Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Aleviler Nasıl Bir Anayasa İstiyor? ( Fevzi GÜMÜŞ )

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Çrş Ksm 18, 2009 10:30 am    Mesaj konusu: Aleviler Nas?l Bir Anayasa ?stiyor? ( Fevzi G?M?? ) Alıntıyla Cevap Gönder

Aleviler Nas?l Bir Anayasa ?stiyor?Aleviler Nas?l Bir Anayasa ?stiyor?

Fevzi G?M?? *

T?rkiye mevcut Anayasa ile ‘demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti’ olarak tan?mlansa da, ger?ekte laik bir devlet de?ildir. Yakla??k 100 bin ki?ilik imam kadrosuyla Diyanet ??leri Ba?kanl???’n?n merkezi te?kilat i?inde varl???n? s?rd?rmesi, din derslerinin zorunlu olmas? T?rkiye’nin laik olmad???n?n en ?nemli g?stergeleridir.

T?rkiye, farkl? inan?lar?n ve k?lt?rlerin oldu?u bir ?lkedir. Devlet, Diyanet ??leri Ba?kanl??? ve zorunlu din dersi uygulamas? ile inan?lar kar??s?nda tarafs?z ve e?itlik?i de?ildir. Devletin inan?lar kar??s?nda tarafs?z ve e?it mesafede olabilmesi i?in Diyanet ??leri Ba?kanl??? kald?r?lmal?d?r.

??nk?; Laik bir devlette devletin dini yoktur. Devletin siyasal, toplumsal, hukuksal d?zeni dinden soyutlanm?? oldu?u i?in b?t?n dinlere e?it uzakl?kta durur. Kamusal alanda b?t?n inan?lar? ‘yok sayar’. Ve devleti, onun kurumlar?n?, Anayasas?n?, yasalar?n? d?zenlerken, daha da ?nemlisi pratik g?nl?k uygulamalarda dini de?erleri referans olarak almaz. ?nan?lar kar??s?nda; ‘k?r, sa??r, dilsiz’dir.

Her birey istedi?ine inanmak serbesttir. ?nananlar ibadetlerini serbest?e yapabildi?i gibi, inan? ?zg?rl??? kapsam?nda, herkes inanc?n? se?me ya da de?i?tirme ?zg?rl???ne sahiptir.

T?RK?YE HUKUK DEVLET? OLMALI!
Yasalar ?n?nde ve ger?ek ya?amda; demokratik hukuk devletinin en ?nemli kriteri, etnik, dinsel, dilsel, cinsel ay?r?m olmadan b?t?n yurtta?lar?n e?it muamele g?rmeleridir. Bundan dolay? ?ncelikle, toplum yasaklardan ve e?itsizliklerden ar?nd?r?lmal?d?r. Y?r?tmenin yasamay? belirleme yetkisi elinden al?nmal?, yasama, y?r?tme ve yarg? ‘kuvvetler ayr?l???’ yakla??m?yla temelden birbirinden ayr?lmal?d?r.

Hukuk devleti, esas olarak bireyin devlet ve ?teki bireylere kar?? ?zg?rl???n? teminat alt?na almal?d?r.

Demokratik hukuk devletinde, ?o?unlu?a ra?men ‘az?nl?klar’ inan?lar?n?, d???ncelerini, siyasi e?ilimlerini ve anlay??lar?n? ?zg?rce tart??abilmeli, farkl?l?klar?n? savunabilmelidir. ??nk? demokrasi, yaln?zca ?o?unlu?un de?il, ‘?o?ulculuk’’ ilkesinin h?kim oldu?u, insanlar?n bu farkl?l?klara ra?men g?ven i?inde ya?ayabildikleri bir de?erler ve k?lt?rler birikimi ve birli?idir.

Bu ?er?evede, demokratik bir hukuk devletinde; Milli G?venlik Kurulu’nun anayasal stat?s?ne son verilmelidir.

?zel Harp Dairesi, J?TEM gibi istihbarat kurumlar? kapat?lmal?, istihbarat te?kilat? savunma ama?l? olarak yeniden yap?land?r?lmal?d?r.

Siyasi partiler, dernekler ve sendikalar yasas?; se?me, se?ilme, toplant? ve g?steri y?r?y???, ?rg?tlenme, bas?n ve yay?nla ilgili b?t?n yasalar yeniden ?zg?l?k?? temelde d?zenlenmelidir.

Askerlik hizmetleri yeniden d?zenlenmeli, savunma merkezli yap?land?r?lmal?d?r. Sil?h kullanmak istemeyenlere ‘vicdani red hakk?’ verilmelidir.

Polis te?kilat? yeniden yap?land?r?lmal?, vatanda?lar? dosyalama, fi?leme uygulamalar?na son verilmeli, ‘siyasi kovu?turma’ kapsam?nda var olan ar?iv kay?tlar? hi?bir ayr?ma gidilmeden yok edilmelidir.

??kence ve k?t? muamelenin insanl?k su?u oldu?u kabul edilmeli, bu su?lar? i?leyenlerin a??r cezalara ?arpt?r?lmalar? i?in yasalarda de?i?iklik yap?lmal?d?r.

B?t?n faili me?hul cinayetleri, ara?t?r?p ortaya ??karmak i?in, h?k?met, sivil toplum ?rg?tleri ve ilgili ki?i ve kurulu?lardan ortak bir kurul olu?turulmal?, katliam, i?kence, yarg?s?z infaz, g?zalt?nda ?l?m ve kay?p iddialar? bu kurulca ara?t?r?ld?ktan sonra san?k olarak tespit edilenler siyasi kariyerlerine, ge?mi?lerine ve ya?lar?na bak?lmaks?z?n yarg?lanmal?d?rlar.

Yarg??lar ve savc?lar, y?r?tmeye ba??ml? olmaktan kurtar?lmal?, askeri mahkemeler yaln?zca disiplin su?u i?lemi? askerleri yarg?lamak i?in a??k tutulmal?, bunun d???ndaki b?t?n yarg?lamalar sivil mahkemelerde yap?lmal?d?r.

Sosyal devlet; emekten yana olmal?, eme?i korumal?, eme?i adaletli olarak ?cretlendirmelidir.

Ekonomik karar alma ve planlama s?re?lerine sendikalar da dahil edilmelidir.

?retim artt?r?lmal?, gelir da??l?m? sosyal adaletle dengelenmeli, vergi sitemi ?al??anlar ve kamu yarar?na iyile?tirilmelidir.

Sosyal devlet; ekonomiyi kamu yarar?na geli?tirilmeli, ilgili bakanl?kla birlikte, i??i ve i?veren ?rg?tlerinin, esnaf ve sanatk?r kurulu?lar?n?n, meslek odalar?n?n, tar?m odalar?n?n, ?evreci ?rg?tlerin temsilcilerinden olu?an bir kurul olu?turulmal?d?r.

E?itim, sa?l?k, enerji, ula??m, su, do?al gaz gibi sekt?rlerde ?zelle?tirmeye izin verilmemelidir.

Sosyal devlette k?rsal yerle?im alanlar?, ekonomik, toplumsal ve fiziksel olarak geli?tirilmelidir.

KOB?’ler yasalarla yeniden yap?land?r?larak, desteklenmelidir.

K???k ?l?ekli ?reticilerin, haklar?n? korumak, ?r?nlerin de?erlendirmek ve ?retimi artt?rmak i?in kooperatif ?rg?tlenmeleri yeniden yap?land?r?lmal? ve te?vik edilmelidir.

?retimin en ?nemli girdisi olan enerji, ?lkemizde yeniden yap?land?r?lmal?, T?rkiye i?in ?ok verimli alanlar olan r?zg?r ve g?ne? enerjisine ?zel ?nem verilmelidir.

Toplu ta??mac?l?k ve rayl? sistem ?ne ??kart?lmal?, h?zl? trenler yayg?nla?t?r?lmal?d?r.

Sosyal devlette; i?sizlerin ve yoksullar?n t?m? gerekli yasal ko?ullar ?er?evesinde ‘sosyal yard?m’ almal?, temel ihtiya?lar? ?cretsiz kar??lanmal?d?r. ??sizlik g?vencesi yayg?nla?t?r?lmal?d?r.

Sosyal devlette, engelliler, ?zel yakla??mlarla, hayat?n her alan?nda “engeller” kald?r?lmal?d?r.

Demokratik bir anayasa i?in

ANAYASA ?NSAN MERKEZL? OLMALI!
Anayasa, insan haklar?n?n; do?u?tan, evrensel, b?t?nsel, b?l?nmez oldu?undan hareketle; insan haklar?na ve temel ?zg?rl?klere dayanmal?d?r.

Anayasa, insan? merkeze almal?d?r.

?nsan onuru, e?itlik, ?zg?rl?k, bar?? ve dayan??ma anayasada temel de?erler olmal?d?r.

Hukukun ?st?nl??? ve demokrasi bu de?erleri ya?atacak sistemin temel yap?lar? olmal?d?r.

Bunun i?in, yeni anayasan?n haz?rlanmas?nda, h?k?metin ve kamunun ilgili organlar? d???nda, ?niversiteler, barolar, meslek odalar?, sendikalar ve sivil toplum ?rg?tlerinin kat?l?m? sa?lanmal?, anayasa olabildi?ince b?t?n toplum kesimlerinin ?zerinde anla?abilece?i ortak bir uzla?ma metni olmal?d?r.

Yeni Anayasa, T?rkiye toplumunun ?o?ulcu yap?s? dikkate al?narak ‘?okk?lt?rl?, ?ok kimlikli, ?ok inan?l?, ?okdilli’ bir yakla??mla kurgulanmal?d?r.

Anayasada, Milli G?venlik Kurulu, Diyanet ??leri Ba?kanl???, ?zel Harp Dairesi gibi kurulu?lar olmamal?, sava? ve do?al afet d???nda ola?an?st? hal ve s?k?y?netim uygulamalar?na kesinlikle yer vermemelidir.

Se?im ve siyasi partiler yasas? ulusal ?st? hukuk da dikkate al?narak demokratikle?tirilmelidir.

?niversiteler, idari, mali ve bilimsel y?nlerden ?zerk kurulu?lar olmal?d?r.

D???nce, din, vicdan ?zg?rl??? ?n?ndeki engeller ile fikri, k?lt?rel ve sanatsal yarat?c?l???n ?n?ndeki b?t?n engeller kald?r?lmal?d?r.

D???nce ve ifade ?zg?rl???; ?iddet unsuru d???nda s?n?rland?r?lmamal?d?r.

T?m ?al??anlar?n grevli, toplus?zle?meli sendika hakk? anayasa ile g?vence alt?na al?nmal?d?r.

E??T HAKLAR, E??T YURTTA?LIK!
Y?zy?llard?r bu topraklarda ya?ayan Aleviler yok say?l?yor, ciddi ayr?mc?l??a u?ruyorlar. Alevileri asimile etmek i?in akla gelebilecek her ?ey yap?l?yor.

Laik ve Demokratik bir T?rkiye’de; Alevi kimli?i yasal g?venceye kavu?turulmal?d?r.

Cemevlerine “ibadet yeri” stat?s? verilmelidir.

Zorunlu din dersleri kald?r?lmal?d?r.

Diyanet ??leri Ba?kanl??? kald?r?lmal?d?r. Alevi k?ylerine cami yapt?rma politikalar?na son verilmeli ve bu k?ylerdeki imamlar geri ?a?r?lmal?d?r.

Mad?mak Oteli m?ze olmal?d?r.

Ders kitaplar?, s?zl?kler, ansiklopediler ve Milli E?itim Bakanl???’nca ?nerilen yard?mc? kaynaklardaki Alevili?i ve di?er inan?lar? a?a??layan, tan?mlamalar ??kar?lmal?d?r.

Medyan?n ayr?mc? yakla??mlar? yasalarla engellenmelidir. Medyada ‘?tekiler’ yaratarak ve egemen dinin sosyal bask? mekanizmalar?n? ?reterek, farkl? olanlar?n? kendisini tan?tmas?n? kamu hizmeti ad?na engelleyen tek yanl? yay?nlara son verilmelidir.

Hac? Bekta? Derg?h? m?ze stat?s?nden ??kart?lmal? ve Alevilerin b?t?n kutsal mek?nlar?n?n y?netimi Alevi kurumlar?na b?rak?lmal?d?r.

• Pir Sultan Abdal Derne?i Ba?kan?

B?RG?N PAZAR - 18 Ekim 2009
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye