*

Vak�f Hakk�nda

Dat�a

Hac� Bekta� Veli

Alevilik

K�LT�REL

* G�N�N S�Z� *
* SON DAK�KA *
Allah�n Aslan� Hz. Ali 
 
Allah'�n aslan�yd�n karanl�klar devrinde. 
Sonra nur olup parlad�n �lemde. 
Bu g�n; 
Bitmeyen bir enerjisin 
Semah eden g�n�llerde, 
'Bar��, sevgi, karde�lik' diyen her dilde.

Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� online ziyaret�i
*** Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Y�netim Kurulu �yeleri; yeni atanan Dat�a Kaymakam� Hamdi �NCܒy� makam�nda Ziyaret ettiler.***

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat YILDIRIM, Y�netim Kurulu �yeleriyle birlikte ge�ti�imiz Hafta; �l�emize yeni atanan Kaymakam Hamdi �NCܒy� makam�nda Ziyaret ettiler. Bu ziyaret g�r��mesinden sonra yerel bas�na a��klama yapan Murat YILDIRIM: Biz �nceki kaymakam�m�z� da tayini ��kmas� m�nasebetiyle ziyaret ettik. Bu g�ne kadar Dat�a�ya vermi� olduklar� hizmetten �t�r� ve hi�bir �ekilde ay�r�mc�l�k yapmadan halkla iyi diyalo� i�inde, makam�,inanc�,milliyeti ve g�r��� ne olursa olsun herkese e�it mesafede yak�nl�k g�stermelerinden dolay� kendisine te�ekk�r ettik.

Yeni atanan kaymakam�m�z da gen� ve dinamik,g�ven veren, Ho�g�r�l� bir insand�r. Bizi anlay��la �ok g�zel kar��lad�.Kendilerine minnettar�z.

Yeni Kaymakam�m�z�n Dat�am�z� laikiyle temsil edece�ine, Dat�a�da ya�ayanlarla iyi diyalo� i�inde olaca��na ve Dat�a�da Daha g�zel �eyler yapaca��na inan�yoruz.

Kendilerine yeni g�revlerinde ba�ar�lar diliyoruz.
* Yerel Bas�n :  Dat�a Dadya Gazetesi Haberi i�in T�klay�n�z!>>