Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Kültür Bakanı Günay Yalova'da Cem Evi Temeli Attı Cami Açtı

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Genel Merkez ve ?ubelerden Haberler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Pts Ksm 02, 2009 7:25 pm    Mesaj konusu: K?lt?r Bakan? G?nay Yalova'da Cem Evi Temeli Att? Cami A?t? Alıntıyla Cevap GönderK?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay Yalova’da Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Cem Evi 2n Grup Korumal? Binas?’n?n temel atma ve Hersekzade Ahmet Pa?a Camisi’nin a??l??lar?na kat?ld?.
Cem Evi a??l???nda s?z alan Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan? Ercan Ge?mez, “Nas?l S?nnilerin inan? merkezi cami ise, Alevilerin inan? merkezi de Cem Evleridir. Biz art?k bunun resmiyet kazanmas?n? istiyoruz” dedi.

K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay ise, “?nsanlar?n inan?lar?n?n ne olaca??n? devlet dayatamaz. Devlet inan?lara sadece sayg? g?sterir. Devlet inan?lar? g?vence alt?na ?zg?rl?kleri g?vence alt?na almak zorundad?r. Ve biz T?rkiye Cumhuriyeti’nin h?k?meti bunu b?yle biliyor ve b?yle yapmaya ?al???yoruz” dedi.

K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Cem Evi 2n Grup Korumal? Binas?’n?n temel atma ve Hersekzade Ahmet Pa?a Camisi’nin a??l??lar?n? yapmak ?zere Yalova’ya geldi. ?lk olarak Atat?rk’?n Y?r?yen K??k?’n? gezen G?nay Yalova Valisi Yusuf Erbay ve Yalova Belediye Ba?kan? Barbaros Binicio?lu’dan bilgiler ald?. Burada yemek yiyen G?nay ard?ndan Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Cem Evi 2n Grup Korumal? Binas?’n?n temel atma t?renine ge?ti. Burada Karacaahmet Sultan Dergah? Semah ekibi ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Yalova ?ubesi Semah ekibinin g?sterilerini izleyen Bakan G?nay ard?ndan t?ren alan?na ge?ti. T?ren ?ncesinde bir konu?ma yapan Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan? Ercan Ge?mez, “Cem Evleri Alevilerin inan? merkezleridir. Nas?l ki S?nni vatanda?lar?m?z?n inan? merkezleri camilerse, nas?l ki H?ristiyan vatanda?lar?m?z inan? merkezlerimiz Kiliselerdir diyorsa. Nas?l de?i?ik inan?lardaki vatanda?lar kendilerini tarif ediyorlarsa bizde art?k bu tarifin yasalla?mas?n? talep ediyoruz. Bu talebimiz ?ok masumane ?ok demokratik ?ok da gecikmi? bir talep olarak g?r?yoruz. Bizde bir s?z vard?r. Bir eksiklik varsa ba?kas?nda aramay?z d?ner ?z?m?ze bakar?z deriz. Bizde bir eksiklik varsa biz ?z?m?z? yoklamaya haz?r?z. Bundan da s?k?nt? duymayaca??z.

Bu ?a?da hala inan?lar?n? yerine getirirken s?k?nt? ya?ayan bir toplulu?un kendi inan?lar?yla ilgili taleplerini dile getirmesi birilerini rahats?z etmemeli. Hepimiz birlikte bu vatanda ya?amay? bilmeli birlik olmay? bilmeliyiz. Ba?ka bir vatan?m?z da, bayra??m?zda yok. Biz bunlara sahip ??kmal?y?z ki daha g??l? bir T?rkiye olu?tural?m. Sahip ??kmal?y?z ki bir birine daha sa?l?kl? bakan bireyler yeti?tirelim. ??nk? biz buray? dedelerimizden miras ald?k, torunlar?m?za do?ru b?rakmal?y?z. ?ocuklar?m?za iyi bir T?rkiye nasip etmeliyiz. Bir biri ile kavga eden de?il bir birine ho?g?r? g?steren, ?lkesini seven bireyler yeti?tirmeliyiz. Bunun bir tek yolu vard?r. Birileri ben Aleviyim, ben S?nni’yim veya ben Ateistim, ben inan?yorum inanm?yorum diyorsa buna sayg? g?stermekten ge?iyor” dedi.

Ge?mezin ard?ndan mikrofona gelen K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay ise devletin insanlara inan?lar?n?n ne olaca??n? dayatamayaca??n? s?yledi?i konu?mas?nda, “Diri olman?n, iri olman?n temelinde bir olmak yat?yor. Bizi birli?imizi b?t?nl???m?z? sa?layacak olan ?ey sen kendine ne istersen ba?kas?na onu iste. 4 kitab?n manas? budur e?er var ise diyen Yunus Emre’nin, aslanla ceylan? bir kucakta ya?atabilen Hac? Bekta?’?, bu memleketi bin tane badireden kurtar?p ?zg?r ve ba??ms?z k?lan Mustafa Kemalin yolundan y?r?mektir. Bunu yapt???m?z zaman hi?bir nifak, hi?bir ter?r, hi?bir ?iddet bu milletin ?a?da? uygarl?k ?zerine y?r?y???n? engelleyemeyecektir. Bu inan?la T?rkiye Cumhuriyeti H?k?meti, T?rkiye Cumhuriyeti parlamentosu, T?rkiye Cumhuriyeti’nin merkezi ve yerel y?neticileri ve T?rkiye Cumhuriyeti’nin sevin?le ve ??kranla g?r?yorum ki inan?lar?n? temsil eden sivil toplum ?rg?tlerinin ?derleri bu birlik, bu anlay?? ve bu inan?la y?r?yoruz. Bu inan?lar?n hepsi bizimdir Anadolu’ da de?il ki sadece Hasan’la H?seyin’in annesine ana denir. ?sa’n?n anas? Meryem’e de ana denir. Muhammed’in anas? Amine’ye de ana denir. Mustafa Kemal’in anas? Z?beyde’ye de ana denir. Biz Amine anan?n, biz Fatma anan?n, biz Meryem anan?n, biz Z?beyde anan?n yeti?tirdi?i evlatlar aram?zda inan? ayr?mlar?n? bu milletin do?al g?zellikleri sayarak ellerimizi bir birine vererek gelece?e do?ru bir y?r?y?? eylemeliyiz. ?z? ?ze ba?layarak, sular gibi ?a?layarak bir y?r?y?? eylemeliyiz. Pir Sultan’?n s?yledi?i gibi, canlar bir olmal?y?z, ve yoksulun hakk?n? almal?y?z. T?rkiye’nin art?k geldi?i yer budur. Ge?mi? y?llarda ?ok ac?lar ?ektik biliyorsunuz. Ben onun kavgas?n? her yerde veren arkada?lar?n?zdan biriyim. Hangi inan?la sesimi y?kseltmi?sem, bug?n o inan?la T?rkiye Cumhuriyeti h?k?metinin bakan? olarak ayn? inan?la bu k?rs? de duruyorum. Ge?mi? y?llarda insanlar?m?z a?a??land? insanlar?m?z h?rpaland?. Onlar ne kadar sa?lamm??lar ki, ne kadar T?rkiye Cumhuriyeti’ne, ne kadar Anadolu M?sl?manl???na s?ms?k? ba?l?ym??lar ki bu topraklar? terk etmediler. Hep bir bayra??n alt?nda hep bir inanc?n etraf?nda, hep bir topra??n ?zerinde hep birlikte ya??yoruz. Bizim gelece?imizi sa?layacak olan budur.

Biz ?imdi T?rkiye Cumhuriyeti H?k?meti yurtta?lar?m?z? ayr?ms?z bir ve e?it sayman?n gelece?imizi g?vence alt?na alman?n temeli oldu?una inan?yoruz. ?nsanlar?n inan?lar?n?n ne olaca??n? devlet dayatamaz. Devlet inan?lara sadece sayg? g?sterir. Devlet inan?lar? g?vence alt?na ?zg?rl?kleri g?vence alt?na almak zorundad?r. Ve biz T?rkiye Cumhuriyeti’nin h?k?meti bunu b?yle biliyor ve b?yle yapmaya ?al???yoruz” dedi.

Konu?malar?n ard?ndan Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan? Ercan Ge?mez K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay, Yalova Valisi Yusuf Erbay ve Yalova Belediye Ba?kan? Barbaros Binicio?lu’na birer te?ekk?r plaketi verdi.

Ard?ndan 480 m2 alan ?zerine 165 m2 kapal? alanda 3 kat olarak kurulacak olan Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Cem Evi 2n Grup Korumal? Binas?’n?n temelinin at?lmas?na ge?ildi. 2 kat? tamamlanan binan?n temeline temsili harc? K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay koydu. Bakan G?nay ard?ndan t?ren alan?ndan ayr?ld?.

Bakan G?nay Yalova’n?n Alt?nova il?esinde bulunan 15. y?zy?ldan kalma ve b?lgedeki en ?nemli Osmanl? eserlerinden birisi olan Hersekzade Ahmet Efendi Camisinin a??l???na da kat?ld?. Bursa Vak?flar B?lge M?d?rl??? taraf?ndan orijinaline uygun olarak restorasyonu tamamlanan camiyi gezen G?nay, burayla ilgili yetkililerden bilgiler ald?. Ecdad?n yadigar? eserlere h?k?met olarak sahip ??kt?klar?n?n alt?n? ?izen G?nay, “Buras? depremden sonra ciddi zarar g?rm??t?. Minaresi y?k?lm??, caminin binas? a??r hasar g?rm??t?. Bug?n Bursa Vak?flar B?lge M?d?rl???m?zce restorasyonu tamamlanan bu eserin dimdik ayakta durmas?ndan b?y?k mutluluk duyuyoruz” ?eklinde konu?tu.
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Genel Merkez ve ?ubelerden Haberler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye