Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Alevilerin İslam'ı - Alevi Kimliği ( Ali KENANOĞLU )

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Sal Ekm 27, 2009 1:39 pm    Mesaj konusu: Alevilerin ?slam'? - Alevi Kimli?i ( Ali KENANO?LU ) Alıntıyla Cevap Gönder

Alevilerin ?slam'? - Alevi Kimli?i

Ali KENANO?LU

Bu tebli? S?leyman Demirel ?niversitesi – ?lahiyat Fak?ltesinin 29-30 May?s tarihlerinde yapm?? oldu?u ''G?n?m?z Alevili?inde E?itim ?al??tay?'' ba?l?kl? toplant?s?nda sunulmu?tur.

- Alevilerin ?slam’?, i?i - ?z? oldu?umuz ?slam

- ?ki Alevi ?nan? ?nderinin ?dam fermanlar?

- ??z?m ?nerisi

...

Peki, D?nya genelinde bilinen T?rkiye de de Devletin Resmi Dini Kurumu (Diyanet) taraf?ndan da kabul edilip uygulanan bu ?slam’ ?, ?slam’?n 5 ?art?n? ve onun ?ekli ibadetini ve ibadethanelerini (Cami, mescit) kabul etmeyen bu Alevi toplumu nas?l bir ?slam’ ?n i?indedir. Nas?l bir ?slam'a ?nanmaktad?rlar :

Alevilik, kimine g?re Hz. Muhammed’ in Hakka Y?r?mesinden sonra ya?anan ayr??malardan olu?mu?tur. Kimine g?re T?rklerin Orta Asya’dan getirdikleri inan?t?r, kimine g?re ise 10 bin y?ld?r Anadolu’ da var olan bir inan?t?r Alevilik. Kimlilerine g?re de daha farkl? ?ekillerde ortaya ??km??t?r.

Ne zaman nereden geldi?i, nas?l olu?tu?u tart???la dursun herkesin kabul etti?i bir ger?ekliktir Alevilik.

Bu ger?eklili?in kabul? ile birlikte bu kimli?in ne oldu?u, inan? esaslar?n?n nelerden ibaret oldu?u ve en ?nemlisi de ?slam’ la ili?kisi de y?z y?llard?r tart??maktad?r.

Alevilerin b?y?k bir ?o?unlu?u y?zy?llard?r kendilerini ?slam’?n i?inde hata ?z? esas? olarak g?rmektedirler.

Fakat burada nas?l bir ?slam tan?mlanmakta ve yorumlanmakta ve uygulanmaktad?r. Yani Aleviler nas?l bir ?slam’?n i?indedirler.

Alevilere g?re ?slam ve onun kutsal kitab? kuran Hz. Muhammed’ in hakka y?r?mesinden sonra m?dahalelere u?ram?? ve asl?n?n d???na ??kart?larak de?i?tirilmi?tir.

Kuran; ?mer, Osman ve ?zellikle de Maviye ile Yezit zaman?nda de?i?tirilmi?, bir?ok ayeti, sayfalar? yak?lm??, yok edilmi?tir. B?yle inanmaktad?r Alevi toplumu. Bu nedenle de bizim kuran?m?z ‘’Telli Kuran’’ ve ‘’Kuran? Nat?k’’ demektedirler. Ozanlar?n, pirlerin deyi?leri, duvaz imamlar?, s?zlerini kuran?n ayetleri olarak kabul etmektedirler.

Emeviler ve Abbasiler ger?ek ?slam’? yok say?p, 4 mezhepten olu?an bir S?nni anlay?? ortaya koymu?tur ?slam ad?na. Hatta 1836 y?l?nda ?damla yarg?lanan ve Alevilerin Ser ?e?me M?r?idi, ?nan? ?nderi olan Hamdullah ?elebi, S?nnili?e ?slam denilemeyece?ini ve S?nnili?in yapm?? oldu?u ibadet ve inan? esaslar?n?n da kabul edilemeyece?ini s?ylemektedir.[1] Aleviler bu ?ekilde bakmaktad?rlar S?nnili?e ve onun inan? ?ekillerine.

Camiyi ve mescidi de?il, Cemevi ve Derg?hlar? kendisine ait ibadethane olarak g?rmektedirler. ?ekli anlamda bilinen ve Camilerde eda edilen Namaz? de?il, cem evlerinde ve derg?hlar?nda yapt??? cemi ibadet olarak kabul etmektedirler. Ramazan Orucunu de?il, H?z?r ve Muharrem Orucunu oru? olarak kabul etmektedirler. K?be’yi, k?bleyi ?nsan?n cemali olarak g?ren ve bu sebeple de ?badetinde y?n?n? ?nsana d?nen, yarad?l??tan, ?l?me kadar b?t?n ya?am ve uygulamalar?nda S?nni anlay???n?n belirledi?i ve olmazsa olmazlar?n? ret eden bir toplumdur Aleviler.

M?zi?i ret eden bir ?slam anlay??? kar??s?nda, ba?lamay? ve keman? ibadetin i?ine sokmu?tur. Resimi kabul etmeyen, hele hele ibadet edilen yerde resime ve heykele kesinlikle yasak koyan bir uygulamaya kar?? t?m ibadethanelerinde kendince kutsal sayd??? de?erlerin resimlerini asm??t?r duvarlar?na, heykellerini yapt?rm?? koymu?tur. Kad?nl? erkekli.

?badette kad?nla erke?in kesinlikle yan yana duramayaca??n? kabul eden bir inan???n aksine t?m ibadetlerini kad?n erkek ayn? mek?n i?inde yapmaktad?r Alevi toplumu.

Kimilerinin c?mb??, kimilerinin dans diye niteledi?i semah?nda kad?n?yla erke?i birlikte sergilemektedir r?tuellerini.

??kiyi b?rak?n ?badetinde, g?nl?k ya?amda bile haram k?lan bir inanc?n aksine, Dolu ve Dem diye niteledi?i i?kisini duralayarak i?mektedir Alevi toplumu. Kimi b?lgelerde Cem ?badeti esnas?nda da dem olarak al?nmaktad?r.

Peki, D?nya genelinde bilinen T?rkiye de de Devletin Resmi Dini Kurumu (Diyanet) taraf?ndan da kabul edilip uygulanan bu ?slam’ ? ?slam’?n 5 ?art?n? ve onun ?ekli ibadetini ve ibadethanelerini (Cami, mescit) kabul etmeyen bu Alevi toplumu nas?l bir ?slam’ ?n i?indedir. Nas?l bir ?slam' a ?nanmaktad?rlar :

Aleviler ?slam’?n ?z?n? ta??d?klar?n? ve yans?tt?klar?na inanmaktad?rlar. K?rklar Ceminde Kad?nlarla erkeklerin birlikte can olduklar?na ve ilk semah?, ?z?m tanesinin ezilip eng?r eylenmesiyle olu?an Dem i alan Hz. Muhammet Mustafa’ n?n d?nd???ne inanmaktad?r.

Aleviler ?slam’ ? Hak Muhammet Ali inanc? olarak g?rmektedirler. Bu ?slam’ da ?badethane Cemevi ve Derg?hlard?r. Yery?z?ndeki her mek?nd?r. Her aland?r. Toplu ?badet Cem dir. Alevilerin ?slam’?n’ da; Erkek di?i sorulmaz, muhabbetin dilinde - Hakk?n yaratt??? her ?ey yerli yerinde - Noksanl?kta, eksiklikte senin g?r??lerinde… Diyen Hace Bekta? Velinin dedi?i gibi g?rmektedir. Bu ?slam’da Kad?n?n? ve erke?ini g?nl?k ya?am?nda yan?ndan ay?rmayan Alevi toplumu ibadetinde de yan?ndan ay?rmamaktad?r. Onunla Can olmaktad?r.

Enel Hak Felsefesiyle, ?l?m yoktur Hakka y?r?mek, Hak kat?na ula?mak vard?r inanc?yla, Cennet cennet dedikleri, birka? k??kle birka? huri, sen isteyene ver onu, bana seni gerek seni deyi?inde Yunusun dedi?i gibi, ?b?r d?nya ya bakan bir ?slam’d?r Alevilerin i?inde oldu?u ?slam.

Alevi Kimli?ini olu?turan ?nan?sal yap? bunlard?r. Bu toplulu?un bu ?ekilde inan?yor olmas?ndan kaynakl? olarak y?zy?llard?r bu topraklarda katliamlara u?ram??lar, d??lanm??lar, bask? alt?nda tutulmu?lard?r. ?slam olarak g?r?lmemi?lerdir.

Osmanl? Belgelerine g?re, Pir Sultan Abdal'?n katlini vacip k?lan resmi gerek?eler ?zetle ?unlard?r: [2]

1- Pir Sultan dinsiz, namaz k?lm?yor ve oru? tutmuyor

2- ?eriata ayk?r? s?z s?yl?yor ve davran?? sergiliyor.

3- M?sl?manlara 'Yezit' diyor ve ?arap i?iyor.

4- Kura’n ve ?slam Peygamberi hakk?nda uygunsuz s?zler s?yl?yor.

5- ?slamiyet'in ilk ?? halifesine s?v?yor.

6- Peygamber han?m? Hz. Ay?e'ye hakaret ediyor.

7- Cem Ayini gibi gizli toplant?lar yap?yor.

8- Safevi taraftar? ve K?z?lba? taifesinden bir devlet d??man?.

9- Raf?z? kitaplar bulunduruyor okuyor ve okutuyor.

10- Saz ve ?alg? ?al?yor t?renlerde semah d?nerek oyun oynuyor.

11- T?renlerde ve d??ar?da haremlik selaml?k kural?na riayet etmiyor.

12- Mehdi-i Zaman (Zaman?n Mehdisi) gelecek propagandas? yap?yor...

Bu sebepler Alevi toplumunun ?slam’ ?n ger?ek uygulamas? olduklar?na inand?klar? esaslard?r.

Yine 1836 y?l?nda ?damla Yarg?lanan ve daha sonra idam karar? verildikten sonra s?rg?n cezas? ile cezaland?r?lan Hamdullah ?elebi’ nin su?lar? ise ??yle s?ralanmaktad?r;

1- Ehli s?nnet yolundan ayr?lmak Alevilik Bekta?ilik gibi bir yol tutmak

2- Hak olan 4 mezhep d???nda ba?ka bir yola sapmak

3- Muaviye ve Yezit’ e Lanet okumak

4- Namaz K?lmamak ve Hace Bekta? Derg?h?nda toplu namaz k?ld?rmamak

5- Kuran okumamak ve T?rk?e dua okumak

6- Allaha ?ekil vermek, insana benzetmek (Enel Hak)

7- Derg?hta deyi? s?yleyen ???klar?n Enel Hak diye deyi?ler s?ylemesi

8- T?vbe ederek g?nahlar?n affolaca??na inanmamak

9- Gayri M?slimlerle iyi diyalog i?inde olmak, onlarla derg?hta muhabbetler etmek

10- Bo?anan?n d??k?n diye cezaland?r?lmas?n?n ?eriata ayk?r? tav?r olmas?

11- Hac ibadeti, zek?t, oru? ve namaz ibadetini ?ekil ibadetidir diye kabul etmemek

12- Hayr?n Allah’ tan geldi?ine ama ?er in Allahtan geldi?ine inanmamak

Gerek Pir Sultan Abdal’ ?n idam karar? gerekse Hamdullah ?elebi’nin idam karar?na bak?ld??? zaman Alevi toplumunun ?slam diye inan?p uygulad??? ve kutsal kabul etti?i inan?lar ve ibadetlerdir. Bu iki ?ahsiyetin Alevilerin ?nan? ?nderi, piri, m?r?idi olmas? a??s?ndan ?rnek olarak ortaya koymak ?nemlidir.

Alevi kimli?ini olu?turan inan?sal esaslar bulard?r. Buradan yola ??karak Alevilerin sorunlar?na ??z?m aramak gerekmektedir.

Oysa bu durum kar??s?nda ne yap?lmaktad?r. Devlet, H?k?met ve Devletin resmi Kurumlar? Biz ?slam’?n i?indeyiz ama ibadetimiz bu ?ekilde diyen Alevilere, siz ?ok hakl?s?n?z, siz ?slam’?n i?indesiniz ama size ?slam yanl?? ??retilmi?, gelin biz size do?ru ?slam’? ??retelim, buyurun camiye, ramazan orucuna diyerek ba?l?yorlar. Bu s?ylem Asimilasyoncu bir yakla??m olarak de?erlendirilmektedir.

Di?er taraftan ise ’’ bizim inan?, ibadetimiz sizinkinden ?ok farkl? e?er siz ?slam san?z biz bu ?slam’?n d???nday?z, farkl? bir inan? yap?s?y?z’’ diyenlere kar?? da; siz b?l?c?s?n?z, siz din d??man?s?n?z, ?slam d??man?s?n?z, Avrupa Birli?i yanda??s?n?z, siz yeni bir din yaratmaya ?al???yorsunuz, ?lkeyi b?lmek, par?alamak istiyorsunuz denmektedir.

Bu iki ak?? a??s?yla Alevi toplumun sorunlar?na ??z?m aramak m?mk?n de?ildir.

Bu ba?lamda sizlere ve kamuoyuna ?unu ?neriyorum;

1- ?slam’ da b?y?k bir reform yap?lacak; B?t?n bu inan? yap?s?na sahip olan Alevi toplumunu, d?n??t?rme, ba?kala?t?rma, ?iile?tirme, S?nnile?tirme ?al??mas? yapmadan oldu?u gibi, kabul ettikleri ve benimsedikleri inan?sal yap?lar?yla ?slam’?n ??inde kabul edeceksiniz. ?slam a??s?nda ?ok ?nemli bir reform say?lacak bu ad?m? resmen at?p, bunu kabul edeceksiniz ve Aleviler ?zerinde asimilasyon ?al??malar?na son vererek Alevi toplumunun kendi ?nan?sal sistemini olu?turmas?n?n ?n?n? a?acaks?n?z,

2- ‘’B?yle bir inanc? ?slam olarak kabul edemeyiz, sizin inanc?n?z farkl? bir inan?sal yap?d?r’’ deyip, Alevi toplumundan eliniz ?ekeceksiniz.

Alevileri camiye ?ekerek, onlar?n sorunlar?n? cami i?erisinde arayarak yap?lacak ??z?m ?nerileri ger?ek?i olmad??? gibi, bu u?urda kellesini vermi? bir toplumun bunu kabul edece?ini beklemek te do?ru de?ildir. Ayr?ca bu yakla??m, insan hak ve ?zg?rl?klerine, din ve vicdan anlay???na, Bilime de ayk?r?d?r.

Sayg?lar?mla

Ali KENANO?LU

29 May?s 2009
S?leyman Demirel ?niversitesi – ?lahiyat Fak?ltesi
G?n?m?z Alevili?inde E?itim ?al??tay?
E?irdir - Isparta

D?PNOTLAR:

[1] Hamdullah ?elebinin Savunmas? – ?smail ?zmen - Yunus Ko?ak. Ankara 2007

[2] - Ali Haydar Avc?, Osmanl? Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal ve B?t?n Deyi?leri

Alevihaberajansi.com - Hubyar.net - 30 May?s 2009
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye