Futbolcu milletime
Ba?ar? sa?l?k versin
Ay Y?ld?z?n Depremi
Yol al?yor bu gemi
Yurtta bayram sevinci
Ya?att?n?z bizlere
Ne diyeyim ?ocuklar
Buralardan sizlere
Ay Y?ld?z?n Depremi
Yol al?yor bu gemi
Sinirlenip kimseye
K?t? s?z s?ylemeyin
Kat?n zafere zafer
K?t?l?k eylemeyin
Ay Y?ld?z?n Depremi
Yol al?yor bu gemi
Gurur duyduk sizlerle
?mit R??t? Hakanlar
Minnettard?r canlara
Anne baba Hasanlar
Ay Y?ld?z?n Depremi
Yol al?yor bu gemi
?nemli olan sonu?
G?r?n her ?ey ortada
??te kalede o top
Eritildi potada
Ay Y?ld?z?n Depremi
Yol al?yor bu gemi
Sambac?yla bir ma? var
Bizler ise bombac?
Dualar? g?nderin
Anne baba ve bac?
Ay Y?ld?z?n Depremi
Yol al?yor bu gemi
Mill? Tak?m?n sesi
Kaplayacak d?nyay?
Hasan Sancak'?n s?z?
Kaybetmeyin hayay?
Ay Y?ld?z?n Depremi
Yol al?yor bu gemi


AZ KALDI GEL?YORUZ
FUTBOLU B?L?YORUZ

Heyecandan titreriz
A?l?yoruz sevin?ten
Ay?rmaz olduk g?z?
Yapt???n?z her ma?tan
Az kald?k geliyoruz
Futbolu biliyoruz
Yeriniz kalplerdedir
Parsel parsel hep haz?r
70 Milyon dilinde
Bize oldunuz H?z?r
Az kald?k geliyoruz
Futbolu biliyoruz
Uzak d??t?k sizlerden
Biz burada siz orda
B?rakmas?n Allah’?m
Daim sizleri darda
Az kald?k geliyoruz
Futbolu biliyoruz
D?nya size bak?yor
Her ?ey yenince g?zel
Buradan nefes nefes
Sizlere sallar?z el
Az kald?k geliyoruz
Futbolu biliyoruz
Neler neler oluyor
?nan ?u vatan?mda
Co?kudan yanar ara?
Volkan kaynar kan?mda
Az kald?k geliyoruz
Futbolu biliyoruz
Yeriniz kalbimizde
Y?llarca sevece?iz
D?n bug?n ile yar?n
Hep sizi ?vece?iz
Az kald?k geliyoruz
Futbolu biliyoruz
Hedefimiz kupad?r
Final derim hep final
N’ olur sesimi duyun
Onu getir hemen al
Az kald?k geliyoruz
Futbolu biliyoruz
G?zya??m durmaz oldu
Sevincime sevin? kat
Sizler ile olal?m
Bug?nden daha rahat
Az kald?k geliyoruz
Futbolu biliyoruz
Akl?n?za bile?e
Aya??n?za kuvvet
Milletim sizi bekler
Evet diyorum evet
Az kald?k geliyoruz
Futbolu biliyoruz
Biraz daha sabredin
Yenin gelin onlar?
D???n?r Hasan sizi
Hep d???n?r canlar?
Az kald?k geliyoruz
Futbolu biliyoruz


BAHSEDER S?ZDEN D?NYA
?OK SA?LAM S?ZDE MAYA

Ge?tik ?o?u ma?lar?
T?rk Milleti sevindik
Mill? Tak?m?m?zla
Hep birlikte ?v?nd?k
Bahseder sizden d?nya
?ok sa?lam sizde maya
D?nyan?n o g?z?n?
Biz ?st?m?ze ?ektik
Enerji ve ruhumuz
O an terleri d?kt?k
Bahseder sizden d?nya
?ok sa?lam sizde maya
Ba?ar?m?z s?r?yor
Ellerdedir Ay -Y?ld?z
Meydan cadde ve sokak
Doldu ?ocuk gen? ve k?z
Bahseder sizden d?nya
?ok sa?lam sizde maya
Su serptik y?reklere
Bizler tarihe ge?tik
Oynanan bu oyunla
Yeni bir ????r a?t?k
Bahseder sizden d?nya
?ok sa?lam sizde maya
T?rk Futbolu zirvede
G?rkemli ilerleyi?
Futbolcu fi?ek gibi
Onlara d???yor i?
Bahseder sizden d?nya
?ok sa?lam sizde maya
De?eri ispatland?
Final imk?ns?z de?il
Oynanan g?zel oyun
Hi? olmazsa gel e?il
Bahseder sizden d?nya
?ok sa?lam sizde maya
Ya?as?n T?rkiye’miz
Dalgalan?r bayra??m
Bilinsin art?k yurtla
Kutsal benim topra??m
Bahseder sizden d?nya
?ok sa?lam sizde maya
Seviniriz sizinle
Hep T?rkiye ya?as?n
Bayrak ve flamay?
Daha y?kse?e as?n
Bahseder sizden d?nya
?ok sa?lam sizde maya
Ya?a T?rkiye’m ya?a
G?kler K?rm?z?-Beyaz
Sevin?ler y?llar s?rs?n
Bu sevgiler bize az
Bahseder sizden d?nya
?ok sa?lam sizde maya
?ampiyonluk d??leri
Millet?e kuruyoruz
??retmen Hasan s?yler
Zorlu?u yar?yoruz
Bahseder sizden d?nya
?ok sa?lam sizde maya


BAK D?NYAYI SALLADIK
?A?A SEVG? YOLLADIK

Bu ma? hi? unutulmaz
Ak?llarda yer etti
?? ikilik skorla
Centilmenlikle bitti
Bak d?nyay? sallad?k
?a?a sevgi yollad?k
B?y?k duygu ya?and?
Futbolcu seyirciyle
?yle m?thi? duygular
Yay?ld? bir ?ok ile
Bak d?nyay? sallad?k
?a?a sevgi yollad?k
Seyredenin s?zleri
Ma? boyunca rahatt?
Ma?tan sonra ya?anan
Hep g?zleri ya?artt?
Bak d?nyay? sallad?k
?a?a sevgi yollad?k
El el g?n?l g?n?le
Bitmedi bu sevgiler
Y?zy?llar boyu s?rs?n
Mutluluklar ?vg?ler
Bak d?nyay? sallad?k
?a?a sevgi yollad?k
Turnuvaya renk katt?k
Alk??land?k ellerle
T?rkiye T?rk sevgisi
Anlat?ld? dillerle
Bak d?nyay? sallad?k
?a?a sevgi yollad?k
Hakan ile ?lhan'?m
On birin kahraman?
Att?klar? gollerle
Hep sevindirdi can?
Bak d?nyay? sallad?k
?a?a sevgi yollad?k
G?zel kurtar??lar?
Yapt? R??t? bu ma?ta
Huzur ve esenli?i
O olu?turdu i?te
Bak d?nyay? sallad?k
?a?a sevgi yollad?k
???nc?l?k hakk?m?z
Bunu d?nya anlad?
Sahada T?rkiye'de
O y?rekler ??nlad?
Bak d?nyay? sallad?k
?a?a sevgi yollad?k
Eme?i ge?en cana
Malzemeci mas?re
Ba?kan-G?ne?-Futbolcu
Toplu h?lde ?u ere
Bak d?nyay? sallad?k
?a?a sevgi yollad?k
Doktor a???lara hep
Minnet yard?mc?lara
Hasan Sancak'tan sevgi
Anne ve bac?lara
Bak d?nyay? sallad?k
?a?a sevgi yollad?kBA?ARI ALTIN GOLLE
KALDIR BAYRA?I ELLE

Birlikte seviniyor
Topluca co?uyoruz
El ele tutu?arak
?a?lara ko?uyoruz
Ba?ar? alt?n golle
Kald?r bayra?? elle
T?rkiye'nin Bayram?
Birlik ve beraberlik
Sahadaki oyuncu
Orda g?sterdi erlik
Ba?ar? alt?n golle
Kald?r bayra?? elle
Tek v?cut tek bir y?rek
K???mseyen utans?n
Ko?sun meydan caddeye
Bir sefer olsun ans?n
Ba?ar? alt?n golle
Kald?r bayra?? elle
Ya?an?lan s?k?nt?
Susam??t?k zafere
Te?ekk?r ediyoruz
Bizi savunan ere
Ba?ar? alt?n golle
Kald?r bayra?? elle
Futbola hel?l olsun
Bizleri etti mutlu
D?nden daha sevin?li
Tamamen olduk kutlu
Ba?ar? alt?n golle
Kald?r bayra?? elle
Bizler tek bir milletiz
Devlet ?yle kurulu
??te ma?ta oynuyor
Mill? Tak?m?n o?lu
Ba?ar? alt?n golle
Kald?r bayra?? elle
Yok birbirimizden fark
Ya?as?n hep T?rkiye
Al?n elimden yiyin
Hep taze kurabiye
Ba?ar? alt?n golle
Kald?r bayra?? elle
Milletin o huzuru
?mit ve hevesini
Arkan?zda hissedin
Orda duyun sesini
Ba?ar? alt?n golle
Kald?r bayra?? elle
Bu heyecan az de?il
Daha ?ok ihtiya? var
Bug?n ve yar?nlarda
Rakipleri edin dar
Ba?ar? alt?n golle
Kald?r bayra?? elle
Ba?ar? hakk?m?zd?r
Bizimdir galibiyet
Hasan s?z? s?yleyen
Ba?ar? bekler millet
Ba?ar? alt?n golle
Kald?r bayra?? elle


BA?ARI G?ZEL CEVAP
ELB?RL??? ?OK SEVAP

Mill? Tak?m?m?z?n
Ba?ar?s? s?r?yor
?n?ne ??kanlar?
O yerlere seriyor
Ba?ar? g?zel cevap
Elbirli?i ?ok sevap
Asla tesad?f de?il
Birlik olu?turuyor
Cadde ve sokaklarda
Can? bulu?turuyor
Ba?ar? g?zel cevap
Elbirli?i ?ok sevap
Topluma moral verdi
?al???l?rsa evet
Ger?ekten oluyormu?
?nsan seli sanki set
Ba?ar? g?zel cevap
Elbirli?i ?ok sevap
Her alanda ba?ar?
Yeter ki inanal?m
Gere?ini yaparak
Zorlu?a el banal?m
Ba?ar? g?zel cevap
Elbirli?i ?ok sevap
Hep bizlerden rahats?z
Olanlara yuh olsun
Onlar ?om a??zl?lar
Kalpleri ate? dolsun
Ba?ar? g?zel cevap
Elbirli?i ?ok sevap
Hakarete vard?r?p
O s?zleri b?rak?n
G?sterin destekleri
Ate?i erken yak?n
Ba?ar? g?zel cevap
Elbirli?i ?ok sevap
Galibiyete gerek
Hem dua hem de sevgi
Millet ile birlikte
Olmal? b?t?n ?vg?
Ba?ar? g?zel cevap
Elbirli?i ?ok sevap
Neticeyle bellidir
Atmak gerekir gol?
Esenlik mutlulukla
Kald?rmal? o eli
Ba?ar? g?zel cevap
Elbirli?i ?ok sevap
Sonu? gerekir sonu?
Ger?ekten al?yoruz
El el g?n?l g?n?le
Birlikte kal?yoruz
Ba?ar? g?zel cevap
Elbirli?i ?ok sevap
?nan?l?y?z azimli
Bizler ba?araca??z
Hasan s?z? s?yleyen
Y?re?i saraca??z
Ba?ar? g?zel cevap
Elbirli?i ?ok sevap

B?TM?YOR S?ZS?Z DERD?M
M?LL? TAKIM HEP MERD?M

Oynad?k biz futbolu
Atar?z b?yle gol?
T?rk Milleti kald?rd?
Sizlerle birlik eli
Bitmiyor sizsiz derdim
Milli Tak?m hep merdim
G?? ile kararl?l?k
O zaferi getirdi
Oynad???n?z oyun
Tak?mlar? bitirdi
Bitmiyor sizsiz derdim
Milli Tak?m hep merdim
Siz s?n?f? ge?tiniz
Daha g?zel ve iyi
On ?st?nden daim on
Notumuz hep pekiyi
Bitmiyor sizsiz derdim
Milli Tak?m hep merdim
Bu ba?ar? sevgide
Herkesin bir pay? var
At?lan b?t?n goller
Milletime kald? k?r
Bitmiyor sizsiz derdim
Milli Tak?m hep merdim
Hedeflerimiz belli
G?ne?in do?du?u yer
M?cadele yap?yor
Buradaki b?t?n er
Bitmiyor sizsiz derdim
Milli Tak?m hep merdim
G?venenleri sizler
Hi? mahcup etmediniz
O futbolu oynay?p
Bizleri itmediniz
Bitmiyor sizsiz derdim
Milli Tak?m hep merdim
Yetmi? Milyon sizinle
Bile?iniz b?k?lmez
Sizlerin ruhunuza
Kin tohumu ekilmez
Bitmiyor sizsiz derdim
Milli Tak?m hep merdim
Ba?ar?lar sizlerin
“Hal?k-G?ne?-futbolcu”
Az kald? s?yl?yorum
??te g?r?nd? ucu
Bitmiyor sizsiz derdim
Milli Tak?m hep merdim
Allah’?m?z bizimle
Bize sadece yeter
G?? ve kuvvet ver bana
Kolayl??? bize ser
Bitmiyor sizsiz derdim
Milli Tak?m hep merdim
Ellerimiz semada
Yalvar?p yakar?yor
Hasan s?z? s?yleyen
O y?re?i sar?yor
Bitmiyor sizsiz derdim
Milli Tak?m hep merdim“M?LL? TAKIM CANIMIZ EN G?ZEL VATANIMIZ”
???R K?TABIMA DESTEKLEY?C? ARIYORUM.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Spor Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye