Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Bakan Alevilerden ÖZÜR DİLEDİ!

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Çrş Ksm 18, 2009 10:14 am    Mesaj konusu: Bakan Alevilerden ?Z?R D?LED?! Alıntıyla Cevap Gönder

Bakan Alevilerden ?Z?R D?LED?!Ge?mi?te yap?lan b?t?n yanl??lar ad?na, devletin ?u anda bir g?revlisi s?fat?n? ta??d???m i?in ?z?r diliyorum.

K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay, 1978 Aral?k ay?nda Kahramanmara?'ta, 1980'in yaz?nda ?orum'da, 1993'?n yaz?nda Sivas'ta ?ok b?y?k provokasyonlar ya?and???n? belirterek, ''Ge?mi?te yap?lan b?t?n yanl??lar ad?na, devletin ?u anda bir g?revlisi s?fat?n? ta??d???m i?in ?z?r diliyorum'' dedi.

Alevilik Ara?t?rma, Dok?mantasyon ve Uygulama Enstit?s?, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?'nda a??ld?. T?rene, K?lt?r ve Turizm Bakan? G?nay ile Alevi dernekleri y?neticileri kat?ld?.

A??l?? t?renine geli?inde gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan G?nay, AK Parti ?stanbul Milletvekili Reha ?amuro?lu'nun, ''AK Parti'nin Alevi a??l?m?n?n di?er S?ryani, Abhaza gibi dini gruplara da geni?letilece?i''ni s?yledi?ini ifade eden bir gazeteciye, ''Arkada?lar isterseniz b?yle tavsif etmeyelim Alevi, Bekta?i, S?ryani, Abhaza gibi...'' kar??l???n? verdi.

''Herkesin, hangi me?rep, mezhep ve k?kenden olursa olsun ?zg?rce d???nme, ifade etme, inanma ve bunlar? ya?ama hakk? oldu?unu'' vurgulayan G?nay, ''T?rkiye Cumhuriyeti'nin art?k bu ?a?da, 21. y?zy?lda 12 Eyl?l ?zerinden neredeyse bir ?eyrek y?zy?l zaman ge?tikten sonra, art?k ?o?ulculu?u i?selle?tirmesi ve herkesin haklar?n? bu bi?imde kabul etmesi, kat?l?mc? bir anlay?? i?inde ?lkenin y?netimine kat?lmas? gerekiyor. ?sterseniz b?yle bakal?m, kategorize etmeyelim'' diye konu?tu.

G?nay, ''Anayurt Oteli'nin 100 temel eser aras?ndan ??kar?lmas?na'' ili?kin soruya, ''Daha ?nce bunlar belli se?ici kurallar taraf?ndan saptanm??. ?imdi b?yle bir tart??man?n ayr?nt?s?n? bilmiyorum, b?yle bir acil ihtiya? da hissetmiyorum. Ben d???nce, ifade ?zg?rl???nden ve sanat?n her kal?b?n d???nda ?zg?rce kendini ifade edebilmesinden yanay?m'' yan?t?n? verdi.

-''B?LG?N?N I?I?INDA TANI?TIRACAK''-
G?nay, t?rende yapt??? konu?mada, ''?nemli ve bir ?l??de gecikmi? bir hizmeti ba?latabilmenin gururunu payla?t???n?'' s?yledi.

Anadolu'da binlerce y?ld?r uygarl?klar?n, ?e?itli k?lt?rlerin, inan?lar?n, farkl?l?klar?n bir arada ya?ad???n? belirten ve Anadolu'nun zenginli?ini anlatmak i?in Ahmet Arif'in ''Be?ikler vermi?im Nuh'a, sal?ncaklar hamaklar. Ne ?skender takm???m ne Sultan Murat, Havva anan d?nk? ?ocuk say?l?r'' dizelerini aktaran G?nay, ''Son y?llarda zaman zaman bir ?l??de g?rmezden gelinmi?, bir ?l??de resim bir ?emsiye ile ?zeri ?alla ?rt?lmeye ?al???lm??, bir tekd?zelik yarat?lmaya ?al???lm?? idi'' dedi.

G?nay, 12 Eyl?l d?nemini ''inan?, d???nce, k?ken ve inan? zenginliklerini yok sayan kabus d?nemi'' olarak niteleyerek, ''Bundan ??k?? d?nemindeyiz. T?rkiye yeniden kendisiyle tan??maya, kendisiyle bar??maya, kendisini tan?maya ve ?o?almaya ?al???yor. Farkl?l?klar, g?zellikler i?inde, t?m bunlar? birbirine d??man k?larak de?il, farkl? inan?, k?lt?r, gelenek ve ya?am tarzlar?n? birbiriyle ?at??t?rarak de?il bar??t?rarak ?o?almaya, ?o?ulla?maya ve zenginle?meye ?al???yoruz'' diye konu?tu.

Yunus Emre'nin ''Gelin tan?? olal?m, i?i kolay k?lal?m'' s?zlerini hat?rlatan G?nay, ?unlar? kaydetti:

''Tan?? olman?n yolunun H?nkar'?n s?yledi?i gibi bilgi yoluyla olmas? gerekiyor. '?limden gitmeyen yol, bizden de?ildir, bir yere ??kmaz' diyor ya H?nkar, bu enstit? san?r?m bunu yapacak. Tan??may?, tan??t?rmay?, kayna?t?rmay?, siyaset, ideoloji ?n yarg?lar?yla bir yere hapsetmeyecek, Anadolu ger?e?ini harman edecek ve ger?ekten bilginin ?????nda Anadolu insan?n? birbiriyle tan??t?racak. Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?n?n ?al??malar?n? ?ok yak?ndan izliyorum. Ama bu ?at? alt?nda bu enstit?n?n kurulmas?n? ger?ekten ?ok ?nemsiyorum.''

-''C?DD? PROVOKASYONLAR...''-
K?lt?r ve Turizm Bakan? G?nay, ''Tarih ge? kalanlar? affetmez ama zarar?n neresinden d?nersek kard?r'' diyerek, ??yle devam etti:

''T?rkiye, ne yaz?k ki a??r bedeller ?dedikten sonra, ?imdi ger?e?i, do?ruyu, ?o?ulculu?un erdemini, kat?l?mc?l???n erdem ve vazge?ilmezli?ini yeni yeni anlamaya ba?l?yor. T?rkiye ac? y?llar ya?ad?. Bir ?eyrek y?zy?l kadar geriye gitti?iniz zaman, bizim delikanl?l?k y?llar?m?z T?rkiye i?in kabus d?nemiydi. T?rkiye'de toplum ciddi provokasyonlardan, tuzaklardan ge?ti. Daha bir ka? g?n ?nce 1978'le ilgili ac?l? bir anma g?n? ya?and?. 1978 Aral?k ay?nda Kahramanmara?'ta, 1980'in yaz?nda ?orum'da, 1993'?n yaz?nda Sivas'ta ?ok b?y?k provokasyonlar ya?and?. Toplumu birbiriyle ?at??t?racak, birbirine d??man edecek toplumun bir kesimini 'yeter art?k' deyip isyan ettirecek ciddi provokasyonlar ya?and?.

Ama Alevi ve Bekta?i gelene?inden gelen yurtta?lar?m?z o kadar kadim i?inde bu topraklar?n de?erlerine ba?l?, o kadar kadim i?inde T?rkiye Cumhuriyeti'nin de?erlerine ba?lanm??lar ki bunlar ??k?rler olsun tutmad? ve T?rkiye'nin de?erlerine ba?l? olmaktan gelen kararl?l?kla bu topraklara hizmet etmeyi s?rd?rd?ler. Bunun i?in minnetlerimi, ge?mi?te yap?lan b?t?n yanl??lar ad?na, devletin ?u anda bir g?revlisi s?fat?n? ta??d???m i?in ?z?r diliyorum ve bu ba?l?l?k i?in, T?rkiye topraklar?na sars?lmaz inan?la sahip ??kt???n?z i?in size minnet ve ??kranlar?m? sunuyorum.''

?orum'da Hac? Bekta? Veli an?t?n?n dikildi?ini, Hac?bekta?'taki t?rbenin i?i ve bulundu?u semti gelecek y?l Temmuz ay?na kadar ''Hac? Bekta?'?n ad?na yak???r ?ekilde p?r?l p?r?l hale getireceklerini'' bildiren G?nay, ''K?lt?r ve Turizm Bakan? olarak ?zerine ne d??erse, yapmaya haz?r oldu?unu'' s?yledi.

G?nay, ''Bu topraklardaki b?t?n de?erler bizim; Herodot, Diyojen, Hektor bizim oldu?u gibi, Hac? Bekta?, Abdal Musa, Pir Sultan, Hac? Bayram Veli, Yunus, Mevlana, Naz?m Hikmet, Necip Faz?l, Mehmet Akif, Mustafa Kemal, Ruhi Su hepimizin. Hepsine sahip ??kaca??z ama hani var ya me?hur bir s?z, s?zde de?il, ?zde sahip ??kaca??z'' dedi.

-''BU AYIBI ORTADAN KALDIRACA?IZ''-
Konu?mas?n? tamamlayan G?nay, k?rs?den inece?i s?rada salondan sesler y?kseldi.

''Mad?mak Oteli'nde ?lenlerin aileleri'' olduklar?n? s?yleyen ve kendilerini ''?ehit aileleri'' olarak niteleyen baz? Aleviler, G?nay'a otelin ne zaman m?ze olaca??n? sordu ve davan?n zaman a??m?na u?rat?ld???n? iddia etti. Yeter Sivri adl? vatanda?, ''?ehit annesiyim. ?ocuklar?m? g?remiyorum, y?re?im yan?yor'' diye ba??rd?.

G?nay, salonda artan gerginlik ?zerine, ''Y?rekleri yanm??, i?lerinden ??kan bu heyecan i?inde sorular?n? ifade ettiler, ?ok te?ekk?r ederim, ger?ekten. Ben de o ac?y? hi? i?inden ??karmayan, unutmayan arkada?lardan birisiyim'' dedi.

Olay?n ?zerinden 15 y?l ge?mesine ra?men konunun ilk defa kendisi ''?? ayl?k bakanken'' Meclis'te g?ndeme getirildi?ini ifade eden G?nay, kendisinin ''Ci?erimizin yand???, milletin can?n?n yand??? bir yerde et pi?irilip yenilmesinden i?reniyorum'' dedi?ini hat?rlatarak, ??yle devam etti:

''Bu konuyu 15 y?l sonra bu arkada??n?z g?ndeme getirdi, herkes elini vicdan?na koysun. Bak?n?z H?nkar'?n birinci emri nedir 'Eline, beline, diline sahip ??k'. Herkes birbirine soru sorarken, sorgularken, yarg?larken bunu unutmayacak. 15 y?l ge?ti. 15 y?l i?inde gelmeyen ge?meyen iktidar kalmad?, k?lt?r bakan?, i?i?leri bakan? ge?ti.''

G?nay, kendilerinin ''bu ay?b? ortadan kald?racaklar?n?'' kaydetti.

G?nay, k?rs?den indikten sonra, Mad?mak Oteli'ndeki yang?nda Asuman ve Yasemin adl? iki k?z?n? kaybeden Sivri'yi, sar?larak teselli etti.

-D??ER KONU?MALAR-
T?rende, Alevi Enstit?s? Ba?kan? Prof. Dr. Cengiz G?le?, bu g?n?n kendileri i?in ''yeni bir tarihi ba?lang?? oldu?unu'' s?yledi.

''Bin y?l? a?an k?lt?r ve gelene?iyle Alevili?in ?zellikle Cumhuriyet d?neminden s?n?rl? say?da bilim insan?n?n ilgi alan?na girdi?ini'' belirten G?le?, ''?lkemizde ?zellikle son 30-40 y?l i?inde Alevilik, M?sl?manl?k, ?slam, tasavvuf ve tarikatlar konusunda bilgi birikimleri yetersiz s?zde uzman ve ara?t?rmac?lar?n ideoloji y?kl? tezleri ile bu alanda hararetli tart??malar y?r?tt?klerine tan?k oluyoruz'' dedi.

Prof. Dr. G?le?, T?rkiye'de M?sl?manl???n t?rde? ve tekli bir yap? g?stermedi?ini ifade ederek, ''Kutsall?k, maneviyat ve inan? a??s?ndan bak?ld???nda, Alevilik olgusu bu co?rafyada ya?ayan ?e?itli topluluklar a??s?ndan ?ok ?nemli ve de?erli kabul edilmelidir. Alevili?in ne oldu?una ili?kin birbirine kar??t gibi g?r?nen anlay??lar ve tan?mlamalar mevcut ise de biz bunu zenginle?tirici bir ?e?itlilik olarak g?rmekteyiz'' diye konu?tu.

Enstit? Kurucular Kurulu ad?na konu?an Dr. Ali Murat ?rat akademisyen ve ara?t?rmacalar? bu konuyu inceleme ve tart??maya davet etti.

Alevi K?lt?r Dernekleri Genel Ba?kan? Tekin ?zdil, Alevi inanc?yla ilgili belgelere ula?makta zorland?klar?ndan yak?nd?.

Hac? Bekta? Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan? Ercan Ge?mez, enstit?n?n ?nemli ?al??malar yapaca??n? bildirdi.

-''?BRET, ANI M?ZES?''-
?te yandan, t?ren ??k???nda gazetecilere a??klama yapan K?lt?r ve Turizm Bakan? G?nay, ?unlar? s?yledi:

''Enstit?n?n, k?lt?r?m?z?n ?nemli kaynaklar?ndan birisinin ara?t?r?lmas? i?in, ideolojik kayg?lardan uzak, objektif bir bilgilenme s?recinin sa?lanmas? i?in yararl? hizmetler verece?ini umuyorum. Ba??ndaki arkada?lar benim eski dostlar?m ve bilimsel d?r?stl?klerine g?vendi?im arkada?lar?m?zd?r. Bu arada b?yle bir toplant?da Hac? Bekta?, Pir Sultan, Alevilik denilince akla gelen baz? sorular hemen g?ndeme geldi. Ger?ekten orada evlatlar?n? yitirmi? insanlar varsa bu ac?lar?n unutulmas? m?mk?n de?ildir. Biz d??ardan ayn? ac?y? s?rekli, y?llard?r i?imizde ya?at?yoruz. O a??dan arkada?lar?m?z?n heyecanl? sorular?na, konuyu g?ndeme getirmelerine, ?ok anlay??la b?t?n kalbimle anlayarak yakla??yorum.

O y?zden oran?n bir s?re sonra fonksiyon de?i?tirmesi, ibret, an? m?zesi, mekan? haline getirilmesi ne ?l??de ac?lar?n giderilmesine yol a?abilir, bu tart???l?r ama en az?ndan bu d?zenlemenin gecikmeden yap?lmas? gerekti?ine inan?yorum ve bunun yap?lmas? i?in u?ra??yoruz. ?zel m?lkiyet var, bir tak?m maddi sorunlar var. Benim sadece ?z?ld???m, ?zerinden 15 y?l ge?mesine ra?men bizi g?rmeden kimsenin bu konuyu hat?rlamam?? olmas?. Belki de bizim ??zebilece?imize yurtta?lar?m?z inan?yorlar. Ben bu duyguya da ?ok sevgi ve sayg? duyuyorum.'' (A.A)
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye