*

Vak�f Hakk�nda

Dat�a

Hac� Bekta� Veli

Alevilik

K�LT�REL

* G�N�N S�Z� *
* SON DAK�KA *
Allah�n Aslan� Hz. Ali 
 
Allah'�n aslan�yd�n karanl�klar devrinde. 
Sonra nur olup parlad�n �lemde. 
Bu g�n; 
Bitmeyen bir enerjisin 
Semah eden g�n�llerde, 
'Bar��, sevgi, karde�lik' diyen her dilde.

Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� online ziyaret�i
*** H�z�r�ah K�y� ve Hacettepe Gezisi. *** ( Haz�rlayan : Cemalettin K�se )

HIZIR�AH

Mu�la ilimizin Dat�a �l�esinin bir k�y�.17 Temmuz 2010 Tarihi anlaml� bir g�n.Bu g�nde H�z�r�ah K�y�nde H�z�r�ah K�lliyesinde H�z�r�ah isminde bir zat�n mezar� ba��nda Alevi Bekta�i geleneklerine uygun bir anma toplant�s� yap�ld�.Kurbanlar kesildi.Lokmalar da��t�ld�.Alevi dedesi Veli G�lsoy�un y�netti�i cem ibadeti yap�ld�.Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesince d�zenlenen bu etkinlik k�yl�ler,ya�l�lar , muhtar ve ihtiyar heyeti ve �evre k�yl�rce olumlu kar��land�. Ertesi g�n K�yl�ler, bizim HACETTEPEM�Z var dediler.Merakl� �yelerimizden baz�lar� bu tepeye gitme karar� ald�lar.��te bu gezinin �yk�s�.

H�z�r�ah K�y�n den yakla��k 3 km. uzakl�kta HACETTEPES� isimli bir tepe bulunmaktad�r.K�y Muhtar� ve ya�l�lar�n�n anlat�m�na g�re:Buras� bir ziyaret yeridir. Ziyarete gelen insanlar dileklerini � isteklerini burada y�ksek sesle anlat�rlar.Bir gece burada bulunan ta��ukurlar�n�n i�inde yatarlarm��.Sonu�ta dileklerinin yerine getirildi�ine inan�yorlar.

Bizde Muhtar Mehmet �engel beye ricada bulunduk.Bizi bu tepeye g�t�rd�.Bu gezi gurubuna: H�z�r�ah Muhtar� Mehmet �engel,H�z�r�ah�tan iki k�yl�,Veli G�lsoy,S�leyman Zaman,Kamil Aykanat,Duran Ekmen,Erdo�an Sezer,Yunus Eskik�y,Murat Y�ld�r�m,Ali Asker Akay,Cemalettin K�se kat�lm��lard�r.

Muhtar�n t�rakt�r�yle yolun b�y�k bir k�sm�n� gittik.�yle bir yoku�a geldik ki gitmek olanaks�z.Burdan �teye y�r�yecektik.Sarp bir patikada y�r�meye ba�lad�k.Muhtar bu tepelerin uygun yerlerine k�y ad�na badem fidanlar� dikmi�.Nihayet zirveye ula�t�k.

Haz�rl�yan:Cemalettin K�SE

Bu geziyle ilgili resimler a�ag�da verilmi�tir.

* Dat�a H�z�r�ah Hacettepesi Gezisi Videosu *
H�z�r�ah Hacettepesi Gezisi


GEZ�YE KATILANLAR

H�z�r�ah Muhtar� Mehmet �engel,H�z�r�ah�tan iki k�yl�,Veli G�lsoy,S�leyman Zaman,Kamil Aykanat,Duran Ekmen,Erdo�an Sezer,Yunus Eskik�y,Murat Y�ld�r�m,Ali Asker Akay,Cemalettin K�se kat�lm��lard�r.