*

Vak�f Hakk�nda

Dat�a

Hac� Bekta� Veli

Alevilik

K�LT�REL

* G�N�N S�Z� *
* SON DAK�KA *
Allah�n Aslan� Hz. Ali 

Allah'�n aslan�yd�n karanl�klar devrinde. 
Sonra nur olup parlad�n �lemde. 
Bu g�n; 
Bitmeyen bir enerjisin 
Semah eden g�n�llerde, 
'Bar��, sevgi, karde�lik' diyen her dilde.

Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� online ziyaret�i
*** HABER AR��V�M�Z ***

*** G�NCEL HABERLER ***

ANAYASAYI BEKLERKEN: ALEV�LER SEMPOZYUMU

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Ve Alevi Enstit�s��n�n Ortak Anayasa Sempozyumu �Anayasay� Beklerken: Aleviler Sempozyumu� Etkinlik Ad�: Anayasay� Beklerken: Aleviler D�zenleyici Kurulu�lar: Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf�, Alevilik Ara�t�rma Uygulama Ve Dok�mantasyon Enstit�s� Etkinlik Tarihi: 7-8 Ocak 2012, Cumartesi, Pazar Etkinlik Yeri: �stanbul, Bilgi �niversitesi Genel Koordinat�r: Alevilik Ara�t�rma, Uygulama Ve Dok�mantasyon Enstit�s� Ad�na Do�. Dr. Bedriye Poyraz, Dr. P�nar Ecevito�lu

Hac�bekta� Veli Anadolu K�ltt�r Vakf� Dat�a �ubesi Olarak
Mara��� Kana Bulayanlar� Lanetliyor �ld�r�len Canlar�m�z� Sayg�yla An�yoruz!
Kahramanmara� olaylar�; 19 Aral�k-26 Aral�k 1978�de Kahramanmara��ta meydana gelen, Cumhuriyet tarihinin en �nemli katliamlar�ndan biridir. 12 Eyl�l Darbesine gerek�e olarak kullan�lan ya da haz�rlanan olaylardan biri olarak kabul edilir. Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Olarak bu ve benzeri katliamlarda �ld�r�len canlar�m�z� her zaman anaca��z. Bu olaylar�n tekrarlanmamas� i�in halk�m�z �ok duyarl� olmal�. Katilleri naletlemeli...

Dat�a Vak�f �ubemize �ei�tli Ziyaretler ve A�ure G�n�m�z.

11 Aral�k 2011 Pazar g�n� Vak�f �ubemizi;Alevi Bekta�i Federasyonu Genel Ba�kan Yard�mc�s� ve Yazar Necdet Sara�, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mu�la �l Genel Meclis �yesi Dursun Kaplan, Pir Sultan Abdal K�lt�r Derne�i Marmaris �ubesi ba�kan� Hasan Aky�z ziyaret etmi�lerdir.
10 Aral�k 2011 Cumartesi G�n� Mu�la K�yce�izde Gelen iki alevi aile yurtta�lar�m�z Cem Evimizi ziyaret ederek getirdikleri lokmalar�na, lokma duas� ve g�lben duas�n� dedemiz Nihat Yoler� taraf�nda veridi.
08 Aral�k 2011 Per�embe g�n� vak�f binam�z �n�nde saat 12.30�da ger�ekle�tirdi�imiz A�ure G�n�m�z�de; �ube Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m'�n konu�mas�; Oniki g�n boyunca dua ve sohbetleriyle bize e�lik eden kurum dedemiz Nihat YOLER��ye sayg� ve ��kranlar�m�z� sunar�z. Oniki g�n s�resince toplant�lar�m�zda haz�r bulunan canlara bu �zel g�nlerimizin matemine ortak olmalar� dolay�s�yla vak�f y�netim kurul ad�na te�ekk�rlerimizi bildiririz.

05 Aral�k 2011 Kerbela �ehitleri An�s�na H�z�r�ah T�rbesini Ziyaret ve 08 Aral�k 2011
Per�embe Saat: 12:30' da A�ure G�n�'nde �mam H�seyin�i birlikte anmaya Davet!
Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi y�netimi, H�z�r�ah k�y�nde bulunan H�z�r�ah K�lliyesi�nde dualar ederek Kerbela�da �ehit edilen �mam H�seyin ve �ehitleri and�lar. Gelin 08 Aral�k Per�embe g�n� vak�f binam�z �n�nde saat 12.30�da ger�ekle�tirece�imiz A�ure G�n�m�z�de �mam H�seyin�i ve Kerbela �ehitlerimizi anarken t�m Dat�a�l� dostlar�m�z� aram�zda g�rmekten onur duyar�z.Y�netim Kurulu Ad�na Murat YILDIRIM

Dat�a'da Aleviler Muharrem Ay� Oru�lar�'n� Birlikte A��yor.

Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� , Muharrem ay� i�erisinde Alevilerce tutulan '12 �mam Orucu' nedeniyle her ak�am saat 17.00' de Vak�f Merkezinde 'oru� a�ma' yeme�i veriyor, Kerbela �ehitlerini anma, an�lar�n� ya�atma amac�yla s�yle�iler ve sohbetler d�zenliyor.

Yazar Abbas Tan ve Fethiye �l�deniz Belediye Ba�kan� Keramettin Y�lmaz
Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi'ni Ziyaret Etti.

25 Kas�m 2011 Cuma g�n� Ara�t�rmac� yazar ve eski Alevi Bekta�i Federasyonu genel ba�kan yard�mc�s� olan Abbas Tan �YA�ANAN ALEV�L�K �kitab�n� tan�t�m amac�yla ve Fethiye �l�deniz Belediye Ba�kan� Keramettin Y�lmaz, beraberinde Cemil Soysalan�a ve Ya�ar Kayahan la beraber vakf�m�z� ziyaret ederek bizleri onurland�rd�lar.

Muharrem Ay� Matemi ve Orucu Ba�l�yor!

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi'nden T�m Canlara �a�r�
Muharrem Ay� Matemi ve Orucu Ba�l�yor!
26 Kas�m 2011 Cumartesi g�n� Muharrem Ay��n�n ba�lamas� ile Alevi toplumunda yas ve matem s�z konusudur. Aleviler Kerbela�da �ehit olan Hz �mam H�seyin ve peygamber soyundan gelen 11 imam�n �ehit olmas� nedeni ile 12 g�nl�k matem tutulur.
Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi olarak; Muharrem Ay��nda vak�f merkezimizde Kerbela �ehitlerini anma, an�lar�n� ya�atma amac�yla s�yle�iler ve sohbetler d�zenleyece�iz. Her ak�am saat 17.00�de oru� a�ma yeme�i verilecektir. 18.30�dan itibaren de g�n�n anlam ve �nemi ile ilgili sohbet ve s�yle�iler yap�lacakt�r. Dat�a�da ya�ayan t�m canlar�n oru� a�ma yeme�ine ve sohbetlere kat�lmalar�n� ve manevi destek vermelerini bekliyoruz.

U�ur D�ndar Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi'ni Ziyaret Etti.
T�rk medyas�n�n �nde gelen isimlerinden U�ur D�ndar ve Orhan Baykal, Dat�a Belediyesi'nin d�zenledi�i s�yle�iye konuk oldu.
16 Kas�m 2011 �ar�amba g�n� Dat�a B�lent Ecevit K�lt�r Merkezi�nde Mu�la Gazeteciler Cemiyeti Ba�kan�, Mu�la Devrim gazetesi sahibi Say�n �nal T�RKE��in sunuculu�unda �Kamu Yay�nc�l���n�n ��eri�i ve Medya Nereye Gidiyor� konulu s�yle�i yap�lm��t�r. U�ur D�NDAR, Orhan BAYKAL ve �nal T�RKE� s�yle�i bitiminde Dat�a Belediye Ba�kan� Say�n �ener TOKCAN ve Belediye meclis �yemiz Say�n Orhan KESK�NSOY ile birlikte vakf�m�z� ziyaret ederek bizleri onurland�rm��lard�r. Kendilerine te�ekk�rlerimizi sunar�z.

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Kurban Bayram� Mesaj�.
Bayramlar, darg�nl�klar�n unutuldu�u, insanlar�n bar��t���, karde��e kucakla�t���; milli ve dini duygular�n, inan�lar�n, �rf ve adetlerin uyguland��� bir toplumda millet olma �uurunun �ekillendi�i, kuvvetlendi�i g�nlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar ge�irmek dile�iyle...

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf�
Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu

NOT: Vak�f �ubemizde bayramla�ma; Bayram�n 2. g�n� saat 13.00'te Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Vak�f merkezinde yap�lacakt�r.


Alevi Kurultay� Karadeniz Bulu�mas� �orum�da yap�ld�.
B�y�k Alevi Kurultay�nda al�nan karar gere�i d�zenlenen b�lge kurultaylar�ndan ikincisi �orum�da Atat�rk Spor Salonunda topland�. Karadeniz B�lgesi�nde ya�ayan Alevilerin sorunlar�n�n konu�uldu�u kurultaya Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Ba�kan� Ercan Ge�mez, Tokat, Amasya, Ordu ve �orum�daki alevi �rg�tlerinin temsilcileri, CHP �l Ba�kan� Y�ld�z Bek, EMEP �l Ba�kan� Hikmet Ayd�n, Halklar�n Demokratik Kongresi temsilcileri ile �ok say�da Alevi yurtta� kat�ld�.

Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� ��Dergahta Birlik�� toplant�s�na kat�ld�.
Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi ��Dergahta Birlik�� toplant�s�na kat�ld�.Bu toplant�da �ubemizi Ba�kan Murat Y�ld�r�m ve Sayman Nihat Yoleri(Dede) temsil etti.Ba�kan Y�ld�r�m Toplant� an�nda ald��� notlar� ve toplant� foto�raflar�n� kendi sitelerinde yay�nlamak i�in Cemalettin K�se�ye aktard�.��te izlenimlerimiz ve sonu� >>

Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� 1.Ola�an�st� Kongresi Yap�ld�.
27 A�ustos 2011 Cumartesi g�n� yap�lan 1. Ola�an Genel Kurul toplant�s�n� ger�ekle�tiren Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi yeniden yap�land�. Hac�bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi'nin 1'inci ola�an genel kurulunda, Murat Y�ld�r�m, yeniden ba�kanl��a se�ildi.


Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Bayramla�ma Kahvalt�s�

Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Ramazan Bayram�n�n 3.g�n� kahvalt�l� bir toplant� yaparak bayram tebriklerini kabul etti. Yakla��k 90-100 ki�inin kat�ld��� bu bayramla�maya ilgi b�y�kt�...

Kurucu �yemiz Ali asker AKAY'�n Kahvalt�s�.

Vakf�m�z�n kurulu�undan bug�ne kadar yan�m�zda olan ve b�t�n �al��malara kat�lan Kurucu �yemiz Ali asker AKAY Turgutlu'ya g���yor. Bu dostumuzu bir kahvalt� toplant�s�yla u�urlad�k. Yakla��k yetmi� ki�inin kat�ld��� bu kahvalt� vak�f merkezimizde verilmi�tir Ayr�ca yapt�klar�n�n bir an�s� olarak vak�f y�netim kurulumuz kendisine bir plaket vermi�tir. Ali asker dosta yeni yerle�im yerinde mutlu bir ya�am diliyoruz.21.08.2011 pazar 10.30

* 2.H�z�r�ah K�lliyesi Kurban, S�yle�i ve Cem Etkinli�i Videolar� *
A��l�� Murat Y�ld�r�m
Ercan Ge�mez
�ener Tokcan
Erdo�an Sezer
Cem Ayini B�l�m:1
Cem Ayini B�l�m:2
* Anfi Tiyatro Halk M�zi�i Konseri ve Semah G�sterisi Etkinli�i Videolar� *
A��l�� Konu�malar�
Semah G�sterileri
Musa Kurt
Aynur Yaman
Dr.Necati �zdemir
Dat�a Korosu

2.H�z�r�ah K�lliyesi Kurban, S�yle�i ve Cem �enli�i ile
Anfi Tiyatro Halk M�zi�i Konseri ve Semah G�sterisi Etkinli�i Yap�ld�.

       ��in T�klay�n�z! >>

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi taraf�ndan H�z�r�ah K�y�'nde �Cem ve Kurban Lokmas�� program� d�zenlendi. Bu y�l ikincisi d�zenlenen program, 23-24 Temmuz 2011 tarihlerinde iki g�n s�rd�. �lk g�n s�yle�i, cem ibadeti, kurban lokmas� da��t�m�n�n yap�ld��� etkinlik ertesi g�n amfi tiyatroda ger�ekle�tirilen semah g�sterisi ve konser ile sona erdi.

Sivas ve �orum Katliamlar�n� Anma Etkinli�i Yap�ld�.

Haci Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi �orum Ve Sivas Olaylar�n� Anma Etkinli�i Yapt�. 2 Temmuz 2011 tarihi Sivas (Mad�mak) olaylar�n�n, 3 Temmuz 2011 tarihi de �orum Olaylar�n�n y�l d�n�m�nde, Dat�a �ubesi bu iki olay� 2 Temmuz saat 19.00 da birlikte and�. �ube Ba�kan� Murat Y�ld�r�m �zetle: E�it Vatanda�l�k, h�k�metlerin duyars�zl��� ve bundan b�yle Nelerin yap�lmas� gerekti�ini s�ralad�. Daha sonra s�z verilen Y�netim Kurulu �yesi Cemalettin K�se; Yer, zaman ve sonu� olarak konuyu irdeleyen bir metin sundu.Daha sonra Can D�ndar��n haz�rlad��� belgesel topluca izlendi

2 Temmuz Sivas ve �orum Katliamlar�n� Anma Etkinli�i (2 Temmuz 2011 Saat:19.00'da Dat�a �ubemiz'de. )

2 Temmuz 1993 de Sivas ta yap�lan katliam� unutturmamak�tepkimizi g�stermek ve Mad�makta yak�lan canlar�m�z�n an�s�na sahip ��kmak ve 31 y�l �nce �orum'da kaybetti�imiz canlar�m�z�n an�s�na yap�lacak olan anma program� 2 Temmuz 2011 Saat:19.00'da Dat�a Vak�f Merkezimizde yap�lacakt�r.T�m halk�m�z ve canlar�m�z davetlidir.Y�netim Kurulu Ad�na Ba�kan Murat Y�ld�r�m

Mad�mak Oteli Utan� M�zesi olana kadar Sivas�tay�z!

2 Temmuz 1993�te Sivas�a Pir Sultan Abdal�� anmak i�in giden 33 can�m�z�n Mad�mak Oteli�nde yak�lmas�n�n �zerinden tam 18 y�l ge�ti. �nsanl��a, ortak ya�ama k�lt�r�ne, karde�li�e yap�lan bu sald�r�y� ve katliam� unutmayan Aleviler olarak 18 y�ld�r iki �srar�m�z devam ediyor: Birinci �srar�m�z, bir kez daha b�ylesine katliamlar olmas�n diye �Mad�mak Oteli�nin utan� m�zesine d�n��t�r�lmesi� talebimizdir!

04 Haziran 2011 Erikli Baba T�rbesi 40 Yeme�i Bulu�mas�.

04 Haziran 2011 Erikli Baba T�rbesi 40 Yeme�inde; Hac� Bekta�i veli Anadolu k�lt�r V�k�f� Okmeydan� �ube ba�kan� Kamil Aykanat, ba�kan yard�mc�s� Kibar Sar�kaya, sayman Zeynel �ahin, y�netim kurulu �yesi Necati Bulut, Dat�a �ube ba�kan� Murat Y�ld�r�m, vak�f �yemiz Z�beyir �elik, Emin�n� eski il�e ba�kan Kaya Karaman, Erikli Baba Cem Evi Dedesi Binal� Do�an, yazar Mustafa K�l��, Erikli Baba K�lt�r Derne�i Genel Sayman� Kaz�m AK�AH�N ile bir araya geldiler.

Y�netim Kurulumuz Belediye Ba�kan� Sn.�ener Tokcan'� Ziyaret Etti!

Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu, Belediye Ba�kan� Sn.�ener Tokcan'� Ziyaret Etti! Vak�f �ubesinin Y�netimi A��k Veysel�i �l�m�n�n 38.Y�l�nda yapt��� Anma Etkinli�indeki de�erli katk�lar�ndan dolay� Say�n Belediye Ba�kan� �ener TOKCAN�� ziyaret ederek te�ekk�rlerini bildirdi. Ba�kan Murat Y�ld�r�m, Ba�.Yard�mc�s� Ali Asker Akay, Muhasip Aliekber Ta�delen �ye �brahim �nal ve �ye Erzade Ero�lu Vakf�n d�zenledi�i Te�ekk�r Belgesini Say�n �ener Tokcan�a sundular. Vakf�n �al��malar�na katk�lar�n�n s�rmesini rica ettiler.

Dat�a �l�esi Devlet Erk�n�'ndan Vak�f �ubemize Ziyaret!

Engelliler Haftas� nedeniyle yap�lan t�renden sonra; Dat�a Kaymakam� Say�n Hamdi Y�nc�, Merkez Komutan� Say�n Albay Levent G�ltepe, Belediye Ba�kan� Say�n �ener Tokcan, Ba�k.Yard�mc�s� Say�n Sami Bircan, CHP �l�e Ba�kan� Say�n G�khan, �lgenel Meclis �yeleri ve Belediye Meclis �yeleri Vak�f Merkezimize u�ray�p �ay i�mi�lerdir.

H�drellezi, H�z�r�ah Eski Camii yan�ndaki �e�menin ba��nda kutlad�k!

Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi taraf�ndan "Geleneksel H�d�rellez �enli�i" d�zenlendi. Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi taraf�ndan 6 May�s 2011 Cuma g�n� saat 14.00 de H�z�r�ah Eski Camii yan�ndaki �e�menin ba��nda d�zenlenen �enlikte,Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu'nun tam kadro olarak kat�ld��� �enli�e �ok say�da H�z�r�ah ve Dat�a'l� canlar kat�ld�.

ANNELER G�N�N� KUTLADIK!

Vak�f Merkezimizde 8 May�s Pazar g�n� saat 11.00 de ANNELER G�N� Kutlamas� yap�ld�. Bu kutlamaya Vakf�m�z�n �yeleri ve Dat�al� canlar kat�ld�lar. Ayr�ca Belediye Ba�kan�m�z Say�n �ener Tokcan, Ba�kan Yard�mc�s� Say�n Sami Bircan, �l Genel Meclis �yesi G�rsel U�ar ve C.H.P. �l�e Ba�kan� Say�n G�khan Sa��r kat�lm��lard�r. Birlikte yap�lan kahvalt�dan sonra Vak�f Ba�kan�m�z Say�n Murat Y�ld�r�m g�n�n anlam ve �nemini belirten konu�mas�n� yapm��t�r. Ba�kan�m�z: � Sadece bir g�n�n anneleri anmaya yetmeyece�ini,365 g�n�n t�m�nde anneler an�lmal�d�r. Anneler bize can vermi�tir, kan vermi�tir. Hz Muhammet�in Cennet Annelerin aya��n�n aya��n�n alt�ndad�r.� S�z�ne vurgu yaparak; t�m annelerin anneler g�n�n� kutlam��t�r.

Vekil aday�ndan Hac� Bekta� Veli Dat�a �ubesi Vakf�'na Ziyaret!

AK Parti Mu�la birinci s�ra milletvekili aday� Ali Bo�a, se�im �al��malar� kapsam�nda Mu�la'n�n Dat�a il�esinde bulunan Hac� Bekta� Veli Vakf�'n� ziyaret etti.
Vak�f �yelerinin cemevi iste�ini de�erlendiren Ali Bo�a, AK Parti'nin hizmet verirken din, mezhep ve �rk ayr�m� yapmad���n� vurgulad�. Hazreti Ali'nin Aleviler kadar kendileri i�in de �ok �nemli oldu�una dikkat �eken Bo�a, "Hz. Ali hem d�rt halifeden biri hem de peygamberimizin damad�d�r. Yani Hz. Ali Alevi karde�lerimiz kadar bizim g�nl�m�zde de �nemli bir yere sahiptir. �n�allah Mu�la milletvekili olarak her vatanda��m�z�n yard�m�na ko�maya, onlar�n isteklerini yerine getirmeye devam edece�iz." dedi.

Dat�a �ubesi olarak H�d�rellezi DAT�A'DA kutluyoruz!

Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi olarak H�d�rellezi kutluyoruz.

H�d�rellez kutlamalar� genel olarak ye�illik, a�a�l�k alanlarda, su kenarlar�nda, bir t�rbe ya da yat�r�n yan�nda yap�lmaktad�r. Bu gibi yerlere bu nedenle H�d�rl�k denildi�i de olur H�drellezde bahar�n taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ci�eri yeme adeti vard�r. Bahar�n ilk kuzusu yenildi�i zaman sa�l�k ve �ifa bulunaca��na inan�l�r. Bug�nde k�rlardan �i�ek veya ot toplay�p onlar� kaynatt�ktan sonra suyu i�ilirse b�t�n hastal�klara iyi gelece�ine, bu su ile k�rk g�n y�kan�l�rsa gen�le�ip g�zelle�ilece�ine inan�l�r.
6 May�s 2011 Cuma g�n� saat 14.00 de H�z�r�ah Eski camisinin yan�ndaki �e�menin ba��nda kutlama yapaca��z. Murat YILDIRIM H.B.V.A.K.V.Dat�a �b.Ba�kan�


1 May�s ���i Bayram�'nda DAT�A'DA Emek�iler Y�r�d�!

D�nya emek�iler bayram� Pazar g�n� kutland�. 1 May�s Pazar g�n� �enkaya kav�a��nda toplanan kalabal�k �ark�lar ve mar�lar s�yleyerek cumhuriyet meydan�na kadar y�r�d�. Y�r�y��e �e�itli kurulu�lar�n yan�nda Dat�a Hac� Bekta�i veli Anadolu k�lt�r vakf� tam kadro kat�larak y�r�y��e destek verdi. Dat�a cumhuriyet meydan�nda toplanan kalabal�k �e�itli sloganlar atarak ve t�rk�ler, �iirler okuyarak bayram� ne�e i�inde kutlad�lar.

Dat�a Kaymakam�m�z Hamdi �NC�, �ubemizi Ziyaret Etti!

15 nisan 2011 turizm haftas� nedeniyle il�emizde yap�lan etkinlik sonras�nda Dat�a Kaymakam�m�z Hamdi �NC�, �l�e Milli E�itim M�d�r� Nuray KARABA�, Belediye Ba�kan Yard�mc�s� Erkan AKDEN�Z, Belediye Meclis �yesi S. Necati USLU, Dat�a M�lkiyeler Birlik Ba�kan� Ayd�n ERDO�AN, Dat�a Otelciler Odas� Ba�kan� B�lent Sancakdar vakf�m�z� ziyaret ederek y�neticilerimiz ve �yelerimizle �ay i�erek sohbet etmi�ler, vak�f �al��malar� hakk�nda bilgi alm��lard�r.

* A��k Veysel �l�m�n�n 38. Y�l�nda Dat�a�da Anma Etkinli�i Videolar� *
Slayt Sunumu
Murat Y�ld�r�m
�ener Tokcan
Sad�k �zsoy
Tolga �andar
Musa Kurt

A��k Veysel �l�m�n�n 38. Y�l�nda Dat�a�da T�renle An�ld�.

Dat�a B�lent Ecevit K�lt�r Merkezi�ndeki anma etkinli�inde Sanat�� tolga �andar ve Musa Kurt birer konser verdi.Etkinlikte konu�an Ba�kan Murat Y�ld�r�m, �T�rk K�lt�r�n�,T�rk edebiyat�n�,T�rk �iir sanat�n� D�nya'ya tan�tan A��k Veysel 20. y�zy�l�n bize arma�an�d�r.� diye konu�tu.

Hz.Ali'nin do�du�u g�n olan Sultan Nevruz �ubemizce kutland�.

Hz.Ali'nin Do�um G�n� ve Sultan Nevruz Kutlamas� Dat�a Vak�f �ube Merkezimizde 21 Mart 2011 Saat 19.00'da �ye ve canlar�m�z�n kat�l�m� ile kutland�. Nevruz olarakta bilinen 21 Mart ayn� zamanda �AHI MERDAN ALݒmizin de do�du�u g�nd�r. O g�n Kurbanlar kesilir, sazlar �al�n�r, semahlar d�n�l�r, Cem olunur, g�n�llerde esenlik olur!

D�nya Emek�i Kad�nlar G�n� Etkinli�i Okmeydan� Cemevi'nde yap�ld�!

D�nya emek�i kad�nlar g�n� Etkinli�i; 13. 03. 2011 pazar g�n� Hac� Bekta�i Anadolu k�lt�r V�k�f� �stanbul �ubesi (Okmeydan� Cemevi)de yap�ld�. Saat 13.00 de Cemevi Ba�kan Yard�mc�s� Kibar Sar�kaya� n�n A��l�� Konu�mas� ile ba�lad�. Ard�nda Panele ge�ildi Sunumu Dursun Karata� yapt�. Panelistler Av. Song�l DEDE, Ara�t�rmac� Yazar S�leyman ZAMAN M�zik Dinletisi (Sanat��) Tuncelili Helin�nin kat�ld��� ve ev sahipli�ini Hac� Bekta�i Anadolu k�lt�r V�k�f� �stanbul �ubesi Ba�kan� Kamil AYKANAT��n yapt��� etkinli�e, aralar�nda Dat�a Hac� Bekta�i Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Ba�kan� Murat YILDIRIM olmak �zere �ok say�da ki�i kat�ld�.

Gazi Mahallesi olaylar�n�n 16. y�l d�n�m�n anma etkinli�i!

12 Mart 1995 tarihinde 18 ki�inin �l�m�yle sonu�lanan olaylar�n y�l d�n�m�nde eski karakol mevkiinden ba�layan y�r�y�� Gazi Cemevi �n�nde karanfil b�rak�lmas�yla devam etti. Yakla��k 15.000 ki�inin kat�ld��� aralar�nda HBVAKV Dat�a Ba�kan� Murat YILDIRIM, AABK Genel Ba�kan� Turgut �ker, HBVAKV Ba�kan yard�mc�s� Tuncer Ba�, Kartal Cem Vakf� genel sekreteri �smail Sa�l�,HBVAKV Ayaza�a �ube Ba�kan�, Alevi Vak�flar Federasyonu Ba�kan� Ayhan Bernek, (CHP) milletvekili Mehmet Sevigen Alevi vak�flar federasyonu ba�kan� Do�an Bernek, �stanbul daki alevi kurulu�lar�, siyas� partilerin temsilcileri, HBV Gaz� K�lt�r Vakf� Cem ev� genel ba�kan� Vel� G�rsoy ve t�m y�netim kurulu �yeleri anma y�r�y���ne kat�lm��t�r.

8 Mart D�nya Emek�i Kad�nlar G�n�n�z Kutlu Olsun!

8 Mart D�nya Emek�i Kad�nlar G�n�, t�m d�nyada, kad�nlar�n e�itlik, kalk�nma ve daha huzurlu ya�am �zlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik g�n� olarak ger�ekle�mesi dile�imizle, 8 Mart D�nya Emek�i Kad�nlar G�n�n�, kutlar sevgi ve sayg�lar�m�z� sunar�z. Murat Y�ld�r�m Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Y�netim Kurulu Ba�kan�

60 bin Alevi G�ndo�du�da e�it yurtta�l�k talebinde bulundu!

�zmir'de 60 bin Alevi, e�it yurtta�l�k talebinde bulundu.Aralar�nda Dat�a Hac� Bekta�i Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Ba�kan� Murat YILDIRIM ve y�netim kurulununda bulundu�u, Alevi Bekta�i Federasyonu taraf�ndan �zmir'de d�zenlenen mitingde sa�anak ya���a ra�men toplanan yakla��k 60 bin ki�i e�it yurtta�l�k talebinde bulundu. Mitingde konu�an Alevi Bekta�i Federasyonu Ba�kan� Ali Balk�z, "Diyanet ��leri Ba�kanl���, zorunlu din dersleri kald�r�l�ncaya, cemevlerimiz yasal stat�ye kavu�uncaya dek m�cadelemizi s�rd�rece�iz" dedi.


Alevi �nan� �nderlerinin bir �at� alt�nda toplanma karar� Okmeydan� Cemevi'nde Al�nd�!

5 Mart 2011 cumartesi g�n� Hac� Bekta�i Veli Anadolu k�lt�r Vakf� Okmeydan� Cemevi'nde yap�lan toplant�da; Alevi �nan� �nderlerinin bir �at� alt�nda toplanarak alevi inanc�n�n sorunlar�n�n ve ihtiya�lar�n�n tespit edilip, tek bir �at� alt�nda ��z�mler �retilmesi ve birlikte hareket edilmesi y�n�nde ad�m at�ld�.


6 mart �zmir Mitingi'ne destek toplant�s�,26.02.2011 Cumartesi g�n� Alibeyk�y Pir Sultan Cemevi'nde yap�ld�!

6 mart �zmir Mitingiyle ilgili olarak, 26.02.2011 Cumartesi g�n� Alibeyk�y Pir Sultan Cemevi'ndeki toplant�ya Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Ba�kan� Ercan Ge�mez, Hac�bekta� Vakf� Okmeydan� �ubesi ba�kan� Kamil Aykanat, Hac�bekta� Vakf� Dat�a �ubesi ba�kan� Murat Y�ld�r�m, Alevi Bekta�i Federasyonu Ba�kan Yard�mc�s� ve Alevi Federasyonu Y�netim Kurulu �yesi seyin Elmas, D�SK sendikas� Genel Ba�kan Yard�mc�s� �smail Yurtseven, Pir Sultan Abdal K�lt�r Derne�i Ey�p �ubes�, Alibeyk�y Cemevi ba�kan� ve ina� �nder� H�seyin G�zelg�l ve 30 k�y ve sivil toplum kurulu�u ba�kan �yeleri kat�ld�. 6 mart izmir m�t�g�ne b�y�k destek ��kt�.

Bas�na Ve Kamuoyuna Hoca kabahat i�lerse, cemiyetin hali nic�olur!

Sel�uk �niversitesi �lahiyat Fak�ltesi ��retim �yesi Prof. Dr. Orhan �eker�in � tahrik ve taciz� konusundaki veciz s�zleri y�lard�r �zerinde durulan ilahiyat fak�lteleri sorununu bu vesileyle bir kere daha kamuoyunun g�ndemine oturmu�tur.

Dat�a Hac� Bekta�� Veli Anadolu K�lt�r Vakf��nda bayramla�ma ve H�z�r lokmas� da��t�m t�reni yap�ld�.

18 0.2.2011 saat 15�te cuma g�n� Dat�a Hac� Bekta�i Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesinin d�zenlemi� oldu�u H�z�r Lokmas� t�reninde �ube ba�kan� Murat YILDIRIM g�n�n anlam�yla ilgili konu�ma yapt�. Ard�ndan Dat�a Belediye Ba�kan Yard�mc�s� Sam� B�RCAN, �l Genel Meclis �yesi G�rsel U�AR konu�ma yaparken, Mu�la �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi ��retim G�revlisi Dr AL� Abbas �INAR da H�z�r'la ilgili sunum yapt�. CHP Dat�a �l�e Ba�kan� G�khan SA�IR, Marmaris �l Genel Meclis �yesi Dursun KAPLAN ve geni� halk kitlesinin kat�ld��� t�ren, Ali Ekber TA�DELEN'in lokma duas�n�n ard�ndan yenen lokmalarla sona erdi.


HBVAKV Dat�a �ubesi Cem Evi H�z�r Orucu'nu U�urluyor!

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat Y�ld�r�m bir a��klama yaparak t�m canlar� ve Dat�al�lar� 15�16�17 �ubat tarihlerinde Vak�f Cem Evi merkezinde yap�lacak olan H�z�r Orucu a�ma lokmas�na ve H�z�r�n anlam ve i�eri�i ile ilgili sohbet toplant�lar�na davet edip,"GEL�N CANLAR B�R OLALIM. Gelin 18 �ubat Cuma g�n� saat 15 te Vak�f Cem Evi merkezimizde b�y�k kat�l�ml� lokmam�z� birlikte yiyelim" dedi.


ALEV�LER �ZM�R'DE BULU�UYOR

B�y�k Alevi Kurultay� �nisiyatifi'nin organize etti�i Alevi Mitingi 06 Mart 2011 Pazar G�n� �zmir G�ndo�du Meydan�'nda ger�ekle�tirilecek Devam� >>

HBVAKV Dat�a �ubesi ile ilgili �eitli tarihlerde bas�nda yer alan haberler pdf format� ile

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi ile ilgili �eitli tarihlerde bas�nda yer alan haberleri pdf format� ile g�rmek i�in Devam� >>

A��k Veysel'i Anma Etkinli�i (27 Mart 2011 Saat 19.00 )

Hac� Bekta� Veli Anadolu k�lt�r vakf� Dat�a �ubesi ile Dat�a Belediyesi'nin m��terek d�zenleyece�i A��k Veysel i Anma Etkinli�i, 27 MART 2011 Pazar G�n� Saat 19.00'da Ecevit K�lt�r Merkezi'nde yap�lacakt�r. Konu�malar: A��l��, sunum ve slayt g�sterimi, Vak�f �b B�k. Murat Y�ld�r�m, Belediye Ba�kan� �ener Tokcan. Panelistler: Ara�t�rmac� yazar G�la�a �z, Sad�k �ZSOY Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Sekreteri. Sanat��lar: Musa Kurt ve Misafir Sanat�� Tolga �andar.   Etkinli�imize, T�m hem�eri ve canlar�m�z davetlidir. Ba�kan Murat Y�ld�r�m.

B�y�k Alevi Kurultay� ile ilgili �yeleri bilgilendirme toplant� ve yeme�i!
20.O1.2011 Per�embe g�n� saat 19.00 da Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vak�f� Dat�a �ubesi�nin; 15- 16 Ocak 2011 Tarihinde Ankara�da d�zenlenen B�y�k Alevi Kurultay� ile ilgili �yelerini bilgilendirme toplant�s� ve yeme�inde; �ube Ba�kan� Murat Y�ld�r�m ilk olarak, "Bu kurultay�n toplanmas�nda b�y�k eme�i ve katk�s� olan Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� genel ba�kan� say�n Ercan Ge�mez'e ve genel merkez y�netimine, �ube ba�kanlar� ve y�netimine, Alevi Bekta�i dernekleri y�neticilerine konu�mac� olarak kat�lan Avrupa Alevi Konfederasyonu Ba�kan� Turgut �ker'e Alevi Bekta�i Dernekleri Federasyonu Genel Ba�kan� Ali Balk�z'a ve �e�itli �lkelerden Alevi kurulu�lar� ad�na kat�lan konuklara, bu kurultaya katk� sunan herkese Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi ad�na sevgi ve sayg�lar�m� sunuyorum" diyerek te�ekk�r etti.

B�y�k Alevi Kurultay� Yap�ld�!
B�y�k Alevi Kurultay�, Ba�ta Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ube Ba�kan� Murat Y�ld�r�m, E�i �ahhan�m Y�ld�r�m, Kurucu �yemiz ve AABF Inac kurulu �yesi Erdogan Sezer Dede olmak �zere;T�rkiye, Avrupa, Balkan, �ran, Irak, Suriye�den 10 bini a�k�n Alevinin, Alevi kurum y�neticilerinin, �nan� �nderlerinin, Sanat��lar�n, Akademisyenlerin, Alevi Y�re Derneklerinin, Siyasi partilerin, B�y�kel�iliklerin ve Sivil Toplum �rg�tlerinin temsilcilerin kat�l�m�yla 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara�da ger�ekle�mi�tir.

KIVIRCIK (OZAN AL�) Bayram �ZKAL

Besteleri ve seslendirdi�i t�rk�lerde, insanlar�n hayatlar�n� y�nlendirmeleri konusunda olumlu �ok �eyler bulabildi�i g�n�lleri fetheden g�zel bir insand� ozan K�v�rc�k Ali(Ali �z�temiz) Ne yaz�k ki erken ayr�ld� aram�zdan �E�er ki gelmeler topraktan ise, Demek ki gitmeler ayn� yeredir� t�rk�s�nde belirtildi�i �zere. Son g�nlerde bu t�rk�y� s�k�a okuyan ozan dedi�ini yapt�. Gelinen yere u�urland� on binlerin g�zya�� ve dualar� e�li�inde. Hem zaten sonu� hepimiz i�in ayn� de�il midir? Sonunda her insan�n gidece�i yer oras�, yani kara toprak de�il midir? De�erli Ozan A��k Veysel�in dedi�i gibi �Benim sad�k yarim kara toprakt�r� evet insanlarda oldu�u gibi t�m canl�lar�n gidece�i en son yer en sad�k yar olan kara toprakt�r.

B�y�k Alevi Kurultay� Toplan�yor!
Hac� Bekta� Veli Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat Y�ld�r�m, B�y�k Alevi Kurultay�'n�n 15-16 Ocak 2011 tarihlerinde Ankara'da d�zenlenece�ini s�yledi. Murat Y�ld�r�m, Anadolu G�steri ve Kongre Merkezi'nde yap�lacak B�y�k Alevi Kurultay� ile ilgili bas�n a��klamas� yapt�. Alevilere y�nelik yeni bir asimilasyon stratejilerinin temellerinin at�ld���n� ileri s�ren Y�ld�r�m, B�y�k alevi kurultay� toplan�yor. Y�z y�llar�n kenarda duran ortak paydalar�ndan hareket etti�imizde i�imiz daha da kolayla�acakt�r. �at��madan, birlikte bar�� i�inde bir arada ya�amay� toplumsal olarak ho�g�r�yle i�imize sindirmek zorunday�z"dedi.

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubemiz'de A�ure G�n� Yap�ld�!
19 Aral�k 2010 Pazar g�n� Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi taraf�ndan d�zenlenen A�ure G�n�ne kat�l�m y�ksek oldu. Muharrem ay� nedeniyle geleneksel olarak d�zenlenen a�ure g�n� program� B�lent Ecevit K�lt�r Merkezi kar��s�ndaki Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �ubesinde ger�ekle�tirildi. Programa Belediye Ba�kan Yard�mc�s� Sami Bircan, CHP Dat�a �l�e Ba�kan� G�khan Sa��r, CHP �l genel ve Belediye Meclis �yelerinin yan�s�ra �ok say�da Vak�f �yesi ve vatanda�lar kat�ld�.

Dat�al� Aleviler Muhharrem Orucuna Ba�lad� - Mu�la!
Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi �yeleri, Hz. H�seyin ve peygamber soyundan gelen 11 imam�n �ehit edilmesi nedeniyle Alevi inanc�na g�re ger�ekle�tirilen Muharrem orucuna ba�lad�. �lk iftar yeme�inde konu�an Vak�f Ba�kan� Murat Y�ld�r�m, �Aleviler 12 g�n boyunca oru� tutacaklar. Muharrem ay�n�n ba�lamas� ile Alevi toplumunda yas ve matem ortam�na giri�mi� bulunuyor� dedi. Devam� >>

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi'nden T�m Canlara �a�r�!
Alevi inanc��n�n �nemli g�nlerin�den olan Muharrem Matem orucu 07.12.2010 Tarihinde ba�layacak, 19.12.2009 g�n� A�ure �orbas�yla tamamlanacakt�r.
Bu Muharrem Ay�'nda vak�f merkezimizde Kerbela �ehitlerini anma, an�lar�n� ya�atma amac�yla s�yle�iler ve sohbetler d�zenleyece�iz. Her ak�am saat 17.00'den itibaren oru� a�ma yeme�i verilecektir.19.00'dan itibaren de g�n�n anlam ve �nemi ile ilgili sohbet ve s�yle�iler yap�lacakt�r. Dat�a'da ya�ayan t�m canlar�n iftar a�ma yeme�ine ve sohbetlere kat�lmalar�n� ve manevi destek vermelerini bekliyoruz... Devam� >>

Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Kurucu �yesi ve AABF Inac kurulu �yesi Erdogan Sezer Dede'nin Muharrem Sohbeti.
Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Kurucu �yesi ve AABF Inac kurulu �yesi Erdogan Sezer Dede; 25 Kas�m 2010 Per�embe g�n� Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �ubemizde yapm�� oldu�u Muharrem Sohbeti

Dat�a�Da `Zorunlu Din Dersleri Kald�r�ls�n� Eylemi
Dat�a'da, Pir Sultan Abdal K�lt�r Derne�i ve Hac� Bekta�i Veli Anadolu K�lt�r Vakf� taraf�ndan, 'Zorunlu Din Derslerinin Kald�r�lmas�' talebiyle bir y�r�y�� ger�ekle�tirildi, Cumhuriyet Meydan�'nda 2 saatlik oturma eylemi yap�ld�. Eyleme, CHP �l�e Ba�kan� G�khan Sa��r, CHP �l Disiplin Kurulu �yesi Timur Kabaklarl� ve Atat�rk�� D���nce Derne�i (ADD) Dat�a �ube Ba�kan� Ali Bah�etepe de kat�larak, destek verdi.
Foto Galeri ve Slayt ��in T�klay�n�z! >> 

( datcahacibektas.org ) Web Sitemiz; Gazi �niversitesi T�rk K�lt�r� ve Hac� Bekta� Veli Ara�t�rma Merkezi'ne Kaynak Site Olmu�tur !
Gazi �niversitesi T�rk K�lt�r� ve Hac� Bekta� Veli Ara�t�rma Merkezi'nin ��kard���, T�rk K�lt�r� ve Hac� Bekta� Vel� Ara�t�rma Dergisi'nin son say�s� olan (2010 - 55. say� ) "T�rk Toplumunda Hac� Bekta� Vel� Alg�s� �zerine Bir �al��ma" konusunda ( datcahacibektas.org ) Web Sitemizi kaynak site olarak g�stermi�tir.

Alev� Bekta�� Federsoynu Genel Seketer ve Sayman�, Dat�a Pir Sultan Derne�i'nden Dat�a Hac� Bekta� Vakf� �ubemize Ziyaret!
6. 09. 2010 Tarihinde Alev� Bekta�� Federsoynu Genel Seketer, Sayman, Dat�a Pir Sultan Derne�i Ba�kan�, Y�nt�m Kurulu; Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �ubemizi z�yaret ederken...

BAYRAM TEBR��� VE BAYRAMLA�MA T�REN�!
y�netim kurulu Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m'�n Mesaj�;" Birlik ve beraberli�imizi, karde�lik ve dostlu�umuzu en s�cak �ekilde hissedece�imiz m�barek Kurban Bayram�n�z� kutlar, mutluluklar dileriz.
Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Y�netim Kurulu Ba�kan� Murat Y�ld�r�m

Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� merkezinde Bayram�n ikinci g�n� Saat 10.30'da Bayramla�ma T�reni yap�lacakt�r. T�m �yelerimize ve canlar�m�za duyurulur.. Y�netim Kurulu Ba�kan� Murat Y�ld�r�m


*** Feshane'de Sivas G�nleri Etkinli�i ( 12 - 14 Kas�m 2010) Ba�lad�. ***
Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Y�netim Kurulu Ba�kan� ve K.Sar��ubuk81 Spor Kul�b� Derne�i Ba�kan� Murat Y�ld�r�m'�nda kat�ld���; Feshane'de Sivas G�nleri Etkinli�i �mranl� Stand�nda;�stanbul Valisi H�seyin Avni Mutlu, �stanbul Miletvekili �lhan Kesci, �mranl� Sanayici ve i� Adamlar� Dernek Ba�kan� Musa G�m��, �mranl� Dernekler Federasyonu Ba�kan� �mranl� Belediye Ba�kan� Sivas Belediye Ba�kan�, S�vas�n T�m �l�e Beldeye Ba�kanlar� ,S�vas�n �l�e Kayman� il�e Dernek Ba�kanlar� kat�ld�lar.

B�y�k Alevi Kurultay� 15-16 Ocak 2011 tarihinde Ankara�da yap�lacak !
Aleviler Alevileri konu�uyor.
B�y�k Alevi Kurultay� toplan�yor!
Devletin tarih boyunca hep bir �Alevi sorunu� olmu�tur. D�n Alevileri ve Alevili�i din ve mezhep kavramlar�n�n dar s�n�rlar� i�ine s��d�rma �abas�na kar��l�k gelmi� olan bu sorun bug�n belirli bir din ve mezhep anlay���n�n kendisini devlet olarak �rg�tleme �abas�nda ifadesini bulmaktad�r. Alevilere y�nelik katliam ve asimilasyon, bu �aban�n ba�l�ca ara�lar� olmu�tur.

Do� Dr. Ayhan Yal��nkaya; Vakf �ubemizi Ziyaret Etti!
Ankara �niversitesi (A�) Siyasal Bilgiler Fak�ltesi ��retim �yesi Do� Dr. Ayhan Yal��nkaya; A�ustos 2010 Sonunda, Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �ubemizi ziyaret etti!

Ara�t�rmac� Yazar Cemal �ener topra�a verildi.
Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �ube Ba�kan� Murat Y�ld�r�m'�nda Kat�ld���; '2010 Hac�bekta� Veli Dostluk ve Bar�� �d�l�' sahibi �ener'in'in cenaze t�reninde konu�an Cem Vakf� Ba�kan� Prof. Dr. �zzettin Do�an, Alevi-�slam inanc�nda �l�m�n de�il, geldi�i yere d�nmenin var oldu�unu dile getirerek, Cemal �ener'in de geldi�i yere d�nd���n� ifade etti.

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi �yeleri,
�ovmen Mehmet Ali Erbil�i tart��malara neden olan gaf� nedeniyle k�nad�.
Hac� Bekta� Vakf� Dat�a �ubesi �yeleri, �nl� �ovmen Mehmet Ali Erbil�i tart��malara neden olan gaf� nedeniyle k�nad�.Ortak a��klamada, �Ge�mi�imizde bir tek kara sayfa yoktur. Ge�mi�imizle �v�n�yoruz. Biz bar��tan, karde�likten, dostluktan yanay�z. �z�m�z, benli�imiz insan sevgisiyle doludur.Tarihin her d�neminde haks�zl��a, soysuzlu�a ve sevgisizli�e hep kar�� ��kt�k. Zalime kar�� mazlumun yan�nda olduk.

*** Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi, Canlar�yla Yemekte Bulu�tu!
Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi ge�ti�imiz hafta sonu t�m �yeleriyle birlikte bir araya gelerek kayna�ma yeme�i tertip etti. Dernek taraf�ndan �yelerin kayna�mas� ve birlikte hareket etmek amac�yla d�zenlenen yeme�e, CHP �l Disiplin Kurulu �yesi Timur Kabaklarl�, ADD Dat�a �ube Ba�kan� �smail Akbal, K�y Enstit�leri Anadolu Yakas� Dernek Ba�kan� Z�beyit �elik ve 100'� a�k�n dernek �yesinin kat�l�m� ile ger�ekle�ti.

*** H�z�r�ah K�y� ve Hacettepe Gezisi. *** ( Haz�rlayan : Cemalettin K�se )
H�z�r�ah K�y�n den yakla��k 3 km. uzakl�kta HACETTEPES� isimli bir tepe bulunmaktad�r.K�y Muhtar� ve ya�l�lar�n�n anlat�m�na g�re:Buras� bir ziyaret yeridir. Ziyarete gelen insanlar dileklerini � isteklerini burada y�ksek sesle anlat�rlar.Bir gece burada bulunan ta��ukurlar�n�n i�inde yatarlarm��.Sonu�ta dileklerinin yerine getirildi�ine inan�yorlar. Video G�r�nt� ��in T�klay�n�z! >> 

*** Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu �yeleri; yeni atanan Dat�a Kaymakam� Hamdi �NCܒy� makam�nda Ziyaret ettiler.***
Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat YILDIRIM, Y�netim Kurulu �yeleriyle birlikte ge�ti�imiz Hafta; �l�emize yeni atanan Kaymakam Hamdi �NCܒy� makam�nda Ziyaret ettiler. Bu ziyaret g�r��mesinden sonra yerel bas�na a��klama yapan Murat YILDIRIM: Biz �nceki kaymakam�m�z� da tayini ��kmas� m�nasebetiyle ziyaret ettik. DEVAMI i�in t�klay�n�z! >>>

*** Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi, Alevi inanc�n�n geleneklerinden biri olan kurban (lokma) yeme�i uygulamas� ba�lat�ld�.***
Samimi bir ortam i�inde gecen bu Kurban Lokmas� ikram�nda, t�m canlar�m�z�n bir araya gelmesine vesile olmu�tur diyen Vak�f �ube Ba�kan� Murat Y�ld�r�m, "Evimiz, t�m canlar�m�z�n bu t�r etkinliklerine a��kt�r. Y�netim kurulumuz t�m canlar�n hizmetindedir, Hac� Bekta� ho�g�r�s� ile t�m canlara sayg�lar, sevgiler sunuyorum" dedi.
Foto Galeri ve Slayt ��in T�klay�n�z! >> 

KERBELA �EH�TLER�N� ANIYORUZ!

H�seyin do�rulu�a ula�t�ran bir ���kt�r.
H�seyin kurtulu� gemisidir.
H�seyin bendendir.
Ben H�seyin'denim.
Eti etimdir... Kan� kan�m.
Kim H�seyin'i severse
Allah, onu seveni sever.
Hz.Muhammed

A�ure �orbas�na ve Lokmas�na t�m halk�m�z, t�m canlar davetlidir.
Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Mu�la/Dat�a �ubesi taraf�ndan d�zenlenmi�tir.
Yer: Vak�f Merkezi ( K�lt�r Merkezi Kar��s� )
Tarih: 19 Aral�k 2010 Pazar
Saat: 13.00
�leti�im Tel: 0535 781 61 80


Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi'nin
47. Ulusal 21. Uluslararas� Hac� Bekta� Veli Anma T�renleri ve Gezi �zlenimleri�

47. Ulusal 21. Uluslararas� Hac� Bekta� Veli Anma T�renleri ve Gezi �zlenimleri� Devam� i�in T�klay�n�z..! 14,15,16 A�ustos ta Hac� Bekta� etkinliklerine Hac� Bekta� Vakf� Dat�a �ubesi kendi olanaklar�yla ve iki ara�la 14 A�ustos Saat 18.00�de vak�f �ube �n�nde ba�kan Murat Y�ld�r�m ve e�i �ahan�m Y�ld�r�m, y�netim kurulu �yesi Nihat Yoleri ve e�i Han�m Yoleri, denetleme kurulu ba�kan� H�seyin K�se e�i G�lay K�se denetleme kurulu �yesi Erzade Ero�lu ve g�n�ll� �yelerle birlikte Hac� Bekta� Etkinliklerine gidildi. Devam� i�in T�klay�n�z!
1-) Foto Galeri ��in T�klay�n�z! >>  2-) Foto Slayt ��in T�klay�n�z! >>

47. Ulusal 21. Uluslararas� Hac� Bekta� Veli Anma T�renleri Yap�ld�!
Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu �yeleri ve e�leri ile vak�f �yeleri ve e�leri; 2 Otob�s ile kat�ld�klar� etkinli�e, Hac� Bekta� Veli'nin t�rbesinin de bulundu�u m�zeyi ziyaret edip, kutsall���na inan�lan ''Aslanl� �e�me''den su i�ip, Hac� Bekta� Veli'nin, ya�ad��� d�nemde haks�z yere su�land��� bir olayla ilgili g�kten indi�ine inan�lan 5 adet b�y�k ta� par�as�n�n bulundu�u Be�ta�lar b�lgesini ziyaret edip, Devam� i�in T�klay�n�z!
1-) Foto Galeri ��in T�klay�n�z! >>  2-) Foto Slayt ��in T�klay�n�z! >>

Dat�a'da ilk defa Alevi Nikah t�reni Yap�ld�
Dat�a Ekspres Gazetesi yazarlar�ndan ve g�n�ll� muhabirlerinden Fevzi Avan ge�ti�imiz hafta Per�embe g�n� Sevgi han�m ile hayat�n� Alevi Nikah'� k�yarak evlilik yolunda ilk ad�mlar�n� att�lar. Aslen Mersin'li olan ve Almanya'da ya�ayan Sevgi Han�m ve �aman inanc�na sahip Fevzi Avan Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi'nde (Dede) Erdo�an Sezer taraf�ndan Alevi Geleneklerine uygun olarak Nik�hlar� k�y�ld�. Devam� >>>

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Yeni Y�netim Kurulunu Belirledi
24 Temmuz 2010 Cumartesi g�n� yap�lan 1. Ola�an Genel Kurul toplant�s�n� ger�ekle�tiren Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi yeniden yap�land�. Hac�bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi'nin 1'inci ola�an genel kurulunda, Murat Y�ld�r�m, yeniden ba�kanl��a se�ildi. Devam� i�in T�klay�n�z!
1-) Foto Galeri ��in T�klay�n�z! >>  2-) Foto Slayt ��in T�klay�n�z! >>

Vak�f �ubemizden Dat�a Belediye Ba�kan� �ener Tokcan'a Te�ekk�r Ziyareti!
Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi, belediye ba�kan� �ener Tokcan'� makam�nda ziyaret ederek, verdi�i desteklerden �t�r� te�ekk�r ettiler. �ube ba�kan� Murat Y�ld�r�m ve y�netim kurulu �yelerinin haz�r bulundu�u ziyaret sohbet ortam�nda ge�ti. Ba�kan Y�ld�r�m, Belediye Ba�kan� �ener Tokcan'a "�lginizden ve desteklerinizden dolay� te�ekk�r ederiz" dedi. Ziyaretten duydu�u memnuniyeti dile getiren Tokcan'da Dat�a'n�n bu t�r etkinliklerle yeni tan��t���n� belirterek etkinli�in sorunsuz, seviyeli, ger�ek halk sevgisinin i�lendi�i bir program oldu�unu s�yledi. Hac� Bekta� Veli Vakf� heyeti ba�kan Tokcan'� ziyaretinin ard�ndan Belediye Ba�kan yard�mc�s� Sami Bircan, Bas�n ve Halkla �li�kiler M�d�r� �zlem Caner ile Osman Ak�n'� da ofislerinde ziyaret ederek desteklerinden dolay� kendilerine te�ekk�r ettiler.

Ara�t�rmac� Yazar S�leyma Zaman'�n H�z�r�ah K�lliyesi Etkinli�i ile ilgili yaz�s�..!
Dat�a, �ok �irin bir kent. Bu kente tarihsel boyutunda bak�ld���nda �ok �nemli bir k�lt�r hazinesine sahip oldu�unu ve �st�n bir medeniyete mek�n oldu�unu vurgulamak isterim. Bu kentin en b�y�k k�lt�r Hazinesi �yon Medeniyet�inin bu b�lgelerde beden bulmas�ndand�r. �yon Medeniyet�nin en belirgin �zelli�i �ok �nemli felsefe okullar�na, filozoflara, tarih�ilere, �air ve ozanlara sahip olmas�d�r. Bu medeniyette t�p, tarih ve matemetik alan�nda da �nemli geli�meler sa�lanm��t�r.
 • Word Belgesi olarak a�mak ��in T�klay�n�z! >>

 • Gazi Cemevi Ba�kan� Ve �nan� �nderi Veli G�lsoy'un H�z�r�ah ile ilgili yaz�s�..!
  15. 07. 2010 Tarihinde Y�netim Kurulun Daveti �zerine Dat�a Ya Gittim Orada Tahminen 1400 Y�llar�na Dayanan, K�lliyesi Bulunan H�z�r �ah �simli Bir Hak Velisinin Orada Ya�ad���n� ��rendik Ancak �ok Daha �nemli Olan K�y�n �simi H�z�r �ah K�y� Olmas� K�lliyenin H�z�r �ah Ad�nda Bir Dervi�in Ait Oldu�unun A��k Bir Kan�t�d�r. Bende De �ahsen Asla Tere T�t Kalmad�. Devam� i�in T�klay�n�z
 • Word Belgesi olarak a�mak ��in T�klay�n�z! >>

 • H�z�r�ah K�lliyesi Alevilik Bekta�ilik inanc� �zerine s�yle�i ve cem sohbeti yap�ld�..!
  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Mu�la/Dat�a �ubesi taraf�ndan d�zenlenen etkinli�e kat�l�m b�y�k oldu. 17 Temmuz Cumartesi Saat: 15:00�te derne�in �H�z�r�ah K�lliyesi� olarak isimlendirdi�i tarihi H�z�r�ah Camii�nde ger�ekle�en etkinlikte S�yle�i, Cem �badeti, H�z�r�ah Kurban� ve Lokma da��t�m� ger�ekle�tirildi. Devam� i�in T�klay�n�z
  1-) Foto Galeri ��in T�klay�n�z! >> 2-)   Foto Slayt ��in T�klay�n�z! >>

  Hasan Karayol - G�lden Aslan Konseri Yap�ld�.
  Hac�bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubemiz ve Dat�a Belediyesinin Ortakla�a Ger�ekle�tirdikleri T�rk Halk M�zi�i Hasan Karayol - G�lden Aslan Konseri 18 Temmuz 2010 Pazar G�n� Saat 21.00 de Amfi Tiyatro'da yap�ld�. Devam� i�in T�klay�n�z!
  1-) Foto Galeri ��in T�klay�n�z! >>  2-) Foto Slayt ��in T�klay�n�z! >>

  Hasan Karayol - G�lden Aslan Konseri!
  Hac�bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubemiz ve Dat�a Belediyesinin Ortakla�a Ger�ekle�tirdikleri T�rk Halk M�zi�i Hasan Karayol - G�lden Aslan Konseri 18 Temmuz 2010 Pazar G�n� Saat 21.00 de Amfi Tiyatro'da Etkinlik �cretsizdir... Devam� i�in T�klay�n�z!


  Binlerce ki�i Sivas'ta bulu�tu!!!
  Sivas Katliam�'n�n 17. y�l� 2 Temmuz 2010 Cuma G�n� An�ld�!!!
  Aralar�nda Hac� Bekta�i Veli Gazi Gazi K�lt�r Vakf� Ba�kan� ve Dedesi Veli G�lsoy ,Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Genel Ba�kan� Ercan Ge�mez, Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu Ba�kan� Murat Y�ld�r�m olmak �zere; T�rkiye'nin d�rt bir yan�ndan gelen binlerce ki�i Sivas'ta Mad�mak Oteli'nin �n�nde bulu�tu. Sivas Katliam�'n� Unutmad�k Unutturmayaca��z diyen binlerce ki�i Mad�mak Oteli'nin m�ze yap�lmas� talebini yinelerken, Sivas'ta 33 ayd�n� yakan zihniyetin iktidarda oldu�u vurguland�.
  1-)    Foto Slayt ��in T�klay�n�z! >>    2-)    Foto Galeri ��in T�klay�n�z! >>    3-)  Videolar ��in T�klay�n�z! >>

  9.Cogi Baba K�lt�r Festivali 4 Temmuz 2010 Pazar G�n� yap�ld�!
  Sivas �mranl� Derne�i �nc�l���nde d�zenlenen 9. Cogi Baba K�lt�r Festivali; eski ad� Cogi, yeni ad� Y�n�ren k�y�nde ger�ekle�tirildi.
  Karaca�ren buca��na ba�l� Y�n�ren k�y�nde d�zenlenen festivale, Vali Ali Kolat, Belediye Ba�kan� Do�an �rg�p, �mranl� Kaymakam� �mer Da�deviren, Hac� Bekta�i Veli Gazi Gazi K�lt�r Vakf� Ba�kan� ve Dedesi Veli G�lsoy ,Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Genel Ba�kan� Ercan Ge�mez, Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu Ba�kan� Murat Y�ld�r�m, Avr.Parlemento Milletvekili Nurvet �zt�rk,Sivas �mranl� Bahadun K�y� Sosyal Dayan��ma ve K�lt�r Derne�i Ba�kan� Ekrem Y�ld�r�m, ile �mranl��n�n �evre k�ylerinde ya�ayan �ok say�da vatanda� ve davetli kat�ld�.
  1-)    Foto Slayt ��in T�klay�n�z! >>    2-)    Foto Galeri ��in T�klay�n�z! >>    3-)    Video G�r�nt�leri ! >>

  (Karaibo) K�y� Cem ve K�lt�r Evi A��l���
  Sivas Zara �ayp�nar (Karaibo) K�y� Cem ve K�lt�r Evi A��l��� 3 Temmuz 2010
  Ba�ta Zara Kaymakam� Bahattin Alp ARSLANK�YL�, Zara Beldiye Ba�kan� H�samettin G�rsoy Hac� Bekta�i Veli Gazi Gazi K�lt�r Vakf� Ba�kan� ve Dedesi Veli G�lsoy , Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu Ba�kan� Murat Y�ld�r�m olmak �zere; �ayp�nar (Karaibo)�nun �evre k�ylerinde ya�ayan �ok say�da vatanda� ve davetlinin kat�l�m� ile Sivas Zara �ayp�nar (Karaibo) K�y� Cem ve K�lt�r Evi A��l��� 3 Temmuz 2010 Cumartesi G�n� Hac� Bekta�i Veli Gazi Gazi K�lt�r Vakf� Ba�kan� ve Dedesi Veli G�lsoy'un yapt��� G�lbenk Duass� ile Yap�ld�...

  1-)    Foto Slayt ��in T�klay�n�z! >>    2-)    Foto Galeri ��in T�klay�n�z! >>

  Geleneksel Abdal Musa Anma Etkinlikleri Yap�ld�
  26. Abdal Musa Anma Etkinlikleri 24-25-26-27 Haziran 2010
  Antalya Elmal� il�esine ba�l� Tekke k�y�nde d�zenlenen 5. Uluslararas� 26. Abdal Musa Anma Etkinlikleri, yap�ld�.Tertip Komitesinde Ba�kan Murat Y�ld�r�m.genel sekreter Yunus Eskik�y Sayman Ali Ekber Ta�delen Y�netim Kurulu �yesi H�d�r Kurum �ye Nihat Yoleri Kurucu �yemiz ve Almanya Alevi Federasyonu inan� kurulunun y�netim kurulu �yesi Erdo�an Sezer rehberli�inde �yelerimizi bilgilendirdi.Ayr�ca Bekta�i f�kralar�yla yol boyunca geziyi �enlendirmi�tir..
  1-)    Foto Galeri veSlayt ��in T�klay�n�z! >>    2-)    Video Galeri ��in T�klay�n�z! >>

   Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Dat�a �ubemizce
Alevilik Bekta�ilik inanc� �zerine s�yle�i ve cem sohbeti Duyurusu Cem Tv.de! �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Dat�a �ubemizce Alevilik Bekta�ilik inanc� �zerine s�yle�i ve cem sohbeti Etkinlik Duyurusu Cem Tv.de!

  Y�netim Kurulu Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m Cem Tv �zel G�ndem Program�na Kat�ld�! 29 May�s 2010 Cumartesi g�n� saat:19.00'da Cem Tv �smail Sa�l� ile �zel G�ndem Program�na Kat�ld�!Y�netim Kurulu Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m Cem Tv �smail Sa�l� ile �zel G�ndem Program�na Kat�ld�!
  Hem�erimiz, Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu Ba�kan� ve Kumkap� Sar��ubuk81 Spor Kul�b� Derne�i Ba�kan� Murat Y�ld�r�m Programda,Dat�a alevi bekta�i �rg�tlenme �al��malar�,H�z�r�ah k�lliyesi,etkinlikler ba�ta olmak �zere pek �ok konuya temas etti.Programa ayr�ca Kul Himmet Ozan� ve Dergah� ile ilgili G�r�ml� Belediye Ba�kan� Erdo�an �oban,Kul Himmet Dedesi Ahmet �ahin, Ara�t�rmac� �rfan �oban kat�ld�lar.
  *** Video G�r�nt�leri ***
   Y�netim Kurulu Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m Cem Tv �smail Sa�l� ile �zel G�ndem Program�na Kat�ld�! �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m Cem Tv
  �zel G�ndem Program�na Kat�ld�!
   Y�netim Kurulu Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m Cem Tv �smail Sa�l� ile �zel G�ndem Program�na Kat�ld�! �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m Cem Tv
  �zel G�ndem Program�na Kat�ld�!
   Y�netim Kurulu Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m Cem Tv �smail Sa�l� ile �zel G�ndem Program�na Kat�ld�! �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m Cem Tv
  �zel G�ndem Prg. Gelen Mesajlar

  2 Temmuz'da Mad�mak Oteli'nin M�ze Olmas� ��in Sivas'tay�z. 2 Temmuz'da Mad�mak Oteli'nin M�ze Olmas� ��in Sivas'tay�z!
  2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal�� anmak �zere Sivas�a giden 33 insan�n Mad�mak Oteli�nde yak�larak katledilmesi,Orta�a� vah�etiyle T�rkiye�nin ayd�nl���na, �a�da�l���na, demokrasi ve laikli�e, halklar�n karde�li�ine, bir arada ya�ama k�lt�r�ne ve �ok k�lt�rl�l��e yap�lan bir sald�r�yd�. Devam� i�in T�klay�n�z!

   2 Temmuz'da Mad�mak Oteli'nin M�ze Olmas� ��in Sivas'tay�z! 2 Temmuz'da Mad�mak Oteli'nin M�ze Olmas� ��in Sivas'tay�z! Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Merkezi 8.Ola�an Genel Kurulu Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Merkezi 8.Ola�an Genel Kurulu!
  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Merkezi 8.Ola�an Genel Kurulu; 27 Haziran 2010 tarih saat: 10.00�da Vakf�n Sokullu Mehmet Pa�a Cad. ��de Sok. No:24 Dikmen/Ankara adresinde bulunan Genel Merkez binas�nda a�a��daki g�ndemle yap�lacakt�r.
  Yukar�da belirtilen tarihte �o�unluk sa�lanamamas� halinde; ayn� saat, ayn� yer ve ayn� g�ndemle 04 Temmuz 2010 tarihinde yap�lacakt�r. Devam� i�in T�klay�n�z!

   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Merkezi 8.Ola�an Genel Kurulu! Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Merkezi 8.Ola�an Genel Kurulu! Devam� i�in T�klay�n�z..!

  25 - 26 Haziran 2010 Tarihlerinde yap�lacak Geleneksel Abdal Musa Etkinlikleri'nde Birlikte olal�m... 25 - 26 Haziran 2010 Tarihlerinde yap�lacak Geleneksel Abdal Musa Etkinlikleri'nde Birlikte olal�m...

  Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� olarak; 25 - 26 Haziran 2010 Tarihlerinde yap�lacak Geleneksel Abdal Musa Etkinliklerine kat�laca��m�zdan; kat�lmak isteyen canlar�n en ge� 23 Haziran 2010 Saat:19.00 kadar Vak�f �ube Merkezimize ba�vurarak kay�t yapt�rmalar�n� �nemle rica ederiz.
  Y�netim Kurulu Ad�na Ba�kan Murat Y�ld�r�m

  Telefon: 0535 781 61 80 - 0532 425 37 00 - 0532 771 53 92 - 0535 320 21 40


  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli Yap�ld�! Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli Yap�ld�!
  Panele; Karaa�a� Derg�h� Cemevi ve Alevi Bekta�i Vakf� Y�neticisi Kaz�m G�vercino�lu,Erikli Baba Dedesi Binali Do�an,Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) Ba�kan� Kamil Aykanat ve Y�netim Kurulu �yeleri,Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ube Ba�kan� Murat Y�ld�r�m ve e�i �ahhan�m Y�ld�r�m ve geni� bir kitle kat�ld�! ! Devam� i�in T�klay�n�z!

   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli Yap�ld�! Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli Yap�ld�! Devam� i�in T�klay�n�z..!

  HACI BEKTA�-� VEL� GAZ� K�LT�R VAKFI Gazi Cem Evi Dayan��ma Yeme�i Yap�ld�! Hac� Bekta�i Veli Gazi Gazi K�lt�r Vakf� Gazi Cem Evi Dayan��ma Yeme�i 21 May�s 2010 Cuma g�n� �a�layan Salon Figaro�da yap�ld�!
  Hac� Bekta�i Veli Gazi Gazi K�lt�r Vakf� Gazi Cem Evi Dayan��ma Yeme�i 21 May�s 2010 Cuma g�n� �a�layan Salon Figaro�da yap�ld�. Gazi Cemevi Ba�kan� ve Dedesi Veli G�lsoy�un bir konu�ma yapt��� geceye; Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Okmeydan� �ube Ba�kan� Kamil Aykanat, Kartal Cemevi Vakf� Genel Sekreteri �smail Sa�l�, CEM Vakf� Ba�kan Yard�mc�s�, CEM Vakf� Genel m�d�r�, Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �ube Ba�kan� Murat Y�ld�r�m, Gazi Cem Evi Eski Ba�kan� H�d�r Elmas, Dede Kamber G�lsoy, Sivas �mranl� Bahadun K�y� Sosyal Dayan��ma ve K�lt�r Derne�i Y�netim Kurulu �yesi Bekir Y�rekli ile birlikte 20 ki�ilik Bahadunlu hem�erilerimiz Gazi Cemevi Ba�kan� ve Dedesi Veli G�lsoy Dede'ye ba�l�l�k ve dayan��ma deste�ini vermi�lerdir..! Devam� i�in T�klay�n�z!

   Hac� Bekta�i Veli Gazi Gazi K�lt�r Vakf� Gazi Cem Evi Dayan��ma Yeme�i 21 May�s 2010 Cuma g�n� �a�layan Salon Figaro�da yap�ld�! Hac� Bekta�i Veli Gazi Gazi K�lt�r Vakf� Gazi Cem Evi Dayan��ma Yeme�i 21 May�s 2010 Cuma g�n� �a�layan Salon Figaro�da yap�ld�! Devam� i�in T�klay�n�z..!

  19 May�s 2010 Cumhuriyet Alan�ndaki Atat�rk An�t�na �elenk Koyma T�reni..! 19 May�s 2010 Cumhuriyet Alan�ndaki Atat�rk An�t�na �elenk Koyma T�reni..!
  19 May�s Atat�rk'� Anma. Gen�lik ve Spor Bayram�� Dat�a il�emizde de milletimizin t�m bireylerinin co�kuyla kenetleni�iyle kutland�. Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu �yeleri, Cumhuriyet Meydan�nda d�zenlenen �elenk koyma t�reni ve kutlamalar�n ard�nda Vakf�m�z Cemevi'nde Kurucu �yemiz ve �nan� �nderimiz Erdo�an Sezer Dede'nin ��retisi e�li�inde Kahvalt�l� Toplant� d�zenledi... Devam� i�in T�klay�n�z!

  19 May�s 2010 Cumhuriyet Alan�ndaki Atat�rk An�t�na �elenk Koyma T�reni..!19 May�s 2010 Cumhuriyet Alan�ndaki Atat�rk An�t�na �elenk Koyma T�reni..! Devam� i�in T�klay�n�z..!
 • Foto Galeri ve Slayt (1) ��in T�klay�n�z! >>
 • Foto Galeri ve Slayt (2) ��in T�klay�n�z! >>

 • ALEV� �RG�TLENMES�..! ( �smail Sa�l� ) ALEV� �RG�TLENMES�..! ( �smail Sa�l� )
  15-20 y�l �ncesine kadar ne internet siteleri, ne televizyonumuz , ne dergimiz, ne de gazetemiz vard�. Cem dergisini saymasak, bug�nde �ok var diyemeyiz ama ulusal yay�n yapan birka� tane var diyebiliriz. (Cem tv, Yol tv gibi). Devam� i�in T�klay�n�z!

  ALEV� �RG�TLENMES�..! ( �smail Sa�l� )ALEV� �RG�TLENMES�..! ( �smail Sa�l� ) Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubemizden y�l�n annelerine �d�l! Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Cemevi Aneler G�n� Kutlamas� Yap�ld�!
  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi�nde Anneler G�n� dolay�s�yla 9 May�s 2010 Pazar g�n� d�zenlenen etkinlikte, y�l�n annelerine �d�l verildi. 96 ya��ndaki �mmi G�ls�m Kaya, 92 ya��ndaki Sabriye Yoleri ve 74 ya��ndaki D�n�� Tun�un vak�f taraf�ndan y�l�n anneleri se�ildi�ini belirten Vak�f �ube Ba�kan� Murat Y�ld�r�m, Haberin devam� i�in T�klay�n�z!

  Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Cemevi Aneler G�n� Kutlamas�Yap�ld�!Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Cemevi Aneler G�n� Kutlamas�Yap�ld�! Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Vakf�m�z Cemevi Su muafiyeti i�in Dat�a Belediye Meclisine Ba�vurdu! Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Cemevi Su muafiyeti i�in Dat�a Belediye Meclisine Ba�vurdu!

  Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf�; Cemevi Su muafiyeti i�in Dat�a Belediye Meclisine vermi� oldu�u yaz�da" 29.01.2010 Tarihinde Genel Merkezin onay� ile resmile�en Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi; 1 Nisan 2010 Tarihinde itibaren yeni adresi olan: Kaz�m Y�lmaz Bulvar� 90.Sokak No:2 ( Ecevit K�lt�r Merkezi ) Kar��s� DAT�A adresinde hizmet veren K�lt�r Merkezimiz ayn� zamanda Cemevi ibadetini de yerine getirmektedir... Cemevimizi ibadethane stat�s�ne al�n�p su ba�lanmas� ve gerekli muafiyetin sa�lanmas�n� arz ederiz" Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Y�netim Kurulumuz; Belediye Meclisinin CHP ve AKP Guruplar�n� da ziyaret edip gerekli deste�i ald���ndan; Dat�a Belediye Ba�kan� Sn.�ener Tokcan'a ve CHP ile AKP Guruplar�na vermi� olduklar� destek i�in �ok te�ekk�r ederiz...

  Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Cemevi Aneler G�n� Kutlamas�! Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Cemevi Aneler G�n� Kutlamas�!

  Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf�; Anneler G�n� kutlamas� ve Y�l�n Annelerine �d�l Verme T�reni 9 May�s 2010 Pazar G�n� Saat 14.00'de Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Cemevi'nde Yap�lacakt�r.

  T�m dost,hem�eri ve canlar�m�z davetlidir. Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Y�netim Kurulu.


  11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 ) Tarihinde Yap�ld�! 11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 )

  Dat�a �evre Dernegi (DA�EV) �nc�l�g�nde; Dat�a Kaymakaml��� ve Dat�a Belediyesi'nin de destekledi�i �11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y���� Aralar�nda Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Y�netim Kurulu Ba�kan� Murat Y�ld�r�m ve e�i,Ba�kan Yard�mc�s� Cemalettin K�se ve e�i, Sayman Ali Ekber Ta�delen ve e�i,�ye Ali Asker Akay ve e�i,�ye Hatun Y�ld�z ve e�i'nin de bulundu�u yakla��k 300 ki�inin kat�l�m� ile 2 May�s Pazar g�n� yap�ld�. Haberin devam� i�in T�klay�n�z!

  11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 )11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 ) Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul ( Okmeydan�) ile Dat�a �ubeleri Dayan��mas�! Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul ( Okmeydan�) ile Dat�a �ubeleri Dayan��mas�!

  Yeni kurulan Dat�a Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� �ubesinin baz� ihtiya�lar� Okmeydan� Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf�'n�n deste�iyle sa�lanm��t�r. Bu g�zel dayan��ma �rne�ine katk� sunan Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Okmeydan� �ubesi Ba�kan� Say�n Kamil AYKANAT ve Y�netim Kurulu'na Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu ad�na te�ekk�rlerimizi sunar�z.

  AYG�L & ALPER'in K�na ve Nikah T�reni Yap�ld�! AYG�L & ALPER
  Hem�erimiz ve Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Dat�a �ubesi Kurucu �yesi ve Kumkap� Sar��ubuk81 Spor Kul�b� Derne�i Ba�kan� Murat Y�ld�r�m'�n k�z� Ayg�l Y�ld�r�m ve Alper Aksoy; 17 Nisan 2010 Cumartesi Ak�am� �GDA� Sosyal Tesilerinde Geni� bir davetli huzurunda k�na gecesi yap�lm�� olup,18 Nisan 2010 Pazar G�n� Saat 15.30'da Bak�rk�y Belediyesi Atak�y Yunus Emre K�lt�r Merkezi'nde geni� kat�l�ml� bir davetli toplulu�u e�li�inde Nikah T�renleri yap�lm�� olup, Ak�am saat 19.30'da da Zeytinburnu Askeri Sosyal Tesilerinde Davetlilere Nikah yeme�i verilmi�tir.Gen� evlilere �m�r boyu sa�l�k s�hat ve mutluluklar dileriz...
  Ayg�l ve Alper'in K�na ve Nikah T�reni Video ve Resim G�r�nt�leri
   Ayg�l ve Alper'in K�na ve Nikah T�reni! �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  Nikah T�reni(Video)
   Ayg�l ve Alper'in K�na ve Nikah T�reni! Resimi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
  K�na ve Nikah Resim
   Ayg�l ve Alper'in K�na ve Nikah T�reni! Resimi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
  K�na ve Nikah Resim
   Ayg�l ve Alper'in K�na ve Nikah T�reni! Resimi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
  K�na ve Nikah Resim
   Ayg�l ve Alper'in K�na ve Nikah T�reni! Resimi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
  K�na ve Nikah Resim

  Tahta Z�lfikarl�lar Sempozyumu Sonu� Bildirgesi! Tahta Z�lfikarl�lar Sempozyumu Sonu� Bildirgesi!

  TAHTA Z�LF�KARLILAR: S�YASET, HUKUK VE ALEV�LER SEMPOZYUMU 8-9-10 N�SAN 2010 A� SBF ALEV�L�K ARA�TIRMA DOK�MANTASYON VE UYGULAMA ENST�T�S� HACI BEKTA� VEL� ANADOLU K�LT�R VAKFI GENEL MERKEZ� ALEV� ALEV� K�LT�R DERNEKLER� GENEL MERKEZ� ADINA KAPANI� B�LD�R�S� 10 Nisan 2010 Haberin devam� i�in T�klay�n�z!

  Tahta Z�lfikarl�lar Sempozyumu Sonu� Bildirgesi!Tahta Z�lfikarl�lar Sempozyumu Sonu� Bildirgesi! Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Karaa�a� Derg�h� 8 Nisan 2010 Per�embe Ak�am� ilk defa �badete A��ld�! Karaa�a� Derg�h� 8 Nisan 2010 Per�embe Ak�am� ilk defa �badete A��ld�!

  8.04.2010 Per�embe ak�am� saat 19.da S�tl�ce�de bulunan Karaa�a� Derg�h� uzun bir m�cadeleden sonra ilk defa ibadete a��lmas� alevi Bekta�i v�k�f�n yapt��� m�cadelenin sonuda ba�kan H�sniye takmaz y�neticiler yazar Adil Ali Atalay, L�tf� Kaleli Dursun G�m��o�lu, Kaz�m G�vercino�lu, yazar R�za Zelyut, ara�t�rmac� yazar Cemal �ener, ara�t�rmac� yazar �smail Pehlivan v�k�f�n kurucular�, Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ube Ba�kan� Murat Y�ld�r�m ve e�i �ahhan�m Y�ld�r�m ve geni� bir kitle kat�ld�! Haberin devam� i�in T�klay�n�z!

  Karaa�a� Derg�h� 8 Nisan 2010 Per�embe Ak�am� ilk defa �badete A��ld�!Karaa�a� Derg�h� 8 Nisan 2010 Per�embe Ak�am� ilk defa �badete A��ld�! Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Halk Ozan� A��k Veysel'i Anma Etkinli�i Okmeydan� Cem Evinde Yap�ld�! Halk Ozan� A��k Veysel'i Anma Etkinli�i Okmeydan� Cem Evinde Yap�ld�!

  4 Nisan 2010 Pazar g�n� Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul �ubesi Okmeydan� Cem Evi'nde Halk Ozan� A��k Veysel'i Anma Etkinli�i Panel Dinleti : * Ali Haydar Timisi * �i�dem Elmas * Erdo�an Eskimez * �i�dem �zer ( Torunu ) Sinevizyon G�sterimi d�zenlendi. Haberin devam� i�in T�klay�n�z!

  Halk Ozan� A��k Veysel'i Anma Etkinli�i Okmeydan� Cem Evinde Yap�ld�!Halk Ozan� A��k Veysel'i Anma Etkinli�i Okmeydan� Cem Evinde Yap�ld�! Devam� i�in T�klay�n�z..!
 • Foto Galeri ve Slayt (1) ��in T�klay�n�z! >>
 • Foto Galeri ve Slayt (2) ��in T�klay�n�z! >>

 • 01 Nisan 2010 Tarihinden �tibaren Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubemizin Yeni Adresi: 01 Nisan 2010 Tarihinden �tibaren Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubemizin Yeni Adresi!

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubemiz 01 Nisan 2010 Tarihinden itibaren K�lt�r Hizmetlerini Yeni Adresi olan:
  Kaz�m Y�lmaz Bulvar� 90.Sokak No:2 ( Ecevit K�lt�r Merkezi ) Kar��s� DAT�A
  adresinden devam edecektir.
  T�m hem�eri, �yelerimiz ve canlara duyurulur..! Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netimi.

  �CRETS�Z MSN DESTEKL� isminiz@datcahacibektas.org E-POSTA

  datcahacibektas.org; �cretsiz �m�rboyu MSN destekli e-mail veriyor. �stelik 5 GB Alan ve MSN adresi olarak kullan�labilir olan isminiz@datcahacibektas.org �cretsiz 5 GB, MSN DESTEKL� isiminiz @
datcahacibektas.org ... E Mail i�in t�klay�n�z...! adresinizi hemen edinin. A�a��daki kay�t ol linkine t�klayarak gerekli bilgileri bir hotmail hesab� al�rm�� gibi doldurun ve adresiniz haz�r. Ald���n�z adresi MSN Messenger olarak kullanabilir,arkada�lar�n�z� ekleyebilirsiniz. MSN Hotmail gizlilik ilkesi gere�i bizimle ba�lant�n�z kalmad���ndan �ifrenizi sizden ba�kas� bilemeyecektir. http://www.hotmail.com adresinden email adresinize giri� yaparak maillerinizi okuyabilirsiniz. Ayn� zamanda MSN Messenger kullan�yorsan�z size mail geldi�inde MSN taraf�ndan size uyar� gelecek sanki hotmail adresiniz gibi... Kay�t Olmak i�in T�klay�n�z!    �cretsiz 5 GB, MSN DESTEKL� isiminiz @
datcahacibektas.org ... E Mail i�in t�klay�n�z...

  Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu toplant�s�!

  Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu toplant�s� 
15.03.2010 g�n� Hac�bekta� Vakf� �stanbul Okmeydan� �ubesi Cem Evinde yap�lm��t�r.!

  Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu toplant�s� 15.03.2010 g�n� Hac�bekta� Vakf� �stanbul Okmeydan� �ubesi Cem Evinde yap�lm��t�r.
  Al�nan kararlar;
  1) Haziran ay� sonuna kadar �ubenin kurulu� kongresinin yap�lmas�,
  2) �ube i�in yer tutulmas�, eksikliklerin giderilmesi,
  3) Temmuz ay�nda yap�lacak faaliyetlerin planlanmas�.
  Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu toplant�s� 
15.03.2010 g�n� Hac�bekta� Vakf� �stanbul Okmeydan� �ubesi Cem Evinde yap�lm��t�r.!Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu toplant�s� 
15.03.2010 g�n� Hac�bekta� Vakf� �stanbul Okmeydan� �ubesi Cem Evinde yap�lm��t�r.!Devam� i�in T�klay�n�z..!

  PANEL ALEV�L�K VE S�YASET! PANEL ALEV�L�K VE S�YASET!

  KATILIMCILAR: DR.AL� MURAT �RAT (Ankara �niversitesi ��retim �yesi), FA�K BULUT (Ara�t�rmac�-Yazar), ZEYNEL �ZT�RK (Avukat) D�NLET�: SADIK G�RB�Z (Ozan) D�ZENLEYEN: HACI BEKTA� VEL� ANADOLU K�LT�R VAKFI �STANBUL �UBES� YER :OKMEYDANI CEM EV� KONFERANS SALONU ADRES :MAHMUT �EVKETPA�A MAH.P�YALE PA�A CAD.NO:154 OKMEYDANI �ST. TAR�H :25.04.2010 PAZAR SAAT :14.00 � 17. 00 �RT�BAT :0212 238 01 02 � 0212 238 02 62 www.hacibektasvakfi.com Haberin devam� i�in T�klay�n�z!

  PANEL ALEV�L�K VE S�YASET!PANEL ALEV�L�K VE S�YASET! Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Ayg�l Y�ld�r�m & Alper Aksoy; Nikah T�renlerinde Sizleridele aralar�nda g�rmekten mutluluk duyarlar...!
  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubei Y�netim Kurulu Ba�kan� Murat Y�ld�r�m'�n K�z�Ayg�l Y�ld�r�m & Alper Aksoy; Nikah T�renlerinde Sizleridele aralar�nda g�rmekten mutluluk duyarlar...! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..! Ayg�l Y�ld�r�m & Alper Aksoy; 18 Nisan 2010 Pazar G�n� Saat 15.30 da yap�lacak Nikah T�renlerinde Sizleride aralar�nda g�rmekten mutluluk duyarlar...Ailesi: �ahhan�m & Murat Y�ld�r�m - Birsen& M�mtaz Aksoy Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Ayg�l Y�ld�r�m & Alper Aksoy; Nikah T�renlerinde Sizleridele aralar�nda g�rmekten mutluluk duyarlar...!! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Ayg�l Y�ld�r�m & Alper Aksoy; Nikah T�renlerinde Sizleridele aralar�nda g�rmekten mutluluk duyarlar...! Devam� i�in T�klay�n�z..!


  Tahta Z�lfikarl�lar Sempozyumu! Tahta Z�lfikarl�lar Sempozyumu!

  Aleviler Kendi �al��tay�n� topluyorlar
  Hukumetin d�zenledi�i �al��taylarda umdu�unu bulamayan ve sorunlar�na ger�ek�i tespit ve yakla��mlar�n yap�lmad���n� d���nen Aleviler kendi �al��tay�n� d�zenliyorlar.
  Tahta Z�lfikarl�lar isminin verildi�i ve 3 g�n s�recek olan �al��tay, Anakara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi ve Alevi Ensit�s� taraf�ndan haz�rland�. �al��tay 8-9-10 Nisan 2010 Siyasal Bilgiler Fak�ltesi Aziz K�kl� Salonu Cebeci ANKARA adresinde yap�lacak. �al��tay kat�l�mc�lar� Alevi Kurum Y�neticileri, Gazeteciler, Siyaset�iler , Sanat��lar ve Akedemisyenlerden olu�makta. Haberin devam� i�in T�klay�n�z!

  Tahta Z�lfikarl�lar Sempozyumu!Halk Ozan� A��k Veysel'i Anma Etkinli�i Okmeydan� Cem Evinde Yap�ld�! Devam� i�in T�klay�n�z..!

  21 Mart Sultan Nevruz Cemi Gazi Cemevinde Yap�ld�! 21 Mart Sultan Nevruz Cemi Gazi Cemevinde Yap�ld�!

  Aralar�nda Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat Y�ld�r�m ve e�leri,Sultangazi il�e Milli E�itim M�d�r�, il�e okul m�d�rleri, ��retmenler, mehle muhtarlar�, Sultangazi M�ft�s�, Gazi halk�n�n kat�l�m�yla..>> Haberin devam� i�in T�klay�n�z!

  21 Mart Sultan Nevruz Cemi Gazi Cemevinde Yap�ld�!21 Mart Sultan Nevruz Cemi Gazi Cemevinde Yap�ld�! Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Nevruz Bayram�n�z� Kutlar�z!

  Nevroz Bayram�n�z� Kutlar�z! Devam� i�in T�klay�n�z...!

  Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar �ok geni� bir b�lgede yerel renk ve inan�larla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi k�lt�r de�erleriyle �zde�le�tirip sembolle�tirdi�i, �z� itibariyle bahar�n geli�inin kutland��� co�kuyla kar��land��� bir g�nd�r.
            Alevi-Bekta�i ��retisi ve inanc�nda Nevruz; Hz.Alinin hem do�um g�n�, hem de Hz.Fatima ile evlendi�i, yarad�l���n sevgi ve mutlulu�un alevlendi�i, ye�erip boy verdigi bir g�n olarak kutlan�r.
            Bu duygular i�inde t�m canlar�n Nevruz bayramlar�n� kutlar,sa�l�k,ba�ar� ve mutluluklar dileriz. Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu ad�na Ba�kan Murat Y�ld�r�m Haberin devam� i�in T�klay�n�z!

  Nevroz Bayram�n�z� Kutlar�z!!Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Nevroz Bayram�n�z� Kutlar�z!!Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler! Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!

  06 Mart 2010 Cumartesi G�n� Erikli Baba Cem Evi ve �aha Kulu Vakf� Kad�n Kollar�n�n ortakla�a d�zenledikleri D�nya Emek�i 8. Mart Kad�nlar G�n�n Geni� Kat�l�mla Kutland�

  Aralar�nda Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat Y�ld�r�m, Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!Devam� i�in T�klay�n�z..!

  BASINA VE KAMUOYUNA ! BASINA VE KAMUOYUNA ! Devam� i�in T�klay�n�z...!

  Say�n �elik Bizi Yeme�e Davet Ediyor; Biz Say�n �elik'i E�it Yurtta�l��a, Hak ve �zg�rl�klere Sayg� G�stermeye Davet Ediyoruz! Haberin devam� i�in T�klay�n�z!

  BASINA VE KAMUOYUNA !!Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!BASINA VE KAMUOYUNA !!Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Alevi �al��taylar� �nraporu'nun tam metni! Alevi �al��taylar� �nraporu (Tam Metin)!

  Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�an'a sunulan Alevilik �al��tay� �nraporunun tam metni: Kamuoyunda �Alevi A��l�m�� olarak bilinen ve Alevi-Bekta�ilerin belli ba�l� taleplerini demokrasi ve insan haklar� temelinde yeniden ele al�p de�erlendirme amac� g�den H�k�metimiz, Bakanl���m�z himayesinde bir dizi toplant� ger�ekle�tirmi�tir. Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Alevi �al��taylar� �nraporuAlevi �al��taylar� �nraporu

  1.ALEV� K�Y VE Y�RE DERNEKLER� KURULTAYI Yap�ld�!

  1.ALEV� K�Y VE Y�RE DERNEKLER� KURULTAYI Yap�ld�!

  Aralar�nda Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat Y�ld�r�m, Sivas �mranl� Bahadun K�y� Sosyal Dayan��ma Ve K�lt�r Derne�i Ba�kan� Ekrem Y�ld�r�m'�n da bulundu�u;
  28 �ubat 2010 Pazar g�n� Alevi Vak�flar� Federasyonu �nderli�inde, Kartal Cemevi Vakf�, Ahmet Yesevi Toplant� Salonunda 695 k�y ve y�re derne�i ad�na gelen 715 kat�l�mc� ile yap�lan toplant�da �u kararlar al�nm��t�r: Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  1.ALEV� K�Y VE Y�RE DERNEKLER� KURULTAYI Yap�ld�!
 Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!1.ALEV� K�Y VE Y�RE DERNEKLER� KURULTAYI Yap�ld�!
 Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul (Okmeydan� Cemevi) 8.Ola�an Genel Kurulu Yap�ld�!

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Okmeydan� �ubemizin 8. Ola�an Genel Kurulu Yap�ld�, Kamil AYKANAT 3. Defa Se�ilerek G�ven Tazeledi

  Aralar�nda Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat Y�ld�r�m, Sivas �mranl� Bahadun K�y� Sosyal Dayan��ma Ve K�lt�r Derne�i Ba�kan� Ekrem Y�ld�r�m'�n da bulundu�u �yeler ve misafirlerin kat�l�m� ile Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Okmeydan� �ubemizin 8. Ola�an Genel Kurulu Yap�ld�, Kamil AYKANAT 3. Defa Se�ilerek G�ven Tazeledi!

  Genel Kurulda bir konu�ma yapan Baba Mansur Oca�� Dedesi Kamber G�lsoy; "Gen�lerimizin iyi e�itimli, �zg�venli, ho�g�r�l�, k�lt�rl�, sorumluluk duygusu y�ksek, �laik demokratik Cumhuriyetimizin birikimlerini, Atat�rk ilke ve devrimlerinin �z�n�, insanl���n y�ksek ahlaki de�erlerini� i�tenlikle �z�mseyen, �zg�r bireyler olarak yeti�mesi; gelece�imiz, onlar�n �zg�rl���ne, e�itimine ve ba�ar�s�na ba�l�d�r." Diye konu�tu. Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Okmeydan� �ubemizin 8. Ola�an Genel Kurulu Yap�ld�, Kamil AYKANAT 3. Defa Se�ilerek G�ven Tazeledi
 Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Okmeydan� �ubemizin 8. Ola�an Genel Kurulu Yap�ld�, Kamil AYKANAT 3. Defa Se�ilerek G�ven Tazeledi
 Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Tekel ���ilerine Dat�a'dan Destek!

  Tekel ���ilerine Dat�a'dan Destek! Dat�a Ekspres Gazetesi haberin Devam� i�in T�klay�n�z!

  Aralar�nda Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat Y�ld�r�m'�nda bulundu�u CHP Dat�a il�e ba�kan� G�khan Sa��r ve parti gen�lik kollar� �yeleri, ���i Partisi il�e ba�kan� Hilmi Kay�han, i�adam� Timur Kabaklarl�,Dat�a Belediye-�� Sendikas� i��ileri ile Cumhuriyet meydan�nda ger�ekle�tirilen dayan��ma eylemine kat�ld�lar! Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Tekel ���ilerine Dat�a'dan Destek! Dat�a Ekspres Gazetesi haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Tekel ���ilerine Dat�a'dan Destek! Dat�a Ekspres Gazetesi haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!
 • Yar�madan�n Sesi Gazetesi Haberi! >>

 • Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez (Okmeydan� Cemevi) 8. Ola�an Genel Kurulu

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez (Okmeydan� Cemevi) 8. Ola�an Genel Kurul Toplant�s�

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez (Okmeydan� Cemevi) 8. Ola�an Genel Kurul Toplant�s� 21 �ubat 2010 Pazar g�n� saat:10.00 da Mahmut �evket Pa�a Mah. Piyale Pa�a Cad. No:128 �i�li �st. Adresindeki Vak�f Merkezinde a�a��daki g�ndemle toplanacakt�r. Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez (Okmeydan� Cemevi) 8. Ola�an Genel Kurulu
 Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez (Okmeydan� Cemevi) 8. Ola�an Genel Kurul Toplant�s� Devam� i�in T�klay�n�z..!

  T�m Canlar� Bekliyoruz..!

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Mu�la Dat�a �ubesi �ye kay�tlar�na devam ediyor. T�m Canlar� Bekliyoruz! Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi �ye kay�tlar�na devam ediyor.

  Atat�rk'e ve laik cumhuriyet ilkelerine ba�l�l�ktan asla �d�n vermeyece�imizi ve ilkelere sahip ��kan herkesin dostumuz oldu�unu �zellikle vurgulamak ister, T�m Canlar� �at�m�z Alt�na Bekleriz...

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Mu�la Dat�a �ubesi �ye kay�tlar�na aral�ks�z olarak devam ediyor.

  Kurulu�undan bu g�ne kadar �ye kay�tlar�na devam eden ve her ge�en g�n �ye say�s�n� artt�ran Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi �al��malar�n� titizlikle devam ediyor.

  �ye kay�rlar� ile ilgili olarak bir a��klama yapan Vak�f Ba�kan Ba�kan� Murat Y�ld�r�m "Vak�f Senedimizde belirtilen ilkelerini ve ama�lar�n� benimseyen, vak�f ve dernekler girmelerince yasal engel bulunmayan her yurtta��m�z Vakf�m�za �ye olabilir.

  �ye olmak isteyen vatanda�lar�m�z, Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Mu�la Dat�a �ubesi'ne m�racaat etmeleri yeterlidir. �ubemizde bulunan arkada�lar�m�z kendilerinden kimlik fotokopisini istemek suretiyle asil ve g�n�l �yesi i�in haz�rlanm�� olan haz�r forma kaydederler. 3 kopya olan bu formun bir kopyas� �yeye, bir kopyas� Genel M�d�rl��e g�nderilir. Bir kopya birimde muhafaza edilir. �ye olmak isteyen vatanda�lar diledikleri 0535 781 61 80 - 0532 425 37 00 - 0532 771 53 92 - 0535 320 21 40 nolu telefonlarla bizlere ula�arak daha ayr�nt�l� bilgi alabilirler" dedi. Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  T�m Canlar� Bekliyoruz! Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi �ye kay�tlar�na devam ediyor.
 Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!T�m Canlar� Bekliyoruz! Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi �ye kay�tlar�na devam ediyor. Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netimi ve Yas� Matem A�ure Etkinli�i Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netimi ve Yas� Matem A�ure Etkinli�i
  Dat�a Hac� Bekta�i Veli Anadolu K�lt�r Vak�f Dat�a �ube Kurucumuz Murat Y�ld�r�m Evinde 07.12.2009 Tarihinde Yas� Matem A�ure G�n�nde Bir Araya Geldiler!

  Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Y�netim Kurulu Ba�kan: Murat Y�ld�r�m, Genel Seketer: Yunus Esk�k�y, Ba�kan Yard�mc�s�: Cemalet�n K�se, Sayman: Al�ekber Ta�delen, Al� Asker Akay Ve Kurucu �yelerimiz: Erdo�an Sezer, �brahim �nal bir arada.
  Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netimi ve Yas� Matem A�ure Etkinli�i Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Genel Ba�kan�m�z Say�n Ercan Ge�mez'in Dat�a �ubemizi Ziyareti ve Dat�a �ubemiz'den Tekel ���ilerine Destek! Devam� i�in T�klay�n�z..!
 • A�ure Foto Galeri ve Slayt ��in T�klay�n�z! >>
 • Y�netim Kurulu Foto Galeri ve Slayt ��in T�klay�n�z! >>
 • Video G�r�nt� ��in T�klay�n�z! >>

 • Genel Ba�kan�m�z Say�n Ercan Ge�mez'in Dat�a �ubemizin kurulu� olu�umu ve Dat�a �ubemiz'den Tekel ���ilerine Destek! Genel Ba�kan�m�z Say�n Ercan Ge�mez'in Dat�a �ubemizin kurulu� olu�umu ve Dat�a �ubemiz'den Tekel ���ilerine Destek!
  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Ba�kan Say�n Ercan Ge�mez; 20 Ocak 2010 Tarihinde Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubemizin olu�umunu �zbel �evre Derne�i�nde Atat�rk�� D���nce Derne�i Dat�a �ubesi Ba�kan� �smail AKBAL'�nda konuk oldu�u pek�ok kat�l�mc� huzurunda ger�ekle�tirmi�tir!

  Dat�a Cumhuriyet Meydanda Tekel ���ilerinin Eylemlerini Desteklemek Amac� ile Vak�f �ube Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m, Genel Sekreter Yunus Eskik�y, Sayman Ali Ekber Ta�delen ,Kurucu �ye �brahim �nal, Ay�e G�leren �nal ve Y�netim Kurulumuzun E�leri Destek Vermi�lerdir.
  Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Genel Ba�kan�m�z Say�n Ercan Ge�mez'in Dat�a �ubemizin kurulu� olu�umu ve Dat�a �ubemiz'den Tekel ���ilerine Destek! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Genel Ba�kan�m�z Say�n Ercan Ge�mez'in Dat�a �ubemizi Ziyareti ve Dat�a �ubemiz'den Tekel ���ilerine Destek! Devam� i�in T�klay�n�z..!
 • Foto Galeri ve Slayt ��in T�klay�n�z! >>

 • Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu'nun Ziyareti ! Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulundan Ziyaret ve Te�ekk�r!
  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi kurulu� a�amas�ndan sonra y�netim kurulu ad�na �ube Ba�kan� Sn. Murat Y�ld�r�m, Ba�kan Vekili Sn. Cemalettin K�se, Genel Sekreter Sn. Yunus Eskik�y, Sayman Sn.Aliekber Ta�delen; Dat�a �l�e Kaymakam� Sn.Mustafa Kaya, �l�e Belediye Ba�kan� Sn.M.�ener Tokcan, �l�e Emniyet M�d�r� Sn.Ya�ar Turgay Yal��n ve t�m Siyasi Partilerin �l�e Ba�kanl�klar�na nezaket ziyaretinde bulunmu�lard�r..!

  Ziyaretlerde memnuniyetler dile getirilmi� olup Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi'ne ellerinde gelen her t�rl� maddi ve manevi desteklerini vereceklerini belirtmi�lerdir...

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netimi olarak bizde bize her konuda yard�m ve desteklerini esirgemiyen ba�ta Dat�a �l�e Kaymakam� Sn.Mustafa Kaya, �l�e Belediye Ba�kan� Sn.M.�ener Tokcan, �l�e Emniyet M�d�r� Sn.Ya�ar Turgay Yal��n ve t�m Siyasi Partilerin �l�e Ba�kanl�klar�na �ok te�ekk�r ederiz...


  Genel Ba�kan�m�z Ercan Ge�mez ve �ube Ba�kanlar� Tv Programlar� Video G�r�nt�leri
   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Ba�kan� Ercan Ge�mez Yol Tv. S�z�n �z� Program�'nda! ... �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  G.Ba�kan�m�z Ercan Ge�mez YolTv S�z�n �z� Program�'nda!
   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Ba�kan� Ercan Ge�mez Yol Tv. S�z�n �z� Program�'nda! ... �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  G.Ba�kan�m�z Ercan Ge�mez YolTv S�z�n �z� Program�'nda!
   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Ba�kan� Ercan Ge�mez Su Tv A��k Oturum Program�'nda! ... �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  G.Ba�kan�m�z Ercan Ge�mez Su Tv A��k Oturum Program�'nda!
   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Ba�kan� Ercan Ge�mez Su Tv A��k Oturum Program�'nda! ... �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  G.Ba�kan�m�z Ercan Ge�mez Su Tv A��k Oturum Program�'nda!
   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Ba�kan� Ercan Ge�mez Su Tv A��k Oturum Program�'nda! ... �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  G.Ba�kan�m�z Ercan Ge�mez Su Tv A��k Oturum Program�'nda!
   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Eski�ehir �ube Ba�kan� �rfan �etinkaya Cem TV. �zel G�ndem Program�nda! ... �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  Eski�ehir �ube Ba�kan�
  �rfan �etinkaya Cem TV de!
   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Eski�ehir �ube Ba�kan� �rfan �etinkaya Cem TV. �zel G�ndem Program�nda! ... �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  Eski�ehir �ube Ba�kan�
  �rfan �etinkaya Cem TV de!
   K�tahya Hac� Bekta�-I Veli K�lt�r Ve Sosyal Yard�mla�ma Derne�i Ba�kan� Hasan H�seyin Erdo�mu� Cem TV �zel G�ndem Program�nda! ... �zlemek i�in l�tfen filime t�klay�n�z...
  K�tahya Dernek Ba�k.Hasan H�seyin Erdo�mu� Cem TV

  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf��n�n 30 uncu �ubesi Dat�a�da Resmen kuruldu! Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf��n�n 30 uncu �ubesi Dat�a�da Resmen kuruldu! Devam� i�in T�klay�n�z..!
  11 ki�ilik kurucular kurulu �u isimlerden olu�tu: �Erdo�an Sezer, Murat Y�ld�r�m, Yunus Eskik�y, H�d�r Kurum, Cemalettin K�se, �brahim �nal, Hatun Y�ld�z, Ali Ekber Ta�delen, Ali Asker Akay, Ay�e G�leren �nal ve Fikret Y�ld�r�m�

  Kendi aralar�nda toplanan kurucular kurulu, 7 ki�ilik ge�ici y�netim kurulunu da belirledi. Y�netim kurulu: Ba�kan Murat Y�ld�r�m, Ba�kan Yard�mc�s� Cemalettin K�se, Sekreter Yunus Eskik�y, sayman Ali Ekber Ta�delen, �yeler H�d�r Kurum, Hatun Y�ld�z ve Ali Asker Akay�dan olu�tu.
  Haberin Devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!


  Alevilik ��retisi G�rsel ve Uygulamal� Anlat�m Video G�r�nt�leri: Alevilik ��retisi G�rsel ve Uygulamal� Anlat�m Video G�r�nt�leri i�in T�klay�n�z..!
 • Alevilik ��retisi G�rsel ve Uygulamal� Anlat�m Video G�r�nt�leri,
 • Hac� Bekta� Veli Dergah� Ziyareti ve Gezisi Video G�r�nt�leri,
 • TRT Alevilere Nas�ls�n�z Dedi! ( 29/12/2009) Video G�r�nt�leri,
 • Alevi Tarihi Tart��mas� Haber T�rk (30/12/2009) Video G�r�nt�leri,
 • Belgesel Videolar,
 • Etkinliklar & Anma Video G�r�nt�ler ,
 • T�rk� & Deyi� Video G�r�nt�ler
  Video G�r�nt�leri i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!
  Alevilik ��retisi G�rsel ve Uygulamal� Anlat�m Video G�r�nt�leri i�in T�klay�n�z..!Memurlar, H�k�met`e Beyaz�t Meydan�`ndan seslendi Devam� i�in T�klay�n�z..!


 • Memurlar, H�k�met`e Beyaz�t Meydan�`ndan seslendi!
  T�rkiye Genelinde Memur Sendikalar�n�n Ba�latt��� Bir G�nl�k Grev Devam Ediyor. Kamu Emek�ileri Sendikalar� Konfederasyonu'nun (Kesk) Beyaz�t Meydan�'nda D�zenledi�i Mitinge Kat�lan ve aralar�nda V�k�f�m�z�n Dat�a �ube Kurucu �yesi Murat Y�ld�r�m'�n da bulundu�u Memurlar, H�k�metin Politikalar�n� Ele�tirdi. Memurlar, H�k�met`e Beyaz�t Meydan�`ndan seslendi! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!
  Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!


  Hac� Bekta� Veli'nin Ya�ad��� Tarihsel Ortam!
  Ara�t�rmac� Yazar Baki �z'�n Kaleminden "Hac� Bekta� Veli'nin Ya�ad��� Tarihsel Ortam" Hac� Bekta� Veli�yi yaratan ve �Hac� Bekta� Veli�ye XIII. y. y�l�n �r�n�d�r� dedirten tarihsel ko�ullar� ve bu d�nemin Ortado�u, Anadolu ortam�n�, ya�ant�s�n� ana �izgileriyle g�relim. �una inan�yoruz; Hac� Bekta��� anlamak, ancak XIII. y. y�l Ortado�u ve Anadolu ko�ullar�n�, yap�s�n� tan�makla m�mk�n olacakt�r. Hac� Bekta��a, inan�- d���nce- eylem ba�lam�ndaki hareketine, �izgisine �a�� ve ortam� g�z�n�ne al�narak bak�lmas� durumunda Hac� Bekta� olgusu bir somutluk, bir ger�eklik kazanabilecektir... Hac� Bekta� Veli
  Devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Hac� Bekta� Veli'nin Ya�ad��� Tarihsel Ortam Devam� i�in T�klay�n�z..!Dat�a Hac�bekta� Anadolu K�lt�r V�k�f� �ube kurcular� Bayramla�ma T�reni Devam� i�in T�klay�n�z..!

  800. Do�um Y�l�nda Hac� Bekta� Veli'yi Ser�e�me'de And�k! ( 14-15 Kas�m 2009)
  Hac�bekta� Veli K�lt�r Derne�i taraf�ndan d�zenlenen ''Do�umunun 800. Y�l�nda Hac�bekta� Veli'yi Ser�e�me'de An�yoruz'' isimli anma etkinli�i, Nev�ehir'in Hac�bekta� il�esinde ger�ekle�tirildi.

  Ba�ta K�lt�r Turizm Bakan� Ertu�rul G�nay, Alevi Bekta�i Federasyonu Genel Ba�kan� Ali Balk�z, Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Genel Ba�kan Ercan Ge�mez, Hac� Be�ta� veli K�lt�r Derne�i Ba�kan� Nafiz �nl�yurt,Alevi K�lt�r Dernekleri Genel Ba�kan� Tekin �zdil, Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Okmeydan� �ube Ba�kan� Kamil Aykanat,Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r V�k�f� Dat�a �ubesi Kurucu �ye Murat Y�ld�r�m. Alevi Bekta�i kurulu�lar� 800. do�um y�l�nda Hac�bekta� Veli�yi SER�E�ME�de !! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!
  Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Alevi Bekta�i kurulu�lar� 800. do�um y�l�nda Hac�bekta� Veli�yi SER�E�ME�de !! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Dat�a Hac�bekta� Anadolu K�lt�r V�k�f� �ube kurcular� Bayramla�ma T�reni Devam� i�in T�klay�n�z..!

 • Foto Galeri ve Slayt ��in T�klay�n�z! >>

 • AL� DO�AN'I SAYGI, SEVG� VE �ZLEMLE ANIYORUZ !
  Alevi Bekta�i Federasyonu ve Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Onursal Genel Ba�kan�, Demokratik Alevi hareketinin kurumsalla�mas�n�n ve b�y�mesinin mimarlar�ndan, Alevi hareketinin en �nemli isimlerinden Ali DO�AN, Hak'ka y�r�y���n�n 4.Y�ld�n�m�nde d�zenlencek program ile an�lacak. Ali Do�an an�s�na 15 Kas�m 2009 Pazar g�n� ger�ekle�tirilecek olan ve sevenleri, dostlar�, m�cadele arkada�lar� ile Ailesinin kat�laca�� anma program� �u �ekilde:

  AL� DO�AN
  Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Dat�a Hac�bekta� Anadolu K�lt�r V�k�f� �ube kurcular� Bayramla�ma T�reni !!! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Dat�a Hac�bekta� Anadolu K�lt�r V�k�f� �ube kurcular� Bayramla�ma T�reni Devam� i�in T�klay�n�z..!


  Y�zbinlerce Alevi Kad�k�y'de 'Ayr�mc�l��a Kar�� E�it Yurtta�l�k Hakk�' mitinginde bulu�tu!
  08.11.2009 Tarihinde Alevi Bekta�i Federasyonu,Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf�, Pir Sultan Abdal Derne�i ve �e�itli Alevi �rg�tleri �yelerinin kat�ld��� "Ayr�mc�l��a Kar�� E�it Yurtta�l�k Hakk�" ad� alt�nda Kad�k�y Meydan��nda d�zenlenen mitinge gelenler,Alevi Bekta�i Federasyon Genel Ba�kan� Ali Balk�z, Alev� Bekta�� Dernekler Genel Ba�kan� Tekin �zdil, Avrupa Alevi Federasyon Y�netim Kurul �yeleri, Di�er Alevi �rg�tleri ve V�k�f�m�z�n Dat�a �ube Kurucu �yesi Murat Y�ld�r�m.

  Y�zbinlerce Alevi Kad�k�y Kad�k�y Mitingi Gaz� Cemev� V�k�f� Ik�nc� Ba�kan ��kr� Akkaya, Datca Hac�bekta� Vakf� �ubesi Kurucu �ye Murat Y�ld�r�m, Hac�bekta� Okmeydan� Anadolu K�lt�r Vakf� Ik�nc� Ba�kan� Ahmet G�ng�r, Hac�bekta� Anadolu Anadolu K�lt�r Vakf� Genel Sayman� Soner �zbek, Istanbul �ube Ik�nc� Ba�kan� Ahamet G�ng�r, Semah Hocas� Kaz�m G�verc�no�lu, Okmeydan� Vakf� Yoneticisi ve Datca Vak�f �ube Kurucu �yeler�m�z Cemalet�n K�se ve Murat Y�ld�r�m kat�lm��lard�r.
  Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Y�zbinlerce Alevi Kad�k�y'de 'Ayr�mc�l��a Kar�� E�it Yurtta�l�k Hakk�' mitinginde bulu�tu. !!! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Y�zbinlerce Alevi Kad�k�y'de 'Ayr�mc�l��a Kar�� E�it Yurtta�l�k Hakk�' mitinginde bulu�tu. Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Mitingten �ekilen foto�raflar� Slayt ve b�y�k olarak G�rmek i�in linklere t�klay�n !

 • Foto Galeri ve Slayt 1 ��in T�klay�n�z! >>
 • Foto Galeri ve Slayt 2 ��in T�klay�n�z! >>
 • Foto Galeri ve Slayt 3 ��in T�klay�n�z! >>

 • Alevi � Bekta�i kurumlar� 25 Ekim Pazar g�n� toplant�s�!
  Yakla��k bir y�l �nce Ankara�da 100.000�e yak�n kitle toplayan Alevi � Bekta�i kurumlar� 8 Kas�m'da �stanbul�da 1.000.000�i a�may� planl�yor. 25 Ekim Pazar g�n� bir araya gelen Alevi � Bekta�i kurumlar� ve bu mitinge destek veren sivil toplum �rg�tleri ( Sendika � Dernek), ayd�nlar mitingle ilgili d���ncelerini a��klayarak destek sunacaklar�n� belirttiler. Alevi � Bekta�i kurumlar� 25 Ekim Pazar g�n� toplant�s� Devam� i�in T�klay�n�z..!
  Devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Hac� Bekta� Veli'nin Ya�ad��� Tarihsel Ortam Devam� i�in T�klay�n�z..!Alevi � Bekta�i kurumlar� 25 Ekim Pazar g�n� toplant�s� Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Toplant�da �ekilen foto�raflar� Slayt ve b�y�k olarak G�rmek i�in linke t�klay�n !

 • Foto Galeri ve Slayt ��in T�klay�n�z! >>

 • Dat�a Hac�bekta� Anadolu K�lt�r V�k�f� �ube kurcular� Bayramla�ma T�reni !!! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!
  Hac�bekta� Anadolu K�lt�r V�k�f� Dat�a �ube kurcular� Bayramla�ma T�reni
  20.09.2009 Bayram�n birinci g�n� sabah Ekin Cafe'de Dat�a Hac�bekta� Anadolu K�lt�r V�k�f� �ube kurcular�ndan Yunus Eskik�y, Murat Y�ld�r�m ve H�d�r Kurum'nun d�zenledikleri bayramla�ma ve kahvalt� toplant�s�ndan g�r�nt�ler.

  Bayramla�ma ve a kahvalt� toplant�s�na kat�lan aileler:
  F�rat G�lmez, H�sey�n Y�lmaz, R�za K�l�n�, H�seyin Kat�k��, Bediye �etinkaya, H�d�r Kurum, Behiye B�lur, Ali R�za Ard��, Murat Y�ld�r�m Yunus Eskik�y, H�seyin Ekinci, Kuran �a�lar, Ali Ekber Ta�delen, Cemal Y�lmaz, Haydar Konak, Ismail Nergiz, Aziz Erdo�an, �akir Aydo�mu�, Mustafa Kat�k��.

  Dat�a Hac�bekta� Anadolu K�lt�r V�k�f� �ube kurcular� Bayramla�ma T�reni !!! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Dat�a Hac�bekta� Anadolu K�lt�r V�k�f� �ube kurcular� Bayramla�ma T�reni Devam� i�in T�klay�n�z..!

  10. Geleneksel AkdenizDAT�A AKDEN�Z'DEN EGE'YA DO�A VE BARI� Y�R�Y���

  Dat�a �evre Dernegi (DA�EV) �nc�l�g�nde; Dat�a Kaymakaml��� ve Dat�a Belediyesi'nin de destekledi�i �10. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y���� Aralar�nda Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Kurucu �yesi hem�erimiz Murat Y�ld�r�m'�n da bulundu�u yakla��k 300 ki�inin kat�l�m� ile 3 May�s Pazar g�n� yap�ld�.

  10. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� !!! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Duyurular�n Devam� i�in T�klay�n�z..!
  ALEV�LER�N 2. B�Y�K M�T�NG� KADIK�Y�DE!!! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!

  ALEV�LER�N 2. BÜYÜK M�T�NG� KADIKÖY’DE!!!

  Yakla��k bir y�l önce Ankara’da 100.000’e yak�n kitle toplayan Alevi – Bekta�i kurumlar� 8 Kas�m'da �stanbul’da 1.000.000’i a�may� planl�yor.

  25 Ekim Pazar günü bir araya gelen Alevi – Bekta�i kurumlar� ve bu mitinge destek veren sivil toplum örgütleri ( Sendika – Dernek), ayd�nlar mitingle ilgili dü�üncelerini aç�klayarak destek sunacaklar�n� belirttiler.

  ALEV�LER�N 2. B�Y�K M�T�NG� KADIK�Y�DE!!! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Duyurular�n Devam� i�in T�klay�n�z..!

  Hac�bekta� Derg�h�'nda 84 y�l sonra cem t�reni yap�labildi !!! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Hac�bekta� Derg�h�'nda 84 y�l sonra cem t�reni yap�labildi

  Aleviler, K�lt�r Bakanl���'ndan al�nan �zel izinle 84 y�l sonra Hac�bekta� Derg�h�'nda cem t�reni d�zenledi.

  Hac�bekta� Derg�h�'nda 84 y�l sonra cem t�reni yap�labildi !!! Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Duyurular�n Devam� i�in T�klay�n�z..!
  Duyurular�n Devam� i�in T�klay�n�z..!

  �E��TL� DUYURU VE HABERLER!!!

 • DemGeist S�yle�ileri'nin �kinci B�l�m� 5 Kas�m 2009 Saat:18:30

 • 13 KASIM 2009 CUMA CEM T�REN� SAAT:19:00

 • 19 KASIM 2009 PER�EMBE CEM T�REN�
  Duyurular�n Devam� i�in T�klay�n�z..!Duyurular�n Devam� i�in T�klay�n�z..!

 • Genel Ba�kan�m�z Say�n Ercan Ge�mez'in 'Uluslararas� Hac� Bekta� Veli Sempozyumu'nda' yapt��� konu�ma Genel Ba�kan�m�z Say�n Ercan Ge�mez'in 'Uluslararas� Hac� Bekta� Veli Sempozyumu'nda' yapt��� konu�ma metni
  Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� olarak, kuruldu�umuz y�l olan 1994�ten beri T�rkiye �ap�nda �rg�tl� bulunan 32 �ubemizle,
  ��HACI BEKTA� VELݒnin ��retilerini ulusal ve uluslararas� alanda bir b�t�nl�k i�inde ele alarak, ara�t�rmak, belgelemek ve yararl� sonu�lar elde etmek �zere tan�mlamalar geli�tirmek, ya�atmak ve gelece�e aktarmak� i�in faaliyetler ger�ekle�tiriyoruz.

  Bu �er�evede �u an a��l���nda bulundu�umuz sempozyum, asl�nda �kinci Uluslararas� Hac� Bekta� Veli Sempozyumu. Birincisi de, yine uluslararas� nitelikte olmak �zere, 2000 y�l�nda yine K�lt�r Bakanl��� ve vakf�m�z i�birli�iyle ger�ekle�tirilmi�ti. (G�L�MSEYEREK) Demek ���nc�s�n� de 2018 y�l�nda ger�ekle�tirece�iz, umar�m. Haberin devam� i�in Devam� i�aretine T�klay�n�z!

  Genel Ba�kan�m�z Say�n Ercan Ge�mez'in 'Uluslararas� Hac� Bekta� Veli Sempozyumu'nda' yapt��� konu�ma metni 
 Haberin Devam� i�in T�klay�n�z..!Genel Ba�kan�m�z Say�n Ercan Ge�mez'in 'Uluslararas� Hac� Bekta� Veli Sempozyumu'nda' yapt��� konu�ma metni Devam� i�in T�klay�n�z..!